zobrazenie

vizualizácia dodanie al. nadobudnutie zrakom vnímateľnej povahy niečoho; tvorba trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača lat. kniž. a odb.
konkretizácia uskutočnenie, zvecnenie, zhmotnenie, znázornenie lat.
schéma zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres gréc.
model zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. napodobnenina tal.
maketa zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu tal.-franc.
diagram gréc.
graf znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres gréc. mat.
histogram stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti gréc.
grafikon graf nadväzujúcich postupov, úloh a pod. používaný najmä v doprave a riadení výroby gréc.
harmonogram graf vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu gréc.
chronogram harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase gréc.
bijekcia jednojednoznačné z. lat. mat.
izometria zhodné z., zhodnosť gréc. mat.
integrál z., kt. priraďuje funkciám a množinám funkciu al. číslo lat. mat.
perspektíva z. zdanlivého zbiehania rovnobežiek a zmenšovania sa predmetov v diaľke, trojrozmerného priestoru na dvojrozmernej ploche lat.
mapa zmenšené, najmä plošné znázornenie zemského al. iného povrchu lat.
špeciálka podrobná mapa lat. hovor.
generálka prehľadná mapa lat. hovor.
centrogram štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu lat. + gréc. kart.
kartogram tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod. gréc.
portulán stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy tal. hist.
kataster technické z., znázornenie, podrobný nákres, plán pozemkov podľa obcí lat.
projekcia z. priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu lat. mat.
ichnografia z. stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku gréc. stav.
ortoskopia optické z. bez skreslenia gréc. fyz.
holografia spôsob zobrazovania založený na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov gréc. fyz.
histografia metóda zobrazovania výsledkov merania al. vyšetrenia gréc. lek.
uranografia z. hviezdnej oblohy gréc. odb.
horoskop z. postavenia planét a hviezd, z kt. sa predpovedá budúcnosť, osud gréc.
kinematografia z. pohybu obrazmi nasledujúcimi rýchle za sebou gréc.
analógové z. z. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky gréc.
digitálne z. z. informácie číselným údajom, číslicové z. lat.-angl.
fantóm z. hľadanej osoby podľa opisu svedkov gréc.-franc.
mimézis umelecké z. skutočnosti gréc. filoz.
alegória obrazné, prenesené z. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj gréc. lit. výtv.
karikatúra výtv. al. lit. z. osoby al. javu so zámerným zveličením, nadsadením určitej stránky na vyvolanie komického dojmu tal.-franc.
pastorále idylické z. pastierskeho života tal. výtv.
žáner z. scén s námetom z bežného každodenného života franc. výtv.
busta plastické z. hlavy a hrude ľudskej postavy, poprsie franc.
portrét obraz zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň franc.
autoportrét vlastná podobizeň gréc. + franc.
silueta plošný jednofarebný portrét franc. vl. m.
en face anfas portrét s pohľadom, tvárou spredu, dopredu franc. kniž.
profil portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad franc.
identikit portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov angl.
akt umelecké dielo zobrazujúce nahé ľudské telo lat. výtv. fot.
pornografia gréc.
porno nemravné z. pohlavného života, pohlavného styku, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti, v literatúre, výtv. umení, filme a pod. gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
izokefália z. postáv v rovnakej výške, s hlavami v rovnakej výške bez ohľadu na vzťahy medzi nimi gréc. výtv.
antropomorfia zjednodušené z. ľudskej podoby na rôznych predmetoch gréc.
veduta presné maľované al. grafické z. mesta al. krajiny, od 15.st. tal. výtv.
marína z. mora al. morského pobrežia franc.
kanéfora z. dievčaťa nesúceho na hlave kôš s obetným náčiním gréc. ant. hist.
androkefália z. zvieracieho tela s ľudskou hlavou gréc. výtv.
zoomorfizmus z. božstva vo zvieracej podobe gréc. náb.
totem z. symbolu predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
synagoga socha ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo gréc.
ecclesia eklézia socha ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo lat.
ikona z. Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske gréc. cirk.
acheiropoietos záväzné z. Krista al. Márie, kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku gréc. výtv.
deésis -zis z. Krista ako sudcu posledného súdu gréc. cirk.
pantokrator z. Krista ako vládcu sveta držiaceho v ľavej ruke knihu a s pravou rukou zodvihnutou, v byzantskom umení gréc. výtv.
betlehem z. narodenia Ježiša, najmä plastické, jasle vl. m.
ecce homo ekce z. Krista trpiaceho, zbičovaného s tŕňovou korunou lat. výtv.
kalvária maľované al. plastické z. ukrižovania Krista lat.
krucifix z. ukrižovaného Krista lat. náb.
veraikon z. Kristovej tváre podľa odtlačku na rúšku lat. + gréc. výtv.
anastáza z. vzkriesenia, zmŕtvychvstania Krista lat. + gréc. výtv.
madona z. Panny Márie tal. výtv.
Annunziata -cia- z. Panny Márie, kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša tal.
maesta z. Panny Márie s dieťaťom, anjelmi a svätcami tal. výtv.
Pieta z. Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí, po zložení z kríža lat. výtv.
assuta z. nanebovzatia Panny Márie lat.-tal. výtv. porovnaj dielo obraz 1 socha kresba 1

