Výsledky vyhľadávania

spis

spis 1 (listina, písomnosť)
lajster lat. hovor.
skriptúra lat. kniž. a odb.
akt lat.
aktá (písomný záznam)
prius (obyčajne v plur. priora, s. predchádzajúci v tej istej veci) lat.
elaborát (písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu) lat.
koncept (predbežný návrh, náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
makulát (koncept na nečisto) lat. odb. zried.
promemórium (pamätný s.) lat. hist.
rezervát (tajný s.) lat. hist.
archiválie (spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
škart (vyradené, vytriedené spisy, listiny, písomnosti) gréc.-tal.
aide-mémoire /éd –moár/ (s. so záznamom ústneho rokovania v diplom. styku) franc. dipl.
ad acta /akta/ (<i>odložiť, založiť, uložiť ako vybavené al. aj bez vybavenia</i> ku spisom, do spisov) lat. kniž. admin. porovnaj listina

záznam

gramo- gréc. v zlož. sl.
konspekt (stručný prehľadný výstižný písomný z. obsahu a hlavných myšlienok lit. diela, prehľad, výpis) lat.
akt (písomný z., úradný spis) lat.
registrácia (zaznamenanie, zaznamenávanie, zachytenie, zachytávanie) lat.
aide-mémoire /éd –moár/ (z. ústneho rokovania v dipl. styku) franc. dipl.
kronika gréc.
anály (z. hist. udalostí v časovom slede, letopis) lat. kniž.
štatistika (číselné zaznamenávanie hromadných javov) lat.
diagram gréc.
graf (zobrazenie, znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres) gréc. mat.
kótovanie (z. kurzov al. cien na burze) franc. obch.
ombrogram (z. časového priebehu množstva spadnutých zrážok) gréc. meteor.
dekurs morbi (denný lek. záznam o priebehu choroby) lat. lek.
kardiogram (z. činnosti srdca) gréc. lek.
fonokardiogram (grafický z. srdcových oziev a šelestov) gréc. lek.
sprigrafia (z. dýchacích pohybov) lat. + gréc. lek.
noty (písaný al. tlačený z. hud. skladby) lat.
part lat. hud.
partes (notový z. jedného hlasu skladby) lat. zastar.
text (notový z. hud. diela) lat. hud.
choreografia (z. pohybu tanečníkov) gréc.
fonogram (písomný al. zvukový z. telefónnej správy) gréc.
ampex (prvý magnetický z. obrazu a zvuku) vl. m.
audio- (z. zvuku) lat. v zlož. sl.
audiokazeta (magnetický z. zvuku) lat. + franc.
video- (z. obrazu, prípadne aj zvuku) lat. v zlož. sl.
videokazeta lat. + franc.
video (magnetický z. obrazu a zvuku) lat. hovor.
mono (jednokanálový z. zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) gréc.
stereo (dvojkanálový z. zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) gréc.
kvadrofónia (štvorkanálový z. zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) gréc.
soundtrack /saundtrek/ (z. hudby a pod. z filmu, predstavenia a pod., nahrávka) angl.
dubbing /dab-/ (z. zvuku, hovoreného slova filmu v inom než pôvodnom jazyku) angl. film.
telerecording /-kor-/
telerekording (film. z. obrazového signálu na tienidle obrazovky záznamového monitoru) gréc. + angl.
hologram (z. vytvorený spôsobom zobrazovania založeným na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov) gréc. fyz.
demo (predvádzací z., ukážka) lat. hud. slang.
listing (výpis, z. programu) angl. výp. tech.
termografia (zaznamenávanie znakov al. obrazu pôsobením tepla na tepelne citlivé materiály al. tepelným prenosom) gréc. odb.
spektrogram (z. usporiadania zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok získaný na to určeným prístrojom) lat. fyz.
stenogram (zaznamenávanie sústavou písma na rýchle zapisovanie hovorenej reči, rýchlopisom) gréc.
stenotypia (rýchlopisné zaznamenávanie hovoreného prejavu a jeho prepisovanie na písacom stroji) gréc.
pedigrée (z. o priamych predkoch, najmenej do tretej generácie, rodokmeň zvieraťa) franc.-angl. poľnohosp. porovnaj zápispísanie 1

