symbol

symbol pozri znak 3

znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

znak

znak 4 názorné vyjadrenie, označenie, značka
signifikácia označenie značkou lat. kniž. a odb.
litera z. pre hlásku, písmeno lat.
letter písmeno angl. polygr.
graféma písomný z. hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
typ písmeno al. iný z., značka gréc. polygr.
index písmenný al. číselný z. pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
steném rýchlopisný obrazec slova gréc.
hieroglyf z. staroegypt. a chetitského písma gréc.
digram dvojčlenný grafický z., napr. dz gréc. odb.
digraf dvojčlenný grafický z., zložka z dvoch písmen, napr. ch gréc. lingv.
trigraf trojčlenný grafický z., zložka z troch písmen, napr. sch =š gréc. lingv. porovnaj písmeno
cifra číslica arab.-nem.
alfanumerický z. z. vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
filigrán presvitajúce označenie papiera viditeľné proti svetlu, priesvitka, vodotlač, vodoznak lat. tech.
kameo slabo viditeľný vodoznak v papieri spôsobený tlakom, priesvitka tal. tech.
kustód označenie poradia rukopisných strán číslicou al. písmenom lat. odb.
vidi vídí dodatok, poznámka, značka na spise, že bol prečítaný al. schválený lat. kniž.
hic sunt leones hík -ónés označenie neprebádaných miest na starých mapách, tu sú levy lat.
triskeles trojramenný z. otáčavého pohybu v pohanskom kulte slnka gréc.
stigmatizácia z. vypálením znamenia na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie znakom kniž. gréc.
signatúra z. umelca na výtv. diele menom lat.
šifra značka namiesto podpisu, skrátený podpis; dohovorená tajná značka na zatajenie obsahu odovzdávaných správ arab.-franc.
parafa skrátený podpis, podpisová značka odb. franc.
tag teg značka namaľovaná sprejom na múroch, vagónoch a pod. angl. slang.
symbol dohodnutý graf. z., značka, znamenie pre niečo, napr. predmet, postup a pod. gréc.
signum označenie, značka lať. zastar. kniž.
piktogram medzinárodne zrozumiteľný obrázkový z. znázorňujúci informáciu lat. + gréc. lingv.
ideograf z. pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
logo z. firmy vo výtv. úprave gréc.
brand obchodná značka angl.
trade-mark trejdmá- ochranná známka tovaru angl. ekon.
woolmark vulmárk medzinárodná ochranná známka kvality tkaniny s obsahom 100% čistej nepoužitej vlny, vlnená pečať angl.
made in mejd označenie krajiny pôvodu tovaru, vyrobené v angl.
tamga značka na označenie vlastníctva dobytka al. výrobkov rodového priemyslu, Mongolsko turk.
stopka dopravná značka prikazujúca zastaviť angl. motor. slang.
míľnik kameň pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník lat.-nem.
hektometrovník značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate gréc. dopr.
punc označenie pravosti a akosti na predmetoch z drahých kovov tal.-nem.
ciacha úradný z. na predmetoch, meradlách al. prístrojoch potvrdzujúci ich správnosť a použiteľnosť nem.
invenit označenie tvorcu pôvodného návrhu, predlohy graf. umeleckého diela lat.
fecit fec. označenie tvorcu, autora výtv. diela, vytvoril, vyhotovil lat. výtv.
excudebat ekskudébat označenie vydavateľa na graf. listoch lat.
kontramarka dodatočne vyrazený z. na minci obiehajúcej na cudzom území ako označenie pravosti mince lat. + nem.
signatúra značka knihy v knižnici, predmetu v zbierke apod. lat. odb.
ex libris knižná značka, označenie majiteľa knihy, umelecky spracovaný štítok, nálepka al. pečiatka na vnútornej strane obálky knihy lat.
supralibros vlastnícka značka majiteľa knihy vyrazená na prednej al. zadnej doske knihy lat. knih.
signet graf. z. tlačiarne, vydavateľstva, nakladateľstva a pod. franc. polygr.
Hifi označenie elektroakustických zariadení s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou, high fidelity angl. skr.
dry draj označenie najnižšieho obsahu alkoholu v gine, minimálne 40 %; označenie obsahu cukru šumivého vína, 3-4 %, suché víno angl.
méta z. pre cvičencov pri hromadných telocvičných vystúpeniach lat. šport.
nota graf. z. pre tón lat. hud. porovnaj príprava bez p-y
segno seňo notová značka, od kt. sa má skladba opakovať tal. hud.
neuma notová značka v ranom stredoveku gréc.-lat. hud.
repetícia z. na opakovanie časti skladby lat. hud.
tacet označenie dlhšej pomlky nástroja al. hlasu lat. hud.
ligatúra oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškou lat. hud.
akút z. pre tónový, melodický stúpavý prízvuk lat. lingv.
colla parte ko- znamenie na podriadenie sprievodných hlasov hlavnému tal. hud.
ikona obrázkový z. určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
kurzor pohyblivá viditeľná značka na obrazovke, monitore počítača označujúca miesto ďalšej operácie lat.
adresa z. odkazujúci na miesto v pamäti počítača franc. výp. tech.
emotikon značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii angl.
smiley smajli
smajlík značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii, pôvodne graf. zobrazenie, značka smiechu angl. porovnaj znamienko

