podmet

subjekt lat. lingv.

osoba

osoba 2 jednotlivec ako nositeľ funkcie, práva
subjekt lat. kniž.
persona grata -só- -grá- vítaná, žiaduca, milá o. lat. kniž. a odb.
persona ingrata -só- -grá- nevítaná, nežiaduca o. lat. kniž. a odb.
persona subspecta -spekta podozrivá o. lat. kniž.
optant o. vykonávajúca právo vybrať si jednu z daných možností, napr. o., kt. má právo rozhodnúť sa medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia lat. práv. porovnaj občan
testátor o., kt. robí al. zanechala závet lat. práv.
intestát o., kt. umrela bez závetu lat. práv.
orgán o. poverená výkonnou mocou gréc.
parlamentár o. poverená rokovať, vyjednávať s nepriateľom, vyjednávač, prostredník, poverený zástupca franc.
komisár sprostredkovateľ, zmocnenec poverený osobitnou úlohou lat. admin. porovnaj sprostredkovateľ splnomocnenec zástupca 1 zástupca 2
gestor o. poverená riadením a zlaďovaním určitej činnosti, najmä verejnoprávnej; o. poverená vykonávať za iných a v ich záujme určitú funkciu práv. ekon. lat.
notár o. oprávnená štátom rozhodovať, najmä v dedičských, zmluvných a overovacích záležitostiach lat.
agitátor lat.
korteš o., kt. presvedčuje, získava iných pre niečo, napr. voličov pre polit. stranu maď.-špan.
verbovač o., kt. presvedčuje, získava iných pre niečo, napr. voličov pre polit. stranu; o., kt. získava, najíma mužov k vojsku zastar. nem.
kaper súkromná o. poverená svojou vládou k vedeniu pirátskej vojny proti lodiam nepriateľa hol.
rekurent o. podávajúca sťažnosť, odvolanie, sťažovateľ lať. práv. zastar.
inšpekcia o. vykonávajúca úradný dozor, kontrolu lat. porovnaj dohľad dozorca
skrutátor o., kt. spočítava hlasy pri voľbách lat. odb.
signatár lat.
signátor o., kt. podpisuje al. podpísala zmluvu, vyhlásenie a pod., podpisovateľ lat. dipl.
firmant o. oprávnená podpisovať za firmu v obch. záležitostiach tal. obch.
komandista o. ručiaca za záväzky komanditnej spoločnosti len do výšky svojho vkladu lat.-franc.
komplementár o. ručiaci za záväzky komanditnej spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom lat. obch. porovnaj obchodník
kreditor veriteľ lat. práv. obch.
debitor dlžník lat. práv. obch.
asignant veriteľ, kt. vystavil poukážku, poukazca, poukazovateľ franc. obch.
asignát dlžník, kt. má zaplatiť poukážku, poukázanec franc. obch.
asignatár tretia o. oprávnená veriteľom prijať plnenie od dlžníka na základe poukážky, poukazník franc. obch.
trasant vystaviteľ, vystavovateľzmenky, zmenkovateľ tal. práv. obch.
trasát zmenkový dlžník, kt. má zaplatiť zmenku, zmenkovník tal. práv. obch.
remitent zmenkový veriteľ, v prospech kt. má byť zmenka zaplatená lat. práv. peňaž.
žirant o., kt. prevádza, postupuje práva z cenného papiera na inú osobu, najmä podpisom na rube, rubopisec tal. peňaž.
žiratár o., v prospech kt. sa prevádzajú, postupujú práva z cenného papiera, najmä podpisom na rube, rubopisník tal. peňaž.
regredient o. uplatňujúca postih, majúca právo požadovať od dlžníka, za kt. splnila finančný záväzok, náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postihovateľ lat. práv.
regresát o., voči kt. sa uplatňuje postih, postihový dlžník lat. práv.
cedent veriteľ postupujúci svoju pohľadávku inému, prevodca, postupiteľ, postupca lat. práv.
cessus dlžník pohľadávky postúpenej céziou, postúpenec lat. práv.
cesionár nový veriteľ nadobúdajúci pohľadávku od postupiteľa, príjemca, postupník lat. práv.
intercedent o. prisľubujúca prevzatie záväzkov popri hlavnom dlžníkovi al. za neho lat. práv.
fiduciant o., kt. postúpila vlastníctvo inej osobe za predpokladu, že s ním bude zaobchádzať predpísaným spôsobom lat. hist. práv.
fiduciár o., kt. bolo postúpené vlastníctvo inej osoby za predpokladu, že s ním bude zaobchádzať predpísaným spôsobom lat. hist. práv.
percipient oprávnený príjemca lat. práv.
akceptant príjemca ponuky, zmenky lat. peňaž.
oblát príjemca ponuky, návrhu na uzavretie zmluvy lat. práv. obch.
beneficient príjemca platby lat. peňaž.
depozitár o. preberajúca do úschovy hnuteľné veci, peniaze, tovar a pod., uschovávateľ al. úschovňa lat.
deponent o. dávajúca do úschovy hnuteľné veci, peniaze, tovar a pod., ukladateľ lat.
sponzor o., kt. fin. a pod. podporuje určitú činnosť na základe dohody, podporovateľ, priaznivec lat. porovnaj podporovateľ
privatizér o., kt. získala majetok pri prevode majetku z vlastníctva štátu lat.
reštituent o., kt. má nárok na vrátenie znárodneného majetku, pôvodný vlastník majetku lat. práv. porovnaj majiteľ
investor o. zaoberajúca sa a zodpovedajúca za plánovanie, prípravu a uskutočnenie stavby; o. zaoberajúca sa plánovaním a rozdeľovaním prostriedkov, najmä fin., do podniku a pod.; o., kt. vykonáva vklady do určitej činnosti, podniku v záujme zvýšenia výnosu v budúcnosti, napr. do budov, zariadenia, výskumu, cenných papierov a pod. lat. ekon.
developer investor zaoberajúci sa plánovaním, prípravou, uskutočnením a zhodnotením stav. projektu angl.
respondent o. odpovedajúca vo výskume ústne al. písomne na otázky, opytovaný lat. sociol.
logograf o. spisujúca za poplatok súdne reči klientom neovládajúcim rečnenie, v starom Grécku gréc. hist. porovnaj človek

