Výsledky vyhľadávania

majiteľ

principál (m. podniku, zamestnávateľ hist.; m. kočovného divadla, cirkusu a pod.) lat. hist.
buržoa franc.
kapitalista (vlastník výrobných prostriedkov, podnikateľ, vykorisťovateľ, boháč) lat.
fabrikant (m. továrne, továrnik) lat.-nem. hovor.
argaláš (m. veľkých pozemkov, bohatý roľník, sedliak, statkár) lat.
latifundista (m. veľkých pozemkov v súkromnom vlastníctve, statkár, veľkostatkár) lat.
farmár (m. al. nájomca väčšieho poľnohosp. súkromného podniku v anglosaských krajinách) angl.
plantážnik (m. al. nájomca veľkej plochy na pestovanie úžitkových rastlín, najmä v trópoch) franc.
rančer (m. amer. dobytkárskej farmy) špan.-angl.
haciendero (m. farmy v Južnej a Strednej Amerike) špan.
reštauratér (m. al. nájomca reštaurácie) lat.
hotelier (m. al. nájomca hotela) franc.
bankár (m. banky) tal.-franc.
akcionár (m. účastín, účastinár) lat.
rejdár (m. al. nájomca lodí prevádzkujúci dopravu nákladov, vykonávajúci námornú dopravu, lodiar) hol. lod.
reštituent (pôvodný vlastník, kt. má nárok na vrátenie znárodneného majetku) lat. práv.
adjacent (vlastník budovy alebo pozemku pri verejnom majetku, sused) lat. práv.
dominus (pán, zemepán, vlastník) lat. kniž.
feudál (vlastník výrobných prostriedkov, pôdy, léna v lénnom zriadení) lat.
lord (feudálny m., stredoveký statkár v Anglicku) angl.
landlord (veľký pozemkový vlastník vo Veľkej Británii, statkár) angl.
freeholder /fríhoulder/ (vlastník pôdy v stredovekom Anglicku, slobodný roľník) angl. hist.
yeoman /joumen/ (vlastník pôdy s právom nosiť zbraň v stredovekom Anglicku, slobodný roľník) angl. hist.
derebeg (dedičný feudálny vlastník v Osmanskej ríši, <i>pán údolia</i>) tur.

boh

teo- gréc. v zlož. sl.
divinita (b., božstvo) lat. teol.
in nomine Domini /nó-/ (v mene Pána) lat. kniž. a náb.
trinitas (b. v troch osobách v kresťanstve, svätá trojica, otec, syn a duch svätý) lat. cirk.
lord (b. v angl. prostredí) angl.
panteón (súbor bohov určitého náboženstva) gréc. pren.
Elói, Elói, lama zabachtani (výkrik Ježiša Krista pred smrťou na kríži „Môj bože, môj bože, prečo si ma opustil“) aram.
Deo gratias /gráciás/ (vďaka Bohu) lat. náb.
deus ex machina /-chíná/ („b. zo stroja“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu) lat. kniž.
avatár (vtelenie boha do viditeľnej podoby, napr. do zvieraťa, v ind. mytológii) sanskrit
inkarnácia (premena boha al. inej nadprirodzenej bytosti na človeka al. zviera) lat. náb.
egyptskí bohovia
Amón (b. slnka)
Hór (najstarší b. slnka a svetla)
Tot (b. mesiaca, písma a múdrosti)
Usíre (b. plodenia, vegetácie, podsvetia, slnka)
etruskí a rímski bohovia
Saturnus (etrucký otec bohov)
germánski bohovia
Asovia (prvá skupina bohov)
Wotan (najvyšší b. v prvej skupine, b. vojny, čarodejníctva)
Donar (b. hromu a dažďa)
Tyr (b. nebies, niekedy aj vojny)
Frigga (bohovia prvej skupiny)
Vanovia (druhá skupina bohov)
Freya (bohovia druhej skupiny)
grécki bohovia
Chaos (stelesnenie prázdneho a pustého priestoru pred vznikom usporiadaného sveta) gréc. mytol.
Titan (príslušník prvej generácie gréckych bohov) gréc. mytol.
Kronos (zosobnenie času, otec bohov)
Zeus (najvyšší b., vládca Olympu)
Poseidon (b. mora)
Áres (b. vojny)
Dionýzos (b. plodnosti, úrody a vína) gréc.
Helios (b. Slnka)
Eros (b. lásky) gréc.
Hermes (b. obchodu, zlodejov, pastierov, rečníctva, posol bohov)
Hefaistos (b. ohňa a kováčskeho remesla)
Apolón (b. svetla, slnka, hudby a veštenia)
Pan (b. lesov, lúk, pastierov a lovcov, ochranca stád)
Asklépios (b. lekárstva)
Hymenaios (b. manželstva, rodinného šťastia)
Priapos (b. plodnosti)
Erebos gréc.
Hádes (b. podsvetia) gréc. mytol.
Morfeus (b. snov)
Hypnos (b. spánku)
Aiolus (b. vetrov)
Néreus (b. mora a veštenia)
Proteus (morské božstvo, starec a veštec schopný premieňať sa do ľubovoľnej podoby)
Tritón (morský b., napoly človek, napoly ryba)
hinduistickí bohovia
Trimurti (trojjediný b.) sanskrit
Brahma (jeden z troch hlavných bohov, stvoriteľ)
Višnu (dobrý b., udržiavateľ) ind.
Šiva (b. ohňa, ničiteľ) ind.
Krišňa (prevtelenie boha Višňu, hinduistické božstvo uctievané v Indii) hind. náb.
Rímski bohovia
Jupiter (najvyšší b., b. nebies a vesmíru)
Mars (b. vojny a poľných prác) lat. mytol.
Neptún (b. mora a riek)
Plutón (b. podsvetia)
Cupido /kupídó/ (b. lásky) lat.
Merkúr (b. obchodu a zisku)
Vulkán (b. ohňa a kováčstva)
Asklépios (b. lekárstva) gréc.
Faun (b. plodnosti a dobytka)
Ianus /já-/
Jánus (b. počiatku, kalendára, dverí a brán, s dvoma tvárami)
lár (domáce ochranné božstvo) lat.
génius (strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu) lat. mytol.
genius loci /-cí/ (ochranný duch domu al. miesta) lat. hist.
Indra (staroind. najvyšší b., b. búrky, vetra a vojny) sanskrit
Ormuzd perz.
Ahura Mazda (staroiránsky, staroperz. b. dobra, svetla)
Ahriman perz.
Angra Mainju (staroirán., staroperz. b. zla)
Baal /bál/ (sýrsko-palestínsky b. búrky)
Perun (slovan. b., vládca hromu a blesku)
El (semitský b.)
Moloch (semitský a fénický b., kt. prinášali ľudské obete)
Elohim (b. v Starom zákone) hebr.
Jehova (starožid. b.) hebr. bibl.
Alah (islamský b., b. v islamskom náboženstve)
manitou /-tu/ (b. severoamer. Indiánov podľa kresťanského chápania) indián.
El (ugaritský b. plodnosti, múdrosti, tvorca zeme a neba, 17. st. pr. n. l., Sýria)
zombi (b. v magickom náboženstve, vúdú, pôvodne u černochov na Haiti, neskôr aj v západnej Afrike, had uctievaný ako b.) afr. porovnaj bôžikbytosťpoloboh

