duch

duch 1 nadprirodzená netelesná bytosť
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý d., čert gréc.-lat.
daimón padlý anjel, zlý d., diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka gréc. náb.
džin zlý d. v islame arab.
šejtan zlý d., diabol v islame, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst d. správajúci sa hlučne, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý d. desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov v starom Ríme lat. mytol.
génius strážny d. chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, v starom Ríme lat. mytol.
genius loci -cí ochranný d. domu al. miesta v starom Ríme lat. hist.
Spiritus sanctus sankt- Duch svätý, v katolicizme tretia božská osoba lat. náb.
Paraklét Duch svätý v kresťanskej tradícii gréc. náb.
pneuma Duch svätý v kresťanstve; všetko prenikajúci, všadeprítomný d. v stoicizme filoz. gréc. náb.

boh

boh
teo- gréc. v zlož. sl.
divinita b., božstvo lat. teol.
in nomine Domini nó- v mene Pána lat. kniž. a náb.
trinitas b. v troch osobách v kresťanstve, svätá trojica, otec, syn a duch svätý lat. cirk.
lord b. v angl. prostredí angl.
panteón súbor bohov určitého náboženstva gréc. pren.
Elói, Elói, lama zabachtani výkrik Ježiša Krista pred smrťou na kríži „Môj bože, môj bože, prečo si ma opustil“ aram.
Deo gratias gráciás vďaka Bohu lat. náb.
deus ex machina -chíná „b. zo stroja“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu lat. kniž.
avatár vtelenie boha do viditeľnej podoby, napr. do zvieraťa, v ind. mytológii sanskrit
inkarnácia premena boha al. inej nadprirodzenej bytosti na človeka al. zviera lat. náb.
egyptskí bohovia:
Amón b. slnka
Hór najstarší b. slnka a svetla
Tot b. mesiaca, písma a múdrosti
Usíre b. plodenia, vegetácie, podsvetia, slnka
etruskí a rímski bohovia:
Saturnus etrucký otec bohov
germánski bohovia:
Asovia prvá skupina bohov
Wotan najvyšší b. v prvej skupine, b. vojny, čarodejníctva
Donar b. hromu a dažďa
Tyr b. nebies, niekedy aj vojny
Frigga bohovia prvej skupiny
Vanovia druhá skupina bohov
Freya bohovia druhej skupiny
grécki bohovia:
Chaos stelesnenie prázdneho a pustého priestoru pred vznikom usporiadaného sveta gréc. mytol.
Titan príslušník prvej generácie gréckych bohov gréc. mytol.
Kronos zosobnenie času, otec bohov
Zeus najvyšší b., vládca Olympu
Poseidon b. mora
Áres b. vojny
Dionýzos b. plodnosti, úrody a vína gréc.
Helios b. Slnka
Eros b. lásky gréc.
Hermes b. obchodu, zlodejov, pastierov, rečníctva, posol bohov
Hefaistos b. ohňa a kováčskeho remesla
Apolón b. svetla, slnka, hudby a veštenia
Pan b. lesov, lúk, pastierov a lovcov, ochranca stád
Asklépios b. lekárstva
Hymenaios b. manželstva, rodinného šťastia
Priapos b. plodnosti
Erebos gréc.
Hádes b. podsvetia gréc. mytol.
Morfeus b. snov
Hypnos b. spánku
Aiolus b. vetrov
Néreus b. mora a veštenia
Proteus morské božstvo, starec a veštec schopný premieňať sa do ľubovoľnej podoby
Tritón morský b., napoly človek, napoly ryba
hinduistickí bohovia:
Trimurti trojjediný b. sanskrit
Brahma jeden z troch hlavných bohov, stvoriteľ
Višnu dobrý b., udržiavateľ ind.
Šiva b. ohňa, ničiteľ ind.
Krišňa prevtelenie boha Višňu, hinduistické božstvo uctievané v Indii hind. náb.
Rímski bohovia:
Jupiter najvyšší b., b. nebies a vesmíru
Mars b. vojny a poľných prác lat. mytol.
Neptún b. mora a riek
Plutón b. podsvetia
Cupido kupídó b. lásky lat.
Merkúr b. obchodu a zisku
Vulkán b. ohňa a kováčstva
Asklépios b. lekárstva gréc.
Faun b. plodnosti a dobytka
Ianus já-
Jánus b. počiatku, kalendára, dverí a brán, s dvoma tvárami
lár domáce ochranné božstvo lat.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
genius loci -cí ochranný duch domu al. miesta lat. hist.
Indra staroind. najvyšší b., b. búrky, vetra a vojny sanskrit
Ormuzd perz.
Ahura Mazda staroiránsky, staroperz. b. dobra, svetla
Ahriman perz.
Angra Mainju staroirán., staroperz. b. zla
Baal bál sýrsko-palestínsky b. búrky
Perun slovan. b., vládca hromu a blesku
El semitský b.
Moloch semitský a fénický b., kt. prinášali ľudské obete
Elohim b. v Starom zákone hebr.
Jehova starožid. b. hebr. bibl.
Alah islamský b., b. v islamskom náboženstve
manitou -tu b. severoamer. Indiánov podľa kresťanského chápania indián.
El ugaritský b. plodnosti, múdrosti, tvorca zeme a neba, 17. st. pr. n. l., Sýria
zombi b. v magickom náboženstve, vúdú, pôvodne u černochov na Haiti, neskôr aj v západnej Afrike, had uctievaný ako b. afr. porovnaj bôžik bytosť poloboh