obrazec

figúra vzorec, zostava lat.
steném rýchlopisný o. slova gréc.
ideograf znak pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
tetovanie o., značka a pod. v koži vzniknutá vpichovaním farby do kože polynéz.
schéma zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres gréc.
graf gréc. mat.
diagram znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres gréc.
symbol gréc.
signum znak vyjadrujúci príslušnosť k niečomu lať. kniž. zastar.
ikona obrázkový symbol určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
banner obrázok vložený na webovú stránku slúžiaci ako reklama angl. výp. tech. porovnaj znak 4

predmet

predmet 1 neživý hmotný jav, vec
objekt lat.
reália lat.
depozit hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p. lat.
corpus delicti korpus deliktí usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom lat. práv.
res nullius vec bez vlastníka lat. práv.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole lat. práv.
desideratum -ziderá-
deziderátum žiadaná, želaná vec lat.
exemplár jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus lat.
originál pôvodná vec, prvé vyhotovenie lat.
unikát lat. odb.
unikum jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod. lat. kniž.
multiplikát jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod. lat. odb.
duplikát náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat.
ekvivalent vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobný, podobný p. gréc. kniž.
solitér vec vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
nóvum nová vec, novinka lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka nový p., nová vec ? subšt.
referent p. označený menom, znakom lat. log.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
falat kus, veľký kus, kusisko maď. nár. hovor.
bagateľ bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena tal.-franc. hovor.
šuviks podradná, bezcenná, malicherná vec, nič nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta plur. pakšaméty
pakšametle nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž nem. hovor. expr.
krám stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda nem. hovor. pejor.
perla vzácna, vynikajúca vec román. kniž. expr.
špás vec, najmä drahá nem. hovor. expr.
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná vec, prežitok franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal bál zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla vl. m. pren.
fetiš p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc port.-franc.
symbol konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné gréc.
totem symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
apotropajon kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou gréc.
gorgoneión apotroparion s uťatou hlavou Medúzy gréc.
palladium posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita gréc.-lat. kniž.
tabu posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely polynéz. náb.
figúrka p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod. lat.
wešebt staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod. egypt.
kokko figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
devocionálie p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka franc. hovor. expr.
plaketa medaila razená na jednej strane franc. výtv.
repusoár p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu franc. výtv.
bibelot malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo franc.
nip
nipa drobný umelecký p. franc. zastar.
japonéria umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu vl. m.
antikvita starožitný p.,starožitnosť lat. kniž.
štafeta p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy tal. šport.
cieľ p., kt. sa má zasiahnuť nem.
terč p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový román.-nem.
trap trep terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi angl. šport.
rekvizita pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod. lat.
artefakt umelo vyrobený p., výrobok lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
spatula plochý kostený p. v tvare lyžice gréc.-lat. archeol.
toreutika p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
exponát p. vystavený v múzeu, na výstave a pod. lat.
muzeálie exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety gréc.-lat. plur.
model vec ako predloha pre výtv. spracovanie tal.
forma p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar lat.
kokila liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov franc. tech.
matrica forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku franc.-nem.
preparát p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod. lat.
spodogram preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív gréc. biol.
žetón okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod. franc.
lunula p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru lat. odb.

