Výsledky vyhľadávania

znak

znak 3 (predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu)
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém (z. príslušnosti k určitému celku, odznak) gréc.
erb nem.
címer (z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu) franc.-maď.? hist.
arma (z. zemana, erb priznaný kráľom) lat. hist.
palcát (znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa) lat. hist.
bulava (veliteľský palcát kozáckeho hajtmana) turk.-rus.
tarč (jazdecký erb, 14. – 15. st.) arab. hist.
berla (z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo) lat.
sceptrum /ske-/ (veliteľská, panovnícka berla) gréc.-lat.
dištinkcia (z. hodnosti) lat.
bunčuk (voj. z. kozáckych atamanov) tur.
kokarda (odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách) franc.
sandžak (odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom) tur. hist.
tug (odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta) tur. hist.
tyrsus /-zus/ (dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza) gréc.
totem (kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
kalid (osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia) polynéz.
šerpa (z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia) franc.-nem.
pálium (z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu) lat. cirk.
acimaki (biela stuha ako symbol jap. intelektuálov) jap.
insígnie (znaky moci al. hodnosti) lat.
pontifikálie (insígnie biskupa) lat. cirk.
fénix (bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti) gréc.
Pegas (z. básnického umenia) vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros (z. lásky) gréc.
Hapi (z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte)
venuša (praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti) vl. m. archeol.
moloch (z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka) vl. m. kniž.
hydra (z. obludnosti) gréc. pren.
atribút (predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca) lat. výtv.
mandala (magický kruh, budhistický symbol) ind. náb.

znak

znak 5 (spôsob podávania informácie, znamenie, pokyn)
signál (ustálené dohovorené znamenie, kt. sa dáva, podáva, odovzdáva správa, informácia) lat.-franc.
MAYDAY (núdzové slovné rádiotelefónne znamenie, <i>pomoc!</i>) franc. angl.
SOS (núdzový rádiotelegrafický signál vysielaný v prípade ohrozenia, najmä z lode, volanie o pomoc, <i>zachráňte naše duše</i>) angl. skr.
echo (správa, znamenie, upozornenie) gréc. hovor.
bója (zakotvená plávajúca orientačná značka pre riečnu al. námornú dopravu) hol. dopr.
mene tekel (znamenie babylonskému kráľovi Balsazarovi predpovedajúce pád jeho ríše) aram. bibl. porovnaj znamenie 1heslo 1

znak

znak 1 (výrazná charakteristická vlastnosť)
rys nem. kniž.
stigma gréc. kniž.
punc (výrazný z., charakteristická vlastnosť, črta) tal.-nem. expr.
atribút (podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný z.) lat. kniž. a odb.
kvalifikátor (hodnotiaci z. zaraďujúci hodnotený prvok do súboru) lat. odb.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark /benč-/ (odlišovací, určovací z.) angl. ekon.
diskriminant (rozlišujúce kritérium) lat. odb.
tertium comparationis /-cium komparación-/ (spoločný z. slúžiaci ako základ pre porovnanie) lat. odb.
alograf (z. zastupujúci iný z. al. jav) gréc.
typ (telesné al. duševné znaky charakteristické pre skupinu jednotlivcov) gréc. porovnaj typ 3
atavizmus (zdedený, ale nefunkčný z. al. vlastnosť, prežitok) lat.-franc. biol.
maskulinita (mužská črta, ráz správania, mužskosť) lat. psych. a kniž.
feminita (ženská črta, ráz správania, ženskosť) lat. psych. a kniž.
kádeš (najhlavnejší z. boha a jeho vlastností, protiklad všetkého svetského) hebr. náb. porovnaj vlastnosť

znak

znak 2 (viditeľný prejav, príznak)
symptóm gréc. kniž. a odb.
séma gréc. kniž.
syndróm (súbor príznakov choroby) gréc. lek.
stigma (vypálené znamenie na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie na tele veriacich podobné jazvám, ranám na tele Krista; z. všeobecne kniž.) gréc.
biľag (zneucťujúci, negatívny z., napr. vypálený na tele) maď.
indícia (náznak, príznak) lat. kniž.
signál (náznak, príznak, predzvesť) lat.-franc. pren. publ.

