Výsledky vyhľadávania

model

model 1 (zmenšené znázornenie) tal.
maketa (zmenšený m. archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
glóbus (guľa so znázornením zemského povrchu al. postavenia hviezd, m. Zeme al. hviezdnej oblohy) lat. geogr.
terella (m. Zeme používaný na skúmanie dráh žiarenia) lat. astron.
uranoskop (glóbus so zobrazením hviezdnej oblohy) gréc. astron.
bozzetto /-ce-/ (m. al. nákres budúceho diela, najmä sochy) tal. výtv.

model

model 2 (pôvodný výrobok ako vzor) tal.
etalón franc. fyz.
normál (m. pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera) lat. tech.
typ (výrobok ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi) gréc.
prototyp (prvý skúšobný výrobok na sériovú výrobu) gréc. tech.

zhotovenie

model (zmenšené z. predmetu) tal.
maketa (z. archit., výtv. diela al. iného predmetu, zmenšený model) tal.-franc.
bozzetto /-ce-/ (model al. nákres budúceho diela, najmä sochy) tal. výtv.
glóbus (model Zeme al. hviezdnej oblohy, guľa so znázornením zemského povrchu al. postavenia hviezd) lat. geogr.
uranoskop (glóbus so zobrazením hviezdnej oblohy) gréc. astron.
terella (model Zeme používaný na skúmanie dráh žiarenia) lat. astron. porovnaj vyhotovenie

vzor

vzor 3 (tvar výrobku)
model (zmenšené zobrazenie, znázornenie predmetu slúžiace ako v., návrh, predloha, plán al. napodobnenina; pôvodný výrobok slúžiaci ako v. na výrobu ďalších kusov) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
normál lat. tech.
etalón (model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera) franc. fyz.
design /dizajn/
dizajn (povrchové vzorovanie výrobku al. diela, jeho výtvarné riešenie, stvárnenie, spracovanie, vzhľad) angl.
fazónka (tvar, strih, forma, najmä o oblečení) franc.
štapel (v. priemernej dĺžky vlákna, stredná al. priemerná dĺžka vlákna) nem. text.

predvádzanie

produkcia (p. výkonov, najmä umeleckých, artistických) lat.
modeling (p. modelov šiat manekýnkami) angl. porovnaj predstavenie

návrh

koncept (predbežný n., náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
koncepcia (plán, osnova, rozvrh) lat.
makulát (koncept, spis na nečisto) lat. odb. zried.
projekt (n. tech. al. stav. diela, zámer) lat.
elaborát (písomné spracovanie n., námetu, úlohy, správy, plánu) lat.
utópia (vysnívaný neuskutočniteľný n. na niečo dokonalé, výmysel) gréc.-angl.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako n., vzor, predloha, plán al. napodobnenina) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
abbozzo /aboco/ (prvý n. plastického diela v hline al. vo vosku) tal. výtv.
kartón (n. na výtvarné dielo na tvrdom papieri) tal.-franc. výtv.
layout /lejaut/ (kreslený n. na zalomenie a celkový vzhľad tlačoviny) angl. polygr.
design /dizajn/
dizajn (n. na povrchové vzorovanie výrobku al. diela, výtvarné riešenie, stvárnenie, vzhľad) angl.
tip (dobrá rada, odporúčanie) angl.
tutovka (istý tip, zaručená rada, najmä pri stávkach) román. slang.
draft (n. textu, písomný podklad) angl.
bill (právna listina, n. zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a USA) angl. práv.
oferta (n. na uzavretie zmluvy) lat.-franc. obch. práv.
punktácia (písomný n. zmluvy s hlavnými zásadami, predbežná zmluva) lat. zastar.
prezentácia (n. na menovanie niekoho do úradu, podanie tohto n.) lat. zastar.