zobrazenie

vizualizácia (dodanie al. nadobudnutie zrakom vnímateľnej povahy niečoho; tvorba trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača) lat. kniž. a odb.
konkretizácia (uskutočnenie, zvecnenie, zhmotnenie, znázornenie) lat.
schéma (zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres) gréc.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. napodobnenina) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
diagram gréc.
graf (znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres) gréc. mat.
histogram (stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti) gréc.
grafikon (graf nadväzujúcich postupov, úloh a pod. používaný najmä v doprave a riadení výroby) gréc.
harmonogram (graf vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu) gréc.
chronogram (harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase) gréc.
bijekcia (jednojednoznačné z.) lat. mat.
izometria (zhodné z., zhodnosť) gréc. mat.
integrál (z., kt. priraďuje funkciám a množinám funkciu al. číslo) lat. mat.
perspektíva (z. zdanlivého zbiehania rovnobežiek a zmenšovania sa predmetov v diaľke, trojrozmerného priestoru na dvojrozmernej ploche) lat.
mapa (zmenšené, najmä plošné znázornenie zemského al. iného povrchu) lat.
špeciálka (podrobná mapa) lat. hovor.
generálka (prehľadná mapa) lat. hovor.
centrogram (štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu) lat. + gréc. kart.
kartogram (tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod.) gréc.
portulán (stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy) tal. hist.
kataster (technické z., znázornenie, podrobný nákres, plán pozemkov podľa obcí) lat.
projekcia (z. priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu) lat. mat.
ichnografia (z. stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku) gréc. stav.
ortoskopia (optické z. bez skreslenia) gréc. fyz.
holografia (spôsob zobrazovania založený na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov) gréc. fyz.
histografia (metóda zobrazovania výsledkov merania al. vyšetrenia) gréc. lek.
uranografia (z. hviezdnej oblohy) gréc. odb.
horoskop (z. postavenia planét a hviezd, z kt. sa predpovedá budúcnosť, osud) gréc.
kinematografia (z. pohybu obrazmi nasledujúcimi rýchle za sebou) gréc.
analógové z. (z. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky) gréc.
digitálne z. (z. informácie číselným údajom, číslicové z.) lat.-angl.
fantóm (z. hľadanej osoby podľa opisu svedkov) gréc.-franc.
mimézis (umelecké z. skutočnosti) gréc. filoz.
alegória (obrazné, prenesené z. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj) gréc. lit. výtv.
karikatúra (výtv. al. lit. z. osoby al. javu so zámerným zveličením, nadsadením určitej stránky na vyvolanie komického dojmu) tal.-franc.
pastorále (idylické z. pastierskeho života) tal. výtv.
žáner (z. scén s námetom z bežného každodenného života) franc. výtv.
busta (plastické z. hlavy a hrude ľudskej postavy, poprsie) franc.
portrét (obraz zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň) franc.
autoportrét (vlastná podobizeň) gréc. + franc.
silueta (plošný jednofarebný portrét) franc. vl. m.
en face /anfas/ (portrét s pohľadom, tvárou spredu, dopredu) franc. kniž.
profil (portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad) franc.
identikit (portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov) angl.
akt (umelecké dielo zobrazujúce nahé ľudské telo) lat. výtv. fot.
pornografia gréc.
porno (nemravné z. pohlavného života, pohlavného styku, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti, v literatúre, výtv. umení, filme a pod.) gréc. hovor.
soft-porno (ľahké, mierne, jemné porno) angl. + gréc.
izokefália (z. postáv v rovnakej výške, s hlavami v rovnakej výške bez ohľadu na vzťahy medzi nimi) gréc. výtv.
antropomorfia (zjednodušené z. ľudskej podoby na rôznych predmetoch) gréc.
veduta (presné maľované al. grafické z. mesta al. krajiny, od 15.st.) tal. výtv.
marína (z. mora al. morského pobrežia) franc.
kanéfora (z. dievčaťa nesúceho na hlave kôš s obetným náčiním) gréc. ant. hist.
androkefália (z. zvieracieho tela s ľudskou hlavou) gréc. výtv.
zoomorfizmus (z. božstva vo zvieracej podobe) gréc. náb.
totem (z. symbolu predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
synagoga (socha ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo) gréc.
ecclesia /eklézia/ (socha ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo) lat.
ikona (z. Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske) gréc. cirk.
acheiropoietos (záväzné z. Krista al. Márie, kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku) gréc. výtv.
deésis /-zis/ (z. Krista ako sudcu posledného súdu) gréc. cirk.
pantokrator (z. Krista ako vládcu sveta držiaceho v ľavej ruke knihu a s pravou rukou zodvihnutou, v byzantskom umení) gréc. výtv.
betlehem (z. narodenia Ježiša, najmä plastické, jasle) vl. m.
ecce homo /ekce/ (z. Krista trpiaceho, zbičovaného s tŕňovou korunou) lat. výtv.
kalvária (maľované al. plastické z. ukrižovania Krista) lat.
krucifix (z. ukrižovaného Krista) lat. náb.
veraikon (z. Kristovej tváre podľa odtlačku na rúšku) lat. + gréc. výtv.
anastáza (z. vzkriesenia, zmŕtvychvstania Krista) lat. + gréc. výtv.
madona (z. Panny Márie) tal. výtv.
Annunziata /-cia-/ (z. Panny Márie, kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša) tal.
maesta (z. Panny Márie s dieťaťom, anjelmi a svätcami) tal. výtv.
Pieta (z. Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí, po zložení z kríža) lat. výtv.
assuta (z. nanebovzatia Panny Márie) lat.-tal. výtv. porovnaj dieloobraz 1sochakresba 1

úkon

akt (čin, konanie, výkon) lat.
operácia (vykonávanie činnosti, výkon, riadený postup) lat.
transakcia (peňažná, ekon. operácia, peňažný prevod, zmluva) lat. ekon.
kult (bohoslužobný obrad, ú. vzdávania úcty bohu) lat. náb.
liturgia (súhrn bohoslužobných obradov a úkonov, bohoslužba) gréc.-lat. cirk.
liberalita (bezplatný práv. ú., darovanie) lat. práv. porovnaj obrad

