forma

forma 2 nástroj al. vec, kt. dáva veci tvar lat.
kokila liatinová al. oceľová f. na odlievanie oceliarskych odliatkov franc. tech.
matrica f. na tvárnenie, lisovanie, odlievanie materiálu, rozmnožovanie a pod. s negatívnym tvarom výrobku franc.-nem.

forma

smer

smer 3 súhrn zásad, názorov a pod. v umení, vede, politike atď.
doktrína lat.
izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
línia prúd lat.-nem.
mainstream mejnstrím hlavný, stredný prúd vo vede, hudbe a pod. angl.
avantgarda s. zasadzujúci sa o nové myšlienky, skupina priekopníkov pokroku, predvoj, priekopníci franc.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľný voči iným názorom, pravovernosť, napr. v islame lat.
náb. a cirk. smery:
montanizmus starokresťanský sektársky s. očakávajúci koniec sveta a druhý príchod Krista, zdôrazňujúci prísnu mravnosť, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
pelagianizmus kresťanský s. odmietajúci dedičnosť hriechu, zdôrazňujúci slobodnú vôľu človeka nehrešiť, 4. – 5. st. vl. m. cirk.
nazaréni kresťanský s., sekta uznávajúca záväznosť Starého zákona, 4. a 5. st. vl. m.
donatizmus kresťanský s. namierený proti biskupom, kt. zlyhali pri prenasledovaní, severná Afrika, 4. – 7. st. vl. m.
adamiti pôvodne stredoveký kresťanský s. a sekta hlásajúca návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
chiliazmus stredoveký kresťanský s. hlásajúci druhý príchod Krista a jeho tisícročnú vládu na zemi gréc. náb.
paulikánstvo kresťanský s. hlásajúci večný boj dobra a zla, Malá Ázia a Balkán, 7. – 12. st. vl. m. hist. cirk.
ikonoklazmus náb., sociálne a polit. hnutie vyvolané zákazom uctievať obrazy svätých, Byzancia, 8. – 9. st.; zavrhovanie uctievania obrazov svätých a ich ničenie, obrazoborectvo gréc. hist.
valdénstvo stredoveké protestné a nápravné hnutie v západnej cirkvi presadzujúce chudobu, jednoduché obrady, kazateľstvo, od 12. st. vl. m.
galikanizmus hnutie za nezávislosť franc. katolíckej cirkvi od pápeža, od 14. st. vl. m. hist.
husitizmus náb., národné a sociálne hnutie, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
utrakvizmus lat. hist.
kališníctvo kališnícka viera hlásajúca prijímanie pod obojakým spôsobom, kališníctvo lat.-nem.
triteizmus starokresťanský sektársky s. neuznávajúci Trojicu, ale tri odlišné božstvá gréc.-lat. cirk.
sociniáni kresťanská sekta odmietajúca Svätú trojicu, božstvo Kristovo, dedičný hriech, od 16. st. vl. m. náb.
unitárstvo kresťanský s. odmietajúci náuku u svätej trojici, uznávajúci len jednu Božskú osobu lat. náb.
sabellianizmus kresťanský s., podľa kt. Boh vystúpil najprv ako Otec, potom ako Syn a nakoniec Duch Svätý, 3. a 4. st. vl. m. náb.
doketizmus kresťanský s. popierajúci, že Kristus mal ľudské telo gréc.-lat. cirk. hist.
monoteletizmus starokresťanský s. o riadení ľudskej aj božskej prirodzenosti Ježiša Krista jedinou vôľou, 7. st. gréc.-lat. náb.
arianisti kresťanský s. popierajúci božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
albigénci kresťanský s. vychádzajúci z arianizmu, neuznávajúci rímskokatolícku cirkev, južné Francúzsko, 12. a 13.st. vl. m.
antitrinitárstvo kresťanský s. odmietajúci učenie o božskej trojjedinosti gréc. + lat. náb.
monofyzitizmus kresťanský s., podľa kt. má Ježiš len božskú prirodzenosť, od 5. st. gréc. cirk. hist.
katari kresťanský s. zdôrazňujúci odriekanie, Francúzsko a Taliansko, 11.-13.st. gréc.
anabaptizmus kresťanský s. odmietajúci krstenie nemluvniat, novokrstenectvo, 16.a 17. st. gréc. náb.
habáni pôvodne nem. anabaptizmus, kt. prívrženci sa usadili na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberali sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutteriti pôvodne tirolský anabaptizmus, kt. prívrženci sa pre prenasledovanie presídlili na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
jansenizmus opozičné náb. a filoz. hnutie v rímskokatolíckej cirkvi, Francúzsko a Holandsko, 17. – 18. st. vl. m.
ekumenizmus hnutie usilujúce sa o zblíženie, spoluprácu a jednotu cirkví, najmä kresťanských gréc. cirk.
episkopalizmus katolícky s. presadzujúci prevahu biskupov nad pápežom gréc. hist.
papizmus s. priznávajúci všetku cirk. moc hlave rímskokatolíckej cirkvi, Svätému otcovi gréc.-lat. cirk.
jehovisti kresťanský s., sekta založená v 70. rokoch 19. st. v USA, predpovedajúca druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva vl. m. náb.
pentekostalizmus kresťanský s. zdôrazňujúci prijatie Ducha svätého ako doložiteľnú skúsenosť, USA, od 1900 gréc. cirk.
mormóni severoamer. sekta s kresťanskými prvkami, kladúca dôraz na doslovný výklad Biblie, Kristova cirkev svätých posledných dní, od 30. rokov 19. st. vl. m. náb.
moonisti sekta Cirkev zjednotenia, hlásajúca, že rodina je základom šťastného sveta, založená Kórejcom Moonom vl. m.
katolicizmus základný kresťanský s. uznávajúci pápeža ako hlavu cirkvi gréc.
ortodoxia učenie pravoslávnej cirkvi gréc. cirk.
raskoľnictvo hnutie odštiepené od pravoslávnej cirkvi v Rusku rus.
fedojesevci náb. sekta odmietajúca štát, pravoslávnu cirkev a manželstvo, Rusko, 17. st. vl. m. hist.
kacírstvo gréc.-nem.
heréza s. odchylný od časti oficiálnej kresťanskej viery gréc.
bogomilstvo stredoveký kacírsky s. v gréc. ortodoxnej cirkvi zavrhujúci cirkev a štát, juhovýchodná Európa vl. m.
reformácia hnutie usilujúce sa o nápravu rímskokatolíckej cirkvi a obmedzenie jej moci, 16. st. lat. hist.
kalvínstvo vl. m.
helvetitizmus lat. vl. m.
anglikánstvo základný kresťanský reformačný s. vl. m. náb.
konformisti anglikánska cirkev lat.
puritánstvo angl. reformačný s. usilujúci sa o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
kvakeri angl. protestantská sekta, Spoločnosť priateľov, odmietajúca kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
metodizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci osobné obrátenie a posvätený život, usilujúci sa o dôsledné dodržiavanie náb. Predpisov gréc. cirk.
pietizmus hnutie zdôrazňujúce osobnú zbožnosť, činorodú lásku v protestantských cirkvách, 17. a 18. st. lat. náb.
baptisti protestantský kresťanský s. uznávajúci len krst v dospelosti gréc.-lat. náb.
viklefstvo reformačné učenie zavrhujúce pápežstvo a niektoré sviatosti vl. m. hist. náb.
independentizmus s. v protestantskej anglikánskej cirkvi usilujúci sa o nezávislosť náb. obcí a vytvorenie republiky, 17. st. lat.-angl. cirk.
kongregacionalizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci plnú samostatnosť a nezávislosť cirk. obcí lat. cirk.
scientológia hnutie hlásajúce možnosť odstránenia všetkých negatívnych zážitkov z mysle, rozšírenie duševných schopností jedinca a dosiahnutie úplnej slobody lat. + gréc.
satanizmus hnutie uctievajúce protivníka Boha, vládcu pekla, diabla hebr.
chasidizmus východoeurópske žid. hnutie zdôrazňujúce radosť zo služby bohu, prostú vieru, pokoru, 2.polovica 18.st. hebr.
terapeuti asketická žid. sekta neuznávajúca otroctvo, vlastníctvo, manželstvo a zaoberajúca sa liečením, 1.st. gréc. hist.
farizeji stará žid. náb.-polit. skupina hebr. hist.
zelóta žid. radikálna sekta za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
eséni žid. náb. spoločnosť organizovaná ako náb. rád lat. náb.
islamský s. uznávajúci za jediného oprávneného nástupcu Mohameda jeho zaťa Alího arab. náb.
sunniti islamský s. vyznávajúci popri koráne aj sunnu, t.j. právne a morálne predpisy z výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov arab. náb.
imámovci islamská sekta, odnož šíitskeho islámu arab. náb.
drúzovia arab. vl. m.
mustadžibún islamská šíitska sekta hlásajúca učenie o prevteľovaní, Sýria, Libanon, Palestína arab.