prostriedok

prostriedok 1 pomôcka, nástroj, zariadenie
materiál podklad, prameň na vykonanie, uskutočnenie niečoho lat.
organon p. myslenia, poznania, bádania gréc. kniž.
efekt umelý, veľmi pôsobivý p. lat. zvukový e.
médium p. na zaznamenávanie údajov, nosič informácií; hromadný oznamovací p. lat. odb.
masmédium hromadný oznamovací p., tlač, rozhlas, televízia lat.
televízia masmédium založené na vysielaní, prenose obrazu a zvuku na diaľku prostredníctvom elektrického signálu gréc. + lat.
reklama p. na verejné pôsobenie na spotrebiteľa s cieľom vyvolať jeho pozornosť a záujem o kúpu tovaru, služby a pod. franc.
plagát franc.-nem.
afiš franc.
poster vyvesené al. nalepené verejné oznámenie, výveska angl.
billboard bilbórd
bilbord reklama vo forme plagátu na veľkej ploche, veľkoplošná reklamná tabuľa, pútač angl.
teleshopping -šop- reklama v televíznom vysielaní gréc. + angl. obch.
lós p. na náhodné určenie, výber al. rozhodnutie, lístok, kocka nem.
apotropajon p. na odvrátenie zla magickou mocou, kultový predmet gréc.
gorgoneión apotropaion s uťatou hlavou Medúzy gréc.
software -vér programové prostriedky osobného počítača angl. výp. tech. porovnaj program 4
hardware -vér tech. prostriedky osobného počítača angl. výp. tech.
interface -fejs
interfejs hardvér slúžiaci vzájomnému spojeniu dvoch zariadení výpočtovej techniky a spôsob ich komunikácie angl. výp. tech.
upgrade apgrejd doplnený, aktualizovaný, vylepšený hardvér angl. výp. tech.
lapis philosophorum filosofo- p. na údajnú premenu neušľachtilých kovov na zlato a pod., kameň mudrcov, v stredoveku lat.
stabilizátor p. na upevnenie, ustálenie lat.
fixatív lat. výtv.
fixír p. na ustaľovanie, upevňovanie kresby, farby, ustaľovač lat. hovor.
saponát syntetická látka používaná ako prací a čistiaci prostriedok lat. chem.
sidol čistiaci a leštiaci p. na kovové predmety um.
poliš tekutý čistiaci a leštiaci p. angl.
ajatín kvapalný dezinfekčný p. um. farm.
syndet silne penivý prací p. gréc. chem.
detergent p. na pranie, umývanie, čistenie, odmasťovanie a pod. lat. chem.
deterent látka rastlinného pôvodu znechucujúca hmyzu potravu lat.
pesticíd chem. p. proti škodlivým organizmom, škodcom lat.
repelent pesticíd používaný na odpudzovanie škodcov, najmä hmyzu lat. chem.
fungicíd pesticíd proti cudzopasným hubám a plesniam lat. chem. poľnohosp.
herbicíd pesticíd proti burinám postrekom al. poprašovaním lat.
zoocíd pesticíd na hubenie živočíšnych škodcov gréc. + lat. chem.
insekticíd pesticíd proti škodlivému hmyzu lat.
ovicíd pesticíd na ničenie vajíčok hmyzu, roztočov a iných cudzopasníkov lat. chem. poľnohosp.
limacid pesticíd na ničenie slimákov lat. chem.
rodenticíd pesticíd proti hlodavcom, myšiam, potkanom lat.
fumigant prchavý pesticíd na ničenie škodcov v uzatvorených priestoroch lat. chem.
dezodorant p. na odstránenie nežiaducich, nepríjemných telesných pachov franc.
kozmetika p. na udržovanie telesnej krásy, najmä pokožky gréc.
make up mejkap
mejkap p. na kozmetickú úpravu tváre angl.
maska p. na zakrytie tváre umožňujúci vystupovať v inej podobe, umelá tvár; p. na ochranu tváre, dýchacích ciest a pod. arab.-franc.
okluzor p. na zakrytie lepšie vidiaceho oka pri liečbe detskej škuľavosti lat. lek.