pôvodca

pôvodca 1 kto (čo) je príčinou niečoho
iniciátor lat.
inšpirátor p. podnetu, popudu, strojca, podnecovateľ lat. kniž.
subjekt p. deja lat. lingv.
agens činiteľ; aktívna príčina vyvolávajúca niektoré javy, činiteľ lat. kniž. a odb.; p. chorobného procesu, choroby, nákazy lek. lat.
spiritus rektor duchovný p., vynikajúca osobnosť, vedúci, riadiaci duch, hlavný činiteľ lat. kniž.

jednotlivec

subjekt jedinec tal. kniž.
solitér jedinec, organizmus vyskytujúci sa jednotlivo; osamotený jednotlivec, samotár franc. kniž.

človek

homo lat.
homo- lat. v zlož. sl.
andro- gréc. v zlož. sl.
persóna lat. zastar.
personalita lat. kniž.
existencia lat. hovor. pejor.
kreatúra osoba lat. pejor.
individualita vyhranená, výrazná, svojrázna osoba lat.
subjekt jedinec, jednotlivec, osoba lat. kniž.
unus multorum ú- -tó- obyčajný človek, jeden z mnohých lat. kniž.
árijec č. indoeurópskeho, nežid. pôvodu, Nežid, podľa nacistickej teórie vl. m.
gadžo č. nerómskeho pôvodu, bielej pleti, Neróm, z hľadiska Rómov róm.
talent nadaný č., schopný na určitú činnosť gréc.-lat.
lúmen nadaný, bystrý, vedomosťami vynikajúci č. lat. hovor. expr. aj iron.
charizmatik nadaný č., schopný blahodarne pôsobiť na ľudí gréc.
optimista č. so sklonom nazerať na život, ľudí z lepšej stránky, nádejne, priaznivo, radostne lat.
pesimista č. so sklonom nazerať na život, ľudí z horšej stránky, beznádejne, nepriaznivo, smutne lat.
extrovert spoločenský, prispôsobivý, otvorený č., zameraný na vonkajší svet a prostredie lat. psych.
introvert č. zameraný na vlastný vnútorný duševný svet, uzatvorený do seba, ťažšie prispôsobivý lat. psych.
insider insaj- zasvätený, informovaný č. angl.
outsider aucaj-, autsaj- č. stojaci bokom, s kt. sa nepočíta, kt. nemá nádej na úspech angl.
maximalista náročný č. snažiaci sa o presadenie krajných, najväčších požiadaviek lat.
minimalista nenáročný č. s malými požiadavkami lat.
realista triezvo, vecne uvažujúci a konajúci č. lat.
pragmatik vecný, triezvy, rozvážny, rozumný č. gréc.
prozaik všedný, triezvy, prostý č., suchár gréc. kniž.
stoik pokojný, vyrovnaný č. gréc. pren. kniž.
negativista č. sústavne prejavujúci záporný postoj lat.
radikalista rázny, rozhodný, dôsledný č. lat.
nervák nepokojný, výbušný, napätý, rozrušený č. lat. hovor. expr.
maniak vášnivý až chorobne, náruživý č. gréc.
hysterik č. správajúci sa nepríčetne, popudlivo, podráždene gréc.
drak prudký, výkonný č. rýchly v práci, správaní a pod. gréc.-lat. hovor. expr.
excentrik lat. kniž.
extrémista výstredný, prepiaty, nápadný č. lat.
voluntarista svojvoľne konajúci al. rozhodujúci č. lat. kniž.
enfant terrible anfan teribl výstredne sa správajúci č., kt. svojou bezohľadnou priamosťou uvádza okolie do rozpakov, hrozné dieťa franc.
herostrat č., kt. sa chce stať slávnym za každú cenu, i za cenu zločinu vl. m.
cyklotymik náladový č. ľahko prechádzajúci od veselosti k smútku gréc.
impotent neschopný, nemohúci č., napr. umelecky lat. pren. kniž.
monoglot č. používajúci jediný, materinský jazyk gréc.
polyglot č. ovládajúci mnoho jazykov gréc.
bilingvista č. ovládajúci aktívne dva jazyky lat.
trapista mlčanlivý č. vl. m. pren. expr.
asketik gréc.
derviš č., kt. sa odrieka životného pohodlia a radostí perz.-tur.
abstinent striedmy č. zdržiavajúci sa pôžitkov, najmä pitia alkoholických nápojov lat.
sparťan š. žijúci jednoducho, striedmo, prísne, tvrdo vl. m.
puritán č. s prísnymi mravnými zásadami, kt. niekedy dodržuje len navonok lat.-angl.
gavalier tal.-franc.
grand štedrý č. platiaci najmä pri pohostení okato za iných špan.