sanúsija islamská sunitská s. hlásajúca návrat k pôvodnému islamu a svätú vojnu vl. m. náb.
sufizmus mystický islamský s. usilujúci o úplnú podriadenosť božej vôli arab. filoz.
sikhovia náb. hnutie v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
manicheizmus s., kt. základom je boj dobra, ducha, svetla, a zla, hmoty, tmy, založený v Perzii prorokom Máním, 3. st. vl. m. porovnaj náboženstvo vyznanie 2
teizmus s. založený na viere v existenciu boha ako stvoriteľa sveta gréc. filoz. náb.
ateizmus myšlienkový s. odmietajúci existenciu al. poznateľnosť boha gréc.
idealizmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
spiritualizmus idealistický s. považujúci bytie za výtvor ducha lat. filoz.
materializmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
dualizmus s. založený na dvoch samostatných, neodvolateľných až vylučujúcich sa princípoch, hmota a duch, dobro a zlo a pod. lat. filoz.
monizmus gréc. filoz.
singularizmus s., podľa kt. je základom sveta jediná podstata, materiálna al. duchovná lat. filoz. zried.
psychomonizmus s. vyhlasujúci, že duševno je základom skutočnosti, že všetko má dušu gréc.
kreacionizmus s. , podľa kt. organizmy boli stvorené vyššou silou, bohom lat. filoz.
scholastika stredoveké učenie o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
tomizmus základný s. kresťanskej filozofie vychádzajúci zo zásady, že rozumové a zjavené poznanie si vzájomne neodporujú vl. m. filoz. náb.
fenomenalizmus s. založený na názore, že človek poznáva skutočnosť tak, ako sa mu bezprostredne javí, a nie aká je gréc. filoz.
fideizmus s. založený na názore, že viera stojí nad rozumovým poznaním lat. filoz.
deizmus s. uznávajúci boha ako stvoriteľa, ale popierajúci jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
panteizmus s. hlásajúci jednotu boha a sveta, stotožňujúci boha a svet, boh je vo svete gréc. filoz.
panenteizmus s. hlásajúci, že svet existuje v bohu gréc. filoz.
racionalizmus s. považujúci rozum za najvyšší al. jediný prostriedok poznania pravdy lat. filoz.
iracionalizmus s. považujúci rozumové al. vedecké poznanie za nedostatočné, vykladajúci svet ako rozumom nepochopiteľný lat. filoz.
empirizmus s. považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania gréc. filoz.
finalita s. považujúci účel za prvotný pred javom samotným, vysvetľujúci jav z jeho účelu lat. filoz.
hedonizmus s. považujúci slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
utilitarizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium mravnosti lat. filoz.
pragmatizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium pravdy gréc. filoz.
voluntarizmus s. považujúci vôľu za základ bytia alebo poznania lat. filoz.
senzualizmus s. pokladajúci zmyslové poznanie za hlavnú al. jedinú formu poznania lat. filoz.
skepticizmus s. pochybujúci o možnosti pravdivého poznania gréc. filoz.
gnóza s. považujúci bezprostredné poznanie za vyšší stupeň ako poznanie rozumové, považujúci hmotu za zdroj zla gréc. filoz.
teozofia gnosticizmus založený na poznaní Boha, tajomstva al. poznania sveta gréc. filoz.
agnosticizmus s. popierajúci možnosť poznania sveta, podstaty vecí gréc. filoz.
iluzionizmus s. pokladajúci vonkajší svet len za predstavu, zdanie lat. filoz.
pozitivizmus s. obmedzujúci poznanie a skúmanie na opis a triedenie faktov získaných bezprostredným pozorovaním lat. filoz.
empiriokriticizmus s. považujúci každý jav za súbor subjektívnych pocitov, forma pozitivizmu gréc. filoz.
reizmus s., podľa kt. existujú iba veci a samostatne neexistujú ich vlastnosti a vzťahy lat. log.
realizmus stredoveký s., podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
nominalizmus stredoveký s. pokladajúci pojmy len za mená vecí lat. filoz.
terminizmus s. pokladajúci všeobecné pojmy iba za značky a nie odrazy vecí lat. filoz.
dynamizmus s. pokladajúci za prvotnú podstatu sveta nemateriálnu silu gréc. filoz.
existencializmus s. ponímajúci ľudské bytie ako individuálny duchovný život, zameraný na ľudskú osobnosť, osobnú slobodu lat. filoz.
hylozoizmus s. považujúci hmotu za živú, oduševnelú, citlivú gréc. filoz.
finitizmus s. považujúci nekonečno za neprípustné zovšeobecnenie skúsenosti, kt. je vždy len konečná lat. filoz.
eleati starogréc. s., učenie o jedinom nemennom bytí vl. m.
antropocentrizmus s., podľa kt. je človek centrom i cieľom sveta a vesmíru gréc. + lat. filoz. náb.
kvietizmus s. hlásajúci pasívny vzťah k svetu, podriadenosť bohu, ľahostajnosť k dobru a zlu, 17.st. lat.
pyrrhonizmus s. hlásajúci krajnú nedôverčivosť, pochybovačnosť vl. m. filoz.
kynizmus starogréc. s. hlásajúci prirodzenosť človeka a odmietajúci civilizáciu gréc.
epikureizmus starogréc. materialistický s. zdôrazňujúci cnosť, blaženosť, duševný pokoj, rozumné užívanie slasti vl. m. filoz.
stoicizmus staroveký s. usilujúci sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
pytagoreizmus učenie vyznávajúce tézu, že základom všetkého je číslo vl. m. filoz.
determinizmus učenie uznávajúce vzájomnú príčinnú podmienenosť javov a dejov lat. filoz.
teleologizmus s. založený na učení o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
kazualizmus učenie, podľa ktorého dianie je určené náhodami lat. filoz.
platonizmus s. založený na Platónovom učení o ideách ako pravzoroch vecí vl. m. filoz.
atomistika s. založený na predstave o pretržitej skladbe hmoty, látok gréc. filoz.
holizmus s. zdôrazňujúci celkovosť, celostnosť, považujúci celok za nerozložiteľný a nepoznateľný gréc. filoz.
personalizmus s. zdôrazňujúci jedinečnosť ľudskej osoby a ľudských vzťahov lat. filoz.
kabala stredoveké žid. učenie pestujúce obrazný výklad Starého zákona ako cestu k objasneniu jeho pravého zmyslu hebr.
védanta staroind. Idealistický s. vychádzajúci z výkladu, upanišád k staroind. náb. lit. pamiatkam, védam sanskrit filoz.
budhizmus staroind. učenie sanskrit
lamaizmus tibetská forma budhizmu tib. náb.
zen
zen-budhizmus jap. budhizmus jap. filoz. náb.
mahájána jeden z dvoch hlavných smerov budhizmu sanskrit
njája ind. s. založený na poňatí atomizovanej pralátky a božskej príčiny ich pohybu sanskrit filoz.
mímánsa ind. ortodoxná škola presadzujúca ideál spravodlivého života ind. filoz.
hinduizmus spojenie brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
sánkhja najstarší staroind. hinduistický s. deliaci súcno na prírodu a vedomie sanskrit filoz.
joga ind. s. poskytujúci súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
rádžajoga kráľovská joga ind.
hathajoga telesná joga ind.
taoizmus staročín. s. založený na pojme cesty, tao, ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí, od 4. – 3. st. pr. n. l. čín. filoz.
konfucianizmus filoz., sociálny a polit. s. založený na spoločenskej povinnosti a zladení záujmov jednotlivca a spoločnosti vl. m. filoz. náb.
hermetika tajné učenie o podstate a príčinách vecí určené výhradne zasväteným, rozšírené v neskorej antike a renesancii vl. m.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
solidarizmus s. založený na princípe súdržnosti, vzájomnosti, spoluúčasti medzi jednotlivcom a spoločnosťou lat.
polit., ekon. a pod. smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
reformizmus hnutie usilujúce sa o reformu, zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu; s. v robotníckom hnutí uprednostňujúci reformy lat.
revizionizmus hnutie za preskúmanie niečoho s cieľom zmeny, úpravy; s. usilujúci sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom lat.
moderatizmus umiernený s. lat. kniž.
radikalizmus s. usilujúci sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
liberalizmus s. presadzujúci slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s práv. zárukami lat. polit. ekon.