p. proti počatiu:
antikoncepcia gréc. + lat. lek.
kontracepcia ochranný p. lat. lek.
pesar p. v podobe pošvovej vložky gréc. lek.
kondóm franc.
prezervatív lat. lek.
kotón franc. vulg.
guma p. proti počatiu a nákaze, ochrana na mužský pohlavný úd egypt.-lat. slang.
spermatocid látka usmrcujúca samčie pohlavné bunky používaná proti počatiu gréc. + lat.
antigest antikoncepčný hormonálny p. gréc. farm.
afterpills á-pils p. užívaný v krátkom čase po súloži, v tvare tabletky angl. lek.
droga franc.
narkotikum gréc.
psychedelic -lik angl. slang.
acid omamný, návykový p. angl. slang.
fet droga používaná najmä vdychovaním angl. slang.
speed spíd stimulačná droga angl. slang.
ópium gréc.
laudanum droga zo zaschnutého výronu makovíc maku siateho lat. zastar.
morfium hlavný alkaloid ópia gréc. vl. m. chem.
heroín gréc. farm.
ejč droga odvodená z morfínu angl. slang.
dros popol z ópia angl.
kokaín droga z listov juhoamer. kríka koka indián.
crack krek silný smrtiaci koncentrovaný kokaín upravený na fajčenie angl. slang.
marihuana indián.-špan.
marjánka indián.-špan. slang.
djama indián.
maconha indián.
ganja gandža
gandža ind.
bhang ind.
hašiš sušená vňať ind. konopí arab.
free baza frí zmes kokaínu a heroínu, kt. sa fajčí zmiešaná s olejom vo vodných fajkách angl. + gréc.
halucinogén lat. + gréc. farm.
psychodysleptikum látka spôsobujúca poruchy vnímania a vedomia gréc. psych. farm.
LSD halucinogén používaný toxikomanmi angl. lat. chem.
pervitín veľmi silná syntetická droga vyvolávajúca poruchy myslenia um. porovnaj prípravok látka 1 liek
dopravný p.:
električka gréc.
elina gréc. slang.
brička koľajové vozidlo mestskej hromadnej dopravy franc. slang.
raketa lietajúce zariadenie poháňané reaktívnym motorom, na prekonávanie príťažlivosti Zeme tal.-nem. kozm.
raketoplán tal. + lat. kozm.
shuttle šatl
space shuttle spejs šatl opakovane použiteľná rakteta s reaktívnym motorom na prekonávanie príťažlivosti Zeme angl. kozm.
UFO angl. skr.
ufo úkaz na oblohe, v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopr. p. mimozemšťanov, lietajúci tanier angl. hovor.
USO úkaz v mori, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopr. p. mimozemšťanov, plavidlo neznámeho pôvodu angl. skr.
kasko p. na tovar, bez strojnej časti, t. j. len trup lode, lietadla a pod. špan.
kontajner prepravný p. na premiestňovanie nákladu rôznymi druhmi dopravy bez prekladania, prepravník angl.
špeciál vybraný, osobitný, mimoriadny p. s osobitným poslaním, vybavením a pod. lat. hovor.
vrak zničený, nepojazdný dopr. p. hol.-nem. porovnaj vozidlo auto loď 1 lietadlo nosidlá a pod.
básnický p.:
figúra p. využívajúci rôzne zoskupovanie hlások, slabík, slov al. viet bez zmeny významu lat. lit.
figúra využívajúca opakovanie slov, hlások a slabík:
anakláza zdôraznenie rozdielov opakovaním toho istého výrazu gréc.
eopanafora opakovanie slov al. viet na začiatku po sebe nasledujúcich veršov al. viet gréc.
antistrofa opakovanie rovnakých slov na konci po sebe nasledujúcich veršov al. viet gréc.
palilógia opakovanie slov na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša al. vety gréc.
epanalepsa opakovanie slov v jednej vete gréc.
epizeuxa opakovanie rovnakých slov za sebou v jednom verši al. vete gréc.
