Výsledky vyhľadávania

listina

lajstro lat. hovor.
breve lat. najmä v plur.
arch lat.
letter angl. polygr.
dokument (doklad, osvedčenie) lat.
dokumentácia (listiny, písomnosti, doklady) lat.
bumážka (doklad, potvrdenie, preukaz, papier) rus. hovor.
skriptúra (písomnosť) lat. kniž. a odb.
flajstro (doklad, potvrdenie) nem. subšt.
ceduľa (list papiera s oznamom, najmä úradným) lat. hovor.
formulár (list al. listy papiera s predtlačeným textom na vyplnenie údajov, tlačivo, dotazník) lat.
nacionále (l. s osobnými údajmi) lat.
dekrét (l. s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním, výmer, napr. na byt) lat.
charta (významná, zásadná l. obsahujúca, vyhlasujúca, obhajujúca, zaručujúca súhrn určitých polit. práv, zásad, slobôd) gréc.
akt (najmä v plur. akty)
aktá (písomný záznam, úradný spis) lat.
prius (spis predchádzajúci v tej istej veci) lat. najmä v plur.
promemórium (pamätný spis) lat. hist.
cirkulár (l. určená viacerým pracovníkom, obežník) lat. zastar.
pare (jedna z dvoch al. viacerých rovnakých listín, doslovný odpis, prepis, rovnopis) lat. admin.
alograf (l. písaná aj sčasti cudzou rukou, najmä o závete) gréc. práv.
holograf (l. písaná vlastnou rukou od začiatku do konca, najmä o závete) gréc. práv.
archiválie (listiny, spisy, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
medieváliá (písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom) lat.
škart (vyradené, vytriedené listiny, spisy, písomnosti) gréc.-tal.
rezervát (tajný spis) lat. hist.
pergamen (l. na zvieracej koži upravenej na písanie) vl. m.-lat.
atest (notársky al. svedecky overená l.) lat.
notícia (dokazovacia l.) lat. práv.
chirograf (písomnosť písaná pôvodne na jeden kus pergamenu v dvoch rovnakých vyhotoveniach a potom rozdelená, pričom overovanie sa robilo priložením obidvoch častí k sebe) gréc. hist.
warrant (l. osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva) angl. práv.
vidimus (l. potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním) lat.
intimát (l. s rozhodnutím vyššieho úradu, kt. oznamuje stránke nižší úrad) lat.
dekrét (l. s rozhodnutím najvyššieho štátneho orgánu, s povahou zákona) lat.
bill (právna l., návrh zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a v USA) angl. práv.
akreditív (poverovacia l. diplomatického zástupcu) lat. dipl.
patent (l., kt. sa zverejňuje rozhodnutie vydavateľa, najmä panovníka, s platnosťou zákona) lat. hist. práv.
kondukt (ochranný sprievodný list) lat. hist.
glejt (ochranný sprievodný list vydaný najmä panovníkom a zaručujúci bezpečný prechod územím vydavateľa) nem. hist.
armáles (kráľovská l. o povýšení do zemianskeho, šľachtického stavu udelením erbu) lat. hist.
reskript (panovnícka l. obsahujúca rozhodnutie panovníka s jeho podpisom) lat. hist.
diplom (panovnícka l. o udelení výsad, práv a pod.) gréc. hist.
majestát (panovnícka l. obsahujúca určité výsady) lat. hist.
privilégium (l. potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu) lat. hist.
bula (pápežská al. panovnícka l. so zásadným rozhodnutím opatrená visiacou kovovou pečaťou) lat. hist.
chryzobula (byzantská cisárska bula so zlatou pečaťou) gréc. + lat. hist.
breve (pápežská l., od 15 st.) lat. cirk.
encyklika (pápežský list obracajúci sa k cirk. hodnostárom a všetkým veriacim) gréc.-lat. cirk.
Magna charta libertatum (Veľká l. slobôd, základný zákon, ústava) lat.
aide-mémoire /éd -moár/ (spis so záznamom ústneho rokovania v dipl. styku) franc. dipl.
dimisórium (prepúšťacia l., kt. poddaný dostával voľnosť sťahovať sa) lat. hist.
obšit (prepúšťacia l. z voj. služby) nem. zastar. voj. slang.
certifikát (písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode) lat. obch.
atestácia (písomné osvedčenie, potvrdenie, napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie) lat.
asignácia (l., kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka, poukážka, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe) franc. práv. obch.
police (poistný list, doklad o poistení, poistka) tal. obch.
dispaš (l. s rozvrhom, rozpisom úhrady škôd pri spoločnej havárii) franc. obch.
navicert (sprievodný list pre lode s neutrálnym nákladom) angl.
bordereau /ordró/
bordero (sprievodný list; zoznam tovaru, dokumentov a pod.) franc. porovnaj doklad 1papier 3

spis

spis 1 (listina, písomnosť)
lajster lat. hovor.
skriptúra lat. kniž. a odb.
akt lat.
aktá (písomný záznam)
prius (obyčajne v plur. priora, s. predchádzajúci v tej istej veci) lat.
elaborát (písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu) lat.
koncept (predbežný návrh, náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
makulát (koncept na nečisto) lat. odb. zried.
promemórium (pamätný s.) lat. hist.
rezervát (tajný s.) lat. hist.
archiválie (spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
škart (vyradené, vytriedené spisy, listiny, písomnosti) gréc.-tal.
aide-mémoire /éd –moár/ (s. so záznamom ústneho rokovania v diplom. styku) franc. dipl.
ad acta /akta/ (<i>odložiť, založiť, uložiť ako vybavené al. aj bez vybavenia</i> ku spisom, do spisov) lat. kniž. admin. porovnaj listina

karta

taroky (druh k. s 54 listami) tal.
taroty (druh k. so 78 listami na veštenie a pod.) tal.
pikety (franc. k.) franc.
štich (k., kt. získava hráč v jednom kole prebitím) nem. kart.
talón (k., kt. ostanú po rozdaní, zvyšok k. po rozdaní) franc.
škart (k. odložená al. vylúčená z hry) tal. kart.
eso lat.-nem.
túz (najvyššia k. vo väčšine kartových hier) germ.
škýzo (najvyššia k. v tarokoch) román.-nem. kart.
adut franc.
tromf (k. prebíjajúca iné k.) lat.-nem.
honér (najvyššia tromfová k. v bridži) franc. kart.
taroky (k. označená rímskou číslicou pri hre s kartami s 54 listami) tal.
pagát (najnižší tarok označený rímskou jednotkou) tal. kart.
mond (najvyššií tarok) nem. kart.
žolík vl. m.
joker /džouker/ angl.
Jolly Joker /džoly džouker/ (k. s obrazom šaša schopná zastúpiť všetky hodnoty) angl.
holba (k. so znakom, farbou gule) nem.
pika (k. so znakom, farbou hrotu kopije) franc. kart.
káro (k. so znakom, farbou kosoštvorca) franc.
tref (k. so znakom, farbou trojlístka) franc.
tercka (zoskupenie troch k.) tal. kart.