neoliberalizmus s. odmietajúci štátne zásahy do hospodárstva a existenciu monopolov, uznávajúci úlohu štátu pre zaistenie trhového mechanizmu gréc. + lat. polit. ekon.
konzervativizmus s. presadzujúci voľné podnikanie a nízke zdanenie podnikateľov lat. polit. ekon.
komunizmus ideológia a hnutie za presadenie beztriednej spoločnosti založenej na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa potrieb lat.
boľševizmus komunizmus radikálnej sociálnej demokracie orientovanej na prevzatie moci a odstránenie kapitalizmu rus.
socializmus ideológia a hnutie vychádzajúce z učenia o spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a usilujúceho sa o spravodlivý spoločenský poriadok, rovnosť všetkých ľudí lat.-franc.
marxizmus sociálnoekonomická teória K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninizmus ideológia naväzujúca na marxizmus, vytvorená Leninom a použitá v komunistickom hnutí vl. m. polit.
stalinizmus s. spájajúca marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby, despotizmus, vytvorená Stalinom vl. m.
maoizmus sociálnopolit. učenie a radikálne ľavicové polit. hnutie spojené s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
eurokomunizmus s. v niektorých západoeurópskych komunistických stranách, 60. a 70. roky 20. st. vl. m. + lat.
antikomunizmus hnutie proti komunizmu gréc. + lat.
mccarthizmus mekkar- s. v politike USA po 2. svetovej vojne namierený proti komunizmu vl. m. polit.
fašizmus ideológia a hnutie obhajujúce a hlásajúce útočný nacionalizmus, rasizmus, násilie, potlačovanie občianskych slobôd tal. polit.
nacizmus nem. forma fašizmu lat.-nem.
hitlerizmus fašizmus stredných vrstiev vedený nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
frankizmus fašizmus horných vrstiev vedený špan. diktátorom Frankom vl. m.
perónizmus fašizmus nižších vrstiev vedený argent. diktátorom Perónom vl. m.
antifašizmus hnutie proti fašizmu gréc. + tal. polit.
nacionalizmus s. jednostranne zdôrazňujúci význam národa, vychádzajúci z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalizmus krajný nacionalizmus lat.
šovinizmus krajný nacionalizmus spojený s nenávisťou k iným národom, slepé presvedčenie o nadradenosti vlastného národa vl. m.
kozmopolitizmus s. podceňujúci al. popierajúci samobytnosť národov a vlastenectvo, zdôrazňujúci nadnárodné hodnoty, príslušnosť jednotlivcov a národov k ľudstvu, svetoobčianstvo gréc. filoz.
anarchizmus s. odmietajúci organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúci neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
pacifizmus s. odmietajúci vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúci sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
pacifizmus hnutie odmietajúce vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúce sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
militarizmus politika zbrojenia, prípravy na útočnú vojnu lat.
antimilitarizmus hnutie proti militarizmu gréc. + lat.
populizmus páčivý, bezzásadový s. zameraný na získavanie vplyvu na masy v záujme okamžitých výhod, využívajúci zdanlivo rozumné, ale falošné argumenty na ovplyvňovanie ľudí, používajúci prázdne heslá a sľuby: lat.
monarchizmus gréc.
rojalizmus hnutie prívržencov vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
feminizmus hnutie za zrovnoprávnenie žien s mužmi lat.
machiavelizmus bezohľadná politika, bez ohľadu na morálne princípy vl. m. polit.
avanturizmus dobrodružná, nezodpovedná, bezohľadná politika franc.
revanšizmus hnutie hlásajúce odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
tolstojizmus s. hlásajúci zásadu neodporovať zlu násilím vl. m.
gándhizmus učenie a hnutie hlásajúce nenásilné spôsoby polit. boja, pôvodne v odpore voči brit. kolonializmu v Indii, a vytrvalosť v pravde vl. m. hist.
ultramontanizmus uplatňovanie nárokov, záujmov pápeža a katolíckej cirkvi voči európskym štátom, najmä 19. st. lat. cirk. polit.
antiklerikalizmus hnutie proti využitiu náboženstva na polit. ciele, proti cirkvi a duchovenstvu gréc.
internacionalizmus s. usilujúci sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
sionizmus žid. nacionalistické hnutie usilujúce sa o jednotu Židov a vybudovanie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
antisemitizmus hnutie proti Židom založené na rasovej, národnostnej a náb. neznášanlivosti gréc. + vl. m.
panrusizmus gréc. + vl. m. polit.
panslavizmus hnutie za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára a vytvorenie všerus. pravoslávnej monarchie gréc. + vl. m. polit.
slavianofilstvo hnutie vyzdvihujúce spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
narodnictvo s. a hnutie snažiace sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúce sa o roľníctvo, Rusko rus. hist.
menševizmus umiernený menšinový s. sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus. polit.
boľševizmus radikálny väčšinový smer sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus.
hungarizmus s. snažiaci sa o splynutie nemaď. obyvateľstva v rámci Uhorska, myšlienka jednonárodnostného Uhorska lat. hist.
ilyrizmus hnutie za zjednotenie južných Slovanov, 30. a 40. roky 19. st. vl. m. hist.
pangermanizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie Nemcov vo svete a vytvorenie silného nem. štátu gréc. + vl. m.
paneuropeizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie európskych štátov, o vytvorenie Spojených štátov európskych, medzi svetovými vojnami gréc. + vl. m.
panturkizmus hnutie za zachovanie tur. ríše a zjednotenie všetkých národov hovoriacich turkotat., od Bajkalu po Balkán, zač. 20. st. gréc. + vl. m. polit.
panarabizmus hnutie usilujúce sa o hosp. spoluprácu a polit. zjednotenie všetkých arab. krajín gréc. + vl. m.
panislamizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie moslimských národov a štátov proti kolonializmu, 2. polovica 19. st. gréc. + arab.-lat.
panafrikanizmus hnutie časti nebelošského obyvateľstva Afriky, Severnej Ameriky a Karibiku za oslobodenie spod útlaku gréc. + vl. m.
panamerikanizmus hnutie usilujúce sa o spoluprácu a spolupatričnosť všetkých národov a krajín Severnej a Južnej Ameriky gréc. + vl. m. polit.
risorgimento -dži- hnutie za slobodu a zjednotenie Talianska, 19. st. tal. hist.
enosis -zis hnutie Grékov za zjednotenie v spoločnom štáte gréc.
fenianizmus tajné hnutie za slobodu Írska, 1858 – 1922 ír.
sinnfeinizmus protibrit. hnutie za ír. nezávislosť, zač. 20. st. ír. hist. polit.
iredentizmus hnutie národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa polit.; tal. nacionalistické hnutie za pripojenie území obývaných Talianmi k Taliansku, koniec 19. st. hist. tal.
svadéší hnutie v Indii podporujúce domáci priemysel a bojkotujúci brit. tovar, od 1905 sanskrit hist. polit.
taliban militatné islamské hnutie v Afganistane ?
reúnia franc. politika pripájania rím. nem. miest a lén, 17. st. franc. hist.
fronda odboj šľachty a meštianstva proti absolutizmu kardinála Mazarina, Francúzsko, 1648 – 1653
chartizmus prvé masové hnutie robotníkov, Veľká Británia, 30. – 50. roky 19. st. gréc.-angl. hist.
luddizmus hnutie robotníkov proti zavádzaniu strojov, Anglicko, 1. polovica 19. st. vl. m. hist.
abolicionizmus hnutie za zrušenie zákona a pod.; hnutie za zrušenie otroctva, USA, 1. polovica 19. st. lat.
beatnici bít-
beat generation bít dženerejšn sociálne a lit. hnutie časti amer. mládeže, 50. a 60. roky angl.
skinhead -hed
skinhed hnutie mládeže vyjadrujúcej krajné postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
punk pank hnutie mládeže prejavujúce protispoločenský postoj, nesúhlas v hľadaní nových hodnôt a životného štýlu najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov angl.
