Výsledky vyhľadávania

pomocník

asistent (odborne vzdelaný p., pomocný odborný pracovník) lat.
aktivista (iniciatívny spolupracovník, činorodý člen organizácie) lat.
faktótum (kto všetko dokáže zariadiť, pravá ruka) lat. kniž.
adlátus (pobočník, zástupca) lat.
adjutor (podporovateľ) lat. zastar.
paraklet (radca, utešovateľ) gréc. kniž. zastar.
konfident (tajný p., dôverník, spolupracovník polície, platený donášač, udavač) lat.
komplic (spoločník, pomocník pri trestnom čine, spoluvinník, spolupáchateľ) lat.-franc. pejor. slang.
sekundant (p., svedok a rozhodca pri súboji) lat.
subjekt (p., v obchode, služobne podriadený) lať. kniž. zastar.
preceptor (učiteľský p.) lat. hist.
adjunkt (úradnícky p.) lat. zastar.
bojtár (p. baču al. valacha, honelník) maď. nár.
inštrumentár (p. podávajúci lekárovi nástroje pri operácii) lat. lek.
inšpicient (p. režiséra v divadle vykonávajúci dozor nad priebehom predstavenia) lat. div.
figurant (p. pri zememeračských prácach) lat. geod.
krupier (p. bankára pri rulete) franc.
au-pair /o pér/ franc.
oper (p. v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk, opatrovateľ detí) franc. hovor.
vikár (p. farára, duchovný v evanjelickej cirkvi, kt. pomáha farárovi) lat. cirk.
miništrant (p. prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch) lat. cirk.
turiferarius (miništrant, kt. nosí kadidelnicu pri bohoslužbe) lat. cirk.
akolyta (osoba s posledným nižším svätením, do 1972) gréc.-lat. cirk.
diak (p. pri bohoslužbe v pravoslávnej cirkvi) gréc.-rus. cirk.
legát (p. miestodržiteľa v provinciách starého Ríma) lat. hist.

dievča

girl /görl/ angl.
puella lat.
squaw /skvó, skvaf/ (d., žena v trampskom prostredí) indián.-angl.
virgo intacta /-kta/ (pohlavne neporušené d., panna) lat. lek.
naivka (neskúsené, prosté, prostoduché d.) franc.
bakfiš (dospievajúce d.) nem. hovor.
pubertiačka lat. psych. fyziol.
pubescentka lat. fyziol.
puboška (pohlavne dospievajúce, dozrievajúce d.) lat. slang.
adolescent (staršie dospievajúce d., od skončenia puberty do dospelosti) lat. ped.
nymfetka (predčasne vyspelé d.) gréc.
alumna (d. zverené niekomu do opatery, starostlivosti, chovanica, zverenica) lat.
barbie /bárbi/ angl.
barbina (d. pripomínajúce podobou detskú bábiku s dlhými vlasmi) angl. hovor.
playmate /plejmejt/ (krásne d., víťazka súťaže krásy) angl.
misska (kráľovná krásy) angl.
vicemisska (v poradí druhá kráľovná krásy) lat. + angl.
mažoretka (d. ako členka skupiny dievčat v rovnošate idúcich na čele slávnostného sprievodu) franc. najmä v plur.
showgirl /šougörl/ (d. účinkujúce v zábavnom výpravnom predstavení) angl.
play-girl /plejgörl/ (d. pre zábavu, spoločnosť) angl. pejor.
maiko (mladé d., kt. sa chce stať speváčkou a spoločníčkou mužov v jap. čajovniach a podnikoch) jap.
huriska (večne mladé d. oblažujúce veriacich moslimov v raji, podľa koránu) arab.
au-pair /o pér/ (varovkyňa, opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl. porovnaj dieťaslečnažena

pomocníčka

asistentka (odborne vzdelaná p., pomocná odborná pracovníčka) lat.
akušérka (pôrodná asistentka) franc. zastar.
au-pair /o pér/ franc.
operka (p. v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk, varovkyňa, opatrovateľka detí) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.

varovkyňa

babysit /bej-/ (v. starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.
au-pair /o pér/ franc.
operka (opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor. porovnaj opatrovateľka

opatrovník

opatrovník 1 (kto sa o niekoho stará)
au-pair /o pér/ franc.
oper (opatrovateľ detí, pomocník v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
opekún (strážca, ochranca, pestún) rus.
kurátor (o. určený súdom al. sociálnym úradom) lat. práv.