znak

znak 4 (názorné vyjadrenie, označenie, značka)
signifikácia (označenie značkou) lat. kniž. a odb.
litera (z. pre hlásku, písmeno) lat.
letter (písmeno) angl. polygr.
graféma (písomný z. hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka) gréc. lingv.
typ (písmeno al. iný z., značka) gréc. polygr.
index (písmenný al. číselný z. pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny) lat. odb.
font (sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma) angl. výp. tech.
steném (rýchlopisný obrazec slova) gréc.
hieroglyf (z. staroegypt. a chetitského písma) gréc.
digram (dvojčlenný grafický z., napr. dz) gréc. odb.
digraf (dvojčlenný grafický z., zložka z dvoch písmen, napr. ch) gréc. lingv.
trigraf (trojčlenný grafický z., zložka z troch písmen, napr. sch =š) gréc. lingv. porovnaj písmeno
cifra (číslica) arab.-nem.
alfanumerický z. (z. vyjadrený písmenami a číslicami) gréc. + lat.
filigrán (presvitajúce označenie papiera viditeľné proti svetlu, priesvitka, vodotlač, vodoznak) lat. tech.
kameo (slabo viditeľný vodoznak v papieri spôsobený tlakom, priesvitka) tal. tech.
kustód (označenie poradia rukopisných strán číslicou al. písmenom) lat. odb.
vidi /vídí/ (dodatok, poznámka, značka na spise, že bol prečítaný al. schválený) lat. kniž.
hic sunt leones /hík -ónés/ (označenie neprebádaných miest na starých mapách, <i>tu sú levy</i>) lat.
triskeles (trojramenný z. otáčavého pohybu v pohanskom kulte slnka) gréc.
stigmatizácia (z. vypálením znamenia na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie znakom kniž.) gréc.
signatúra (z. umelca na výtv. diele menom) lat.
šifra (značka namiesto podpisu, skrátený podpis; dohovorená tajná značka na zatajenie obsahu odovzdávaných správ) arab.-franc.
parafa (skrátený podpis, podpisová značka odb.) franc.
tag /teg/ (značka namaľovaná sprejom na múroch, vagónoch a pod.) angl. slang.
symbol (dohodnutý graf. z., značka, znamenie pre niečo, napr. predmet, postup a pod.) gréc.
signum (označenie, značka) lať. zastar. kniž.
piktogram (medzinárodne zrozumiteľný obrázkový z. znázorňujúci informáciu) lat. + gréc. lingv.
ideograf (z. pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu) gréc. lingv.
logo (z. firmy vo výtv. úprave) gréc.
brand (obchodná značka) angl.
trade-mark /trejdmá-/ (ochranná známka tovaru) angl. ekon.
woolmark /vulmárk/ (medzinárodná ochranná známka kvality tkaniny s obsahom 100% čistej nepoužitej vlny, vlnená pečať) angl.
made in /mejd/ (označenie krajiny pôvodu tovaru, <i>vyrobené v</i>) angl.
tamga (značka na označenie vlastníctva dobytka al. výrobkov rodového priemyslu, Mongolsko) turk.
stopka (dopravná značka prikazujúca zastaviť) angl. motor. slang.
míľnik (kameň pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník) lat.-nem.
hektometrovník (značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate) gréc. dopr.
punc (označenie pravosti a akosti na predmetoch z drahých kovov) tal.-nem.
ciacha (úradný z. na predmetoch, meradlách al. prístrojoch potvrdzujúci ich správnosť a použiteľnosť) nem.
invenit (označenie tvorcu pôvodného návrhu, predlohy graf. umeleckého diela) lat.
fecit [fec.] (označenie tvorcu, autora výtv. diela, <i>vytvoril, vyhotovil</i>) lat. výtv.
excudebat /ekskudébat/ (označenie vydavateľa na graf. listoch) lat.
kontramarka (dodatočne vyrazený z. na minci obiehajúcej na cudzom území ako označenie pravosti mince) lat. + nem.
signatúra (značka knihy v knižnici, predmetu v zbierke apod.) lat. odb.
ex libris (knižná značka, označenie majiteľa knihy, umelecky spracovaný štítok, nálepka al. pečiatka na vnútornej strane obálky knihy) lat.
supralibros (vlastnícka značka majiteľa knihy vyrazená na prednej al. zadnej doske knihy) lat. knih.
signet (graf. z. tlačiarne, vydavateľstva, nakladateľstva a pod.) franc. polygr.
Hifi (označenie elektroakustických zariadení s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou, <i>high fidelity</i>) angl. skr.
dry /draj/ (označenie najnižšieho obsahu alkoholu v gine, minimálne 40 %; označenie obsahu cukru šumivého vína, 3-4 %, suché víno) angl.
méta (z. pre cvičencov pri hromadných telocvičných vystúpeniach) lat. šport.
nota (graf. z. pre tón) lat. hud. porovnaj príprava bez p-y
segno /seňo/ (notová značka, od kt. sa má skladba opakovať) tal. hud.
neuma (notová značka v ranom stredoveku) gréc.-lat. hud.
repetícia (z. na opakovanie časti skladby) lat. hud.
tacet (označenie dlhšej pomlky nástroja al. hlasu) lat. hud.
ligatúra (oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškou) lat. hud.
akút (z. pre tónový, melodický stúpavý prízvuk) lat. lingv.
colla parte /ko-/ (znamenie na podriadenie sprievodných hlasov hlavnému) tal. hud.
ikona (obrázkový z. určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť) gréc. výp. tech.
kurzor (pohyblivá viditeľná značka na obrazovke, monitore počítača označujúca miesto ďalšej operácie) lat.
adresa (z. odkazujúci na miesto v pamäti počítača) franc. výp. tech.
emotikon (značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii) angl.
smiley /smajli/
smajlík (značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii, pôvodne graf. zobrazenie, značka smiechu) angl. porovnaj znamienko