alter ego duševne al. charakterovo spriaznený č., zástupca, dôverník, druhé ja lat. kniž. a odb.
singel č. žijúci sám, osamotene angl. hovor.
alochtón č. pochádzajúci odinakiaľ, ako sa vyskytuje gréc. odb.
autochtón č. pochádzajúci z oblasti svojho terajšieho pobytu, praobyvateľ, domorodec gréc. odb.
antipód č. žijúci na opačnej strane zemegule, protinožec gréc. geogr.
mikrokozmos č. ako svet v malom, oproti svetu ako celku gréc.
zoon politikon č. ako tvor spoločenský gréc.
politik č. zaoberajúci sa riadením štátu a vzťahov medzi štátmi, správou verejných vecí gréc.
demagóg politik zneužívajúci zdanlivo rozumné, ale falošné argumenty na ovplyvňovanie a zavádzanie ľudí, pôsobiaci na city a pudy ľudí prázdnymi sľubmi, zvodca ľudu, klamár skresľujúci skutočnosť gréc.
populista politik robiaci páčivú, bezzásadovú politiku zameranú na získavanie vplyvu na masy v záujme okamžitých výhod, využívajúci zdanlivo rozumné, ale falošné argumenty na ovplyvňovanie ľudí, prázdne heslá a sľuby lat.
psychológ č., kt. dokáže odhaliť myslenie a povahu ľudí gréc.
reformátor č. usilujúci sa o zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat. franc.
pacifikátor č., kt. obnovuje mier a poriadok, najmä násilím, urovnáva nepokoje, potlačuje vzburu lat.
vazal polit. al. hosp. závislý č. kelt.-franc. pejor.
deus ex machina -chíná č., kt. náhle, nečakane vyrieši zložitú situáciu, spor lat. pren. kniž.
selfmademan -mejdmen č., kt. sám, vlastným úsilím dosiahol významné postavenie angl.
aférista č. spôsobujúci vzrušujúce, pohoršujúce udalosti al. zapletený do nich franc. hovor.
synkretista č. spájajúci, zlučujúci rôznorodé, najmä myšlienkové prvky, názory, smery gréc. kniž.
eklektik č. preberajúci a spájajúci cudzorodé prvky rôznych štýlov, čerpajúci z cudzích zdrojov gréc.
maska č. preoblečený, prestrojený za niekoho iného arab.-franc.
model č. ako predloha na výtvarné spracovanie tal.
štafáž drobné osoby vypĺňajúce a dotvárajúce div. scénu al. obraz, pozadie scény al. obrazu div. a výtv.; bezvýznamné osoby okolo významnej osoby, pozadie expr. franc.-nem.
antitalent č. bez schopností, nadania na určitú činnosť gréc. + lat.
hypnotizér gréc.
magnetizér č. schopný privádzať do zmeneného stavu vedomia podobného spánku gréc.-franc. zried. zastar.
telegnostik č. schopný rozpoznávať predmety a udalosti na diaľku, bez účasti známych zmyslov gréc. psych.
vegoš č., kt. sa živí prevažne al. výlučne rastlinnou potravou lat. hovor.
vegán vegetarián, kt. sa živí výlučne rastlinnou potravou lat.
vitarián vegetarián, kt. sa živí výlučne surovou rastlinnou potravou lat.
laktovegetarián vegetarián, kt. nepožíva mäso, ale požíva živočíšne produkty, mlieko, maslo, syr lat.
laktoovovegetarián vegetarián, kt. nepožíva mäso, ale požíva živočíšne produkty, mlieko, maslo, syr, vajcia lat.
proband č., na kt. sa overujú účinky niečoho, pokusná osoba lat.
gratulant lat.
vinšovník č., kt. blahoželá nem. hovor.
adresát č., kt. je určený prejav, správa, oznam lat.
hominid č. ako príslušník čeľade primátov lat.
homo č. ako rod z čeľade ľudí lat.
homo erectus -ktus lat.
pitekantrop gréc.
pithekanthropus erectus -tekantro- -ktus vzpriamený č., opočlovek, zberač a lovec gréc. + lat.
homo habilis zručný č. schopný vyrábať nástroje lat.
homo sapiens č. rozumný, nadaný rozumom lat.
homo sapiens sapiens vyspelá forma č. lat.
homo faber č. tvoriaci, tvorivý, pôsobiaci na prostredie lat.
troglodyt jaskynný č. gréc.
neandertálec praveký č., pračlovek vl. m.
kromaňonec predveký č. vl. m. franc.