tradukcia opakovanie výrazov s pozmenenou podobou a významom lat.
symploka opakovanie toho istého slova na začiatkoch a iného slova al skupiny slov na koncoch paralelných viet gréc.
figúra využívajúca odchýlky od bežnej syntaxe, spojovacie výrazy a väzby:
asyndetón bezspojkové spojenie slov al. viet gréc.
polysyndetón opakovanie spojky pri všetkých členoch gréc.
antitetón protiklad, zámerné spojenie slov opačného významu, protikladných myšlienok a pod. gréc.
paralelizmus opakovanie rovnakých al. podobných veršov, viet al. obsahových celkov gréc. lit.
antitéza prirovnanie protikladom, zdôraznením rozdielov gréc.
zeugma odchýlka od správnej stavby vety spočívajúca v spojení slovesa s niekoľkými predmetmi al. naopak väzbou, kt. patrí len jednému z nich gréc.
figúra využívajúca prehodený slovosled:
hyperbatón zmena prirodzeného slovosledu al. sledu udalostí gréc.
inverzia prehodený slovosled lat.
anastrofa obrátenie zvyčajného poradia slov s ohľadom na rytmus, rým a pod. gréc.
figúra využívajúca vypustenie hlásky, slova al. časti vety:
elipsa vypustenie časti vety, výrazu bez narušenia zmyslu, výpustka, úspora gréc.
apoziopéza nedokončená výpoveď z dôvodu citového rozrušenia a pod. gréc.
apoziopéza odmlčanie, prerušenie uprostred vety al. reči gréc.
figúra využívajúca zoskupovanie slov:
gradácia hromadenie slov podľa významu a účinku lat.
klimax vzostupná gradácia, zosilňovanie výrazu gréc.
antiklimax zostupná gradácia, zoslabovanie výrazu gréc. lit.
augmentácia stupňované rozvedenie výrazu opakovaním slov, hromadením rovnoznačných slov, zdôraznenie rozvedením lat.
tautológia hromadenie viacerých slov s rovnakým al. blízkym významom gréc.
oxymoron slovné spojenie, kt. časti sa vylučujú, aj zdanlivo, sú v rozpore, napr. guľatá kocka, živá mŕtvola, verejné tajomstvo gréc.
paradox básnický a rečnícky p., kt. obsah je zdanlivo nezmyselný a tým na seba upozorňuje gréc.
figúra využívajúca hromadenie rovnakých hlások, kmeňov alebo koreňov slov:
aliterácia opakovanie rovnakých hlások na začiatkoch za sebou nasledujúcich slov vo verši lat.
onomatopoja napodobnenie prírodného, zvieracieho zvuku, zvukomaľba gréc.
paronomázia hromadenie a opakovanie slov s rovnako znejúcou zvukovou skupinou gréc.
figúra využívajúca zvukovú zhodu slov:
melatónia slovná hra založená na zvukovej zhode a podobnosti slov al. slovných spojení gréc.
kalambúr slovná hra založená na zvukovej zhode významovo odlišných slov franc.
epifráza pridávanie ďalších slov k zdanlivo ukončenej vete gréc.
trópus básnický p. používajúci slová v prenesenom význame, obrazné pomenovanie na základe príbuznosti, zhody, súvislosti al. kontrastu, zástupka gréc.-lat.
metafora prenesené pomenovanie na základe zhodnosti, podobnosti niektorých znakov, nahradenie slova, sl. spojenia iným na základe podobnosti gréc.
metonýmia prenesené pomenovanie na základe vecnej vnútornej súvislosti gréc.
synekdocha označenie veci pomenovaním jej časti al. naopak, prenesené pomenovanie na základe vzťahu časti a celku al. naopak, prenášanie významu na základe zámeny časti celkom al. naopak gréc.
totum pro parte synekdocha, celok za časť lat.
pars pro toto tó- synekdocha, časť za celok, časť namiesto celku lat.
