živočích

zoon gréc. kniž.
zoo- gréc. v zlož. sl.
organizmus samostatný živočíšny jedinec, živý tvor, bytosť gréc. biol.
animal živočíšny tvor lat. kniž. aj pejor.
kozmopolit ž. rozšírený po celej Zemi gréc. biol.
exot ž. pochádzajúci z ďalekých, tropických krajín gréc. odb.
endemit druh, rod al. čeľaď vyskytujúca sa len na malom území gréc. bot. zool.
species súbor geneticky príbuzných organizmov, najnižší stupeň lat. biol.
albín ž. s vrodeným nedostakom farbiva kože, dúhovky a vlasov lat.-port.
gynander obojpohlavný ž. gréc. zool.
ovipariá vajcorodé živočíchy rozmnožujúce sa vajcami lat. zool.
vektor ž. prenášajúci pôvodcov nákazlivých chorôb, prenášač lat. lek.
krepuskulárny ž. ž. aktívny iba v čase po západe slnka lat. odb.
reofóbny ž. ž. žijúci v stojatých vodách gréc. zool.
reofilný ž. prúdomilný ž. žijúci v tečúcich vodách gréc. zool.
epifauna vodné živočíchy žijúce prichytené na dne vodných nádrží a tokov gréc. zool.
amfibiont obojživelný ž. gréc. biol.
edafón súbor živých organizmov v pôde gréc. biol. poľnohosp.
zooedafón súbor živočíšnych organizmov žijúcich v pôde gréc. bot.
megaedafón väčšie živočíchy žijúce v pôde, nad 20 mm gréc. biol.
makroedafón gréc.
makrofauna väčšie živočíchy žijúce v pôde, 2 – 20 mm gréc. + lat.
mezofauna veľké živočíchy žijúce v pôde, 0,2 až 2 mm gréc. + lat. zool.
mikroedafón gréc.
mikrofauna živočíchy žijúce v pôde, do veľkosti 0,1 mm gréc. + lat. biol.
limikolný ž. ž. žijúci v bahne al. na ňom lat. zool.
fytofilný ž. rastlinomilné ž. vyhľadávajúci rastliny ako úkryt al. potravu gréc. zool.
synantrop ž. vyskytujúci sa v blízkosti človeka, ľudského obydlia gréc. biol. akol.
inkvilín ž. žijúci v hniezde, nore, hálke iných živočíchov bez prospievania al. škodenia svojmu hostiteľovi lat. zool.
epizoá necudzopasné živočíchy žijúce na povrchu tela iného živočícha gréc. zool.
lignikolný ž. ž. žijúci trvalo v dreve lat. zool.
kryptozoá živočíchy žijúce skryto, pod kameňmi, pod kôrou a pod. gréc. zool.
omnivor lat. biol.
pantofág gréc. zool.
heterofág ž. živiaci sa rôznorodou potravou, všetkými druhmi rastlinnej aj živočíšnej potravy, všežravec gréc. zool. zastar.
polyfág ž. živiaci sa rôznorodou rastlinnou a živočíšnou potravou gréc. zool.
monofág gréc. zool.
stenofág ž. živiaci sa len jedným druhom potravy gréc. biol.
oligofág ž. živiaci sa len niekoľkými druhmi potravy gréc. zool.
geofág ž. požierajúci pôdu a tráviaci organické časti z nej gréc. biol.
organotrof ž. živiaci sa inými ústrojnými látkami gréc. biol.
heterotrof ž. živiaci sa inými organickými látkami gréc. biol.
xylofág ž. živiaci sa výhradne drevom gréc. zool.
fungivorný ž. ž. živiaci sa hubami lat. zool.
mycetofág ž. živiaci sa hubami a plesňami gréc. biol.
herbivor ž. živiaci sa výhradne rastlinami, najmä bylinami a trávami, bylinožravec lat. zool.
fytofág ž. živiaci sa rastlinnou potravou, trávou, bylinožravec gréc. biol.
florivor ž. živiaci sa kvetmi lat. zool.
karpofág gréc.
fruktivorný ž. ž. živiaci sa plodmi rastlín lat.
radicivorný ž. ž. živiaci sa podzemnými časťami rastlín, koreňmi a pod., koreňožravý ž. lat. zool.
fytosaprofág ž. živiaci sa telami odumretých rastlinných organizmov gréc. zool.
detritofág ž. živiaci sa rozpadajúcou sa odumretou organickou hmotou lat. + gréc. zool.
hematofágny ž. ž. živiaci sa krvou iných organizmov gréc. zool.
insektivorný ž. hmyzožravý ž., hmyzožravec lat. odb.
entomofág ž. živiaci sa hmyzom gréc. biol.
apivorný ž. ž. živiaci sa včelami a ich larvami lat. zool. biol.
karnivor lat.
zoofágny ž. ž. živiaci sa výhradne mäsom, mäsožravec gréc. biol.
sarkofág ž. živiaci sa mäsom odumretých živočíchov gréc. biol.
nekrofág ž. živiaci sa mŕtvym telom iného živočícha gréc. zool.
ichtyofág gréc. zool.
piscivorný ž. ž. živiaci sa rybami lat. zool.
epizit gréc.
predátor ž. živiaci sa lovom a zabíjaním koristi, dravec lat. zool.
šelma nem.
beštia dravé, divé zviera lat.
skatofág ž. živiaci sa výkalmi iných živočíchov gréc. biol.
saprofytický ž. ž. živiaci sa hnijúcimi látkami, zvyškami rastlín a živočíchov gréc. biol.
biofág ž. živiaci sa na úkor živých rastlín a živočíchov gréc.
ektofág ž. živiaci sa na povrchu hostiteľa gréc. biol.
lochneska ž. žijúci údajne v škótskom jazere Ness vl. m. hovor.
yeti jeti ž. podobný človeku, žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

