Výsledky vyhľadávania

znak

znak 1 (výrazná charakteristická vlastnosť)
rys nem. kniž.
stigma gréc. kniž.
punc (výrazný z., charakteristická vlastnosť, črta) tal.-nem. expr.
atribút (podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný z.) lat. kniž. a odb.
kvalifikátor (hodnotiaci z. zaraďujúci hodnotený prvok do súboru) lat. odb.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark /benč-/ (odlišovací, určovací z.) angl. ekon.
diskriminant (rozlišujúce kritérium) lat. odb.
tertium comparationis /-cium komparación-/ (spoločný z. slúžiaci ako základ pre porovnanie) lat. odb.
alograf (z. zastupujúci iný z. al. jav) gréc.
typ (telesné al. duševné znaky charakteristické pre skupinu jednotlivcov) gréc. porovnaj typ 3
atavizmus (zdedený, ale nefunkčný z. al. vlastnosť, prežitok) lat.-franc. biol.
maskulinita (mužská črta, ráz správania, mužskosť) lat. psych. a kniž.
feminita (ženská črta, ráz správania, ženskosť) lat. psych. a kniž.
kádeš (najhlavnejší z. boha a jeho vlastností, protiklad všetkého svetského) hebr. náb. porovnaj vlastnosť

prívlastok

prívlastok 1 (vedľajší vetný člen)
atribút lat. lingv.
apozícia (zhodný, voľne pripojený p., prístavok) lat. lingv.

znak

znak 3 (predmet vyjadrujúci príslušnosť k niečomu)
symbol gréc.
signum lať. kniž. zastar.
emblém (z. príslušnosti k určitému celku, odznak) gréc.
erb nem.
címer (z. hodnosti, moci, práv osôb, rodov, miest a pod., v podobe stredovekého štítu) franc.-maď.? hist.
arma (z. zemana, erb priznaný kráľom) lat. hist.
palcát (znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, richtárske právo, žila hist.; z. veliteľa) lat. hist.
bulava (veliteľský palcát kozáckeho hajtmana) turk.-rus.
tarč (jazdecký erb, 14. – 15. st.) arab. hist.
berla (z. biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, hore ohnutá štylizovaná pastierska palica, žezlo) lat.
sceptrum /ske-/ (veliteľská, panovnícka berla) gréc.-lat.
dištinkcia (z. hodnosti) lat.
bunčuk (voj. z. kozáckych atamanov) tur.
kokarda (odznak, ozdoba, čepiec, stužka, štítok v podobe zvinutej ružice v nár. farbách) franc.
sandžak (odznak tur. vojska v podobe kopije s konským chvostom) tur. hist.
tug (odznak veliteľskej hodnosti v tur. vojsku v podobe konského chvosta) tur. hist.
tyrsus /-zus/ (dlhšia drevená palica s viničom, brečtanom a píniovou šiškou ako symbol boha Dionýza) gréc.
totem (kmeňový z. primitívnych národov al. náboženstiev, symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
kalid (osobný totem považovaný za pradedka, Mikronézia) polynéz.
šerpa (z. hodnosti v podobe širšieho pruhu tkaniny upevnenej šikmo cez prsia) franc.-nem.
pálium (z. patriarchov a arcibiskupov, biely vlnený pruh so šiestimi čiernymi krížikmi nosený cez plecia a vybiehajúci vpredu i vzadu) lat. cirk.
acimaki (biela stuha ako symbol jap. intelektuálov) jap.
insígnie (znaky moci al. hodnosti) lat.
pontifikálie (insígnie biskupa) lat. cirk.
fénix (bájny staroegypt. vták, kt. sa po 500 rokoch sám spáli a vyletí z popola znova omladený, symbol znovuzrodenia, obrodenia, nesmrteľnosti) gréc.
Pegas (z. básnického umenia) vl. m. kniž.
amor vl. m.
kupido lat.
eros (z. lásky) gréc.
Hapi (z. plodnosti, posvätný čierny býk v starom Egypte)
venuša (praveká kultová socha ako symbol ženstva a plodnosti) vl. m. archeol.
moloch (z. krutosti, nenásytnosti, zbytočnosti, toho, čo ničí človeka) vl. m. kniž.
hydra (z. obludnosti) gréc. pren.
atribút (predmet určujúci zobrazenú osobu, napr. bájnu postavu al. svätca) lat. výtv.
mandala (magický kruh, budhistický symbol) ind. náb.

črta

črta 3 (charakteristická vlastnosť)
rys nem. kniž.
stigma (výrazná charakteristická vlastnosť, znak) gréc. kniž.
atribút (podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný znak) lat. kniž. a odb.
profil (súhrn vlastností, čŕt) franc.
punc (výrazný znak, charakteristická vlastnosť) tal.-nem. expr.
feminita (ženská č., ráz, znak správania, ženskosť) lat. psych. a kniž.
maskulinita (mužská č., ráz, znak správania, mužskosť) lat. psych. a kniž. porovnaj ráz

vlastnosť

rys nem. kniž.
stigma (výrazná charakteristická v., znak) gréc. kniž.
atribút (podstatná, základná, výrazná, nevyhnutná v.) lat. kniž. a odb.
punc (charakteristická v., črta, výrazný znak) tal.-nem. expr.
akcidens (dočasná, nepodstatná, vedľajšia, náhodná v. vecí) lat. filoz.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark /benč-/ (odlišovací, určovací znak) angl. ekon.
diskriminant (rozlišujúce kritérium) lat. odb.
tertium comparationis /-cium komparación-/ (spoločný znak slúžiaci ako základ pre porovnanie) lat. odb.
alograf (znak zastupujúci iný znak, jav) gréc.
ekvifinalita (v. otvorených systémov, v kt. stály stav nezávisí od východiskových podmienok) lat. odb.
markant (v. objektu, osobitá, kt. je pre svoj náhodný výskyt významná pri identifikácii v kriminalistike) franc. krim.
atavizmus (zdedená, ale nefunkčná v. al. znak, prežitok) lat.-franc. biol.
rudiment (v. zdedená z vývojovo nižšieho štádia, ale bez funkcie, významu) lat. biol.
intenzionalita (v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota nezávisí od pravdivostnej hodnoty zložiek) lat. log.
extenzionalita (v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota závisí od pravdivostnej hodnoty zložiek) lat. log.
akustika (zvuková v. určitého priestoru) gréc. porovnaj znak 1