personifikácia prenášanie vlastností živej bytosti na veci neživé al. pojmy, zosobňovanie, zosobnenie lat.
prozopopoia personifikácia, keď koná al. hovorí neprítomná, neexistujúca osoba gréc.
synestézia prenesenie významu na základe zámeny zmyslových vnemov gréc.
antonomázia označenie známej osoby jej charakteristickou vlastnosťou alebo osoby s určitou vlastnosťou menom jej známeho nositeľa gréc.
hyperbola úmyselné zveličenie gréc.
perifráza nahradenie bežného výrazu opisom, opisné vyjadrenie, opisný výraz, opis gréc.
adynatón perifráza opisujúca pojem „nikdy“ gréc.
alegória vyjadrenie myšlienky, predstavy, vlastností a pod., obrazné, prenesené, inotaj gréc.
symbol zobrazenie skutočnosti prostredníctvom inej skutočnosti, kt. prvú skutočnosť zastupuje gréc.
kontrast zámerné postavenie javov, slov, myšlienok opačného významu vedľa seba tal.
eufemizmus nahradenie výrazu hrubého, drsného, spojeného s nepríjemnou skutočnosťou al. predstavou miernejším, jemnejším výrazom, zjemnenie, zmiernenie jaz. výrazu, pomenovanie nepríjemného javu jemnejším výrazom gréc.
dysfemizmus vyjadrenie smerujúce k zápornému hodnoteniu gréc.
litotes zjemnenie, zmiernenie výrazu popretím protikladu, napr. nemladý, al. dvojitou negáciou, napr. nemôže nerozumieť gréc.
irónia zámerné použitie slova v opačnom význame, vyjadrujúceho opak toho, čo sa mieni
gréc.-lat.
sarkazmus zosilnená irónia, zosmiešnenie chýb jednotlivca al. spoločnosti gréc.
asteizmus chvála formou pokarhania gréc.
výrazový, štylistický, rečnícky p.:
figúra lat. lit.
rétorizmus rečnícky p., rečnícky obrat gréc. kniž. aj pejor.
apostrofa oslovenie neprítomnej osoby al. neživej veci gréc.
exklamácia citovo vzrušené zvolanie lat.
paralepsa vynechanie určitého faktu, aby sa práve tým na tento fakt upriamila pozornosť gréc.
hypozeuxis hromadenie krátkych viet na zvýšenie účinku rečníckeho prejavu gréc.
apoziopéza odmlčanie, prerušenie uprostred vety al. reči gréc.
prozopopoia figúra, pri kt. neprítomný, neexistujúci človek akoby hovoril rečníkovými ústami gréc.
hypofora figúra, pri kt. sám rečník kladie aj vyvracia námietky voči svojmu tvrdeniu gréc.
sylepsa zámerné narušenie pravidiel gramatickej zhody, napr. my kráľ gréc.
anadiplóza opakovanie slova z konca predchádzajúcej vety na začiatku nasledujúcej vety gréc.
antanakláza opakovanie toho istého slova, kt. však mení svoj význam gréc.
polyptoton opakovanie toho istého slova v rôznych gramatických tvaroch s rôznym štylistickým zámerom gréc.
antifráza použitie slova al. vety v opačnom zmysle, najmä ironicky gréc.
prolepsia gréc.
anticipácia uvedenie niečoho, čo je vysvetlené až neskôr, predsúvanie, vytýčenie lat.
chiazmus skrížené protiľahlé postavenie slov porovnaj slovo 1
gestikulácia pohyby, posunky, gestá ako neverbálny komunikačný p. lat.
gesto pohyb časti tela, najmä ruky, kt. niečo vyjadruje, posunok lat.
pantomimika pohyby vyjadrujúci vnútorné pohnútky a stavy človeka gréc. odb.
mudra gestá rukou al. rukami vyjadrujúce nálady, predstavy, predmety, v ind. umení sanskrit
per fas dovolenými prostriedkami, právom lat. kniž.
per nefas nedovolenými prostriedkami, neprávom lat. kniž.
per fas et nefas všetkými možnými prostriedkami, právom i neprávom lat. kniž.