hippies -pis únikové protestné hnutie západnej, najmä amer. mládeže vyznačujúce sa výstredným oblečením, správaním, príp. používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl.
maltuzianizmus s. hlásajúci, že obyvateľstvo rastie geometrickým radom, ale ponuka potravín rastie aritmetickým radom vl. m. polit. ekon.
neomaltuzianizmus s. usilujúci sa obmedzovať populačný rast gréc.-vl. m. polit. ekon.
merkantilizmus s. považujúci za zdroj bohatstva výmenu a obchod, 15.-17.st. tal.-franc. hist. ekon.
proudhonizmus prudo- s. s utopickými predstavami o spoločnosti malovýrobcov s výmenou bez peňazí a úvermi bez úrokov, 19. st. vl. m. filoz. polit.
monetarizmus s. presadzujúci samoregulačný vývoj ekonomiky a odmietajúca štátne zásahy do ekonomiky lat. ekon.
nominalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí určená cenami bez ohľadu na ich kovový obsah lat. ekon.
metalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí priamo závislá na ich kovovom obsahu gréc. ekon.
freetradizmus frítrej- hosp. politika požadujúca slobodu obchodu bez zásahov štátu angl. + lat. polit. ekon.
separatizmus politika presadzujúca územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionizmus politika presadzujúca neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch, namierená proti aktívnej zahraničnej politike tal.-franc.
autarkia politika s cieľom získania hosp. nezávislosti a vytvorenia uzatvoreného hosp. celku v krajine gréc. ekon.
splendid isolation ajsolejšn brit. politika spočívajúca v neúčasti v paktoch a konfliktoch na kontinente, 19. st. angl. hist. polit.
sakoku politika odlúčenia, oddelenia Japonska, zákaz výjazdu Japoncov z krajiny a obmedzenie vstupu cudzincov, 17. – 19. st. jap.
appeasement epíz- politika uzmierovania a ústupkov, najmä voči nacistickému Nemecku angl. polit.
protekcionizmus politika zameraná na podporu a ochranu vlastného hospodárstva, domácej produkcie clami a pod. lat.-franc. ekon.
imperializmus dobyvačná, utláčateľská, rozpínavá politika štátu voči cudzím územiam lat.
NEP rus.
Nep tzv. nová ekonomická politika v sov. štáte umožňujúca niektoré kapitalistické prvky pri zachovaní vedúcej úlohy štátu, 1921 – 24 rus. hovor. polit.
syndikalizmus s. v robotníckom hnutí pokladajúci odbory za najvyššiu formu organizácie robotníkov gréc.-lat. polit.
tradeunionizmus trejdjun- s. v robotníckom, odborovom hnutí zameraný na ekon. a sociálne požiadavky angl. polit.
technologizmus sociologický s. zdôrazňujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti, vládu technikov a najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
biologizmus sociologický s. uplatňujúci biol. zákonitosti na spoločenské javy gréc.
human relations hjúmen rilejšnz sociologický s. vnútropodnikovej sociálnej a personálnej politiky zdôrazňujúci medziľudské vzťahy angl. odb.
behaviorizmus bihej- psych. s. zameraný na skúmanie správania a odmietajúci štúdium vnútorných podmienok angl. psych.
reflexológia psych. s. vysvetľujúci konanie a myslenie mechanicky na základe spätného pôsobenia organizmu na vonkajšie podnety, Rusko, zač. 20. st. lat.
freudizmus frojd- psych. s. hľadajúci príčiny správania v raných skúsnostiach, sexuálnom a agresívnom pude vl. m. psych.
glosátori tal. práv. škola podávajúca pomocou poznámok výklad Justiniánovej kodifikácie rím. práva, 11. st. gréc.-lat. práv. hist.
logicizmus matem. s. chápajúci matematiku ako súčasť logiky gréc. mat.
umelecké smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
humanizmus európske kultúrne hnutie nadväzujúce na antickú vzdelanosť a obracajúce pozornosť k pozemskému životu človeka, 14. – 16. st. lat.
secesia s. konca 19. a začiatku 20. st. zdôrazňujúci ozdobnosť lat.
moderna s. konca 19. a začiatku 20. st.; novodobý, novoveký s. franc.
funkcionalizmus archit. s. presadzujúci, že forma má byť odrazom funkcie, úlohy lat. archit.
konštruktivizmus archit. a umelecké hnutie zdôrazňujúce dynamizmus, Rusko, po 1917
lartpourlartizmus lárpúrlár- estetický s. hlásajúci samoúčelnosť umenia, zdôrazňujúci formu franc.
sentimentalizmus európsky lit. s. vyznačujúci sa nadmernou citovosťou, 18. st. franc. lit.
romantizmus s. zdôrazňujúci osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
nazarenizmus nem. romantický maliarsky s. zobrazujúci náb. námety, 1. polovica 19. st. vl. m. výtv.
parnasizmus lit. s. vo franc. poézii usilujúci sa o formálnu dokonalosť, 2. polovica 19.st. vl. m.-franc. lit.
naturalizmus s. usilujúci sa o zachytenie skutočnosti bez príkras a bez hodnotenia, 2.polovica 19.st. lat.
fin de sićcle fen d sjekl lit. a umelecké smery konca 19.st. franc. kniž.
impresionizmus s. usilujúci sa o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov a osobných dojmov, koniec 19.st. lat.-franc.
neoimpresionizmus gréc. + lat.-franc.
pointilizmus poen- franc. výtv.
divizionizmus impresionizmus na konci 19. st. lat. výtv.
verizmus taliansky výtvarný, lit., hud. s. usilujúci sa o verné vystihnutie skutočnosti, koniec 19. st. tal.
realizmus s. usilujúci sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19.st. lat.
symbolizmus s. usilujúci sa o vyjadrenie vnútorného zážitku z mnohovýznamovej skutočnosti pomocou znakov, značiek, koniec 19. st. a zač. 20. st. gréc. lit. výtv.
expresionizmus s. zdôrazňujúci subjektívnu výrazovú stránku formy i obsahu, začiatok 20. st. lat.
futurizmus s. usilujúci sa o vytvorenie netradičného dynamického umenia, vyzdvihujúci techniku, civilizáciu, silu a čin, začiatok 20. st. lat.
kubizmus maliarsky s. usilujúci sa o zobrazenie predmetu z viacerých uhlov súčasne, prevádzajúci predmet do geom. tvarov
orfizmus maliarsky s. usilujúci sa skladbou línií a farebných plôch vyvolať hudobné dojmy, Francúzsko, začiatok 20. st. vl. m.
unanimizmus estetický s. hlásajúci prostotu, pravdivosť a súdržnosť ľudí, Francúzsko, začiatok 20. st. lat. lit.
suprematizmus abstraktný výtvarný s. založený na geom. tvaroch, Rusko, začiatok 20. st. lat. výtv.
fauvizmus maliarsky s. uplatňujúci čisté svietivé farby na väčších plochách, začiatok 20. st. franc.
dadaizmus výtv. a lit. s. odmietajúci tradície a uznávané hodnoty a hlásajúci slobodu tvorby založenú na náhodnosti, 1916 – 1924 franc.
Bauhaus archit. a umeleckopriemyslová škola, Nemecko, 1919 – 1933 nem. archit.
surrealizmus süre-, sure- avantgardný s. snažiaci sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
poetizmus s. čes. veršovanej literatúry, poézie zdôrazňujúci fantáziu a hravosť, 20. roky gréc.-lat. lit.
lettrizmus lit. a výtv. s. vychádzajúci z tvaru písmen, založený v Paríži 1945 franc.
tachizmus -ši-
tašizmus maliarsky s. zdôrazňujúci najmä proces tvorby, prejavujúci sa v automatickom kladení farieb, škvŕn bez zámeru, Francúzsko, 50. roky gréc. výtv.
signal-art výtv. s. využívajúci žiarivé farby na veľkých plochách, 60. roky angl.
muralizmus maliarsky s. zameraný na veľké nástenné maľby s hist. a revolučnými námetmi, Mexiko, 20. st. špan. výtv.
popart výtv. s. nachádzajúci zdroj v modernej mestskej civilizácii angl. výtv.
underground andergraund hnutie protestujúce proti prispôsobivosti v umení angl.
paganizmus s. hlásajúci návrat k pohanstvu lat. kniž.
primitivizmus s., najmä výtv., usilujúci sa o prostosť, jednoduchosť lat. odb.
regionalizmus hnutie usilujúce sa o poznanie a povznesenie určitého kraja, o zachovanie jeho osobitostí lat.
purizmus výtv. s. požadujúci jednoduchosť, štýlovú čistotu v architektúre lat. výtv. archit.
ruralizmus s. zaoberajúci sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
hudobný s. pozri hudba porovnaj sloh 1

