znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

znak

znak 2 viditeľný prejav, príznak
symptóm gréc. kniž. a odb.
séma gréc. kniž.
syndróm súbor príznakov choroby gréc. lek.
stigma vypálené znamenie na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie na tele veriacich podobné jazvám, ranám na tele Krista; z. všeobecne kniž. gréc.
biľag zneucťujúci, negatívny z., napr. vypálený na tele maď.
indícia náznak, príznak lat. kniž.
signál náznak, príznak, predzvesť lat.-franc. pren. publ.

znak

znak 4 názorné vyjadrenie, označenie, značka
signifikácia označenie značkou lat. kniž. a odb.
litera z. pre hlásku, písmeno lat.
letter písmeno angl. polygr.
graféma písomný z. hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
typ písmeno al. iný z., značka gréc. polygr.
index písmenný al. číselný z. pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
steném rýchlopisný obrazec slova gréc.
hieroglyf z. staroegypt. a chetitského písma gréc.
digram dvojčlenný grafický z., napr. dz gréc. odb.
digraf dvojčlenný grafický z., zložka z dvoch písmen, napr. ch gréc. lingv.
trigraf trojčlenný grafický z., zložka z troch písmen, napr. sch =š gréc. lingv. porovnaj písmeno
cifra číslica arab.-nem.
alfanumerický z. z. vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
filigrán presvitajúce označenie papiera viditeľné proti svetlu, priesvitka, vodotlač, vodoznak lat. tech.
kameo slabo viditeľný vodoznak v papieri spôsobený tlakom, priesvitka tal. tech.
kustód označenie poradia rukopisných strán číslicou al. písmenom lat. odb.
vidi vídí dodatok, poznámka, značka na spise, že bol prečítaný al. schválený lat. kniž.
hic sunt leones hík -ónés označenie neprebádaných miest na starých mapách, tu sú levy lat.
triskeles trojramenný z. otáčavého pohybu v pohanskom kulte slnka gréc.
stigmatizácia z. vypálením znamenia na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie znakom kniž. gréc.
signatúra z. umelca na výtv. diele menom lat.
šifra značka namiesto podpisu, skrátený podpis; dohovorená tajná značka na zatajenie obsahu odovzdávaných správ arab.-franc.
parafa skrátený podpis, podpisová značka odb. franc.
tag teg značka namaľovaná sprejom na múroch, vagónoch a pod. angl. slang.
symbol dohodnutý graf. z., značka, znamenie pre niečo, napr. predmet, postup a pod. gréc.
signum označenie, značka lať. zastar. kniž.
piktogram medzinárodne zrozumiteľný obrázkový z. znázorňujúci informáciu lat. + gréc. lingv.
ideograf z. pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
logo z. firmy vo výtv. úprave gréc.
brand obchodná značka angl.
trade-mark trejdmá- ochranná známka tovaru angl. ekon.
woolmark vulmárk medzinárodná ochranná známka kvality tkaniny s obsahom 100% čistej nepoužitej vlny, vlnená pečať angl.
made in mejd označenie krajiny pôvodu tovaru, vyrobené v angl.
tamga značka na označenie vlastníctva dobytka al. výrobkov rodového priemyslu, Mongolsko turk.
stopka dopravná značka prikazujúca zastaviť angl. motor. slang.
míľnik kameň pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník lat.-nem.
hektometrovník značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate gréc. dopr.
punc označenie pravosti a akosti na predmetoch z drahých kovov tal.-nem.
ciacha úradný z. na predmetoch, meradlách al. prístrojoch potvrdzujúci ich správnosť a použiteľnosť nem.
invenit označenie tvorcu pôvodného návrhu, predlohy graf. umeleckého diela lat.
fecit fec. označenie tvorcu, autora výtv. diela, vytvoril, vyhotovil lat. výtv.
excudebat ekskudébat označenie vydavateľa na graf. listoch lat.
kontramarka dodatočne vyrazený z. na minci obiehajúcej na cudzom území ako označenie pravosti mince lat. + nem.
signatúra značka knihy v knižnici, predmetu v zbierke apod. lat. odb.
ex libris knižná značka, označenie majiteľa knihy, umelecky spracovaný štítok, nálepka al. pečiatka na vnútornej strane obálky knihy lat.
supralibros vlastnícka značka majiteľa knihy vyrazená na prednej al. zadnej doske knihy lat. knih.
signet graf. z. tlačiarne, vydavateľstva, nakladateľstva a pod. franc. polygr.
Hifi označenie elektroakustických zariadení s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou, high fidelity angl. skr.
dry draj označenie najnižšieho obsahu alkoholu v gine, minimálne 40 %; označenie obsahu cukru šumivého vína, 3-4 %, suché víno angl.
méta z. pre cvičencov pri hromadných telocvičných vystúpeniach lat. šport.
nota graf. z. pre tón lat. hud. porovnaj príprava bez p-y
segno seňo notová značka, od kt. sa má skladba opakovať tal. hud.
neuma notová značka v ranom stredoveku gréc.-lat. hud.
repetícia z. na opakovanie časti skladby lat. hud.
tacet označenie dlhšej pomlky nástroja al. hlasu lat. hud.
ligatúra oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškou lat. hud.
akút z. pre tónový, melodický stúpavý prízvuk lat. lingv.
colla parte ko- znamenie na podriadenie sprievodných hlasov hlavnému tal. hud.
ikona obrázkový z. určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
kurzor pohyblivá viditeľná značka na obrazovke, monitore počítača označujúca miesto ďalšej operácie lat.
adresa z. odkazujúci na miesto v pamäti počítača franc. výp. tech.
emotikon značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii angl.
smiley smajli
smajlík značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii, pôvodne graf. zobrazenie, značka smiechu angl. porovnaj znamienko