písmeno

letter angl. polygr.
bukva rus. zried.
litera (znak pre hlásku) lat.
graféma (písomný znak hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka) gréc. lingv.
alfanumerický znak (znak vyjadrený písmenami a číslicami) gréc. + lat.
typ (p. al. iný znak, značka) gréc. polygr.
logotyp (dve al. viac p. na jednom odliatku) gréc. polygr.
iniciálka (veľké počiatočné p. slova, najmä ozdobné) lat. polygr.
minuskula (p. malej abecedy) lat. odb.
majuskula lat.
verzálka (p. veľkej abecedy) lat. polygr.
unciála (zaoblené p. veľkej abecedy v stredovekých rukopisoch) lat.
kapitála (staršie označenie majuskulového písma) lat.
kapitálka (veľké p. vo výške písmen malej abecedy) lat. typ.
kustód (p. al. číslica na označenie poradia rukopisných strán) lat. odb.
index (písmenný al. číselný znak pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny) lat. odb.
alfa (prvé p. gréckej abecedy, α) gréc.
omega (posledné p. gréckej abecedy, ω) gréc.
jota (p. i) gréc.
jery (v cyrilike a azbuke p. y, ypsilon) slovan. lingv.
jer (jedno z dvoch p. bez hláskovej platnosti v azbuke, tvrdý a mäkký znak) slovan. lingv.
halef (prvé p. hebr. abecedy) hebr.
runa (p. starogerm. písma rytého do dreva al. kameňa) germ.
font (sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma) angl. výp. tech.
ad litteram (do p., doslova) lat. kniž.
verbatum et litteratim (doslova a do písmena) lat. kniž. porovnaj znak 4písmo 1

vlastnosť

rys nem. kniž.
stigma (výrazná charakteristická v., znak) gréc. kniž.
atribút (podstatná, základná, výrazná, nevyhnutná v.) lat. kniž. a odb.
punc (charakteristická v., črta, výrazný znak) tal.-nem. expr.
akcidens (dočasná, nepodstatná, vedľajšia, náhodná v. vecí) lat. filoz.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark /benč-/ (odlišovací, určovací znak) angl. ekon.
diskriminant (rozlišujúce kritérium) lat. odb.
tertium comparationis /-cium komparación-/ (spoločný znak slúžiaci ako základ pre porovnanie) lat. odb.
alograf (znak zastupujúci iný znak, jav) gréc.
ekvifinalita (v. otvorených systémov, v kt. stály stav nezávisí od východiskových podmienok) lat. odb.
markant (v. objektu, osobitá, kt. je pre svoj náhodný výskyt významná pri identifikácii v kriminalistike) franc. krim.
atavizmus (zdedená, ale nefunkčná v. al. znak, prežitok) lat.-franc. biol.
rudiment (v. zdedená z vývojovo nižšieho štádia, ale bez funkcie, významu) lat. biol.
intenzionalita (v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota nezávisí od pravdivostnej hodnoty zložiek) lat. log.
extenzionalita (v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota závisí od pravdivostnej hodnoty zložiek) lat. log.
akustika (zvuková v. určitého priestoru) gréc. porovnaj znak 1