tvar

tvar 1 vonkajšia podoba
-morphia -fia
morpho- -fo
morfo- gréc. v zlož. sl.
forma vonkajší t., podoba, vzhľad lat.
formát veľkosť, rozmery lat.
fazónka strih, vzor, forma, najmä o oblečení franc.
formálnosť ustálená vonkajšia podoba práv., úradného al. spoločenského úkonu, zvyklosť, obradnosť lat.
eidos forma al. účel v protiklade k látke, u Aristotela gréc. filoz.
terén prirodzený al. upravený t. zemského povrchu lat.-franc.
geoid ideálny t. Zeme gréc. porovnaj podoba 1

predmet

predmet 1 neživý hmotný jav, vec
objekt lat.
reália lat.
depozit hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p. lat.
corpus delicti korpus deliktí usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom lat. práv.
res nullius vec bez vlastníka lat. práv.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole lat. práv.
desideratum -ziderá-
deziderátum žiadaná, želaná vec lat.
exemplár jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus lat.
originál pôvodná vec, prvé vyhotovenie lat.
unikát lat. odb.
unikum jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod. lat. kniž.
multiplikát jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod. lat. odb.
duplikát náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat.
ekvivalent vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobný, podobný p. gréc. kniž.
solitér vec vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
nóvum nová vec, novinka lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka nový p., nová vec ? subšt.
referent p. označený menom, znakom lat. log.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
falat kus, veľký kus, kusisko maď. nár. hovor.
bagateľ bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena tal.-franc. hovor.
šuviks podradná, bezcenná, malicherná vec, nič nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta plur. pakšaméty
pakšametle nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž nem. hovor. expr.
krám stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda nem. hovor. pejor.
perla vzácna, vynikajúca vec román. kniž. expr.
špás vec, najmä drahá nem. hovor. expr.
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná vec, prežitok franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal bál zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla vl. m. pren.
fetiš p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc port.-franc.
symbol konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné gréc.
totem symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
apotropajon kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou gréc.
gorgoneión apotroparion s uťatou hlavou Medúzy gréc.
palladium posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita gréc.-lat. kniž.
tabu posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely polynéz. náb.
figúrka p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod. lat.
wešebt staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod. egypt.
kokko figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
devocionálie p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka franc. hovor. expr.
plaketa medaila razená na jednej strane franc. výtv.
repusoár p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu franc. výtv.
bibelot malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo franc.
nip
nipa drobný umelecký p. franc. zastar.
japonéria umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu vl. m.
antikvita starožitný p.,starožitnosť lat. kniž.
štafeta p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy tal. šport.
cieľ p., kt. sa má zasiahnuť nem.
terč p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový román.-nem.
trap trep terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi angl. šport.
rekvizita pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod. lat.
artefakt umelo vyrobený p., výrobok lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
spatula plochý kostený p. v tvare lyžice gréc.-lat. archeol.
toreutika p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
exponát p. vystavený v múzeu, na výstave a pod. lat.
muzeálie exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety gréc.-lat. plur.
model vec ako predloha pre výtv. spracovanie tal.
forma p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar lat.
kokila liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov franc. tech.
matrica forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku franc.-nem.
preparát p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod. lat.
spodogram preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív gréc. biol.
žetón okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod. franc.
lunula p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru lat. odb.