obraz

obraz 1 plošné výtvarné zobrazenie, znázornenie
ikono- gréc. v zlož. sl.
piktúra lat. kniž.
sulieta tieňový o., plošný jednofarebný obrys predmetu al. osoby franc. vl. m.
mobiliár prenosné zariadenie v hradoch, zámkoch, kostoloch a pod., najmä nábytok, koberce, obrazy a pod. lat.
prospekt plošný dekoračný o. ako pozadie uzatvárajúce javisko lat. div.
diptych dvojdielny, dvojkrídlový o. gréc.
triptych trojdielny, trojkrídlový o. gréc.
polyptych o. zložený z najmenej troch častí gréc. výtv.
medailón o. v kruhovom al. oválnom ráme tal.-franc.
pastel o. maľovaný farebnými kriedami na plátno al. papier tal. výtv.
tempera o. maľovaný rýchlo schnúcimi krycími farbami rozpustnými vo vode tal. výtv.
akvarel o. maľovaný vodovými farbami tal. výtv.
gvaš o. maľovaný vodovými farbami zmiešanými s krycou belobou, 19. st. franc.
grafika výtvarné dielo vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
monochróm jednofarebný o. gréc. odb.
mozaika plošný o. z farebných kamienkov, skielok a pod. tal. výtv.
papiers collés papjé kolé výtvarné dielo vytvorené lepením rôznych materiálov, najmä papiera, textilu, fotografií a pod. franc. výtv.
fotomontáž o. zostavený z rôznych fotografií gréc. + franc.
litofánia priesvitný o. z neglazovaného porcelánu gréc. ker.
panoráma plastický, zdanlivo plastický al. maľovaný o. s plastickými doplnkami, najmä veľký, budiaci dojem skutočnosti gréc.
kartón kresba na tvrdom papieri ako príprava na výtvarné dielo tal.-franc. výtv.
tuš kresba nezmazateľnou farbou, najmä čiernou franc.-nem.
skica tal.
škica prípravná kresba, náčrt, náčrtok, črta, nákres tal. hovor.
frontispice -spis obrázok al. kresba na strane oproti titulnému listu knihy franc. typ.
ilustrácia obrázok v texte doplňujúci text, súvisiaci s textom lat.
miniatúra kresba drobných rozmerov, drobnokresba lat.-tal.
gravúra rytina franc.
xylografia drevoryt, drevorytina gréc. výtv.
chromoxylografia farebný drevoryt al. drevorez gréc. výtv.
ukijoe jap. farebný drevorez jap.
chalkografia obraz ručne vyrytý do medenej tlačovej platne pre tlač z hĺbky, mediryt gréc. výtv.
siderografia obraz vyrytý do oceľových dosiek pre tlač z hĺbky gréc. polygr.
litografia o. vniknutý tlačou z plochy, z kameňa, na kt. je kresba mastnou kriedou gréc. polygr.
tonfo kruhový o. al. reliéf v tal. renesancii tal. výtv.
grafit obyčajne v plur. grafity
graffiti -ty o. vytvorený rozprašovačom na múroch a iných verejných plochách tal.
makimono jap. horizontálny zvitkový o. na hodvábe al. papieri jap.
kakemono jap. závesný zvinovací o. z papiera al. hodvábu jap.
žáner zobrazenie scén s námetom z bežného každodenného života franc. výtv.
impresia náladový obrázok lat. výtv.
portrét o. zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň franc.
autoportrét vlastná podobizeň gréc. + franc.
silueta anfas plošný jednofarebný portrét lat. výtv. fot.
en face anfas portrét s pohľadom spredu franc. kniž.
profil portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad franc.
identikit portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov angl.
pin-up-girl pinapgörl
pin-up pinap obrázok al. fotografia ženy, najmä herečky, modelky, na upevňovanie na stenu, v aute a pod. angl. hovor.
akt o. nahého ľudského tela lat. výtv. fot.
pejsáž -zá- maľba krajiny, krajinomaľba franc. kniž.
plenér maľba krajiny podľa skutočnosti priamo vo voľnej prírode franc. výtv.
panoráma gréc.
scenéria o. rozľahlej, šírej krajiny gréc.-lat.
veduta maľované al. grafické presné zobrazenie mesta al. krajiny, od 15. st. tal. výtv.
murallas veľká nástenná maľba s historickými a revolučnými námetmi, v Mexiku špan. výtv.
marína zobrazenie mora al. morského pobrežia franc.
ikona zobrazenie Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske gréc. cirk.
madona zobrazenie Panny Márie tal. výtv.
thangha lamaistický nezarámovaný plátenný o. s výjavmi božstiev tib. porovnaj zobrazenie