odznak

symbol predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu gréc.
signum o. rím. légie hist.; predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu kniž. zastar. lat.
erb nem.
címer znak hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod. v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
emblém znak príslušnosti k určitému celku gréc.
dištinkcia znak hodnosti lat.
sandžak o. tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug o. veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
kokarda ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc. porovnaj znak 3

palica

feruľa richtárska p.; p. al. prút na trestanie lat. zastar.
bunkoš ozdobná pastierska p. maď.
fokoš p. so sekerovitým ostrím, hrubá valaška maď. hovor.
berla hore ohnutá štylizovaná pastierska p., symbol biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
pedum kráľovská, opátska al. biskupská berla lat. kniž.
buzogáň tur. veliteľská p. podobná palcátu hist.; veký, ťažký kyjak, najmä v rozprávkach tur.
baton šermiarska p. franc. šport.
ukriuk p. s koženou slučkou na chytanie koní mongol.
taktovka palička, kt. dirigent udáva pravidelné striedanie prvkov hudby lat.
tágo biliardová p. špan.
hokejka zahnutá drevená p. na hranie hokeja angl. šport.
špajdľa nem.
špilka tenká drevená palička, tyčinka používaná pri príprave jedál nem. hovor.
caduceus ka-
kérykeion hlásateľská p., berla úradných hlásateľov v starom Grécku a Ríme gréc.
tyrsus -zus dlhšia drevená p. s viničom, brečtanom a píniovou šiškou, symbol boha Dionýza gréc.
kalumet indiánska pomaľovaná p. s perami na obradné účely franc.

kruh

kruh 1 predmet al. útvar v podobe kruhu al. kružnice
cyclo- -klo
cyklo- gréc. v zlož. sl.
mandala magický k., budhistický symbol ind. náb.
halo svetelný kruh okolo Slnka al. Mesiaca vznikajúci v atmosfére odrazom a lomom svetelných lúčov gréc. astron.
garota železný k. so skrutkou používaný na popravu zaškrtením v stredovekom Špan. špan. hist.

stuha

mašľa nem. hovor.
pantľa nem. hovor.
galún ? hovor. zastar.
šujtáška farebná úzka ozdobná s. franc.
pozament prámik, šnúrka franc.
tresa obruba, lemovka franc. krajč.
lameta lesklá ozdobná stužka, šnúrka lat.-tal.
bortňa ozdobná s. nem. hovor. zastar.
zamatka franc.
aksamietka s. zo zamatu gréc. zastar.
paspulka úzky pás látky, pruh na obrubovanie, zdobenie franc.
lacetka prepletaná s. na zdobenie odevov a pod., prámik lat.-franc.
sutaška plochá obruba s jedným al. viac žliabkami po dĺžke, ozdobná širšia lemovka, stužka franc. text.
šerpa širší pruh ozdobnej tkaniny okolo pásu al. ramien dámskych šiat; širší pruh tkaniny upevnenej šikmo cez prsia ako odznak hodnosti franc.-nem.
buritáš ohybná farebná s. používaná na starých uniformách franc. text.
krepovka hodvábna farebná jednoútková s. na dámskej bielizni franc. text.
pikotka vzorovaný prepletaný plochý prámik na ozdobu odevu franc. text.
bando s. na pridržiavanie baretu al. dámskeho klobúka franc.
kravata franc.
plastrón široká ozdobná s. neviazaná do uzla, nosená ako doplnok ku košeli, najmä pánskej, viazanka, náprsenka franc. zastar.
trikolóra trojfarebná s. v národných farbách lat.-franc.
fábor ozdobná s., najmä vejúca na máji a pod. lat. zastar.
perizónium s. na hrudi orlice, v heraldike gréc. + lat.
tablička širšia biela stužka visiaca z goliera rúcha evanjelického kňaza lat. cirk.
acimaki biela s., symbol jap. intelektuálov jap.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 17. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.