spôsob

spôsob 1 postup, ktorým sa niečo deje, povaha, ráz deja
modus s. prevádzky prístroja; slovesný s. lingv.; s. všeobecne kniž. lat. tech.
režim s. fungovania, usporiadania niečoho franc.
systém s. usporiadania určitého celku gréc. porovnaj sústava
metóda s. uplatnený na dosiahnutie cieľa gréc.
technika s. vykonávania určitej činnosti gréc.
forma s. spracovania, podania, prejavu lat.
stratégia premyslený s. plánovania a riadenia činností vedúcich k dosiahnutiu určeného cieľa; s. vedenia vojny, vojnových operácií voj. gréc.
taktika s. vedenia a riadenia boja gréc.
šablóna ustálený, otrepaný, bezduchý s. práce hol.-nem. pejor.
štýl s. činnosti, vyjadrovania, myslenia, správania, ráz činnosti, veci al. javu; s. výberu a používania umeleckých prostriedkov charakteristický pre určitú dobu alebo človeka, umelecký smer, sloh; s. výberu a využitia jaz. prostriedkov, sloh lat. porovnaj ráz sloh 1 sloh 2
typ ráz, sloh, charakter gréc. porovnaj ráz
koncepcia s. chápania, poňatia, nazerania na niečo, súbor názorov na niečo lat.
maniera ustálený, vyhranený, opakujúci sa s. práce, tvorby franc.
modalita možný s. lat. kniž.
realizmus s. myslenia a konania založený na triezvom, vecnom poznávaní skutočnosti, zmysel pre skutočnosť, vecnosť lat.
poetika s. umeleckej lit. tvorby autora, súhrn využívaných umeleckých prostriedkov a zásad určujúcich štýl gréc.-lat.
mnemotechnika gréc. psych. ped.
mnemonika súbor metód, techník a prostriedkov podporujúcich pamäť, uľahčujúcich zapamätanie gréc. zried.
modus vivendi s. života; s. spolužitia, spolunažívania lat. kniž.
modus operandi s. činnosti lat. kniž.
modus procedendi s. postupu lat. kniž.
omni modo každým s., všetkými spôsobmi lat. kniž.
optima forma najlepším s. lat. kniž.
à la ala na s., podľa franc.
katexochén vynikajúcim s. gréc. kniž.
stesso tým istým s. tal. hud.
s. hry pozri viazane silno pevne hra 4 a pod.
s. skoku pozri skok
slovesné spôsoby:
indikatív oznamovací s. lat. lingv.
imperatív rozkazovací s. lat. lingv.
konjunktív s. vyjadrujúci vzťah závislosti al. subjektívnosti deja lat. lingv.
expektatív s. vyjadrujúci očakávaný dej lat. lingv.
optatív s. vyjadrujúci želanie al. podmienený dej lat. lingv.
subjunktív s. vyjadrujúci splniteľné želanie lat. lingv.
irrealis s. vyjadrujúci nesplniteľnú podmienku lat. lingv.
dubitatív s. vyjadrujúci pochybnosť o deji lat. lingv.
adhortatív s. vyjadrujúci nabádanie, povzbudenie lat. lingv. porovnaj postup 1

podoba

podoba 1 súhrn vonkajších znakov, tvar
forma vonkajší tvar, vzhľad lat.
formálnosť ustálená vonkajšia p. práv., úradného al. spoločenského úkonu, zvyklosť, obradnosť lat.
fazónka tvar, strih, vzor, forma, najmä o oblečení franc.
formát tvar, veľkosť, rozmery lat.
ideál dokonalá p., vzor gréc.-lat.
archetyp pôvodný, ideálny jedninec al. vec, pôvodná p., pravzor, pôvodina gréc. odb.

pieseň

melódia gréc.
air ér franc. hud.
hit
hitovka angl.
šláger obľúbená, úspešná, módna p. nem.
šansón -s- al. -z-
chanson šansón jednoduchá kabaretná p. s humorných al. ironickým obsahom; závažná náročná p. s hodnotným textom franc. hud.
evergreen evrgrín zábavná, stále, dlhodobo obľúbená p. angl.
song náladová p. angl. hud.
popsong p. stredného prúdu hudby angl. hovor.
oldies oldís staršie piesne, hity angl.
kuplet žartovná al. satirická p. vo fraške al. kabarete franc.
folk song umelá p. vychádzajúca z ľudových piesní angl. hud.
protestsong populárna p. namierená proti nespravodlivosti, nerovnoprávnosti lat. + angl. hud.
vaudeville vódvil satirická populárna p. franc. pôvodu s jednoduchou melódiou franc. lit. div.
hymna slávnostná p. ako symbol národa, hnutia, spoločenstva a pod. gréc.
Internacionála medzinárodná hymna robotníckeho hnutia lat.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus stará študentská hymna, Veseľme sa teda, pokým sme mladí lat.
serenáda večerná ľúbostná p. tal.-franc. hud.
chorál oslavná zborová p. gréc.
žalm náb. p. so smutným, clivým al. oslavným obsahom, pôvodne starozákonná gréc.-nem.
de profundis dé profundís smútočná starozákonná p., spev, modlitba, žalm, t. j. z hlbín duše lat.
dityramb oslavná, nadšená p., chválospev gréc. bás.
plankt ľudová obradná pohrebná al. smútočná p., nárek, oplakávanie, plač lat.
thrénos tré- starogréc. smútočný spev nad mŕtvym gréc. lit.
epitalamium svadobná p. spievaná detským zborom pred manželovým domom po príchode manželského páru gréc. lit.
introitus vstupná p. pri omši lat. cirk.
kantiléna melodická, spevná p., najmä pre viac hlasov lat.
kavatina kratšia jednoduchšia lyrická sólová p. v opere tal.
pastorela ľúbostná p. truvérov a trubadúrov tal. hud.
pastorela vianočná kostolná p., 18. a 19. st. tal. hud.
koleda vianočná ľudová p. lat.
shanty šen- p. námorníkov na plachetniciach; populárna p. s námornickou témou angl. hud.
lampons lanpon pijanské piesne franc.
stasimón p. v antickej dráme, kt. spieva chór cez prestávku medzi scénami gréc. div.
parodos vstupná p. v gréc. tragédii gréc. lit.
monódia sólová p. v starom Grécku gréc. hud.
epinikion oslavná p. na víťaza v gymnastických hrách v starom Grécku gréc. hist.
embatérion starogréc. bojová p. v dórskom dialekte gréc.
hymnus starogréc. p. na oslavu bohov gréc.
skolión starogréc. krátka p. ľudového pôvodu spievaná pri hostine gréc.
enkómion starogréc. slávnostná, oslavná umelá p. spievaná pri hostine so sprievodom lýry gréc. bás.
zingaresca -ka cigánska p. tal. hud.
doina rumun. ľudová p. rum.
bylina starorus. epická p. o hist. udalostiach, 10. – 16. st. rus. lit.
častuška rus. príležitostná ľudová veselá krátka p. rus.
dumka ukraj. ľudová hrdinská p. ukraj.
kolomyjka ukraj. ľudová tan. veselá p. ukraj.
daina litov. al. lotyš. národná p. litov.
alba franc. provensálska p. o smutnom lúčení milencov na svitaní, pestovaná trubadúrmi lat. lit.
marseillaisa -sejéza franc. revolučná p. franc.
karmaňola revolučná p. za Veľkej franc. revolúcie vl. m.
villanella tal. neapolská svetská viachlasá p., 15. – 16. st. tal. hud.
canzona kancó-
kancóna tal. lyrická p. pestovaná trubadúrmi, 13. – 17. st. tal.
kanconeta tal. ľudová p. s refrénom tal. hud.
brindisi -dizi tal. prípitková p. tal. hud.
gondoliera p. benátskych veslárov na gondolách tal.
saineta špan. p. špan.
tonáda špan. ľudová p. špan.
seguidilla segidiľa špan. ľudová v trojdobovom takte a s rýchlym tempom špan.
flamenco -ko špan. andalúzske a kastilské piesne a tance špan.
alborada p. špan. pastierov pri východe slnka špan. hud.
cantiga kanty- špan. jednohlasná p., 13. st. špan.
tirana andalúzska ľudová p. špan. hud.
folk song anglosaská ľudová p. al. jej napodobenie angl. hud.
jubilee džubilí černošská duchovná p., kt. základom je duchovný spev angl. hud.
spirituál duchovná p. amer. černochov lat.-angl. hud.
gospel song moderná náb., duchovná p. amer. černochov angl.
blues blúz severoamer. černošská dvanásťtaktová p., forma džezu angl.
rhytm and blues rizm end blúz mestská forma blues, základ rocku angl. hud.
triste juhoamer., argent. ľúbostná clivá p. špan. hud. porovnaj skladba 1 spev 1

