palica

feruľa richtárska p.; p. al. prút na trestanie lat. zastar.
bunkoš ozdobná pastierska p. maď.
fokoš p. so sekerovitým ostrím, hrubá valaška maď. hovor.
berla hore ohnutá štylizovaná pastierska p., symbol biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
pedum kráľovská, opátska al. biskupská berla lat. kniž.
buzogáň tur. veliteľská p. podobná palcátu hist.; veký, ťažký kyjak, najmä v rozprávkach tur.
baton šermiarska p. franc. šport.
ukriuk p. s koženou slučkou na chytanie koní mongol.
taktovka palička, kt. dirigent udáva pravidelné striedanie prvkov hudby lat.
tágo biliardová p. špan.
hokejka zahnutá drevená p. na hranie hokeja angl. šport.
špajdľa nem.
špilka tenká drevená palička, tyčinka používaná pri príprave jedál nem. hovor.
caduceus ka-
kérykeion hlásateľská p., berla úradných hlásateľov v starom Grécku a Ríme gréc.
tyrsus -zus dlhšia drevená p. s viničom, brečtanom a píniovou šiškou, symbol boha Dionýza gréc.
kalumet indiánska pomaľovaná p. s perami na obradné účely franc.

prút

prút 1 tenký konár
feruľa p. al. palica na trestanie lat. zastar.
virgáč korbáč lat. hovor. expr.
virguľa p. používaný na hľadanie vody al. nerastov lat. porovnaj korbáč

dohľad

kontrola franc.
vizitácia dozor, overovanie, preskúmanie, prehliadka, previerka lat. zastar.
inšpekcia dozor, najmä úradný, kontrola, prehliadka lat.
revízia skúmanie, preskúmanie, preverenie, preverovanie, zistenie, zisťovanie správnosti, aj s cieľom zmeny, úpravy lat.
supervízia opakovaná revízia preverujúca správnosť už vykonanej revízie lat.-angl. odb.
inventúra zisťovanie skutočného stavu hosp. prostriedkov a porovnanie s účtovným stavom lat. admin.
validácia skúmanie, kontrola výšky účtov lat. účt.
skontro skúmanie, preskúmanie, kontrola číselnej správnosti pokladničných dokladov a súladu hotovosti s účtovným zostatkom v pokladničnej knihe tal. účt.
monitoring sústavné sledovanie, pozorovanie, kontrolovanie angl. odb.
lustrácia prehliadka kníh, dokladov, najmä verejných, s cieľom zistiť údaje, zisťovanie údajov lat.
perlustrácia úradná prehliadka, kontrola lat. práv.
observácia pozorovanie, pátranie lat. kniž.
screening skrí- tech. kontrola národných práv. noriem a ich porovnávanie s normami Európskej únie angl.
inšpícia dozor nad priebehom predstavenia lat. div.
cenzúra skúmanie, posúdenie, posudzovanie, kontrola a dozor nad informáciami určenými na zverejnenie, najmä z hľadiska polit. a mravného lat.
autocenzúra posúdenie, posudzovanie vlastného diela z hľadisla morálnej al. polit. prípustnosti, vlastná kontrola gréc. + lat.
garde dozor nad niekým, najmä dievčaťom v spoločnosti franc. hovor.
feruľa dozor, prísna výchova lat. zastar. pren. mať, byť pod f.
probácia d. nad obvineným, odsúdeným al. predčasne prepusteným pri výkone trestu mimo väzenia lat.

výchova

-pédia nápravná, napravujúca v.; v. všeobecne gréc. v zlož. sl.
edukácia vzdelávanie lať. zastar. kniž.
drezúra prísna, tvrdá v., vyčerpávajúce učenie franc.-nem. expr.
dril prísna, bezduchá v. nem. pejor.
feruľa prísna v., dozor lat. zastar. pren. mať, byť pod f.
enkulturácia učenie v detstve a dospievaní, ktorým si človek osvojuje hodnoty a normy danej spoločnosti gréc. + lat.
andragogika v. a vzdelávanie dospelých gréc. pedag.
gymnastika telesná v., telesné cvičenie zamerané na všestranný rozvoj ľudského tela, telocvik gréc. šport.
paideia pajdeja
paidea paj- v. k telesnej a duševnej jednote, v starom Grécku gréc.
skauting v. mládeže vo vzťahu k prírode angl.
woodcraft vudkraft odnož skautingu založená E. T. Setonom, v. k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, lesná múdrosť angl. porovnaj vyučovanie