listina

lajstro lat. hovor.
breve lat. najmä v plur.
arch lat.
letter angl. polygr.
dokument (doklad, osvedčenie) lat.
dokumentácia (listiny, písomnosti, doklady) lat.
bumážka (doklad, potvrdenie, preukaz, papier) rus. hovor.
skriptúra (písomnosť) lat. kniž. a odb.
flajstro (doklad, potvrdenie) nem. subšt.
ceduľa (list papiera s oznamom, najmä úradným) lat. hovor.
formulár (list al. listy papiera s predtlačeným textom na vyplnenie údajov, tlačivo, dotazník) lat.
nacionále (l. s osobnými údajmi) lat.
dekrét (l. s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním, výmer, napr. na byt) lat.
charta (významná, zásadná l. obsahujúca, vyhlasujúca, obhajujúca, zaručujúca súhrn určitých polit. práv, zásad, slobôd) gréc.
akt (najmä v plur. akty)
aktá (písomný záznam, úradný spis) lat.
prius (spis predchádzajúci v tej istej veci) lat. najmä v plur.
promemórium (pamätný spis) lat. hist.
cirkulár (l. určená viacerým pracovníkom, obežník) lat. zastar.
pare (jedna z dvoch al. viacerých rovnakých listín, doslovný odpis, prepis, rovnopis) lat. admin.
alograf (l. písaná aj sčasti cudzou rukou, najmä o závete) gréc. práv.
holograf (l. písaná vlastnou rukou od začiatku do konca, najmä o závete) gréc. práv.
archiválie (listiny, spisy, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
medieváliá (písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom) lat.
škart (vyradené, vytriedené listiny, spisy, písomnosti) gréc.-tal.
rezervát (tajný spis) lat. hist.
pergamen (l. na zvieracej koži upravenej na písanie) vl. m.-lat.
atest (notársky al. svedecky overená l.) lat.
notícia (dokazovacia l.) lat. práv.
chirograf (písomnosť písaná pôvodne na jeden kus pergamenu v dvoch rovnakých vyhotoveniach a potom rozdelená, pričom overovanie sa robilo priložením obidvoch častí k sebe) gréc. hist.
warrant (l. osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva) angl. práv.
vidimus (l. potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním) lat.
intimát (l. s rozhodnutím vyššieho úradu, kt. oznamuje stránke nižší úrad) lat.
dekrét (l. s rozhodnutím najvyššieho štátneho orgánu, s povahou zákona) lat.
bill (právna l., návrh zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a v USA) angl. práv.
akreditív (poverovacia l. diplomatického zástupcu) lat. dipl.
patent (l., kt. sa zverejňuje rozhodnutie vydavateľa, najmä panovníka, s platnosťou zákona) lat. hist. práv.
kondukt (ochranný sprievodný list) lat. hist.
glejt (ochranný sprievodný list vydaný najmä panovníkom a zaručujúci bezpečný prechod územím vydavateľa) nem. hist.
armáles (kráľovská l. o povýšení do zemianskeho, šľachtického stavu udelením erbu) lat. hist.
reskript (panovnícka l. obsahujúca rozhodnutie panovníka s jeho podpisom) lat. hist.
diplom (panovnícka l. o udelení výsad, práv a pod.) gréc. hist.
majestát (panovnícka l. obsahujúca určité výsady) lat. hist.
privilégium (l. potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu) lat. hist.
bula (pápežská al. panovnícka l. so zásadným rozhodnutím opatrená visiacou kovovou pečaťou) lat. hist.
chryzobula (byzantská cisárska bula so zlatou pečaťou) gréc. + lat. hist.
breve (pápežská l., od 15 st.) lat. cirk.
encyklika (pápežský list obracajúci sa k cirk. hodnostárom a všetkým veriacim) gréc.-lat. cirk.
Magna charta libertatum (Veľká l. slobôd, základný zákon, ústava) lat.
aide-mémoire /éd -moár/ (spis so záznamom ústneho rokovania v dipl. styku) franc. dipl.
dimisórium (prepúšťacia l., kt. poddaný dostával voľnosť sťahovať sa) lat. hist.
obšit (prepúšťacia l. z voj. služby) nem. zastar. voj. slang.
certifikát (písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode) lat. obch.
atestácia (písomné osvedčenie, potvrdenie, napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie) lat.
asignácia (l., kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka, poukážka, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe) franc. práv. obch.
police (poistný list, doklad o poistení, poistka) tal. obch.
dispaš (l. s rozvrhom, rozpisom úhrady škôd pri spoločnej havárii) franc. obch.
navicert (sprievodný list pre lode s neutrálnym nákladom) angl.
bordereau /ordró/
bordero (sprievodný list; zoznam tovaru, dokumentov a pod.) franc. porovnaj doklad 1papier 3

