Výsledky vyhľadávania

utešovateľ

paraklet (pomocník, radca) gréc. kniž. zastar.

pomocník

asistent (odborne vzdelaný p., pomocný odborný pracovník) lat.
aktivista (iniciatívny spolupracovník, činorodý člen organizácie) lat.
faktótum (kto všetko dokáže zariadiť, pravá ruka) lat. kniž.
adlátus (pobočník, zástupca) lat.
adjutor (podporovateľ) lat. zastar.
paraklet (radca, utešovateľ) gréc. kniž. zastar.
konfident (tajný p., dôverník, spolupracovník polície, platený donášač, udavač) lat.
komplic (spoločník, pomocník pri trestnom čine, spoluvinník, spolupáchateľ) lat.-franc. pejor. slang.
sekundant (p., svedok a rozhodca pri súboji) lat.
subjekt (p., v obchode, služobne podriadený) lať. kniž. zastar.
preceptor (učiteľský p.) lat. hist.
adjunkt (úradnícky p.) lat. zastar.
bojtár (p. baču al. valacha, honelník) maď. nár.
inštrumentár (p. podávajúci lekárovi nástroje pri operácii) lat. lek.
inšpicient (p. režiséra v divadle vykonávajúci dozor nad priebehom predstavenia) lat. div.
figurant (p. pri zememeračských prácach) lat. geod.
krupier (p. bankára pri rulete) franc.
au-pair /o pér/ franc.
oper (p. v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk, opatrovateľ detí) franc. hovor.
vikár (p. farára, duchovný v evanjelickej cirkvi, kt. pomáha farárovi) lat. cirk.
miništrant (p. prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch) lat. cirk.
turiferarius (miništrant, kt. nosí kadidelnicu pri bohoslužbe) lat. cirk.
akolyta (osoba s posledným nižším svätením, do 1972) gréc.-lat. cirk.
diak (p. pri bohoslužbe v pravoslávnej cirkvi) gréc.-rus. cirk.
legát (p. miestodržiteľa v provinciách starého Ríma) lat. hist.

poradca

beráter nem. polit. slang.
expert (znalec, odborník) lat.
konzulent (odborný p.) lat. zastar.
inštruktor (p. poskytujúci poučenie, radu, krátke odborné školenie) lat.
konziliár (účastník porady lekárov z rôznych odborov pri zložitých prípadoch) lat. lek.
coach /kouč/ (p. a vedúci šport. družstva z hľadiska fyzickej, tech., taktickej a morálnej prípravy) angl.
sekundant (p., tréner boxera) lat. šport.
kibic (divák pri hre, najmä v karty, zasahujúci nežiadúcimi radami) nem. hovor.
paraklet (radca, pomocník, utešovateľ) gréc. kniž. zastar.
dekan (p. a pomocník biskupa, predstavený v niekoľkých farnostiach cirk. správneho územia) lat. cirk.
ulema (mohamedánsky práv. p., vykladač, znalec náboženstva a zákonov) arab. + tur.
guru (učiteľ) sanskrit

duch

duch 1 (nadprirodzená netelesná bytosť)
diabol (zosobnenie, stelesnenie zla, zlý d., čert) gréc.-lat.
daimón (padlý anjel, zlý d., diabol; bytosť al. sila, kt. ovláda človeka) gréc. náb.
džin (zlý d. v islame) arab.
šejtan (zlý d., diabol v islame, vodca džinov) hebr.-arab.
poltergeist /-gajst/ (d. správajúci sa hlučne, tzv. búchajúci) angl.
inkubus (zlý d. desiaci ťažkými snami, v starom Ríme) lat. mytol.
mánovia (duchovia al. duše zomretých predkov v starom Ríme) lat. mytol.
génius (strážny d. chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, v starom Ríme) lat. mytol.
genius loci /-cí/ (ochranný d. domu al. miesta v starom Ríme) lat. hist.
Spiritus sanctus /sankt-/ (Duch svätý, v katolicizme tretia božská osoba) lat. náb.
Paraklét (Duch svätý v kresťanskej tradícii) gréc. náb.
pneuma (Duch svätý v kresťanstve; všetko prenikajúci, všadeprítomný d. v stoicizme filoz.) gréc. náb.