robot umelý č., automat podobajúci sa č. a vykonávajúci ľudskú prácu um.
replikant robot s ľudskou podobou a inteligenciou lat.-angl.
android mechanická napodobenina č. gréc.
homunkulus umelý č. vyrobený chem. cestou podľa receptu alchymistov, podľa stredovekej predstavy lat.
golem umelý č. z hliny oživovaný magicky, v stredovekej žid. povesti čes.-hebr.
dobrý, príjemný, milý č. pozri dobrák rojko
dobročinný, nezištný č. pozri ľudomil
človek z hľadisla lekárstva:
maród franc.-nem. hovor.
-man chorý č. gréc. v zlož. sl.
pacient chorý č., kt. sa lieči lat.
špitálnik pacient v nemocnici lat.-nem. hovor.
rekonvalescent č. po prekonanej chorobe, v stave zotavovania lat.
chronik č. postihnutý zdĺhavou, vleklou chorobou gréc. lek.
marodér chorý č. al. č. predstierajúci chorobu franc.-nem. pejor.
simulant č. vedome predstierajúci neexistujúce chorobné príznaky lat. lek.
hypochonder č. postihnutý duševnou poruchou prejavujúcou sa prehnaným zameraním na vlastný zdravotný stav, presvedčením o vážnej, v skutočnosti neexistujúcej chorobe gréc. lek.
albín č. s vrodeným nedostakom farbiva kože, dúhovky a vlasov lat.-port.
makrocefalus č. s nadmerne veľkou hlavou gréc. antrop.
dolichocefalus č. s dlhou lebkou gréc. antrop.
ambidexter č. s približne rovnako obratnými oboma rukami lat. lek.
neurotik č. postihnutý chorobou spôsobenou poruchou vyššej nervovej činnosti, nervovo chorý gréc. lek. psych.
neuropat č. postihnutý bližšie neurčenou nervovou chorobou gréc. lek.
neurastenik č. postihnutý nervovou slabosťou, vyčerpanosťou gréc. lek.
pantofób prestrašený č., kt. má zo všetkého chorobný strach gréc. lek.
schizofrenik gréc. lek. psych.
schizoš č. postihnutý duševnou chorobou spojenou s narušením al. rozpadom osobnosti gréc. lek. psych. slang.
meteororát č., na kt. vplývajú zmeny počasia gréc. psych.
paranoik č. postihnutý duševnou chronickou poruchou prejavujúcou sa bludom neodôvodnenej podozrievavosti, vzťahovačnosti a pocitu prenasledovania gréc. lek. psych.
psychotik č. postihnutý poruchami vnímania, myslenia a konania a následne aj osobnosti gréc. lek.
psychopat č. postihnutý duševnou poruchou, úchylkou gréc.
hysterik č. postihnutý duševnou chorobou prejavujúcou sa nestálymi náladami, neprimeranými reakciami gréc. lek.
maniak č. postihnutý duševnou chorobou prejavujúcou sa vzrušenou náladou, nadmernou činnosťou gréc. lek.
pyromaniak č. postihnutý duševnou poruchou prejavujúcou sa túžbou zakladať požiare, podpaľačstvom, podpaľač gréc. psych. lek.
sociopat č. s chorobným, nenormálnym vzťahom k spoločenskému prostrediu lat. + gréc. lek. psych.
myop č. postihnutý krátkozrakosťou gréc. lek.
diabetik č. chorý na cukrovku, cukrovkár gréc. lek.
sklerotik č. postihnutý chorobným tvrdnutím tkaniva, kôrnatením gréc. lek.
kardiak č. so srdcovou chorobou, srdciar gréc. lek.
hemofilik č. postihnutý dedičnou krvácavosťou prenášanou ženami gréc. lek.
reumatik č. postihnutý chorobou kĺbov, svalov, chrbtice a pod., lámkou gréc.
rachitik č. postihnutý chorobou prejavujúcou sa krivením kostí, krivicou gréc. lek.
paraplegik č. postihnutý ochrnutím oboch dolných končatín, vozičkár gréc. lek.
paralytik č. postihnutý ťažkým stupňom ochrnutia, obrny gréc. lek.
stomik č. s vývodom orgánu von z tela gréc. lek.
malarik č. postihnutý nákazlivou horúčkovitou chorobou prenášanou komárom rodu Anopheles tal. lek.
alergik č. postihnutý zvýšenou citlivosťou, precitlivenosťou organizmu gréc. lek.
astmatik č. trpiaci na záduch, dýchavičnosť gréc. lek.