obraz

obraz 1 (plošné výtvarné zobrazenie, znázornenie)
ikono- gréc. v zlož. sl.
piktúra lat. kniž.
sulieta (tieňový o., plošný jednofarebný obrys predmetu al. osoby) franc. vl. m.
mobiliár (prenosné zariadenie v hradoch, zámkoch, kostoloch a pod., najmä nábytok, koberce, obrazy a pod.) lat.
prospekt (plošný dekoračný o. ako pozadie uzatvárajúce javisko) lat. div.
diptych (dvojdielny, dvojkrídlový o.) gréc.
triptych (trojdielny, trojkrídlový o.) gréc.
polyptych (o. zložený z najmenej troch častí) gréc. výtv.
medailón (o. v kruhovom al. oválnom ráme) tal.-franc.
pastel (o. maľovaný farebnými kriedami na plátno al. papier) tal. výtv.
tempera (o. maľovaný rýchlo schnúcimi krycími farbami rozpustnými vo vode) tal. výtv.
akvarel (o. maľovaný vodovými farbami) tal. výtv.
gvaš (o. maľovaný vodovými farbami zmiešanými s krycou belobou, 19. st.) franc.
grafika (výtvarné dielo vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie) gréc.
monochróm (jednofarebný o.) gréc. odb.
mozaika (plošný o. z farebných kamienkov, skielok a pod.) tal. výtv.
papiers collés /papjé kolé/ (výtvarné dielo vytvorené lepením rôznych materiálov, najmä papiera, textilu, fotografií a pod.) franc. výtv.
fotomontáž (o. zostavený z rôznych fotografií) gréc. + franc.
litofánia (priesvitný o. z neglazovaného porcelánu) gréc. ker.
panoráma (plastický, zdanlivo plastický al. maľovaný o. s plastickými doplnkami, najmä veľký, budiaci dojem skutočnosti) gréc.
kartón (kresba na tvrdom papieri ako príprava na výtvarné dielo) tal.-franc. výtv.
tuš (kresba nezmazateľnou farbou, najmä čiernou) franc.-nem.
skica tal.
škica (prípravná kresba, náčrt, náčrtok, črta, nákres) tal. hovor.
frontispice /-spis/ (obrázok al. kresba na strane oproti titulnému listu knihy) franc. typ.
ilustrácia (obrázok v texte doplňujúci text, súvisiaci s textom) lat.
miniatúra (kresba drobných rozmerov, drobnokresba) lat.-tal.
gravúra (rytina) franc.
xylografia (drevoryt, drevorytina) gréc. výtv.
chromoxylografia (farebný drevoryt al. drevorez) gréc. výtv.
ukijoe (jap. farebný drevorez) jap.
chalkografia (obraz ručne vyrytý do medenej tlačovej platne pre tlač z hĺbky, mediryt) gréc. výtv.
siderografia (obraz vyrytý do oceľových dosiek pre tlač z hĺbky) gréc. polygr.
litografia (o. vniknutý tlačou z plochy, z kameňa, na kt. je kresba mastnou kriedou) gréc. polygr.
tonfo (kruhový o. al. reliéf v tal. renesancii) tal. výtv.
grafit (obyčajne v plur. grafity)
graffiti /-ty/ (o. vytvorený rozprašovačom na múroch a iných verejných plochách) tal.
makimono (jap. horizontálny zvitkový o. na hodvábe al. papieri) jap.
kakemono (jap. závesný zvinovací o. z papiera al. hodvábu) jap.
žáner (zobrazenie scén s námetom z bežného každodenného života) franc. výtv.
impresia (náladový obrázok) lat. výtv.
portrét (o. zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň) franc.
autoportrét (vlastná podobizeň) gréc. + franc.
silueta /anfas/ (plošný jednofarebný portrét) lat. výtv. fot.
en face /anfas/ (portrét s pohľadom spredu) franc. kniž.
profil (portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad) franc.
identikit (portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov) angl.
pin-up-girl /pinapgörl/
pin-up /pinap/ (obrázok al. fotografia ženy, najmä herečky, modelky, na upevňovanie na stenu, v aute a pod.) angl. hovor.
akt (o. nahého ľudského tela) lat. výtv. fot.
pejsáž /-zá-/ (maľba krajiny, krajinomaľba) franc. kniž.
plenér (maľba krajiny podľa skutočnosti priamo vo voľnej prírode) franc. výtv.
panoráma gréc.
scenéria (o. rozľahlej, šírej krajiny) gréc.-lat.
veduta (maľované al. grafické presné zobrazenie mesta al. krajiny, od 15. st.) tal. výtv.
murallas (veľká nástenná maľba s historickými a revolučnými námetmi, v Mexiku) špan. výtv.
marína (zobrazenie mora al. morského pobrežia) franc.
ikona (zobrazenie Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske) gréc. cirk.
madona (zobrazenie Panny Márie) tal. výtv.
thangha (lamaistický nezarámovaný plátenný o. s výjavmi božstiev) tib. porovnaj zobrazenie

výkon

akt (čin, úkon, konanie) lat.
realizácia (vykonanie, vykonávanie, uskutočnenie, uskutočňovanie) lat.
operácia (vykonávanie činnosti, úkon, riadený postup) lat.
transakcia (peňažná, ekonomická operácia, peňažný prevod, úkon, zmluva) lat. ekon.
exekúcia (v. rozhodnutia, najmä súdneho, ktoré nebolo splnené v stanovenej lehote práv.; v. trestu, najmä telesného, poprava) lat.
persolúcia (vykonanie omše) lat. cirk.
profesionalizmus (vykonávanie činnosti, ako zamestnanie) lat. odb.
majstrovstvo (vynikajúci, znamenitý, dokonalý v.) lat.-nem.
exhibícia (vynikajúci, obdivuhodný v.) lat. pren.
koncert (vynikajúci v., najmä umelecký) franc.-nem. tal.
bravúrnosť (vynikajúci, nápaditý, dokonalý, okázalý v.) franc.
rekord (vrcholný, najlepší, mimoriadny v., najmä v športe) lat.-angl.
parádička (športový v., vynikajúci technický kúsok, najmä samoúčelný) špan. šport. slang.
diletantstvo (vykonávanie odb. činnosti neodborne) lat. aj pejor.
eskamotáž franc.
hókuspókus lat.-angl.
mágia (artistický v. založený na oklamaní zmyslov diváka, kúzelnícky kúsok, kúzlo, kúzelníctvo) gréc.
mikromágia (stolný kúzelnícky v.) gréc.
trik (zručný kúsok kúzelníka) franc.-angl.
ilúzia (kúzelnícky estrádny kúsok) lat. porovnaj zákrokkonanie 1

