predmet

predmet 1 neživý hmotný jav, vec
objekt lat.
reália lat.
depozit hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p. lat.
corpus delicti korpus deliktí usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom lat. práv.
res nullius vec bez vlastníka lat. práv.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole lat. práv.
desideratum -ziderá-
deziderátum žiadaná, želaná vec lat.
exemplár jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus lat.
originál pôvodná vec, prvé vyhotovenie lat.
unikát lat. odb.
unikum jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod. lat. kniž.
multiplikát jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod. lat. odb.
duplikát náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat.
ekvivalent vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobný, podobný p. gréc. kniž.
solitér vec vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
nóvum nová vec, novinka lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka nový p., nová vec ? subšt.
referent p. označený menom, znakom lat. log.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
falat kus, veľký kus, kusisko maď. nár. hovor.
bagateľ bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena tal.-franc. hovor.
šuviks podradná, bezcenná, malicherná vec, nič nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta plur. pakšaméty
pakšametle nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž nem. hovor. expr.
krám stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda nem. hovor. pejor.
perla vzácna, vynikajúca vec román. kniž. expr.
špás vec, najmä drahá nem. hovor. expr.
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná vec, prežitok franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal bál zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla vl. m. pren.
fetiš p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc port.-franc.
symbol konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné gréc.
totem symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
apotropajon kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou gréc.
gorgoneión apotroparion s uťatou hlavou Medúzy gréc.
palladium posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita gréc.-lat. kniž.
tabu posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely polynéz. náb.
figúrka p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod. lat.
wešebt staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod. egypt.
kokko figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
devocionálie p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka franc. hovor. expr.
plaketa medaila razená na jednej strane franc. výtv.
repusoár p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu franc. výtv.
bibelot malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo franc.
nip
nipa drobný umelecký p. franc. zastar.
japonéria umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu vl. m.
antikvita starožitný p.,starožitnosť lat. kniž.
štafeta p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy tal. šport.
cieľ p., kt. sa má zasiahnuť nem.
terč p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový román.-nem.
trap trep terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi angl. šport.
rekvizita pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod. lat.
artefakt umelo vyrobený p., výrobok lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
spatula plochý kostený p. v tvare lyžice gréc.-lat. archeol.
toreutika p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
exponát p. vystavený v múzeu, na výstave a pod. lat.
muzeálie exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety gréc.-lat. plur.
model vec ako predloha pre výtv. spracovanie tal.
forma p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar lat.
kokila liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov franc. tech.
matrica forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku franc.-nem.
preparát p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod. lat.
spodogram preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív gréc. biol.
žetón okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod. franc.
lunula p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru lat. odb.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

duša

duša 2 nehmotná podstata
anima lat. filoz.
anima candida ka- čistá d. nepoškvrnená nízkymi myšlienkami, záujmami a pod. lat. kniž.
lemur d. zomretého v starom Ríme lat. mytol.
puruša d. človeka, čisté nehybné vedomie v staroind. hinduistickom myslení sanskrit náb.
átman ľudská nepominuteľná d., nepominuteľné duchovno človeka sanskrit náb.
kokko d. mŕtvych Indiánov, kt. môže spôsobiť dážď a zaistiť úrodu indián.
anima mundi duša sveta lat.

bábka

figúrka postava, podoba ľudského tela, ľudské telo, jeho rozmery lat.
pajác bábika, panák, panáčik, postava so smiešnym výzorom tal.
pimperľa trojrozmerná b. nem. zastar.
javajka vl. m. div.
vajanga b. vodená na poličke odspodu malaj. div.
marioneta závesná b. ovládaná zhora niťami al. drôtikmi franc. div.
burattino b. s členenými končatinami tal.
gašparko smiešna postava, b. v bábkovom divadle vl. m.
guignol giňol maňuška franc.
kokko figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
figurína umelo zhotovená ľudská postava, b. do výkladu a pod. lat.
manekýnka figurína na predvádzanie al. skúšanie odevov hol.-franc.
oskar figurína používaná pri bariérových skúškach automobilov vl. m. slang.