retard zaostávajúci č., najmä v duševnom vývoji lat. slang.
oligofrenik slabomyseľný č. gréc. lek.
debil č. postihnutý najľahším stupňom slabomyseľnosti lat. lek. psych.
imbecil č. postihnutý stredným stupňom slabomyseľnosti lat. lek.
idiot č. postihnutý najťažším stupňom slabomyseľnosti lat. lek. psych.
kretén slabomyseľný, zaostalý č. postihnutý útlmom telesného a duševného vývoja v dôsledku zníženej činnosti štítnej žľazy franc. lek.
mongol č. postihnutý vrodenou mentálnou poruchou na podklade chromozómovej odchýlky vl.m. slang.
afatik č. postihnutý poruchou al stratou reči vzniknutou narušením rečových oblastí mozgu gréc. lek.
dislektik č. postihnutý poruchou čítania gréc. lek.
logopat č. postihnutý poruchou reči gréc. lek.
grafoman č. postihnutý poruchou konania prejavujúcou sa chorobnou nutkavou potrebou písať gréc.
lunatik lat. lek.
hypnobat č. postihnutý námesačníctvom gréc. odb.
človek postihnutý pohlavnou úchylkou:
deviant úchylný č., najmä sexuálne, úchylák
narcista č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa v erotickom záujme o vlastné telo, sebaláskou vl. m. psych. lek.
fetišista č. postihnutý úchylkou, pri kt. predmetom jeho vzrušenia sú predmety, napr. časti odevu port.-franc. lek.
frotér č. ukájajúci pohlavný pud otieraním, tlačením na cudziu osobu franc. psych.
exhibicionista č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa obnažovaním pohlavných orgánov na verejných miestach, pred osobami iného pohlavia lat. psych.
voyer vuajör č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa snahou pozorovať pohlavné ústroje iných osôb a ich pohlavný styk franc. lek.
pedofil č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa pohlavným zameraním na deti gréc. lek. psych.
pederast č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa pohlavným zameraním na osoby rovnakého pohlavia, najmä chlapcov gréc. lek. psych.
masochista č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa potrebou vlastnej fyzickej bolesti al. poníženia vl. m. lek.
sadista č. postihnutý úchylkou prejavujúcou sa násilím, krutosťou, trýznením iného č. vl. m. lek.
sodomita č. postihnutý úchylkou spočívajúcou v pohlavnom styku so zvieratami vl. m. lek.
transvestita č. túžiaci žiť spôsobom života druhého pohlavia lat. lek. psych.
homosexuál gréc. + lat. lek.
homoš gréc.+lat. slang.
buzerant tal.-nem. slang. vulg.
gay gej angl.
pederast č. s pohlavným zameraním na osoby rovnakého pohlavia, teploš gréc. lek. psych.
lesbička homosexuál, o žene vl. m.
heterosexuál č. s pohlavnou náklonnosťou k druhému pohlaviu gréc. + lat. lek.
onanista vl. m.
masturbant č. oddávajúci sa ukájaniu pohlavného pudu na sebe samom lat. lek.
erotoman gréc. lek.
sexoš č. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi, chlipník lat. slang.
venerik č. chorý na pohlavnú chorobu lat.
gonoreik č. chorý na kvapavku gréc. lek.
syfilitik vl. m.
luetik č. postihnutý nákazlivou chronickou pohlavnou chorobou lat. lek.
fetovač lat. hovor.
feťák lat. slang.
narkotik gréc. lek.
toxikoman č. závislý od omamných látok, požívajúci omamné látky gréc. lek.
morfinista narkoman požívajúci výťažok z nedozretých makovíc gréc. vl. m.
alkoholik č. závislý od liehovín ako návykovej drogy, opilec, pijan arab.
gambler č. závislý od hracích automatov, chorobný hráč angl.
workholik uórk- č. závislý od práce, posadnutý prácou angl. + arab.-angl.
homo homini lupus č. človeku vlkom lat.
lupus est homo homini č. je človeku vlkom lat.
ecce homo ekce ajhľa, č., Pilátov výrok o zbičovanom Ježišovi s tŕňovou korunou lat. bibl.