krásavica

nymfa mladá krásna žena gréc. pren.
grácia pôvabná mladá žena lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná žena tal. pren. expr.
venuša krásna žena vl. m.
fryna krásna, zvodná žena vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená žena nem. angl.-nem. hovor. expr.
parádnica žena, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
manekýnka hol.-franc.
modelka žena predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

socha

statua lat. kniž.
figúra umelo zhotovená postava lat.
bosa hrubo opracovaná s. franc. výtv.
skulptúra s. vzniknutá odoberaním hmoty lat.
plastika s. vzniknutá pridávaním hmoty; trojrozmerné dielo všeobecne gréc. výtv.
reliéf sochárske dielo vystupujúce z plochy franc.
hautreliéf ót- plastika výrazne vystupujúce z plochy franc. výtv.
anaglyf polovypuklé sochárske dielo, poloreliéf gréc. výtv.
basreliéf plastika málo vystupujúca z plochy franc. výtv.
monolit s. vytvorená z jedného kusa staviva, napr. kameňa, betónu gréc. stav.
statueta malá s., soška lat.-franc. kniž.
busta s. zobrazujúca hlavu a hruď ľudskej postavy, poprsie franc.
hermovka s. prechádzajúca v hranolový podstavec, stĺpik vl. m. výtv. archit.
torzo plastika vytvorená bez hlavy a končatín, aj zámerne gréc.-tal.
venuša praveká kultová s. ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
tanagra plastika z pálenej hliny zobrazujúca najmä ženu vl. m. výtv. archeol.
teoplastika s. zobrazujúca boha gréc.
madona s. Panny Márie tal. výtv.
synagoga s. ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo gréc.
ecclesia eklézia s. ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo lat.
atlas vl. m. archit.
telamón s. svalnatej mužskej postavy vo funkcii zvislej podpery budovy gréc. archit. zried.
kóra s. ženy v dlhom odeve vo funkcii stĺpa al. piliera gréc.
kolos obrovská staroveká s. gréc.
lamassu s. okrídlených býkov s mužskými hlavami, pri bránach asýrskych a pezských stavieb orient. archit.
sfinx s. ležiaceho leva s ľudskou hlavou, najmä panovníka, al. hlavou barana, jastraba, v staroegypt. umení; s. býka s mužskou hlavou a orlími krídlami, v umení Blízkeho východu gréc. výtv.
akrolit antická s. spájajúca mramor a pozlátené drevo gréc. výtv.
koré starogréc. ďakovná s. sediaceho al. stojaceho oblečeného dievčaťa gréc.
xoanón gréc. archaická kultovná s. božstva z dreva al. kameňa gréc.
palladium gréc.-lat.
palladión malá drevená s. chrániaca mesto al. krajinu, uchovávaná vo svätyniach starogréc. a starorím. miest gréc.
palladium drevená s. zhotovená bohyňou Aténou na počesť priateľkyne Pallas, kt. v zápase zabila gréc.-lat.
grifón antická plastika v podobe okrídleného psa al. leva s vtáčou hlavou gréc. archit.
tropaeum -pé-
tropaion plastika v podobe zbraní na priečelí budov gréc.-lat. archit.
triga plastika zobrazujúca antický trojzáprah s bohyňou víťazstva lat. výtv.
kvadriga plasika zobrazujúca antický štvorzáprah s bohyňou víťazstva lat. výtv.
koros antická s. nahého stojaceho mladého muža gréc.
erot s. malého nahého okrídleného dieťaťa, chlapčeka gréc.
putti v renesancii, baroku, aj bez krídel tal.
amoret v rokoku tal.
tonfo kruhový obraz al. reliéf v tal. renesancii tal. výtv.
droléria nevyberaný svetský výjav ako postava na chórových laviciach franc. archit.
moi moaj s. ľudskej hlavy al. postavy veľkých rozmerov na Veľkonočnom ostrove v Tichom oceáne ?
haniwa jap. náhrobná plastika, 3. – 6. st. jap. hist. výtv.
taille-directe tajdirekt priamo realizované sochárske dielo podľa predstavy umelca, bez modelu a pod. franc. výtv.
mobil plastika s pohyblivo spojenými tvarmi uvádzanými do pohybu vetrom al. motorom angl. výtv.
ceroplastika s. z vosku lat. + gréc.
Oscar osk- cena za najlepšie diela v oblasti filmu v USA v podobe sošky vl. m. porovnaj plastika zobrazenie