časť

pars lat.
mero- (súčasť, zložka, prvok, základný článok) gréc. v zlož. sl.
element (najjednoduchšia č. celku, zložka, prvok) lat.
segment (úsek, zložka, prvok) lat. kniž.
sekcia (zložka, súčasť) lat.
gros /gro/
gro (hlavná, podstatná č., jadro, väčšina) franc. kniž.
leonina pars (prevažná č., leví podiel) lat. kniž.
ingrediencia (prísada, súčasť, zložka) lat. odb.
etapa (č. cesty, dráhy, napr. v športe, štafete) franc.
rajón (č. územia ako miesto pôsobnosti al. činnosti niekoho) lat.
sektor (úsek, zložka väčšieho celku, činnosti) lat.
intravilán (zastavaná č. územia obce al. určená na zástavbu) lat. + tal.
exteriér (vonkajšia č., vonkajší priestor, vonkajšok) lat.
interiér (vnútorná č., vnútorný priestor, vnútrajšok) franc.
pasáž franc.
pasus (č. umeleckého diela, najmä lit. al. hud., úryvok, výňatok, úsek) lat. kniž.
partia lat.
pasáž (č. umeleckého diela, najmä lit. al. vedeckého, úryvok, výňatok; malá, zlomkovitá č. celku všeobecne) franc. lat.
epocha (obsiahla ucelená č. umeleckého diela, napr. filmu) gréc.
percento (stá č. celku, stotina) lat.
promile (tisícina čísla považovaného za základ) lat.
partikula (nepatrná č., čiastočka) lat. odb.
atóm (najmenšia č. chem. prvku schopná vstúpiť do chem. reakcie fyz., chem.; nepatrná časť, čiastočka expr.) gréc. porovnaj častica 1
kvóta (pomerná č., pomerný, dohodnutý, určený diel, podiel, stanovený počet) lat.-tal.
elita (najlepšia, vyberaná č. určitého celku; vyberaná, najlepšia č. spoločnosti, skupiny, výkvet) franc.
fakulta (č. vysokej školy organizovaná samostatne podľa príbuzných vedných odborov, na čele s dekanom) lat.
komora (č. zákonodarného, zastupiteľského orgánu) gréc.-lat.
senát (horná komora v niektorých štátoch) lat. polit.
kolónka lat.-franc.
rubrika (č. tlačiva na vyplnenie určitých údajov často vymedzená čiarami) lat.
oikumena /oj-/ (známa č. sveta, v starom Grécku) gréc.
set (ucelená samostatná č. šport. zápasu, <i>sada</i> v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
per partes (po častiach, postupne) lat. práv. mat.
totum pro parte (celok za č.) lat. lit.
pars pro toto /tó-/ (č. za celok, č. namiesto celku) lat. lit.
tomus gréc.-lat. kniž.
volúmen (diel knihy, lit. diela, zväzok) lat. kniž.
maieutika (č. rozhovoru, keď sú účastníci vyzvaní na tvorbu vlastných myšlienok, riešení, nájdenie pravdy) gréc. filoz.
perorácia (záverečná č. reči zhrnujúca obsah a základné myšlienky) lat. kniž.
perex (širšie vysádzaná č. článku) lat. žurn.
rubrika (č. časopisu, novín, vyhradená pre články z určitého odboru) lat. žurn.
paragraf (č. práv. normy presne vymedzená číslom) gréc.
dispozícia (č. práv. normy, kt. určuje pravidlá správania účastníkov práv. vzťahov) lat. práv.
petit (č. žaloby s návrhom rozhodnutia súdu, žalobný nárok) lat. práv.
enunciát (rozhodujúca, základná č. súdneho rozhodnutia) lat. práv.
morféma (najmenšia č. slova, kt. má vecný al. gramatický význam, najmenšia významová jaz. jednotka) gréc. lingv.
afix (morféma stojaca pred koreňom slova, za ním al. v ňom) lat. lingv.
preverbium (morféma pred koreňom slova, predpona) lat. lingv.
O’ /ou/ (prefix v ír. priezviskách vzniknutých z mena al. zo zamestnania otca) ír.
infix (morféma vložená do koreňa slova) lat. lingv.
sufix (morféma za koreňom slova, prípona) lat. lingv.
postfix (morféma pripojená k slovu, napr. -sia pri slovesách v ruštine) lat. lingv.
formant (slovotvorný prvok bez lexikálneho významu, kmeňotvorná prípona) lat. lingv.
kapitola (pomerne samostatná č. lit. diela, hlava) lat.
lekcia (kapitola v učebnici) lat.
arza (č. stopy, slabika bez metrickégo dôrazu, ľahká doba) gréc. lit.
téza (č. stopy, slabika s metrickým dôrazom, ťažká doba) gréc. lit.
refrén franc.
tornáda (č. básne al. piesne, kt. sa pravidelne opakuje) špan. lit.
verš (rytmicky organizovaná č. básne, sled slov usporiadaných rytmicky, jeden riadok básne) lat.
kólon (úsek verša al. vety spojený jedným hlavným prízvukom) gréc.
invokácia (úvodná č. eposu, v kt. básnik vzýva múzy) lat. lit.
akt (č. dram. diela, dejstvo) lat.
časti klasickej divadelnej hry, drámy, tragédie
prológ gréc. lit.
protáza (úvodná č., zoznámenie s postavami a prostredím, úvod) gréc. div.
konflikt (zauzlenie deja) lat.
kríza (vyvrcholenie konfliktu) gréc.
peripetia (zvrat vo vývoji deja) gréc.
katastrofa (záverečná č., konečný obrat, tragické rozuzlenie) gréc.
finále (záverečná scéna div. hry; záverečná č. hud. skladby) tal.
epilóg (záver diela s vysvetlením zámeru a zmyslu hry al. zhrnutím obsahu diela, doslov al. s informáciou o ďalších osudoch postáv, doslov; samostatná č. hud. skladby, dohra) gréc.
parabáza (č. komédie, v kt. autor ústami zboru hovorí svoj názor) gréc. lit.
exodus (odchod zboru) gréc.-lat.
stretta (č. hud. sklady, koncertu, árie v živom tempe) tal. hud.
postlúdium (improvizovaná hra na organe po skončení omše, improvizované finále, dohra) lat. hud.
promulgácia (č. listiny, kde vydavateľ vyjadruje úmysel uviesť jej obsah do všeobecnej známosti) lat.
preambula (úvodná č. listiny, predhovor, úvod, napr. ústavy, stanov a pod.) lat.
časti textu stredovekej listiny
invokácia (úvodná č.) lat. hist.
proemium (č. s uvedením dôvodu jej vzniku) lat. hist.
diplomatika (č. uvádzajúca dôvody jej vydania) lat.
komináca (väčšinou predposledná č., vyhrážka narušiteľovi práv. ustanovení trestami) lat.
aprekácia (č. v závere listiny, modlitba za jej platnosť, napr. ámen) lat.
eschatokol (záverečná č. s podpismi svedkov, kancelárskych úradníkov al. vydavateľa a údajmi o čase a mieste vzniku) gréc.