hudba

muzika gréc.-lat. hovor.
melo- gréc. v zlož. sl.
monódia jednohlasná h. gréc. hud.
entrée antré franc. kniž.
intráda slávnostná h. pri vstupe významných osôb tal.-nem.
background beggraund h. v pozadí, sprievod nástrojového al. hlasového sólového prejavu, pozadie angl. hud.
musica da camera muzika da ka- komorná h. tal. hud.
musica sacra muzika sakra chrámová h. lat. hud.
moteto polyfónna h., 13. – 18. st. tal. hud.
punktualizmus hud. štýl používajúci samostatné tóny bez vzťahu k okoliu, bez súvislej melódie lat. hud.
skiffle skifl pôvodná amer., černošská aj belošská h. hraná na jednoduchých nástrojoch angl. hud.
dixieland -xile- severoamer. ľudová nástrojová h. černošského pôvodu vl. m.
jazz džez severoamer. h. vzniknutá spájaním afroamer. folklóru a európskej hudby angl.
blues blúz základná forma džezu vzniknutá zo severoamer. černošskej dvanásťtaktovej piesne angl.
rhytm and blues rizm end blúz mestská forma blues, základ rocku angl. hud.
swing džezový štýl, 30. roky angl. hud.
cool kúl džezový štýl, koniec 40. rokov angl.
bebop bí-
bop
rehop džezový štýl, 40. roky 20. st., so zložitejšou štruktúrou, kt. sa začína moderný džez angl. hud.
revivalizmus rivajve- džezový štýl vracajúci sa k starším vývojovým obdobia, od 30. rokov angl. hud.
soul severoamer. černošská h., od 60. rokov, používa zvolanie a odpoveď angl. hud.
ragtime regtajm inštrumentálny štýl h., najmä na klavíri, so synkopami angl. hud.
beat bít
big beat -bít
bigbít smer modernej populárnej h., pojem používaný v 60. rokoch angl.
rock rok
rok štýl populárnej h. s koreňmi v amer. h., prevažujúci od 50. rokov angl. hud.
soft rock rok ľahký, mierny, jemný rock angl. hud.
hard rock rok tvrdý rock, s výrazným rytmom angl. hud.
rock and roll rokenrol
rokenrol angl. hud.
rokáč amer. hud. štýl s koreňmi v džeze, s výrazným rytmom, od 50. rokov angl. slang.
džez rock rok hudba usilujúca sa o spojenie džezu a rocku, od 60. rokov 20. st. angl.
blue beat blú bít angl.
reggae rege štýl využívajúci h. karibskej oblasti, černošská populárna h. angl. hud.
bluegrass blúgrás živá h. s gitarou, husľami, bendžom a pod., pôvodne severoamer. angl. hud.
disko moderná populárna tan. h., 70. roky angl. hud.
pop angl. hovor.
pop-music pobmuzik všeobecne obľúbená, známa, zruzumiteľná, ľudová h., stredný prúd h. angl. publ.
technopop gréc. + angl. hud.
techno moderná populárna monotónna h. s prevahou basových tónov v 4/4 takte využívajúca elektronické nástroje a prístroje gréc. hud.
technorock -rok moderná populárna h. využívajúca ostré elektronické zvuky gréc. + angl.
trance trans elektronická h. naväzujúca na techno angl.
jungle džangl
drumm and bass dram end rýchla elektronická h. s nepravidelným prerušovaným rytmom angl.
heavy metal hevi štýl tvrdej rockovej h. angl. hud.
thrash treš moderná rocková h. zložená z hlasných, rýchlych a jednoduchých gitarových akordov angl. hud.
punk pank moderná rocková h. s jednoduchou kompozíciou, minimálnym používaním nástrojov, vzniknutá v 70. rokoch 20. st., hud. štýl hnutia mládeže angl.
house haus
house music haus mjuzik( moderná h. v 4/4 takte vzniknutá v 80. rokoch 20. st. v Chicagu angl. hud.
rap rep
rep ostro sekaná rocková h. používajúca prednes namiesto spevu angl. hud.
country kantri
hip-hop moderná tanečná hudba s rytmizovaným spevom angl.
country music kantri mjúzik
country and western music kantri end vestern mjúzik populárna hudba; pôvodne ľudová hudba amer. vidieka, od 40. rokov 20. st. angl. hud.
folk music mjuzik moderná populárna h. s aktuálnym kritickým obsahom; pôvodne ľudová, najmä anglosaská, al. umelá h. vychádzajúca z ľudových piesní angl. hud.
world music verld mjúzik h. založená na národných a pod. tradíciách v spojení s populárnymi hud. štýlmi angl.
oldies oldís obľúbené staršie piesne angl.
ambient embijent h., najmä syntetizátorová, s využitím prírodných al. technických zvukov angl. hud.
retro hud. štýl vracajúci sa témou, spracovaním do minulosti lat. hovor.
revival rivaivl hudba, kt. sa vracia k zaniknutému alebo nepoužívanému hud. štýlu angl.
spirituál duchovná h. amer. černochov lat.-angl. hud.
gospel náb., duchovná moderná h. amer. černochov angl.
pašije veľkonočná hudba na text evanjelia o umučení Krista ? hud. cirk. porovnaj pieseň skladba 1 tanec