podriadený

podriadený II nižšie postavená osoba
subjekt služobne p., pomocník, najmä v obchode lať. kniž. zastar.

pomocník

famulus lat.
asistent odborne vzdelaný p., pomocný odborný pracovník lat.
aktivista iniciatívny spolupracovník, činorodý člen organizácie lat.
faktótum kto všetko dokáže zariadiť, pravá ruka lat. kniž.
adlátus pobočník, zástupca lat.
adjutor podporovateľ lat. zastar.
paraklet radca, utešovateľ gréc. kniž. zastar.
konfident tajný p., dôverník, spolupracovník polície, platený donášač, udavač lat.
komplic spoločník, pomocník pri trestnom čine, spoluvinník, spolupáchateľ lat.-franc. pejor. slang.
sekundant p., svedok a rozhodca pri súboji lat.
subjekt p., v obchode, služobne podriadený lať. kniž. zastar.
preceptor učiteľský p. lat. hist.
adjunkt úradnícky p. lat. zastar.
bojtár p. baču al. valacha, honelník maď. nár.
inštrumentár p. podávajúci lekárovi nástroje pri operácii lat. lek.
inšpicient p. režiséra v divadle vykonávajúci dozor nad priebehom predstavenia lat. div.
figurant p. pri zememeračských prácach lat. geod.
krupier p. bankára pri rulete franc.
au-pair o pér franc.
oper p. v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk, opatrovateľ detí franc. hovor.
vikár p. farára, duchovný v evanjelickej cirkvi, kt. pomáha farárovi lat. cirk.
miništrant p. prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch lat. cirk.
turiferarius miništrant, kt. nosí kadidelnicu pri bohoslužbe lat. cirk.
akolyta osoba s posledným nižším svätením, do 1972 gréc.-lat. cirk.
diak p. pri bohoslužbe v pravoslávnej cirkvi gréc.-rus. cirk.
legát p. miestodržiteľa v provinciách starého Ríma lat. hist.

