Výsledky vyhľadávania

uloženie

uloženie 1 (danie, umiestnenie niekoho, niečoho niekam)
orientácia (postavenie predmetu, najmä stavby, vzhľadom na svetové strany) lat.-franc.
interpozícia (postavenie medzi dvoma časťami) lat. odb.
opozícia (protiľahlé al. protikladné postavenie, umiestnenie) lat. odb.
superpozícia (postavenie, umiestnenie nad niečím) lat. kniž. a odb.
antepozícia (postavenie, umiestnenie vpredu, pred niečím) lat. odb.
postpozícia (postavenie, umiestnenie vzadu, za niečím) lat. odb.
retropozícia (postavenie, umiestnenie vzadu) lat. lek.
dystopia (nesprávna poloha orgánu) gréc. lek.
heterotaxia (postavenie orgánu na nesprávnej strane) gréc. biol.
interpozícia (nenormálne u. orgánu medzi iné) lat. anat.
repozícia (u. vychýleného orgánu na pôvodné miesto, vrátenie na pôvodné miesto) lat. kniž.
depozitum (úschova hnuteľných vecí, peňazí al. cenných papierov v banke, na súde a pod., vklad, najmä do banky) lat.
imobilizácia (u. peňazí, kapitálu, kt. nedovoľuje rýchlu premenu na hotovosť) lat. ekon. porovnaj postavenie 1umiestnenie

peniaze

groše nem. hovor.
grajciare nem. hovor.
geršle nem. slang.
love róm. hovor.
many angl. slang.
money /mani/
dengy rus. slang.
pengi maď. slang.
viatikum lat.
financie (peňažné prostriedky) franc.
kapitál (veľký majetok, hodnota, najmä v peniazoch) lat. hovor.
majland (veľká suma p.) vl. m. expr.
bagateľ (veľmi malá suma p.) tal.-franc. hovor.
cash /keš/ (hotové p pri okamžitom platení za tovar, hotovosť) angl.
dotácia (p. poskytnuté bez určenia účelu ako podpora, prídel) lat. ekon.
subvencia (podpora, najmä z verejných prostriedkov, s presne určeným účelom) lat. ekon.
grant (p. poskytnuté na vyriešenie určitej úlohy, najmä vedeckej, umeleckej a pod.) angl.
bank (p. vložené do hazardnej hry al. zozbierané na zaplatenie účtu) tal. slang.
alimenty (vyživovací príspevok na dieťa, výživné) lat.
depozitum (hnuteľná vec daná do úschovy, napr. p., cenné papiere, drahé kovy a pod.) lat.
valuty (cudzie obeživo) tal.
devíza lat.-franc.
foreign exchange /forin exčejndž/ (bezhotovostný platobný prostriedok v cudzej mene používaný v medzinárodnom zúčtovaní) angl. fin.
avoir /avoár/
avoár (horúce p., krátkodobo vyvezené a investované v cudzine s očakávaním rýchleho zisku) franc. fin.
plonkový franc.-nem. hovor.
švorcový (bez peňazí, chudobný, slabý, čistý) nem. hovor. byť plonk, švorc
time is money /tájm iz many/ (čas sú p.) angl. kniž. porovnaj sumapríspevok

vklad

depozitum (úschova hnuteľných vecí, peňazí al. cenných papierov v banke, na súde a pod., uloženie, v., najmä do banky) lat.
revolvingový v. (v. obnovujúci sa automaticky) angl. fin.
avoir /avoár/
avoár (v. podnikateľa v zahraničnej banke na zabezpečenie platobného styku alebo zo špekulačných dôvodov) franc. peňaž.
eurodevízy (vklady al. úvery uložené al. poskytnuté v určitej národnej mene veľkými svetovými bankami) vl.m. + franc.
eurodoláre (vklady al. úvery uložené al. poskytnuté v amer. dolároch bankami mimo územia USA) vl.m. + angl.
nonvaleur /-lér/
nonvalér (bezcenný v. znehodnotený, najmä infláciou) franc. ekon.
investícia (v. do určitej činnosti, podniku v záujme zvýšenia výnosu v budúcnosti, najmä do budov, zariadenia, zásob, vzdelania, výskumu, zdravia, cenných papierov a pod.) lat. ekon.
aport (nepeňažná majetková hodnota vkladaná do novej obchodnej spoločnosti, napr. pozemky, budovy, stroje, prínos) franc. ekon.
bank (peniaze vložené do hazardnej hry al. zozbierané na zaplatenie účtu) tal. slang.
intabulácia lat. práv.
ingrosácia (zápis do pozemkových kníh) lat. hist. práv.