ochranca

patrón o. neplnoprávnych osôb, prepustených otrokov a pod., v starom Ríme hist.; priaznivec, podporovateľ, človek poskytujúci záštitu; kresťanský svätec ako ochranca ľudí, kostolov a pod. lat.
protektor vplyvná osoba poskytujúca pomoc, podporovateľ, priaznivec lat.
tútor zástanca lat. expr.
tribún obranca, zástanca práv, hovorca lat. pren.
defenzor obranca, obhajca, zástupca lat.
paladín zástanca franc. pren. kniž.
padrone oslovenie ochrancu v Taliansku tal.
ombudsman -ucman o. pred štátnou byrokraciou dbajúci na dodržiavanie ľudských práv, verejný činiteľ švéd.
opekún strážca, pestún rus.
eminencia vplyvná, rozhodujúca osoba v pozadí lat. sivá e-a
defensor fidei -zor ochranca viery lat. cirk.
lár domáce ochranné božstvo lat.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
genius loci -cí ochranný duch domu al. miesta lat. hist.
penát ochranný bôžik, ochranca domu al. štátu v starom Ríme lat. porovnaj boh

strážca

vachman nem. hovor. zastar.
bodyguard -gard osobný s. angl.
gorila osobný s. významnej osoby, napr. politika, umelca afr.-gréc. pren. hovor. expr.
opekún s., ochranca, pestún rus.
drabant príslušník telesnej, osobnej stráže panovníka, kniežaťa nem. hist.
satelit osobný s., zbrojnoš lat. hist.
yeoman joumen príslušník kráľovskej telesnej stráže vo Veľkej Británii angl.
kešig príslušník telesnej, osobnej stráže Džingischána mongol. hist.
mameluk telesný s. egyptského sultána, od 12. st. arab. hist.
eunuch s. v háreme, vykastrovaný muž gréc.
liktor s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme lat. hist.
vigil mestský nočný strážca v starom Ríme lat.
ombudsman -ucman s. dodržiavania ľudských práv chrániaci pred štátnou byrokraciou švéd.
génius s. ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, strážny, ochranný duch chrániaci človeka v rímskej mytológii lat. mytol.
cherubín s. raja, vyšší anjel hebr. náb.
kerberos prísny, nevľúdny s. pri vchode, strážnik, vrátnik vl. m. pren. porovnaj stráž 2 strážnik dozorca

nadanie

ingénium lat. kniž.
dispozícia schopnosti, vlohy, predpoklady lat. obyčajne v plur.
talent schopnosť na určitú činnosť, vlohy gréc.-lat.
inteligencia rozumové n., schopnosť chápania a samostatného myslenia, chápavosť, súdnosť lat.
génius mimoriadne tvorivé n., najvyšší stupeň tvorivých schopností lat.
múza umelecké n. vl. m. kniž.
muzikálnosť hudobné n. lat.-nem.
charizma n. osobnosti, najmä blahodarne pôsobiť na ľudí gréc. sociol.
fond zdatnosť franc. hlasový f.

veľduch

génius lat.
gigant gréc.
titan mimoriadne nadaný a tvorivo schopný človek, velikán gréc. vl. m. kniž.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

prostredie

milieu miljö franc. kniž.
scenéria okolie gréc.-lat.
reál skutočné p. lat. telev.
situácia lat.
atmosféra gréc.
klíma gréc.
genius loci -cí celková nálada, pomery, ovzdušie, okolnosti, ráz, duch lat. hist.
exotickosť cudzokrajné, nezvyčajné p. gréc.
médium sprostredkujúce p. lat. odb.
dekorácia p. na hru hercov, scénická, div. výprava lat.
scéna dekorácia pre konkrétnu divadelnú hru gréc.-lat.
eko- životné p. gréc. v zlož. sl.
ekofáza dočasné životné p. v priebehu roka, v kt. sa výrazne uplatňuje určitý faktor gréc.
environment p. a človek ako celok angl.
substrát pevné p. poskytujúce suchozemským rastlinám živný podklad lat. bot.
pelagiál p. voľnej vody od hladiny ku dnu v mori, jazerách a vo vodných nádržiach gréc. odb.
epipelagiál plne presvetlené p. do 100 m s bohatým zastúpením zvierat gréc. biol.
batypelagiál málo presvetlené p. morskej vody od 100 m gréc. biol.
dielektrikum gréc.
izolant el. nevodivé p., látka s vysokým merným odporom, nevodič tal.-franc.

pomery

situácia lat.
atmosféra gréc.
klíma gréc.
genius loci -cí prostredie, ovzdušie, okolnosti, podmienky, ráz, duch, celková nálada lat. hist.
pozícia lat.
status situácia s ohľadom na okolie lat. sociol.
milieu miljö prostredie franc. kniž.
konštelácia zoskupenie okolností, síl, vplyvov, ich vzájomný pomer lat.
konjunktúra priaznivá zhoda okolností, priaznivý stav, vývoj, podmienky lat. porovnaj okolnosť

okolnosť

moment činiteľ, hľadisko lat.
klíma gréc.
situácia lat.
genius loci -cí celková nálada, okolnosti, prostredie, pomery, ovzdušie, ráz, duch lat. hist.
konštelácia zhoda okolností, síl, vplyvov, ich vzájomný pomer lat.
background beggraund okolnosti, pozadie angl.
force majeure ... mimoriadne okolnosti brániace splneniu záväzku, vyššia moc franc.
vis maior viz major nepredvídaná, neodstrániteľná okolnosť, prekážka, vyššia moc lat. kniž.
indícia usvedčujúca o., nepriamy dôkaz v súdnom konaní lat. práv.
inter alia medzi inými okolnosťami, medziiným lat.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.