anjel

cherubín vyšší a., strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf a. vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel a. vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý a., zlý duch, diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.

bytosť

subjekt tal. kniž.
existencia lat. expr.
kreatúra b., tvor, stvorenie lat. pejor.
zoon b., tvor, živočích gréc. kniž.
animal rationale -cio- rozumný tvor, nadaný vedomím lat.
zoon politikon človek ako tvor spoločenský gréc.
monštrum lat. lek. a kniž.
terátum netvor, obluda gréc. lek.
terato- netvor, obluda, ohava gréc. v zlož. sl.
moloch krutý, nenásytný netvor ničiaci človeka vl. m. kniž.
behemot suchozemská zvieracia obluda, netvor hebr. mytol.
mamut obrovský mocný tvor rus. expr.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá b. vl. m.
bosorka maď.
striga čarodejnica lat.-rum.
ježibaba čarodejnica vo východoslovan. a južnoslovan. rozprávkach rus.
baba jaga mytol.
povitrula čarodejnica, divožienka, zosobnenie víchrice na Ukrajine ukraj.
drak gréc.-lat.
šarkan rozprávková obluda s podobou okrídleného jaštera s viacerými hlavami tur.
anjel nadprirodzená okrídlená b. zosobňujúca dobro a krásu gréc. náb.
cherubín vyšší anjel, strážca raja hebr. náb.
serafín hebr.
seraph -raf anjel vyššieho stupňa hebr. zried.
archanjel anjel vyššieho stupňa gréc. náb.
daimón padlý anjel, zlý duch, diabol; b. al. sila, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc. náb.
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý duch, čert gréc.-lat.
satanáš zosobnenie zla, protivník boha, vládca pekla, čert hebr.
lucifer čert, diabol lat.
beliál čert, satan, stelesnenie zla, skazy hebr. bibl.
belzebub pekelné knieža, knieža démonov ? bibl.
krampus čert nem. zastar. žart. kniž.
inkubus čert, diabol obcujúci so strigami v stredovekých poverách lat.
džin zlý duch v islame arab.
šejtan v moslimskom prostredí čert, diabol, zlý duch, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst hlučne sa správajúci duch, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý duch desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov lat. mytol.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
leviatan morský starozákonný netvor hebr.
bazilišok rozprávková, mýtická b. zobrazovaná ako drak s kohúťou hlavou gréc.-lat. mytol.
Pegas okrídlený kôň gréc. vl. m. mytol. kniž.
hipogrif okrídlený kôň s hlavou supa gréc. mytol.
kentaurus napoly človek, napoly kôň gréc. mytol.
hipocentaur ľudská postava s konským telom, s dvoma rukami s lukom a so štyrmi nohami, heraldická obluda gréc. odb.
mantichora fantastické heraldické zviera, lev s ľudskou hlavou perz.-gréc.
amfisbena bájne heraldické zviera s dvoma hlavami na protiľahlých koncoch tela gréc.
geryón heraldický netvor, ľudská hlava s troma tvárami (jednou spredu a dvoma z boku) gréc. odb.
gryf mýtické zviera tvorené z častí tiel rôznych živočíchov, s telom leva, hlavou orla a krídlami gréc.
sfinx obluda s napoly levím a napoly ženským telom kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
chiméra trojhlavý netvor z leva, kozy a draka sršiaci oheň, strážiaci vchod do podsvetia gréc. mytol.
hydra vodný had, obluda s hadím telom a deviatimi dračími hlavami gréc. mytol.
Kerberos gréc. mytol.
triceps trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia lat. mytol.
satyr gréc.
faun samopašná, zmyselná, bujná ľudská b. so zvieracími znakmi – uši, chvost, kopytá – žijúca v lesoch lat.
sylfída vybájená vzdušná b. gréc. mytol.
gnóm rozprávková, mýtická b. malého vzrastu, podzemný škriatok gréc. kniž. mytol.
permoník banský al. skalný škriatok nem.
puk šelmovský škriatok v angl. ľudových povestiach angl.
elf
fairy fei- b., škriatok v severských mýtoch germ. mytol.
troll zlá b., najmä obor, vytvorená z neživej hmoty, kameňa, vody a pod., v severských mytoch švéd. mytol.
pikulík bájoslovný mužík prinášajúci šťastie tal.
najáda vodná víla mora, riek a prameňov gréc. mytol.
nereidka morská víla pomáhajúca plavcom gréc. mytol.
nymfa víla mora, riek, prameňov, hôr, stromov gréc.
Kalypsó víla, kt. zdržovala Odysea na ostrove gréc. mytol.
Siréna víla lákajúca neodolateľne krásnym spevom moreplavcov do záhuby, napoly dievča, napoly vták gréc. vl. m.
undina vodná víla lat. bás.
meluzína nariekajúca, kvíliaca víla vl. m.
hamadryáda lesná víla gréc. mytol.
norna starogerm., nordická dobrá víla, sudička germ. mytol.
apsara nebeská víla zabávajúca bohov tancom ind. mytol.
peri orient. dobrá víla, ochrankyňa ľudí perz.
Scylla netvor pripútaný k jaskyni v Messinskom prielive, medzi Sicíliou a Talianskom, oproti morskému víru Charybde gréc. mytol.
valkýra ženská démonická b., kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
vampír b. cicajúca krv, najmä ľuďom, upír, vlkolak srbskochorv.
kikimora rozprávková mýtická ženská b. v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
vervolf vlkolak v nem. povestiach nem.
Drakula b. cicajúca krv ľuďom v spánku, upír vl. m.
Gorgóna b. s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya b. s vtáčím telom a so ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
kokko nadprirodzená b. so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
ufón b. z inej planéty, mimozemšťan, kt. priletel lietajúcim tanierom angl. hovor.
marťan b. z inej planéty, najmä z Marsu vl. m. hovor.
ET ítí b. z inej planéty, mimozemšťan angl. skr.
lochneská príšera obluda žijúca údajne v škótskom jazere Ness vl. m.
yeti jeti živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný muž tib.