znak

znak 5 spôsob podávania informácie, znamenie, pokyn
signál ustálené dohovorené znamenie, kt. sa dáva, podáva, odovzdáva správa, informácia lat.-franc.
MAYDAY núdzové slovné rádiotelefónne znamenie, pomoc! franc. angl.
SOS núdzový rádiotelegrafický signál vysielaný v prípade ohrozenia, najmä z lode, volanie o pomoc, zachráňte naše duše angl. skr.
echo správa, znamenie, upozornenie gréc. hovor.
bója zakotvená plávajúca orientačná značka pre riečnu al. námornú dopravu hol. dopr.
mene tekel znamenie babylonskému kráľovi Balsazarovi predpovedajúce pád jeho ríše aram. bibl. porovnaj znamenie 1 heslo 1

znak

znak 1 výrazná charakteristická vlastnosť
rys nem. kniž.
stigma gréc. kniž.
punc výrazný z., charakteristická vlastnosť, črta tal.-nem. expr.
atribút podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný z. lat. kniž. a odb.
kvalifikátor hodnotiaci z. zaraďujúci hodnotený prvok do súboru lat. odb.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark benč- odlišovací, určovací z. angl. ekon.
diskriminant rozlišujúce kritérium lat. odb.
tertium comparationis -cium komparación- spoločný z. slúžiaci ako základ pre porovnanie lat. odb.
alograf z. zastupujúci iný z. al. jav gréc.
typ telesné al. duševné znaky charakteristické pre skupinu jednotlivcov gréc. porovnaj typ 3
atavizmus zdedený, ale nefunkčný z. al. vlastnosť, prežitok lat.-franc. biol.
maskulinita mužská črta, ráz správania, mužskosť lat. psych. a kniž.
feminita ženská črta, ráz správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
kádeš najhlavnejší z. boha a jeho vlastností, protiklad všetkého svetského hebr. náb. porovnaj vlastnosť

písmeno

letter angl. polygr.
bukva rus. zried.
litera znak pre hlásku lat.
graféma písomný znak hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
alfanumerický znak znak vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
typ p. al. iný znak, značka gréc. polygr.
logotyp dve al. viac p. na jednom odliatku gréc. polygr.
iniciálka veľké počiatočné p. slova, najmä ozdobné lat. polygr.
minuskula p. malej abecedy lat. odb.
majuskula lat.
verzálka p. veľkej abecedy lat. polygr.
unciála zaoblené p. veľkej abecedy v stredovekých rukopisoch lat.
kapitála staršie označenie majuskulového písma lat.
kapitálka veľké p. vo výške písmen malej abecedy lat. typ.
kustód p. al. číslica na označenie poradia rukopisných strán lat. odb.
index písmenný al. číselný znak pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
alfa prvé p. gréckej abecedy, α gréc.
omega posledné p. gréckej abecedy, ω gréc.
jota p. i gréc.
jery v cyrilike a azbuke p. y, ypsilon slovan. lingv.
jer jedno z dvoch p. bez hláskovej platnosti v azbuke, tvrdý a mäkký znak slovan. lingv.
halef prvé p. hebr. abecedy hebr.
runa p. starogerm. písma rytého do dreva al. kameňa germ.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
ad litteram do p., doslova lat. kniž.
verbatum et litteratim doslova a do písmena lat. kniž. porovnaj znak 4 písmo 1

vlastnosť

rys nem. kniž.
stigma výrazná charakteristická v., znak gréc. kniž.
atribút podstatná, základná, výrazná, nevyhnutná v. lat. kniž. a odb.
punc charakteristická v., črta, výrazný znak tal.-nem. expr.
akcidens dočasná, nepodstatná, vedľajšia, náhodná v. vecí lat. filoz.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark benč- odlišovací, určovací znak angl. ekon.
diskriminant rozlišujúce kritérium lat. odb.
tertium comparationis -cium komparación- spoločný znak slúžiaci ako základ pre porovnanie lat. odb.
alograf znak zastupujúci iný znak, jav gréc.
ekvifinalita v. otvorených systémov, v kt. stály stav nezávisí od východiskových podmienok lat. odb.
markant v. objektu, osobitá, kt. je pre svoj náhodný výskyt významná pri identifikácii v kriminalistike franc. krim.
atavizmus zdedená, ale nefunkčná v. al. znak, prežitok lat.-franc. biol.
rudiment v. zdedená z vývojovo nižšieho štádia, ale bez funkcie, významu lat. biol.
intenzionalita v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota nezávisí od pravdivostnej hodnoty zložiek lat. log.
extenzionalita v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota závisí od pravdivostnej hodnoty zložiek lat. log.
akustika zvuková v. určitého priestoru gréc. porovnaj znak 1

črta

črta 3 charakteristická vlastnosť
rys nem. kniž.
stigma výrazná charakteristická vlastnosť, znak gréc. kniž.
atribút podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný znak lat. kniž. a odb.
profil súhrn vlastností, čŕt franc.
punc výrazný znak, charakteristická vlastnosť tal.-nem. expr.
feminita ženská č., ráz, znak správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
maskulinita mužská č., ráz, znak správania, mužskosť lat. psych. a kniž. porovnaj ráz

číslica

cifra arab.-nem.
alfanumerický znak znak vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
kustód č. al. písmeno na označenie poradia rukopisných strán lat. odb.
index číselný al. písmenný znak pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
bit dvojková č., 0 al. 1 angl.

odznak

symbol predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu gréc.
signum o. rím. légie hist.; predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu kniž. zastar. lat.
erb nem.
címer znak hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod. v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
emblém znak príslušnosti k určitému celku gréc.
dištinkcia znak hodnosti lat.
sandžak o. tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug o. veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
kokarda ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc. porovnaj znak 3
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 36. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.