bôžik

Amor vl. m.
Cupido kupídó lat.
Erós antický b. lásky gréc.
bôžik lásky, ako nahý okrídlený chlapec vo výtvarnom umení:
erot v antike gréc.
putti v renesancii, baroku, aj bez krídel tal.
amoret v rokoku tal.
penát ochranný b., ochranca domu al. štátu v starom Ríme lat.
burchan mongol. budhistický b. mongol.
fetiš port.-franc.
idol zbožňovaná, uctievaná osoba, vec pre predpokladanú al. zdanlivú zázračnú moc, modla gréc.-lat. porovnaj boh

znak

znak 3 predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém z. príslušnosti k určitému celku, odznak gréc.
erb nem.
címer z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu franc.-maď.? hist.
arma z. zemana, erb priznaný kráľom lat. hist.
palcát znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa lat. hist.
bulava veliteľský palcát kozáckeho hajtmana turk.-rus.
tarč jazdecký erb, 14. – 15. st. arab. hist.
berla z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
dištinkcia z. hodnosti lat.
bunčuk voj. z. kozáckych atamanov tur.
kokarda odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách franc.
sandžak odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom tur. hist.
tug odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta tur. hist.
tyrsus -zus dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza gréc.
totem kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
kalid osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia polynéz.
šerpa z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia franc.-nem.
pálium z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu lat. cirk.
acimaki biela stuha ako symbol jap. intelektuálov jap.
insígnie znaky moci al. hodnosti lat.
pontifikálie insígnie biskupa lat. cirk.
fénix bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti gréc.
Pegas z. básnického umenia vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros z. lásky gréc.
Hapi z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte
venuša praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti vl. m. archeol.
moloch z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka vl. m. kniž.
hydra z. obludnosti gréc. pren.
atribút predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca lat. výtv.
mandala magický kruh, budhistický symbol ind. náb.

láska

láska 2 ľúbostný cit (medzi mužom a ženou)
amor vl. m.
eros vl. m. kniž.
erotika pohlavná l., zmyselnosť gréc.
ars amandi -dí umenie milovať, umenie l. lat. kniž.
heterosexualita pohlavná l. medzi osobami opačného pohlavia gréc. + lat. lek.
homosexuálnosť gréc. + lat. lek.
buzerantstvo tal.-nem. slang.
pederastia pohlavná l. medzi osobami toho istého pohlavia gréc. lek. psych.
uranizmus pohlavná l. medzi mužmi vl. m. lek.
sapfizmus vl. m.
tribadizmus pohlavná l. medzi ženami gréc. lek. zried.
bisexualita náklonnosť k obom pohlaviam lat. lek.
autofília chorobná l. k sebe samému gréc. lek.
autoerotizmus l. k vlastnej osobe gréc. lek. psych.
narcizmus l. k sebe samému, pohlavná úchylka prejavujúca sa v erotickom záujme o vlastné telo, zamilovanosť do vlastnej osoby, sebaláska vl. m. psych. lek.
oidipovský komplex l. dieťaťa k rodičovi opačného pohlavia a nepriateľský vzťah k rodičovi rovnakého pohlavia psych. porovnaj úchylka