dobrák

charakter poctivý, spoľahlivý, čestný, priamy, statočný človek gréc.
sympaťák gréc. hovor.
sympoš príjemný, milý človek budiaci náklonnosť gréc. slang.
anjel dobrý, ušľachtilý človek gréc. expr.
aristokrat človek s vyberanými spôsobmi, jemným správaním gréc. kniž.
bonhomme bonom dobráčisko franc. zastar.
donkichot ušľachtilý človek, kt. pochabo usiluje o nemožné, blúznivec, čudák, pomätenec vl. m. expr.
mahátma dokonalý človek s božskými vlastnosťami, v ind. mytológii sanskrit

strážca

vachman nem. hovor. zastar.
bodyguard -gard osobný s. angl.
gorila osobný s. významnej osoby, napr. politika, umelca afr.-gréc. pren. hovor. expr.
opekún s., ochranca, pestún rus.
drabant príslušník telesnej, osobnej stráže panovníka, kniežaťa nem. hist.
satelit osobný s., zbrojnoš lat. hist.
yeoman joumen príslušník kráľovskej telesnej stráže vo Veľkej Británii angl.
kešig príslušník telesnej, osobnej stráže Džingischána mongol. hist.
mameluk telesný s. egyptského sultána, od 12. st. arab. hist.
eunuch s. v háreme, vykastrovaný muž gréc.
liktor s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme lat. hist.
vigil mestský nočný strážca v starom Ríme lat.
ombudsman -ucman s. dodržiavania ľudských práv chrániaci pred štátnou byrokraciou švéd.
génius s. ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, strážny, ochranný duch chrániaci človeka v rímskej mytológii lat. mytol.
cherubín s. raja, vyšší anjel hebr. náb.
kerberos prísny, nevľúdny s. pri vchode, strážnik, vrátnik vl. m. pren. porovnaj stráž 2 strážnik dozorca

