boh

boh
teo- gréc. v zlož. sl.
divinita b., božstvo lat. teol.
in nomine Domini nó- v mene Pána lat. kniž. a náb.
trinitas b. v troch osobách v kresťanstve, svätá trojica, otec, syn a duch svätý lat. cirk.
lord b. v angl. prostredí angl.
panteón súbor bohov určitého náboženstva gréc. pren.
Elói, Elói, lama zabachtani výkrik Ježiša Krista pred smrťou na kríži „Môj bože, môj bože, prečo si ma opustil“ aram.
Deo gratias gráciás vďaka Bohu lat. náb.
deus ex machina -chíná „b. zo stroja“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu lat. kniž.
avatár vtelenie boha do viditeľnej podoby, napr. do zvieraťa, v ind. mytológii sanskrit
inkarnácia premena boha al. inej nadprirodzenej bytosti na človeka al. zviera lat. náb.
egyptskí bohovia:
Amón b. slnka
Hór najstarší b. slnka a svetla
Tot b. mesiaca, písma a múdrosti
Usíre b. plodenia, vegetácie, podsvetia, slnka
etruskí a rímski bohovia:
Saturnus etrucký otec bohov
germánski bohovia:
Asovia prvá skupina bohov
Wotan najvyšší b. v prvej skupine, b. vojny, čarodejníctva
Donar b. hromu a dažďa
Tyr b. nebies, niekedy aj vojny
Frigga bohovia prvej skupiny
Vanovia druhá skupina bohov
Freya bohovia druhej skupiny
grécki bohovia:
Chaos stelesnenie prázdneho a pustého priestoru pred vznikom usporiadaného sveta gréc. mytol.
Titan príslušník prvej generácie gréckych bohov gréc. mytol.
Kronos zosobnenie času, otec bohov
Zeus najvyšší b., vládca Olympu
Poseidon b. mora
Áres b. vojny
Dionýzos b. plodnosti, úrody a vína gréc.
Helios b. Slnka
Eros b. lásky gréc.
Hermes b. obchodu, zlodejov, pastierov, rečníctva, posol bohov
Hefaistos b. ohňa a kováčskeho remesla
Apolón b. svetla, slnka, hudby a veštenia
Pan b. lesov, lúk, pastierov a lovcov, ochranca stád
Asklépios b. lekárstva
Hymenaios b. manželstva, rodinného šťastia
Priapos b. plodnosti
Erebos gréc.
Hádes b. podsvetia gréc. mytol.
Morfeus b. snov
Hypnos b. spánku
Aiolus b. vetrov
Néreus b. mora a veštenia
Proteus morské božstvo, starec a veštec schopný premieňať sa do ľubovoľnej podoby
Tritón morský b., napoly človek, napoly ryba
hinduistickí bohovia:
Trimurti trojjediný b. sanskrit
Brahma jeden z troch hlavných bohov, stvoriteľ
Višnu dobrý b., udržiavateľ ind.
Šiva b. ohňa, ničiteľ ind.
Krišňa prevtelenie boha Višňu, hinduistické božstvo uctievané v Indii hind. náb.
Rímski bohovia:
Jupiter najvyšší b., b. nebies a vesmíru
Mars b. vojny a poľných prác lat. mytol.
Neptún b. mora a riek
Plutón b. podsvetia
Cupido kupídó b. lásky lat.
Merkúr b. obchodu a zisku
Vulkán b. ohňa a kováčstva
Asklépios b. lekárstva gréc.
Faun b. plodnosti a dobytka
Ianus já-
Jánus b. počiatku, kalendára, dverí a brán, s dvoma tvárami
lár domáce ochranné božstvo lat.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
genius loci -cí ochranný duch domu al. miesta lat. hist.
Indra staroind. najvyšší b., b. búrky, vetra a vojny sanskrit
Ormuzd perz.
Ahura Mazda staroiránsky, staroperz. b. dobra, svetla
Ahriman perz.
Angra Mainju staroirán., staroperz. b. zla
Baal bál sýrsko-palestínsky b. búrky
Perun slovan. b., vládca hromu a blesku
El semitský b.
Moloch semitský a fénický b., kt. prinášali ľudské obete
Elohim b. v Starom zákone hebr.
Jehova starožid. b. hebr. bibl.
Alah islamský b., b. v islamskom náboženstve
manitou -tu b. severoamer. Indiánov podľa kresťanského chápania indián.
El ugaritský b. plodnosti, múdrosti, tvorca zeme a neba, 17. st. pr. n. l., Sýria
zombi b. v magickom náboženstve, vúdú, pôvodne u černochov na Haiti, neskôr aj v západnej Afrike, had uctievaný ako b. afr. porovnaj bôžik bytosť poloboh

znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.