zobrazenie

vizualizácia (dodanie al. nadobudnutie zrakom vnímateľnej povahy niečoho; tvorba trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača) lat. kniž. a odb.
konkretizácia (uskutočnenie, zvecnenie, zhmotnenie, znázornenie) lat.
schéma (zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres) gréc.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. napodobnenina) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
diagram gréc.
graf (znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres) gréc. mat.
histogram (stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti) gréc.
grafikon (graf nadväzujúcich postupov, úloh a pod. používaný najmä v doprave a riadení výroby) gréc.
harmonogram (graf vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu) gréc.
chronogram (harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase) gréc.
bijekcia (jednojednoznačné z.) lat. mat.
izometria (zhodné z., zhodnosť) gréc. mat.
integrál (z., kt. priraďuje funkciám a množinám funkciu al. číslo) lat. mat.
perspektíva (z. zdanlivého zbiehania rovnobežiek a zmenšovania sa predmetov v diaľke, trojrozmerného priestoru na dvojrozmernej ploche) lat.
mapa (zmenšené, najmä plošné znázornenie zemského al. iného povrchu) lat.
špeciálka (podrobná mapa) lat. hovor.
generálka (prehľadná mapa) lat. hovor.
centrogram (štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu) lat. + gréc. kart.
kartogram (tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod.) gréc.
portulán (stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy) tal. hist.
kataster (technické z., znázornenie, podrobný nákres, plán pozemkov podľa obcí) lat.
projekcia (z. priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu) lat. mat.
ichnografia (z. stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku) gréc. stav.
ortoskopia (optické z. bez skreslenia) gréc. fyz.
holografia (spôsob zobrazovania založený na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov) gréc. fyz.
histografia (metóda zobrazovania výsledkov merania al. vyšetrenia) gréc. lek.
uranografia (z. hviezdnej oblohy) gréc. odb.
horoskop (z. postavenia planét a hviezd, z kt. sa predpovedá budúcnosť, osud) gréc.
kinematografia (z. pohybu obrazmi nasledujúcimi rýchle za sebou) gréc.
analógové z. (z. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky) gréc.
digitálne z. (z. informácie číselným údajom, číslicové z.) lat.-angl.
fantóm (z. hľadanej osoby podľa opisu svedkov) gréc.-franc.
mimézis (umelecké z. skutočnosti) gréc. filoz.
alegória (obrazné, prenesené z. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj) gréc. lit. výtv.
karikatúra (výtv. al. lit. z. osoby al. javu so zámerným zveličením, nadsadením určitej stránky na vyvolanie komického dojmu) tal.-franc.
pastorále (idylické z. pastierskeho života) tal. výtv.
žáner (z. scén s námetom z bežného každodenného života) franc. výtv.
busta (plastické z. hlavy a hrude ľudskej postavy, poprsie) franc.
portrét (obraz zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň) franc.
autoportrét (vlastná podobizeň) gréc. + franc.
silueta (plošný jednofarebný portrét) franc. vl. m.
en face /anfas/ (portrét s pohľadom, tvárou spredu, dopredu) franc. kniž.
profil (portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad) franc.
identikit (portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov) angl.
akt (umelecké dielo zobrazujúce nahé ľudské telo) lat. výtv. fot.
pornografia gréc.
porno (nemravné z. pohlavného života, pohlavného styku, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti, v literatúre, výtv. umení, filme a pod.) gréc. hovor.
soft-porno (ľahké, mierne, jemné porno) angl. + gréc.
izokefália (z. postáv v rovnakej výške, s hlavami v rovnakej výške bez ohľadu na vzťahy medzi nimi) gréc. výtv.
antropomorfia (zjednodušené z. ľudskej podoby na rôznych predmetoch) gréc.
veduta (presné maľované al. grafické z. mesta al. krajiny, od 15.st.) tal. výtv.
marína (z. mora al. morského pobrežia) franc.
kanéfora (z. dievčaťa nesúceho na hlave kôš s obetným náčiním) gréc. ant. hist.
androkefália (z. zvieracieho tela s ľudskou hlavou) gréc. výtv.
zoomorfizmus (z. božstva vo zvieracej podobe) gréc. náb.
totem (z. symbolu predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
synagoga (socha ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo) gréc.
ecclesia /eklézia/ (socha ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo) lat.
ikona (z. Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske) gréc. cirk.
acheiropoietos (záväzné z. Krista al. Márie, kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku) gréc. výtv.
deésis /-zis/ (z. Krista ako sudcu posledného súdu) gréc. cirk.
pantokrator (z. Krista ako vládcu sveta držiaceho v ľavej ruke knihu a s pravou rukou zodvihnutou, v byzantskom umení) gréc. výtv.
betlehem (z. narodenia Ježiša, najmä plastické, jasle) vl. m.
ecce homo /ekce/ (z. Krista trpiaceho, zbičovaného s tŕňovou korunou) lat. výtv.
kalvária (maľované al. plastické z. ukrižovania Krista) lat.
krucifix (z. ukrižovaného Krista) lat. náb.
veraikon (z. Kristovej tváre podľa odtlačku na rúšku) lat. + gréc. výtv.
anastáza (z. vzkriesenia, zmŕtvychvstania Krista) lat. + gréc. výtv.
madona (z. Panny Márie) tal. výtv.
Annunziata /-cia-/ (z. Panny Márie, kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša) tal.
maesta (z. Panny Márie s dieťaťom, anjelmi a svätcami) tal. výtv.
Pieta (z. Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí, po zložení z kríža) lat. výtv.
assuta (z. nanebovzatia Panny Márie) lat.-tal. výtv. porovnaj dieloobraz 1sochakresba 1

plán

plán 3 (pôdorys stavby, krajiny)
projekt (stavebný p. tech. diela) lat. stav. tech.
projekcia (zobrazenie priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu) lat. mat.
schéma (zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres) gréc.
ichnografia (zobrazenie stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku) gréc. stav.
kataster (tech. zobrazenie, nákres, znázornenie, podrobný p. pozemkov podľa obcí) lat.
operát (podrobne spracovaný p. so všetkými prílohami) lat. odb.
generel (základný projekt veľkej stavby, úpravy územia a pod.) lat.-franc. stav.
ozalid (p. zhotovený na na papieri citlivom na svetlo používanom na rozmnožovanie výkresov) gréc. fot.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako p., návrh, predloha) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtvarného diela al. iného predmetu) tal.-franc.
mapa (zmenšené znázornenie zemského al. iného povrchu, najmä plošné) lat.
špeciálka lat. hovor.
špeciálna mapa (podrobná mapa) lat.
generálka lat. hovor.
generálna mapa (prehľadná mapa) lat.
portulán (stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy) tal. hist.
kartogram (tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod.) gréc.
centrogram (štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu) lat. + gréc. kart.