boh

boh
teo- gréc. v zlož. sl.
divinita b., božstvo lat. teol.
in nomine Domini nó- v mene Pána lat. kniž. a náb.
trinitas b. v troch osobách v kresťanstve, svätá trojica, otec, syn a duch svätý lat. cirk.
lord b. v angl. prostredí angl.
panteón súbor bohov určitého náboženstva gréc. pren.
Elói, Elói, lama zabachtani výkrik Ježiša Krista pred smrťou na kríži „Môj bože, môj bože, prečo si ma opustil“ aram.
Deo gratias gráciás vďaka Bohu lat. náb.
deus ex machina -chíná „b. zo stroja“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu lat. kniž.
avatár vtelenie boha do viditeľnej podoby, napr. do zvieraťa, v ind. mytológii sanskrit
inkarnácia premena boha al. inej nadprirodzenej bytosti na človeka al. zviera lat. náb.
egyptskí bohovia:
Amón b. slnka
Hór najstarší b. slnka a svetla
Tot b. mesiaca, písma a múdrosti
Usíre b. plodenia, vegetácie, podsvetia, slnka
etruskí a rímski bohovia:
Saturnus etrucký otec bohov
germánski bohovia:
Asovia prvá skupina bohov
Wotan najvyšší b. v prvej skupine, b. vojny, čarodejníctva
Donar b. hromu a dažďa
Tyr b. nebies, niekedy aj vojny
Frigga bohovia prvej skupiny
Vanovia druhá skupina bohov
Freya bohovia druhej skupiny
grécki bohovia:
Chaos stelesnenie prázdneho a pustého priestoru pred vznikom usporiadaného sveta gréc. mytol.
Titan príslušník prvej generácie gréckych bohov gréc. mytol.
Kronos zosobnenie času, otec bohov
Zeus najvyšší b., vládca Olympu
Poseidon b. mora
Áres b. vojny
Dionýzos b. plodnosti, úrody a vína gréc.
Helios b. Slnka
Eros b. lásky gréc.
Hermes b. obchodu, zlodejov, pastierov, rečníctva, posol bohov
Hefaistos b. ohňa a kováčskeho remesla
Apolón b. svetla, slnka, hudby a veštenia
Pan b. lesov, lúk, pastierov a lovcov, ochranca stád
Asklépios b. lekárstva
Hymenaios b. manželstva, rodinného šťastia
Priapos b. plodnosti
Erebos gréc.
Hádes b. podsvetia gréc. mytol.
Morfeus b. snov
Hypnos b. spánku
Aiolus b. vetrov
Néreus b. mora a veštenia
Proteus morské božstvo, starec a veštec schopný premieňať sa do ľubovoľnej podoby
Tritón morský b., napoly človek, napoly ryba
hinduistickí bohovia:
Trimurti trojjediný b. sanskrit
Brahma jeden z troch hlavných bohov, stvoriteľ
Višnu dobrý b., udržiavateľ ind.
Šiva b. ohňa, ničiteľ ind.
Krišňa prevtelenie boha Višňu, hinduistické božstvo uctievané v Indii hind. náb.
Rímski bohovia:
Jupiter najvyšší b., b. nebies a vesmíru
Mars b. vojny a poľných prác lat. mytol.
Neptún b. mora a riek
Plutón b. podsvetia
Cupido kupídó b. lásky lat.
Merkúr b. obchodu a zisku
Vulkán b. ohňa a kováčstva
Asklépios b. lekárstva gréc.
Faun b. plodnosti a dobytka
Ianus já-
Jánus b. počiatku, kalendára, dverí a brán, s dvoma tvárami
lár domáce ochranné božstvo lat.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
genius loci -cí ochranný duch domu al. miesta lat. hist.
Indra staroind. najvyšší b., b. búrky, vetra a vojny sanskrit
Ormuzd perz.
Ahura Mazda staroiránsky, staroperz. b. dobra, svetla
Ahriman perz.
Angra Mainju staroirán., staroperz. b. zla
Baal bál sýrsko-palestínsky b. búrky
Perun slovan. b., vládca hromu a blesku
El semitský b.
Moloch semitský a fénický b., kt. prinášali ľudské obete
Elohim b. v Starom zákone hebr.
Jehova starožid. b. hebr. bibl.
Alah islamský b., b. v islamskom náboženstve
manitou -tu b. severoamer. Indiánov podľa kresťanského chápania indián.
El ugaritský b. plodnosti, múdrosti, tvorca zeme a neba, 17. st. pr. n. l., Sýria
zombi b. v magickom náboženstve, vúdú, pôvodne u černochov na Haiti, neskôr aj v západnej Afrike, had uctievaný ako b. afr. porovnaj bôžik bytosť poloboh

láska

láska 1 kladný cit, náklonnosť
charitatívnosť l. k blížnemu, starostlivosť dobročinnosť, ľudomilnosť lat.
altruizmus lat.
filantropia l. k ľuďom, starostlivosť o dobro ľudí, pomáhanie slabým, dobročinnosť, ľudomilstvo, nezištnosť, obetavosť gréc.
patrotizmus l. k vlasti, k národu gréc.-lat. kniž.
lokálpatriotizmus l., obdiv k svojmu mestu, kraju zdôrazňovanie významu kraja a miestnych záujmov lat. hovor. aj pejor.
hazafišák l. k vlasti v uhorskom zmysle maď. pejor. zastar.
agapa kresťanská l. gréc.
bhakti -ty l. a odovzdanie sa osobnému božstvu, v hinduizme sanskrit
con amore kon amó- s láskou, nežne, horlivo tal. hud. porovnaj záľuba 1 náchylnosť

horlivo

con amore kon amó- s láskou, nežne tal. hud. porovnaj horlivý

nežne

carezzando karec-
con amore kon amó- s láskou, horlivo tal. hud.
teneramente jemne tal. hud.
grazioso -ciózo pôvabne, milo, spanilo, jemne tal. hud.
dolce dolče sladko, ľúbezne, jemne tal. hud.
dolcissimo dolči- veľmi n., sladko, ľúbezne tal. hud.
amoroso -ózo jemne, ľúbezne, láskyplne, milostne, ľúbostne tal. hud.
amabile milo, nežne, ľúbezne tal. hud. porovnaj jemne