zobrazenie

vizualizácia dodanie al. nadobudnutie zrakom vnímateľnej povahy niečoho; tvorba trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača lat. kniž. a odb.
konkretizácia uskutočnenie, zvecnenie, zhmotnenie, znázornenie lat.
schéma zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres gréc.
model zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. napodobnenina tal.
maketa zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu tal.-franc.
diagram gréc.
graf znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres gréc. mat.
histogram stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti gréc.
grafikon graf nadväzujúcich postupov, úloh a pod. používaný najmä v doprave a riadení výroby gréc.
harmonogram graf vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu gréc.
chronogram harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase gréc.
bijekcia jednojednoznačné z. lat. mat.
izometria zhodné z., zhodnosť gréc. mat.
integrál z., kt. priraďuje funkciám a množinám funkciu al. číslo lat. mat.
perspektíva z. zdanlivého zbiehania rovnobežiek a zmenšovania sa predmetov v diaľke, trojrozmerného priestoru na dvojrozmernej ploche lat.
mapa zmenšené, najmä plošné znázornenie zemského al. iného povrchu lat.
špeciálka podrobná mapa lat. hovor.
generálka prehľadná mapa lat. hovor.
centrogram štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu lat. + gréc. kart.
kartogram tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod. gréc.
portulán stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy tal. hist.
kataster technické z., znázornenie, podrobný nákres, plán pozemkov podľa obcí lat.
projekcia z. priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu lat. mat.
ichnografia z. stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku gréc. stav.
ortoskopia optické z. bez skreslenia gréc. fyz.
holografia spôsob zobrazovania založený na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov gréc. fyz.
histografia metóda zobrazovania výsledkov merania al. vyšetrenia gréc. lek.
uranografia z. hviezdnej oblohy gréc. odb.
horoskop z. postavenia planét a hviezd, z kt. sa predpovedá budúcnosť, osud gréc.
kinematografia z. pohybu obrazmi nasledujúcimi rýchle za sebou gréc.
analógové z. z. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky gréc.
digitálne z. z. informácie číselným údajom, číslicové z. lat.-angl.
fantóm z. hľadanej osoby podľa opisu svedkov gréc.-franc.
mimézis umelecké z. skutočnosti gréc. filoz.
alegória obrazné, prenesené z. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj gréc. lit. výtv.
karikatúra výtv. al. lit. z. osoby al. javu so zámerným zveličením, nadsadením určitej stránky na vyvolanie komického dojmu tal.-franc.
pastorále idylické z. pastierskeho života tal. výtv.
žáner z. scén s námetom z bežného každodenného života franc. výtv.
busta plastické z. hlavy a hrude ľudskej postavy, poprsie franc.
portrét obraz zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň franc.
autoportrét vlastná podobizeň gréc. + franc.
silueta plošný jednofarebný portrét franc. vl. m.
en face anfas portrét s pohľadom, tvárou spredu, dopredu franc. kniž.
profil portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad franc.
identikit portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov angl.
akt umelecké dielo zobrazujúce nahé ľudské telo lat. výtv. fot.
pornografia gréc.
porno nemravné z. pohlavného života, pohlavného styku, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti, v literatúre, výtv. umení, filme a pod. gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
izokefália z. postáv v rovnakej výške, s hlavami v rovnakej výške bez ohľadu na vzťahy medzi nimi gréc. výtv.
antropomorfia zjednodušené z. ľudskej podoby na rôznych predmetoch gréc.
veduta presné maľované al. grafické z. mesta al. krajiny, od 15.st. tal. výtv.
marína z. mora al. morského pobrežia franc.
kanéfora z. dievčaťa nesúceho na hlave kôš s obetným náčiním gréc. ant. hist.
androkefália z. zvieracieho tela s ľudskou hlavou gréc. výtv.
zoomorfizmus z. božstva vo zvieracej podobe gréc. náb.
totem z. symbolu predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
synagoga socha ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo gréc.
ecclesia eklézia socha ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo lat.
ikona z. Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske gréc. cirk.
acheiropoietos záväzné z. Krista al. Márie, kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku gréc. výtv.
deésis -zis z. Krista ako sudcu posledného súdu gréc. cirk.
pantokrator z. Krista ako vládcu sveta držiaceho v ľavej ruke knihu a s pravou rukou zodvihnutou, v byzantskom umení gréc. výtv.
betlehem z. narodenia Ježiša, najmä plastické, jasle vl. m.
ecce homo ekce z. Krista trpiaceho, zbičovaného s tŕňovou korunou lat. výtv.
kalvária maľované al. plastické z. ukrižovania Krista lat.
krucifix z. ukrižovaného Krista lat. náb.
veraikon z. Kristovej tváre podľa odtlačku na rúšku lat. + gréc. výtv.
anastáza z. vzkriesenia, zmŕtvychvstania Krista lat. + gréc. výtv.
madona z. Panny Márie tal. výtv.
Annunziata -cia- z. Panny Márie, kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša tal.
maesta z. Panny Márie s dieťaťom, anjelmi a svätcami tal. výtv.
Pieta z. Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí, po zložení z kríža lat. výtv.
assuta z. nanebovzatia Panny Márie lat.-tal. výtv. porovnaj dielo obraz 1 socha kresba 1

Mária

Immaculata -kulá- Nepoškvrnená lat. cirk.
Beata Maria Virgo Blahoslavená Panna M. lat. cirk.
Annunziata -cia- zobrazenie Panny M., kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša tal.
maesta zobrazenie Panny M. s dieťaťom, anjelmi a so svätcami tal. výtv.
Pieta zobrazenie Panny M. s mŕtvym Kristom v náručí po zložení z kríža lat. výtv.
assuta zobrazenie Panny M., nanebovzatie lat.-tal. výtv.
acheiropoietos záväzné zobrazenie Krista al. M., kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku gréc. výtv.

duch

duch 1 nadprirodzená netelesná bytosť
diabol zosobnenie, stelesnenie zla, zlý d., čert gréc.-lat.
daimón padlý anjel, zlý d., diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka gréc. náb.
džin zlý d. v islame arab.
šejtan zlý d., diabol v islame, vodca džinov hebr.-arab.
poltergeist -gajst d. správajúci sa hlučne, tzv. búchajúci angl.
inkubus zlý d. desiaci ťažkými snami, v starom Ríme lat. mytol.
mánovia duchovia al. duše zomretých predkov v starom Ríme lat. mytol.
génius strážny d. chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, v starom Ríme lat. mytol.
genius loci -cí ochranný d. domu al. miesta v starom Ríme lat. hist.
Spiritus sanctus sankt- Duch svätý, v katolicizme tretia božská osoba lat. náb.
Paraklét Duch svätý v kresťanskej tradícii gréc. náb.
pneuma Duch svätý v kresťanstve; všetko prenikajúci, všadeprítomný d. v stoicizme filoz. gréc. náb.