napodobnenina

reprodukcia (napodobnenie predlohy, obrazu, skutočnosti a pod.; napodobnenie originálu al. predlohy tlačou) lat.
kópia (n. umeleckého diela s rovnakými rozmermi, materiálom a technikou) lat.
faksimile (verná n. napr. umeleckého diela bez použitia rovnakého materiálu a technológie) lat. odb.
mimézis (napodobnenie, umelecké zobrazenie skutočnosti) gréc. filoz.
falzum (n. vydávaná za pravú vec, napodobené, falšované umelecké dielo, doklad, peniaze a pod., podvrh) lat. odb.
atrapa (n. tovaru pri reklame, vo výklade a pod.) lat.
plagiát (napodobnenie cudzieho umeleckého al. vedeckého diela v celku al. časti bez uvedenia predlohy) lat.
parafráza (dielo voľne spracúvajúce cudziu, najmä lit., hud. al. výtv. predlohu, myšlienku, napr. z dôvodu porovnania hodnôt, zámerné napodobnenie cudzieho diela) gréc.
pastiš (lit., hud. al. výtv. dielo napodobňujúce iné dielo, n. cudzieho diela) franc. odb.
paródia gréc.
persifláž (posmešné, zosmiešňujúce napodobnenie konania, správania, vystupovania, najmä známej osoby, pre zábavu al. zosmiešnenie; druh umeleckej lit. napodobňujúci iné dielo al. typ diel s cieľom zosmiešnenia, posmešné napodobnenie umeleckého diela pri zachovaní formy) franc. kniž.
travestia (zosmiešňujúce napodobnenie vážneho diela so zachovaním jeho základných prvkov, ale s použitím nízkeho a vulgárneho štýlu) tal. lit.
karikatúra tal.-franc.
paškvil (nepodarená al. skreslená n.) tal.
stucco lustro /štuko/ (n. mramoru, leštená omietka s mramorovou múčkou) tal. stav.
simili tal. sklár.
šatón (sklená farebná n. brúseného drahokamu s diamantovým výbrusom podložená lesklým kovovým povlakom) franc.
štras (n. drahokamu z brúseného olovnatého skla) vl. m. sklár.
bižutéria (n. pravých šperkov, ozdoba z kovu, zo skla a pod., módny doplnok) franc.
onomatopoja (napodobnenie prírodného, zvieracieho zvuku, zvukomaľba) gréc. lingv. lit.
android (mechanická napodobnenina človeka) gréc.
model (zmenšené zobrazenie, znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. n.) tal.
maketa (zmenšený model archit. al. výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.

výrobok

fabrikát (továrenský, umelý v.) lat. aj pejor.
produkcia (súhrn výrobkov) lat.
output (výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov) angl. ekon.
artikel (v. na predaj, tovar) lat.-nem.
substitút (v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami) lat. ekon.
špeciál (vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod.) lat. hovor.
špécia (vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav.) lat. hovor.
inovácia (nový v., novinka) lat.
hit angl.
šláger (obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák) nem. hovor.
funglovka (nový v.) ? subšt.
no-name /nounejm/ (neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou) angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot (chybný, bezcenný v., tovar) nem. slang.
fušerina (chybný, nekvalitný v.) nem. slang.
typ (v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi) gréc.
prototyp (prvý skúšobný v. na sériovú výrobu) gréc. tech.
model (pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov) tal.
etalón franc. fyz.
normál (model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera) lat. tech.
bestseller (v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.
naturálie (výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy) lat.
konzerva (trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka) franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt (umelo vyrobený predmet) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
toreutika (predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
porcelán (v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad) tal.-nem. porovnaj porcelán
keramika (v. z pálenej hliny, najmä hlinené nádoby) gréc. porovnaj keramika
šamot (v. zo žiaruvzdornej práškovej hmoty, drviny zo žiaruvzdorných zemín) tal.-nem.
rafinát (v. získaný čistením s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí) franc. tech.
textília (v. vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním, najmä plur. textílie) lat. porovnaj tehlanádobatkaninadrôtúborcukrík a pod.

predloha

muster (vzor) nem. zastar. hovor.
šablóna (pomôcka na výrobu al. kontrolu rovnakých predmetov) hol.-nem.
model (p. pre výtv. spracovanie) tal.
scenár (textová p. pre film., televízne al. rozhlasové dielo, podrobný dej filmu a pod. rozpísaný na obrazy, rozpis deja) gréc.-lat. div. film. porovnaj vzor
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 20. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.