úschova

depozitum (ú. hnuteľných vecí, peňazí al. cenných papierov v banke, na súde a pod., uloženie, vklad do banky a pod.) lat.
tezaurácia (odňatie, odnímanie, odobranie, odoberanie, vyňatie hotovostných peňazí al. zlata z obehu a ich ú., hromadenie v domácnosti) gréc. ekon.

predmet

predmet 1 (neživý hmotný jav, vec)
objekt lat.
reália lat.
depozit (hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p.) lat.
corpus delicti /korpus deliktí/ (usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom) lat. práv.
res nullius (vec bez vlastníka) lat. práv.
derelikt (opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole) lat. práv.
desideratum /-ziderá-/
deziderátum (žiadaná, želaná vec) lat.
exemplár (jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus) lat.
originál (pôvodná vec, prvé vyhotovenie) lat.
unikát lat. odb.
unikum (jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod.) lat. kniž.
multiplikát (jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod.) lat. odb.
duplikát (náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie) lat.
ekvivalent (vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
analogón (obdobný, podobný p.) gréc. kniž.
solitér (vec vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
exotikum (nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec) gréc.
kuriózum (neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat.
nóvum (nová vec, novinka) lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka (nový p., nová vec) ? subšt.
referent (p. označený menom, znakom) lat. log.
kolos (p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod) gréc.
falat (kus, veľký kus, kusisko) maď. nár. hovor.
bagateľ (bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena) tal.-franc. hovor.
šuviks (podradná, bezcenná, malicherná vec, nič) nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta (plur. pakšaméty)
pakšametle (nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž) nem. hovor. expr.
krám (stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda) nem. hovor. pejor.
perla (vzácna, vynikajúca vec) román. kniž. expr.
špás (vec, najmä drahá) nem. hovor. expr.
paseizmus (zastaraná vec, prežitok) franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal /bál/ (zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla) vl. m. pren.
fetiš (p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc) port.-franc.
symbol (konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné) gréc.
totem (symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
apotropajon (kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou) gréc.
gorgoneión (apotroparion s uťatou hlavou Medúzy) gréc.
palladium (posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita) gréc.-lat. kniž.
tabu (posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely) polynéz. náb.
figúrka (p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod.) lat.
wešebt (staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod.) egypt.
kokko (figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou) indián.
devocionálie (p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik) lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál (razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka) franc. hovor. expr.
plaketa (medaila razená na jednej strane) franc. výtv.
repusoár (p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu) franc. výtv.
bibelot (malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo) franc.
nipa (drobný umelecký p.) franc. zastar.
japonéria (umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu) vl. m.
antikvita (starožitný p.,starožitnosť) lat. kniž.
štafeta (p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cieľ (p., kt. sa má zasiahnuť) nem.
terč (p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový) román.-nem.
trap /trep/ (terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi) angl. šport.
rekvizita (pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
artefakt (umelo vyrobený p., výrobok) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
spatula (plochý kostený p. v tvare lyžice) gréc.-lat. archeol.
toreutika (p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
exponát (p. vystavený v múzeu, na výstave a pod.) lat.
muzeálie (exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety) gréc.-lat. plur.
model (vec ako predloha pre výtv. spracovanie) tal.
forma (p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar) lat.
kokila (liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov) franc. tech.
matrica (forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku) franc.-nem.
preparát (p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod.) lat.
spodogram (preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív) gréc. biol.
žetón (okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod.) franc.
lunula (p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru) lat. odb.