opatrovníčka

au-pair /o pér/ franc.
operka (opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.
bona (súkromná vychovávateľka detí, pestúnka) franc. zastar.
gardedáma (sprievodkyňa dievčaťa do spoločnosti) franc. hovor. zastar.
dueňa (staršia, o., sprievodkyňa mladého dievčaťa) špan.
guvernantka (domáca vychovávateľka al. učiteľka v meštianskej al. šľachtickej spoločnosti) franc.

cena

cena 1 (hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch)
bagateľ (malá, nepatrná c., hodnota) franc. hovor.
ordiner (predajná c. v drobnom) angl. obch.
tarifa (sadzba,určený poplatok, úhrada) arab.-tal.
réžijná c. (c., v kt. sú zohľadnené len náklady, nie zisk) franc.
dampingová c. (stratová c. pri vývoze tovaru) angl. ekon.
kurz (c. určitej meny vyjadrená v inej mene, c. cenného papiera a pod.) lat. fin.
notícia (posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa) lat. ekon.
floating (pohyblivý, pružný kurz meny vznikajúci voľne na trhu pod vplyvom ponuky a dopytu) angl. fin.
nominále lat. ekon.
nominál (menovitá hodnota cenného papiera, bankovky, známky a pod.) lat. hovor.
al pari tal.
au pair /o pér/ franc.
pari (hodnota cenného papiera, keď sa nominálna a kurzová hodnota kryje) tal. fin. obch.
notícia (posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa) lat. ekon.
fustage (c. obalu, kt. platí kupujúci, ak nevráti obal) lat.-franc. obch.
au courant /ó kurán/ (v bežnej c.) franc. obch.
à tout prix /tu pri/ (za každú c., stoj čo stoj) franc.
ad valorem (podľa hodnoty, ceny) lat. ekon.
all-inclusive /ól inklúziv/ (c., v kt. sú zahrnuté všetky služby) angl. porovnaj poplatok

zhoda

-oid gréc. v zlož. sl.
identickosť (z. vo všetkých vlastnostiach, zhodnosť, totožnosť, rovnakosť) lat. odb. a kniž.
konsenzus (názorová z., súhlas, zhodný názor, súhlasné stanovisko, privolenie; z. vôle zmluvných strán o všetkých al. podstatných náležitostiach zmluvy) lat. kniž.
consensus omnium /konsenzus/
omnium consensu /konsenzú/ (všeobecná z., z. všetkých) lat. kniž.
kongruencia (zhodnosť kniž. a odb.; gramatická z. medzi vetnými členmi lingv.) lat.
konkordancia (súhlas; z. v určitom sledovanom znaku, napr. pri dvojčatách gen.) lat.
konformita (súlad na základe prispôsobenia) lat. odb.
koincidencia (súhlas, splývanie, napr. značiek, javov a pod.) lat.
homológia (zhodnosť, súhlasnosť) gréc. kniž. a odb.
korešpondencia (súladný vzťah medzi javmi, súlad) lat.
paralela gréc.
paralelnosť (podobnosť, obdoba, približná z., zhodnosť vlastností medzi inak rozdielnymi predmetmi) gréc. kniž.
kongeniálnosť (z. nadania, talentu, schopností vynikajúcich ľudí) lat. kniž.
konjunktúra (priaznivá z. okolností, priaznivý stav, vývoj, podmienky) lat.
izochrónia (časová z. javu) gréc.
solidárnosť (vzájomná z., podpora, súdržnosť, pospolitosť, porozumenie, spoluúčasť, spolupatričnosť, svornosť rôzneho stupňa a formy, vzájomnosť) lat.
homochrómia (z. farieb, rovnakofarebnosť) gréc.
izosylabizmus (z. v počte slabík, rovnoslabičnosť) gréc. lit.
rým (zvuková z. na konci veršov) germ.-franc.
monorým (jediný rým v básni) gréc. + franc.
asonancia (zvuková z. samohlások v slabikách na konci veršov, súzvuk, približný rým) lat. lit.
izokólon (z. dĺžky dvoch al. viacerých rečových taktov v próze) gréc. lit.
izomorfizmus (vzťah medzi objektami, medzi kt. je úplná z. al. podobnosť ich štruktúry) gréc. odb.
izometria (zhodné zobrazenie, zhodnosť) gréc. mat.
homotypia (zhodnosť symetrických orgánov) gréc. biol.
tautonymia (totožnosť lat. mena druhu s rodovým menom v biol. názvosloví) gréc.
krypsis (z. farby živočícha a prostredia, v kt. žije) gréc. zool.
al pari tal.
au pair /o pér/ franc.
pari (z. kurzovej a nominálnej hodnoty pri cenných papieroch) tal. fin. obch.