dielo

produkt lat.
verk výtvor nem. hovor. zastar.
opus výtvor, najmä hud. lat. kniž. a odb.
kreácia výtvor, výsledok umeleckej činnosti lat.
ars umelecké d. lat.
artefakt umelý predmet, výtvor lat. kniž. a odb.
monument veľké, veľkolepé d. lat. kniž.
klasika d. vynikajúceho, vzorného umelca lat.
moderna novodobý, novoveký výtvor franc.
opere citato -tá v citovanom, uvedenom d. lat. kniž.
titul lit., hud., film. a pod. d. angl.
skriptúra písomné d. lat. kniž. a odb.
manuscriptum -skrip- písané r., rukopisné dielo lat.
kompozícia hud. al. výtv. d. lat.
fragment neúplne zachované al. nedokončené d., najmä lit., zlomok lat.
torzo nedokončené, neúplné al. neúplne zachované umelecké d., zlomok gréc.-tal.
hexameron d. šiestich dní gréc.
diptych dvojdielne d., d. skladajúce sa z dvoch diel gréc.
triptych trojdielne d., d. skladajúce sa z troch diel gréc.
dilógia lit. d. skladajúce sa z dvoch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
trilógia lit. d. skladajúce sa z troch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
tetralógia lit. d. skladajúce sa zo štyroch niekoľkých obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
pentalógia lit. d. skladajúce sa z piatich obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
donum auctoris auktó- d. venované niekomu autorom lat.
originál d. v pôvodnej autorskej podobe, výsledok tvorivej práce autora, pôvodina lat.
alonym d. vydané pod menom inej ako autorovej osoby
pendant pandán d. vytvárané ako náprotivok iného diela franc. kniž.
apokryf nepravý, podvrhnutý spis gréc.
gýč páčivý, povrchný, umelecky bezcenný výtvor nem. pejor.
limonáda plytké, dojímavé, sentimentálne d. perz.-tal.-franc. pren. pejor.
pueriliá diela z autorových chlapčenských rokov lat. lit.
juvenílie diela z autorových mladých rokov, prvotiny lat. kniž.
debut prvé uverejnené al. predstavené d. franc.
chef d’oeuvre šedévr vrcholné majstrovské d. franc.
parergón vedľajšie, dodatkové, drobné umelecké al. vedecké d. gréc. kniž.
senílie diela z autorových stareckých rokov lat.
posthumum d. vydané, zverejnené, nájdené po smrti autora lat.
opera omnia úplné d. vedca al. umelca, zobrané spisy, súborné vydanie lat. kniž.
prodromus predbežné, skrátené vydanie zobraných spisov gréc.
utópia d. opisujúce niečo vysnívané, neuskutočniteľné, dokonalé, najmä takú krajinu gréc.-angl.
horor d. vyvolávajúce pocity strachu, hrôzy angl.
science-fiction sajens fikšn angl. lit.
sci-fi d. s vedecko-fantastickým námetom angl. skr.
fantasy d. založené na opise neskutočných, vymyslených, vybájených svetov, bytostí, schopností a príbehov angl.
thriller tril-
triler d. s napínavým a vzrušujúcim dejom angl.
groteska d. s prvkami komiky, tragiky, karikatúry a so situačnými zvratmi tal.
kovbojka dobrodružné d. zo života a z prostredia pastierov dobytka v USA angl. hovor.
mayovka dobrodružné d. zo života, z prostredia Indiánov vl. m.
robinzonáda dobrodružné d. o stroskotancovi na pustom ostrove, o osamelo a sebestačne žijúcom človeku vl. m. lit.
detektívka d. s dejom o odhaľovaní trestnej činnosti a pátraní v kriminálnych prípadoch lat.-angl.
kriminálka d. s dejom o zločine, trestnej činnosti a pod. lat. hovor.
kliftonka staršia podradná detektívna literatúra vl. m.
pornografia gréc.
porno d. nemravne zobrazujúce pohlavný život, pohlavný styk, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
seriál d. s niekoľkými časťami zverejňované na pokračovanie lat.
apoftegma stručný a vtipný výrok, krátka lit. forma gréc.
gnóma výrok so všeobecne platným obsahom, stručná a hutne vyjadrená myšlienka s poučením gréc. kniž.
sentencia stručný výrok obsahujúci životnú skúsenosť, pravdu lat. kniž.
maxima krátka lit. forma vyjadrujúca trpkú skúsenosť al. mravnú zásadu lat. kniž.
adespoton drobné d. od neznámeho autora gréc. lit.
parabola kratší epický útvar podávajúci poučenie prostredníctvom príbehu z inej oblasti, široko rozvinuté prirovnanie v príbehu, podobenstvo gréc. lit.
satira d. ostro kritizujúce al. zosmiešňujúce spoločenské pomery, nedostatky al. ľudské vlastnosti lat. lit.
pamflet ostré, útočné, hanlivé literárno-publicistické d., najmä aktuálne, namierené proti osobe, skupine al. javu, hanopis vl. m.-angl.
autograf d. napísané vlastnou rukou, vlastný rukopis gréc.
écriture ekritür d. ako proces hľadania a nachádzania nových významov, rukopis franc. lit.
kompilát nepôvodné odb. al. umelecké d., t. j. zostavené z cudzích poznatkov bez vlastného prínosu lat.
etuda drobný lit., div., film. a pod. útvar franc.
personálie d. obsahujúce údaje o živote a činnosti určitej osoby lat.
apologetika d. obhajujúce myšlienky, učenie, často zaujatým spôsobom gréc.
theatrum mundi teá- -dí rozsiahle hist. d., 16. – 18. st. lat.
elégia lit. al. hud. d. smutného, trúchlivého rázu gréc.
epištola d. adresované určitému okruhu čitateľov, básnický, umelecký list gréc. lit.
slavikum d. napísané slovan. jazykom al. týkajúce sa slovan. krajín a národov lat.
slovacikum d. napísané po slovensky al. slov. autorom, al. vydané na území Slovenska, al. týkajúce sa Slovenska, al. Slovákov lat.
bohemikum d. napísané po česky al. čes. autorom, al. vydané na území Česka, al. týkajúce sa čes. krajín, al. Čechov lat.
moravikum d. vydané na území Moravy, týkajúce sa Moravy al. Moravanov vl. m.
polonikum d. napísané po poľ. al. poľ. autorom, al. vydané na území Poľska, al. týkajúce sa Poľska, al. Poliakov lat.
hungarikum d. napísané po maď. al. maď. autorom, al. vydané na území Maďarska, al. týkajúce sa Maďarska, al. Maďarov lat.
slovenikum d. napísané po slovinsky al. slovinským autorom, al. vydané na území Slovinska, al. týkajúce sa Slovinska, al. Slovincov lat.
germanikum d. napísané po nem. al. nem. autorom, al. vydané na území Nemecka, al. týkajúce sa Nemecka, al. Nemcov lat.
rusikum d. napísané po rus. al. rus. autorom, al. vydané na území Ruska, al. týkajúce sa Ruska, al. Rusov vl. m.
judaikum d. týkajúce sa Židov vl. m.-lat.
polyglotum d. napísané v niekoľkých jazykoch gréc.
antilegomenon d. antického spisovateľa, kt. pravosť je sporná gréc.
doxografia antická filoz. literatúra obsahujúca názory filozofov gréc. odb.
grafika výtv. d. vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
koláž franc. výtv.
papiers collés papjé kolé výtv. d. vytvorené lepením rôznych materiálov franc. výtv.
asambláž trojrozmerné výtv. d. vytvorené spojením rôznych materiálov a predmetov franc. výtv.
film zvukové a obrazové d. určené na premietanie v kinách a pod. angl.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 35. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.