muž

-andria gréc. v zlož. sl.
masculinus masku-
virilis lat.
virili- lat. v zlož. sl.
blondín franc.
blondiak m. al. chlapec so svetlými vlasmi franc. hovor.
brunet m. al. chlapec s tmavými vlasmi franc.
mrož fúzatý m. lapon.-rus. pren. expr.
foter starší, pohodlný nem. slang. pejor.
báťuška m. v rus. prostredí, dôverné oslovenie rus.
master pán, kt. má nad niečím kontrolu angl.
grand okázalo vystupujúci m. platiaci za iných špan. hovor. expr.
elegán franc. hovor.
fešák angl.-nem. hovor.
playboy plejboj
plejboj angl.
pleják angl. slang.
seladón vl. m. aj pejor.
šamster nem. hovor. expr.
štramák vkusne oblečený, uhladený m., švihák, krásavec nem. hovor.
parádnik m., kt. sa rád nápadne pekne, ozdobne, výstredne a draho oblieka špan. hovor.
adonis nápadne krásny m.; m. pokladajúci sa za krásneho vl. m. kniž. aj iron.
dandy angl. kniž.
frajer m. oblečený nápadne, podľa najnovšej módy, švihák, fičúr, sveták nem. hovor.
gentleman džentlmen angl.
džentlas angl. slang.
galán arab.-špan. zastar.
gavalier dobre vychovaný, čestný, slušný, zdvorilý m. s dokonalým správaním tal.-franc.
gavalier tal.-franc.
grand špan.
caballero kavaľero ušľachtilý, uhladený, veľkodušný, štedrý, čestný m., najmä k ženám špan.
rytier ušľachtilý, veľkomyseľný, statočný m. nem. kniž.
eféb mladý m. od 18 do 20 rokov v starom Grécku, mládenec, junák gréc. hist.
yuppie jupí mladý cieľavedomý m. usilujúci sa o kariéru al. bohatý z obchodovania angl.
manekýn m. predvádzajúci odevy na módnych prehliadkach hol.-franc.
striptér m. predvádzajúci vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
model m. stojaci ako predloha na výtvarné spracovanie tal.
cicesbeo čičezbeo záletník tal.
donchuan vl. m. expr.
Don Juan don chuan vl. m.
frajer nem. hovor. expr.
frajerkár nem. hovor. pejor.
galán záletník, sukničkár, zvodca žien arab.-špan. zastar.
playboy plejboj
plejboj záletník, záletný mládenec žijúci výstredný život angl. pren. iron.
belami miláčik žien franc.
sponzor m. finančne zabezpečujúci svoju partnerku lat. expr.
gigolo dži- m. vydržiavaný ženou, najmä staršou, vydatou franc.
konkubín m. žijúci so ženou manželským spôsobom bez sobáša, druh lat.
mormón m., kt. má dve al. viac žien vl. m. pren.
impotent m. neschopný uskutočniť súlož so ženou al. neschopný oplodnenia lat. lek.
metatrop pasívny m. prenechávajúci aktivitu žene gréc.
eunuchoid m. s nedostatočným pohlavným vývojom, pohlavnými orgánmi al. ich činnosťou gréc. lek.
kastrát lat.
eunuch m. zbavený pohlavných žliaz, klieštenec, vymiškovanec gréc.
liftboy -boj m. al. chlapec obsluhujúci výťah, obsluha výťahu angl.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný m. tib. porovnaj chlapec mládenec milenec pán 3

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.