činiteľ

činiteľ 2 okolnosť, (spolu)pôsobiaca sila
subjekt lat. kniž.
faktor lat.
gén faktor dedičnosti, jednotka genetickej informácie uložená v chromozómoch, dedičná vloha gréc. biol.
ekos faktor vonkajšieho prostredia gréc. biol.
mutagén faktor vyvolávajúci zmeny, obmeny u živých organizmov, fyz. al. chem. lat. + gréc. genet.
noxa príčina vyvolávajúca chorobu, škodlivina lat. lek.
patogén choroboplodný č. schopný vyvolať chorobu gréc. biol. lek.
agens príčina vyvolávajúca niektoré javy, aktívna, č., pôvodca lat. kniž. a odb.
moment č., okolnosť, hľadisko lat.
pilier základný č. román. kniž. pren.
determinant určujúci č. lat.
médium sprostredkujúci č. lat. odb.
koeficient spoločný, súčiniteľ pri neznámych al. premenných v matematických výrazoch lat. mat.
korektív opravný, nápravný, vyrovnávajúci č. franc.
psychoid sprostredkujúci č. medzi hmotným, fyzickým, biologickým a nehmotným, duševným gréc. filoz. psych.
kapitál výrobný č. mimo práce a pôdy lat. ekon.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

štát

štát lat.
res publica rés públika lat.
impérium veľký š., veľká ríša, veľmoc lat.
monarchia š. na čele s panovníkom gréc.
cisárstvo š. na čele s neobmedzeným vládcom, cisárom lat.
republika š. s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
protektorát krajina podriadená inému štátu, závislá od iného štátu lat. práv.
satelit formálne samostatný š., ale polit. a hosp. podriadený inému štátu, závislý od veľmoci lat. polit.
vazal polit. al. hosp. závislý š. kelt.-franc. pejor.
totalizmus lat. polit.
totáč š. s násilím zavedenou a udržovanou jednotou lat. slang.
absurdistan š., v kt. neplatia zákony, kde nič nie je normálne, nič nefunguje um. expr.
erár š. ako subjekt majetkových práv lat.
offshore ofšor krajina, kt. poskytuje osobitné daňové úľavy a iné obchodné a pod. zvýhodnenia angl. ekon.
état commerçant éta komersan š. vystupujúci v medzinárodných vzťahoch ako podnikateľ, obchodník franc. obch. práv.
polis mestský š. v starom Grécku gréc.
politeiá š. v starom Grécku gréc. hist. práv.
civitas mestský š. v Rím. ríši, štát lat.
imperium Romanum rímska ríša, jej územie lat.
Senatus Populusque Romanus S. P. Q. R. -ná- - kve- -má- rím. štát, antický názov lat. hist.
dominát štátna forma Rím. ríše, neobmedzená osobná moc cisárov lat. hist.
principát štátna forma Rím. ríše, za raného cisárstva lat. hist.
Vysoká porta Osmanská ríša lat.
Sacrum Romanum Imperium sakrum Svätá ríša rím., 962 – 1806 lat. hist.
džamahiríja š. ľudových más založený na priamej demokracii, štátoprávne usporiadanie Lýbie arab. polit.
Sajúz bývalý ZSSR rus. hovor.
Paneurópa Spojené štáty európske podľa plánu z 1929 gréc.
uncle Sam ankl
strýčko Sam Spojené š. amer. vl. m. pren. expr.
Dixie dixi
dixieland -xile- štáty na juhu USA v 19. st. vl. m.
reich rajch
rajch nem. nacistická ríša, tzv. tretia ríša nem. pejor.
frankofónny š. š. pod vplyvom franc. kultúry a jazyka vl. m. + gréc.
anglofónny š. š. pod vplyvom angl. kultúry a jazyka lat. + gréc.
domínium š. patriaci do Brit. spoločenstva národov, Kanada, Austrália lat.
Patrimonium sancti Petri pápežský, cirk. š., dedičstvo svätého Petra lat. hist.
l’état c’est moi leta se moa š. som ja, výrok Ľudovíta XIV. franc.
imperium in imperio š. v štáte lat. porovnaj krajina Francúzsko Anglicko Španielsko atď.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.