črta

črta 3 (charakteristická vlastnosť)
rys nem. kniž.
stigma (výrazná charakteristická vlastnosť, znak) gréc. kniž.
atribút (podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný znak) lat. kniž. a odb.
profil (súhrn vlastností, čŕt) franc.
punc (výrazný znak, charakteristická vlastnosť) tal.-nem. expr.
feminita (ženská č., ráz, znak správania, ženskosť) lat. psych. a kniž.
maskulinita (mužská č., ráz, znak správania, mužskosť) lat. psych. a kniž. porovnaj ráz

číslica

cifra arab.-nem.
alfanumerický znak (znak vyjadrený písmenami a číslicami) gréc. + lat.
kustód (č. al. písmeno na označenie poradia rukopisných strán) lat. odb.
index (číselný al. písmenný znak pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny) lat. odb.
bit (dvojková č., 0 al. 1) angl.

odznak

symbol (predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu) gréc.
signum (o. rím. légie hist.; predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu kniž. zastar.) lat.
erb nem.
címer (znak hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod. v podobe stredovekého štítu) franc.-maď.? hist.
emblém (znak príslušnosti k určitému celku) gréc.
dištinkcia (znak hodnosti) lat.
sandžak (o. tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom) tur. hist.
tug (o. veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta) tur. hist.
kokarda (ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách) franc. porovnaj znak 3

ráz

charakter gréc.
štýl (r. činosti, veci al. javu) lat.
typ (spôsob, sloh, charakter) gréc.
akcent (odtienok, nádych) lat.
tón gréc.
tónina gréc.-tal. kniž.
tónovanie (odtieň farby; zafarbenie, farba hlasu, reči) gréc.
timbre /tembr/ (odtienok farby výtv.; zafarbenie tónu, hlasu al. hlásky kniž. a odb.) gréc.-franc.
nuansa /nüansa/ (jemný rozdiel, odtieň, odtienok) franc. kniž.
tonalita (r. daný základnou, prevládajúcou farbou) gréc. výtv.
valér (odtieň tónu v hraniciach jednej farby, svetelná hodnota tónu farby) lat. výtv.
sound /saund/ (osobitý zvukový r. príznačný pre určitého hudobníka al. súbor, farba zvuku) angl. hud.
kolorit (r., najmä dobový al. umelecký) tal.
punc (výrazný znak, charakteristická vlastnosť, črta) tal.-nem. expr.
profil (súhrn vlastností, čŕt) franc.
modus (spôsob, povaha, r. deja) lat. kniž.
impresia lat. výtv. lit.
línia (nálada, celkový r.) lat.-nem.
situácia lat.
atmosféra gréc.
klíma gréc.
genius loci /-cí/ (celková nálada, prostredie, pomery, ovzdušie, okolnosti, duch) lat. hist.
melodika (spevný r. piesne, spevnosť) gréc. hud.
mentalita (r. duševných pochodov a vlastností jedinca) lat.
spirituálnosť (duchovný r., zameranie na duchovnú stránku, duchovnosť) lat. kniž.
lyrizmus (citový r.) gréc. kniž.
baladika (pochmúrny, ponurý, smutný r.) franc. lit.
oficiálnosť (úradný r., úradnosť, strohosť, odmeranosť) lat.
orientálnosť (východný r. súvisiaci s východnými krajinami) lat.
feminita (ženská črta, znak správania, ženskosť) lat. psych. a kniž.
maskulinita (mužská črta, znak správania, mužskosť) lat. psych. a kniž.
moderna (novodobý, novoveký r.) franc.
inzularita (ostrovný r.) lat. kniž.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 36. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.