vše-

omni- lat. v zlož. sl.
pan- gréc. v zlož. sl.
panto- gréc. v zlož. sl.

celý

pan- (všetok) gréc. v zlož. sl.
holo- (celkový, úplný, nedotknutý) gréc. v zlož. slov.
kompletný (celkový, ucelený, úplný, súborný) lat.-franc.

pán

pán 3 (označenie al. oslovenie muža)
gentleman /džentlmen/ angl. zried.
hosudar (oslovenie v rus. prostredí) rus.
bárin (urodzený p. v predrevolučnom Rusku, príslušník vyššej spoločenskej vrstvy) rus.
monsieur /mesjé, mesjö/ (oslovenie vo franc. prostredí) franc.
signor(e) /siňo-/ (oslovenie v tal. prostredí) tal.
seňor (oslovenie v špan. prostredí) špan.
don (oslovenie v špan. a tal. prostredí) špan. tal.
sir /sör, sér/ (oslovenie bez pripojenia mena v angl. prostredí) angl.
mister /mistr/ (oslovenie v angl. a amer. prostredí) angl.
lord (o. v angl. prostredí) angl.
mylord (o. v angl. vyššej spoločnosti) angl.
šor (oslovenie v dalmátskom prostredí) chorv.
efendi (oslovenie v tur. prostredí) tur.-gréc.
aga (oslovenie staršieho muža v Turecku, Iráne, Indii) tur.
sáhib (oslovenie v arab. prostredí; oslovenie Európana v Indii) arab.
sidi (oslovenie Európana v arab. krajinách) arab.
tuan (oslovenie v juhovýchodnej Ázii) indonéz.
bábu (oslovenie vzdelaného Bengálca) beng.
mirza (oslovenie u niektorých východných národov pred menom) irán.
bej (oslovenie islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov, aj ako súčasť mena) tur.
bwana (oslovenie v arab. svete a Afrike) arab.-svahil. porovnaj muž

pán

pán 1 pozri vládca

všetko

panto- (všetok) gréc. v zlož. sl.
tótum (celok) lat. kniž.
omne trinum bonum (perfectum) (do tretice v. dobré) lat. kniž.
omne principium grave (všetkého mnoho škodí) lat. kniž.
omnia mea mecum porto (všetok môj majetok nosím so sebou) lat. kniž.
panta rhei /rei/ (všetko plynie, tečie, názor, podľa kt. sa vo vesmíre všetko ustavične mení, že zmena je princíp vesmíru) gréc. filoz. kniž.
kvodlibet (zmes všetkého možného, kadečo, zo všetkého trochu) lat.
potpourri /-puri/ (zo všetkého trochu, miešanina, zmes) franc. kniž.

pán

pán 2 pozri vlastník

celok

pan- gréc. v zlož. sl.
tótum (všetko) lat. kniž.
komplet (sústava zložená z viacerých častí) lat.-franc.
komplex (sústava zložená zo súvisiacich, prepojených častí) lat.
globál (celkový súhrn najmä čiastkových položiek, súhrnná suma) lat. odb. ekon.
montáž (c. zostavený z hotových častí) franc.
masív (mohutný c., napr. horský) franc.
cirkumferencia lat. lek.
rajón lat.
región (vymedzený územný, správny c., oblasť obvod) lat. porovnaj obvod 2

pán

pán 5 (súčasť starších titulov)
freiherr /fraj-/ (slobodný p., nem. šľachtický titul nižší ako gróf) nem.
domine praestantissime /prestant-/ (prevzácny pane, ako oslovenie) lat. kniž.
domine spectabilis /spekt-/ (urodzený pane, ako oslovenie) lat. kniž.
domine magnifice (veľkomožný, vznešený pane, ako oslovenie) lat. kniž.
domine perillustris (vzácny pane, ako oslovenie) lat. kniž.

celo-

pan- gréc. v zlož. sl.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.