papier

papier 3 (cenný p., listina majúca hodnotu)
skriptúra lat. fin.
titer (pôvodne plášť, obal cenného p., titulný list, neskôr cenný list vôbec) franc. peňaž.
au nom /o nom/ franc. obch.
rektapapier (p. na meno znejúci na menovite uvedenú osobu, kt. je oprávnená uplatniť z neho právo) lat.
au porteur /o portör/ (p. na majiteľa, na doručiteľa, vystavený bez určenia veriteľa, pričom právo z neho uplatňuje doručiteľ) franc. obch.
ordrepapier (p. na rad vystavený na meno oprávnenej osoby a obsahujúci doložku na rad umožňujúcu jeho prevod na inú osobu) franc. obch.
a vista (p. splatný na videnie, t. j. pri prvom predložení) tal. práv. obch.
akcia (p. predstavujúci podiel na majetku a zisku, účastina) lat. ekon.
obligácia (dlhopis vydaný najmä štátom) lat. fin.
bond (pevne úročený dlhopis obchodovateľný na burze) angl. fin.
eurobond (obchodovateľný p. verejne emitovaný obchodnou bankou, znejúci na eurodoláre al. inú euromenu) vl. m. + angl.
efekty (p. obchodovaný na peňažných burzách) lat. len v plur.
blue chips /blú čips/ (bezpečné cenné papiere v USA) amer. peňaž.
kupón (p. oprávňujúci na nákup akcií v privatizovanej spoločnosti) franc.
talón (poukážka na vydanie nového kupónového hárka k cennému p., akcii) franc. peňaž.
brief (ponuka cenných p., kt. hľadajú kupca na burze, prianie, želanie predať) nem. peňaž.
exot (p., kt. nie je zaznačený v úradnom kurzovom lístku) gréc. fin.
valeur /valor/ (súhrn cenných p. a peňažných prostriedkov v prevádzke banky) lat. ekon.
nonvaleur /-lér/
nonvalér (bezcenné p. znehodnotené, najmä infláciou) franc. ekon.
promesa franc. obch.
rimesa tal. práv. peňaž.
vekseľ (zmenka) nem. hovor. zastar.
trata (cudzia zmenka) lat.-tal. práv. obch.
akcept (cudzia zmenka prijatá, podpísaná zmenkovým dlžníkom) lat. obch. porovnaj zmenka
šek (p. s príkazom vystavovateľa, aby banka vyplatila istú sumu z jeho účtu) angl. peňaž.
traveller’s cheque /travlerz ček/ (medzinárodný cestovný bankový šek) angl.
konosament (prevoditeľný p. obsahujúci potvrdenie o prijatí al. naložení tovaru na lodnú prepravu, nákladný list) tal. práv.
warrant (skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade) angl. obch.

hodnota

hodnota 1 (meradlo potrebnosti, užitočnosti a ocenenia, cena, význam)
minimum (najmenšia možná h.) lat.
maximum (najväčšia možná h.) lat.
optimum (v daných podmienkach najlepšia, najvhodnejšia, najpriaznivejšia, najvýhodnejšia h.) lat. kniž. a odb.
inferiorita (nižšia h.) lat. kniž.
superiorita (vyššia h.) lat. kniž.
extrém (krajná, hraničná h.) lat. odb.
bagateľ (veľmi malá, nepatrná h. al. cena) tal.-franc. hovor.
aproximácia (približná h., priblíženie, približovanie, približnosť) lat. kniž. mat.
valér (estetická h., v umení) franc. kniž. a odb.
ekvivalent (rovnaká, zodpovedajúca h., tovar, kt. vyjadruje hodnotu iného tovaru) lat. ekon.
kurz (h. peňazí a cenných papierov) lat.-franc. peňaž.
notícia (posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa) lat. ekon.
floating (pohyblivý, pružný kurz meny vznikajúci voľne na trhu pod vplyvom ponuky a dopytu) angl. fin.
nominále lat. ekon.
nominál (menovitá h. cenného papiera, bankovky, známky a pod.) lat. hovor.
al pari tal.
au pair /o pér/ franc.
pari (h. cenného papiera, keď sa nominálna a kurzová h. kryje) tal. fin. obch.
notícia (posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa) lat. ekon.
ad valorem (podľa h., ceny) lat. ekon.
pretium affectionis /préci- -kcio-/ (citová h. prikladaná niečomu na základe osobných citových dôvodov) lat. kniž.

bezplatne

grátis (zadarmo) lat. kniž. a hovor.
franko (bez poplatkov, vyplatene) tal. pošt.
au pair /o pér/ franc. obch.
al pari (na základe priamej nepeňažnej výmeny hodnôt, služieb) tal.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 16. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.