koroborácia (posledná č. s ohlásením spôsobu jej overenia, najmä pečaťou, utvrdenie) lat.
kolofón (záverečná č. textu rukopisných al. najstarších tlačených kníh, o autorovi, mieste, dátume, tlačiarovi) gréc.
plika (zosilnenie dolnej č. stredovekej listiny, prehnutý dolný okraj listiny umožňujúci pevnejšie pripevnenie pečate, prehnutie) lat. odb.
juxta (diel listiny, kt. zostane po odtrhnutí oddeliteľnej časti listiny, napr. č., kt. zostane v šekovej knižke po odtrhnutí šeku) lat.
mišna (prvá č. talmudu, písomne zachytená ústna tradícia) hebr.
gemara (druhá č. talmudu, zbierka komentárov, poznámok a výkladov k prvej č.) hebr.
haftara (č. textu Starého zákona, Prorokov, kt. sa číta v synagóge po čítaní z tóry počas šabatu, veľkých sviatkov a posvätných dní)
súra (kapitola koránu) arab. náb. porovnaj kniha 2
lóža (oddelená č. hľadiska, napr. divadla) franc.
galéria (č. hľadiska, najvyššie položené miesta v divadle pre divákov, najvyššia úroveň sedadiel a miest na státie) tal.
proscénium gréc.-lat.
rampa (predná č. antického divadla, javiska, pred oponou) franc. div.
skéné (č. antického divadla, budova pre hercov, kt. z nej vystupovali na pódium) gréc. hist.
orchestra (č. antického divadla, priestor pre zbor s oltárom) gréc. hist. div.
chór (č. antického divadla, priestor pre tanec) gréc.
epóda (záverečná č. antického chóru) gréc.
suburbium (pomerne samostatná štvrť veľkomesta s určitou doplnkovou funkciou) lat. archit.
dormitórium (časť mesta bez pracovných a kultúrnych príležitostí, slúžiaca len na obytné účely) lat. archit.
periféria (okrajová štvrť, okraj mesta, predmestie) gréc. porovnaj predmestie
časti oltára
menza (oltárny stôl, kamenná doska na podstavci) lat. cirk.
stipes (podnožie)
predela (podstavec oltára na oltárnom stole) tal. cirk.
frontale (ozdobný kryt al. záves prednej časti oltára z látky, kovu, dreva a pod.) lat. výtv. cirk.
cibórium lat.
tabernákulum (nadstavba al. strieška nad oltárom na stĺpoch) lat. archit.
baldachýn (strieška al. ozdobný kryt zavesený nad oltárom) vl. m. cirk.
umbela (menší oválny baldachýn na prenášenie oltárnej sviatosti) lat. cirk.
retabulum (nadstavec oltára, zadná stena s maľbami a so sochami) lat. cirk. výtv.
sepulcrum (priestor na relikvie)
tabernákulum (schránka na oltárnej doske na uloženie hostie) lat.
časti omše
epiklézia (zložka eucharistie v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, prosba kňaza o premenu chleba a vína) gréc. cirk.
prefácia (čítaná al. spievaná úvodná modlitba pred pozdvihovaním, predspev pred pozdvihovaním) lat. cirk.
ofertórium (obetovanie) lat. cirk.
sekvencia (č. omše, kt. vznikla osamostatnením chorálu aleluja, medzispev) lat. cirk.
epištola (č. omše, pri kt. sa číta výňatok z listu apoštola veriacim) gréc. cirk.
evanjelium (č. omše, pri kt. sa čítajú spisy apoštolov o živote Krista) gréc. cirk.
pašie (čítané al. zhudobnené evanjelium opisujúce poslednú večeru, zatknutie, súd, smrť a pohreb Krista) lat. cirk.
graduále (č. omše medzi epištolou a evanjeliom, medzispev) lat. cirk.
Kyrie eleison (úvod niektorých modlitieb, omše, <i>Pane, zmiluj sa</i>) gréc.
homília (č. omše venovaná výkladu prečítaného biblického textu, kázeň) gréc. cirk.
exhorta (napomínajúci, povzbudzujúci príhovor pri bohoslužbe) lat. cirk.
perikopa (výňatok, úryvok z Biblie čítaný počas bohoslužby určité nedele a sviatky) gréc. cirk.
matutínum (prvá, ranná č. kňazských a rádových hodiniek, modlitieb konaných povinne v určitom čase) lat. cirk.
karoséria (vrchná č. automobilu tvoriaca priestor na dopravu osôb al. nákladu) franc.
tudor (uzavretá dvojdverová štvormiestna dvojradová karoséria s pevnou strechou) angl. hovor.
hatchback /hečbek/ (šikmo sklonená zadná časť karosérie s dverami) angl.
limuzína (uzavretá (štvordverová) karoséria osobného auta) franc. vl. m.
landaulet (karoséria zatvoreného automobilu so sklopnou strechou vzadu) franc.
roadster /roudster/ (dvojsedadlová karoséria športového auta s plátennou strechou) angl.
targa (karoséria s odnímateľnou tuhou strechou) tal. porovnaj auto
korba (č. nákladného cestného vozidla, kde sa ukladá materiál) nem.
modul (oddeliteľná č. kozmickej lode určená na pristátie) lat. kozm.
prova (predná č. lode, čelo, predok) port. lod.
korma (zadná č. lode nad kormidlom) ind.-rus.
outor (č. lodného trupu v mieste, kde prechádza lodné dno do bokov) ?
rostrum (zobák na čele starorím. lode na prerážanie nepriateľských lodí) lat. hist.
rejda (vonkajšia č. prístavu hraničiaca s morom al. riekou, kotvisko) hol. lod.
centroplán (stredná č. krídla spojená s trupom, ku kt. sú pripevnené vonkajšie nosné plochy) lat. let.
trakt (č., krídlo väčšej budovy) lat. archit.
antikum (predná č. rím. obytného domu) lat. archit.
taberna (hosp. č. rím. domu) lat. archit.
rizalit (predsunutá č. priečelia stavby v celej výške) tal. stav.
sokel (spodná č. stavby) franc.-nem. stav.
tambur (č. stavby medzi sférickými trojuholníkmi a kupolou, niekedy s oknami, bubon) arab.-franc. archit.
parter (rovinná č. záhrady rozdelená na pravidelné záhony pred zámkom) franc. záhr.
hárem (č. moslimského domu vyhradená ženám) arab.-tur.
zenana (hárem v Iráne a Indii) perz.
časti antického stĺpa
abakus (č. hlavice, štvorcová krycia doska, platňa, na kt. spočíva vodorovný článok) gréc.-lat. archit.
echinos (č. hlavice dórskeho stĺpu medzi driekom stĺpa a krycou doskou, v tvare taniera) gréc. archit.
epitrachélium (krčok stĺpovej hlavice tvoriaci prechod medzi hlavicou a driekom dórskeho stĺpu) gréc. archit.
ankóna (nosný článok podopierajúci rímsu nadpražia, iónsky štýl) lat. archit.
spira (pätka stĺpa) gréc. archit.
torus (vypuklý polkruhový prstencový podporný článok pätky stĺpa) lat. archit.
trochilos (ustupujúci spojovací článok al. vzpera pätky stĺpa, vodorovný žliabok) gréc. archit.
plinta (najnižšia č. päty stĺpa, podnožná doska pod stĺpom) gréc. archit.
časti antickej gréckej rímsy
gejzon (hlavná č., doska) gréc. archit.
kyma (podporujúci článok) gréc. archit.
sima (ukončujúci vodorovný článok, žliabkovnica) lat. archit.
entablatúra (č. stĺporadia s vlysom a rímsou, kladie) lat. archit.
vlys franc.-nem.
fryz (stredná č. kladia medzi architrávom a rímsou) franc.-nem. archit. zastar.
epistylión (spodná č. trámovia vodorovne ležiaca na hlaviciach antických stĺpov, hlavný vodorovný trám, podrímsie) gréc. archit.
volúta (špirálovito stočený stavebný článok, priestorový závit ako ozdoba, závitnica) lat. archit.
frakcia (č. produktu oddelená zo zmesi látok destiláciou, zrážaním a pod.) lat. chem. tech.
kvadrant (jedna zo štyroch častí roviny vzniknutá rozdelením roviny pravouhlými súradnicovými osami, štvrtina kruhu) lat.
segment (úsek kruhu, kruhový výsek) lat. odb.
anergia (č. energie systému, kt. nie je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
exergia (č. energie systému, kt. je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
ekotón (hraničná č., prechodné spoločenstvo medzi dvoma spoločenstvami, pásmo medzi dvoma spoločenstvami, napr. okraj lesa, pobrežie) gréc. biol.
terén (č. zemského povrchu, jeho prirodzený al. upravený tvar) lat.-franc.
ekumena (č. Zeme trvalo obývaná a pozmenená činnosťou človeka) gréc. ekol.
anekumena (č. Zeme trvalo neobývaná a nevyužívaná) gréc. ekol.
subekumena (č. Zeme človekom obývaná a využívaná iba občasne, prechodne) lat. + gréc. geogr.
litosféra (vrchná č. Zeme zahrňujúca zemskú kôru a vrchnú časť zemského plášťa) gréc. geol.
astenosféra (vrstva Zeme pod litosférou) gréc. geol. geogr.
tektonosféra (vrstva zemského obalu, v kt. dochádza k premiestňovaniu častí, zložená z litosféry a astenosféry) gréc. geol.
sial (vonkajšia č. zemskej kôry, zemská kôra) lat. skr. geol.
sima (vrchná vrstva zemského plášťa pod sialom) lat. skr. geol.
umbra (tmavšia vnútorná č. slnečnej škvrny)
penumbra (svetlejšia vonkajšia č. slnečnej škvrny, polotieň okolo jadra slnečnej škvrny) lat. astron.
lagúna (č. mora oddelená piesočným valom od voľného mora) tal.
eulitorál (príbrežná č. vodnej nádrže medzi vysokým stavom hladiny na jar a nízkym stavom v lete a na jeseň) gréc. + lat. vod.
hypotalamus (spodná č. medzimozgu tvoriaca dno tretej mozgovej komory, podlôžko) gréc. anat.
epifýza (č. medzimozgu stavovcov, stopkatá výdutina medzimozgu) gréc. anat.
epifýza (koncová kĺbová č. dlhej kosti, koniec dlhej kosti) gréc. anat.
diafýza (stredná č. dlhej kosti, stred dlhej kosti) gréc. anat.
prominencia (vyčnievajúca č. kosti a pod., výčnelok) lat. anat.
hypogastrium (č. brucha pod pupkom, podbrušie) gréc. anat.
abdómen (č. tela stavovcov obsahujúca tráviace orgány, brucho) lat. biol.
ileum (dolná č. tenkého čreva, bedrovník) gréc.-lat. anat.
jejunum (stredná č. tenkého čreva, lačník) lat. anat.
phalanx /fa-/
falanx gréc. anat.
falango- (článok prsta na končatine) gréc. v zlož. sl.
lunula (belavá č. nechta pri koreni) lat. anat.
sekvester (odumretá č. tkaniva) lat. lek.
explantát (oddelená č. rastliny al. živočícha pestovaná pri stabilných podmienkach na živnej pôde) lat. odb.
akrón (najprednejšia č. tela hmyzu) gréc. zool.
mezotorax (druhá, stredná č. hrude hmyzu, stredohruď) gréc. zool.
metatorax (tretia č. hrude hmyzu, zadohruď) gréc. zool.
abdómen (posledná č. tela článkonožcov, zadoček) lat. biol.
opistoma (posledná, zadná č. tela niektorých bezstavovcov, pavúkov) gréc. zool.
metaméra (pravidelne sa opakujúci článok tela živočíchov, článkonožcov) gréc. zool.
pedicellus (druhý článok tykadla hmyzu so zmyslovým orgánom na vnímanie vlnenia) lat.
torus (č. kvetnej stopky s kvetnými časťami, kvetné lôžko) lat. bot.
internódium (č. stonky rastlín medzi dvoma uzlinami, článok) lat. bot.
radikula (č. zárodku rastliny, kt. vyrastá pri klíčení do hlavného koreňa, korienok) lat. bot.
lot (č. pôdy vzniknutá rozdelením pozemkov v amer. prostredí) angl.
šál (č. hovädzieho stehna) nem. potrav.
sára (horná č. čižiem) maď.
lafeta (č. dela, kt. slúži na nastavenie hlavne dela a zaistenie stability dela, podstavec dela) franc. voj.
konštrukcia lat. stav.
skelet (nosná č., sústava, napr. stavby, kostra) gréc. stav.
rám (kostra, do kt. sa niečo vsádza, kt. niečo nesie, upevňuje) nem.
fréma (základná nepohyblivá nosná č. stroja, rám, stojan, kostra) angl. tech.
suport (č. obrábacieho stroja nesúca nástroj, podstavec) lat.-angl. tech.
šachta (horná č. vysokej pece) nem. hut.
matrica (spodná č. lisovacieho stroja, lisovnica) franc.-nem. tech.
patrica (vrchná pohyblivá č. lisovacieho stroja, lisovník) lat. tech.
fréma (základná nepohyblivá nosná č. stroja, rám, stojan) angl. tech.
rotor (otáčavá č. stroja, strojného zariadenia) lat. tech.
stator (pevná, nepohyblivá č. stroja, strojného zariadenia) lat. eltech.
izolátor (nevodivá, oddeľujúca č. elektrického zariadenia) tal.-franc.
franšíza (č. škody, kt. znáša poistený zo svojho, na vlastné náklady) angl. obch. práv.
tapecírung (čalúnená č. nábytku, najmä snímateľná) nem. hovor.

čin

akt (konanie, úkon, výkon) lat.
akcia (činnosť, práca, pôsobenie) lat.
operácia (vykonávanie činnosti, výkon, úkon, riadený postup) lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (začiatok, úvod, nástup, predohra, udalosť al. č. niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
harám (zakázaný č. v islame) arab.
karman (súhrn č. človeka určujúcich osud, znovuzrodenie a prevtelenie v brahmanskom, hinduistickom a budhistickom náboženstve) sanskrit
in flagranti (pri č.) lat. práv. kniž. pristihnúť i. f.
post factum /faktum/ (po č.) lat. kniž.
ipso facto /-kto/ (samým č., samým skutkom) lat. kniž.

dejstvo

akt (d. dram. diela) lat.

konanie

konanie 1 (spôsob vykonávania niečoho, vystupovanie pri tom)
akt (čin, úkon, výkon) lat.
akcia (zámerná činnosť s istým cieľom) lat.
ofenzíva (rozsiahla útočná akcia) lat.
aktívnosť (k. všeobecne) lat.
metóda (k. na dosiahnutie cieľa) gréc.
mechanickosť (neuvedomelé, mimovoľné k. bez premýšľania, bezduchosť) gréc.
šablónovitosť (zjednodušené, povrchné k. podľa hotových vzorov) hol.-nem.
stereotypnosť (ustálené, opakované, navyknuté, nemenné, jednotvárne k.) gréc.
automatizmus (samovoľné, mimovoľné k. nezávislé od vôle) gréc. odb.
asertivita (priame, pevné a otvorené, ale nenásilné, mierne k. a správanie na dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných) lat. psych.
fair play /fér plej/ (čestné, slušné, priame k.) angl. hovor.
eupraxia (správne k.) gréc.
handel (nečestné k., pokútny obchod) nem. hovor. pejor.
čachre (nečestné, nepoctivé, pokútne k.) hebr.-nem. pejor.
machinácia lat. pejor. obyčajne v plur.
machle nem. pejor.
čachre hebr.-nem. pejor.
machre nem. hovor. expr.
techtle-mechtle (podvod, úskok, podvodné úskočné k.) tal. hovor.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (premyslené k., obratný postup, ťah, úskok) franc.
paráda (pôsobivé, obratné k.) špan. hovor.
špekulovanie (vypočítavé, prospechárske k.) lat.
simulácia (k. predstierajúce určitý práv. úkon) lat. práv.
delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, previnenie, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
delikvencia (protiprávne k., páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná činnosť) lat.
kriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov, trestná činnosť, zločinnosť) lat. práv.
prekriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov) lat. práv.
voluntarizmus (svojvoľné k., svojvôľa) lat. kniž.
agresívnosť (útočné, výbojné k., správanie) lat.
avanturizmus (dobrodružné, nezodpovedné, bezohľadné k.) franc.
filantropia (nezištné k. v prospech iných ľudí, starostlivosť o dobro ľudí, pomáhanie slabým, dobročinnosť, ľudomilstvo, nezištnosť, obetavosť) gréc.
anticipácia (predčasné k.) lat. práv.
parergázia (slobodné obrátené k. nezodpovedajúce želanému) gréc. lek. psych.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavé k. v dôsledku vtieravých myšlienok) lat. psych. lek. porovnaj správaniečinnosť 1postup 1
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 18. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.