obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

obchod

obchod 1 kúpa a predaj tovaru
trading trej- obchodný vzťah, najmä výmenný o., obchodovanie angl. ekon.
deal díl
dealing díl- bankový al. burzový o., niektoré druhy; o. s tovarom všeobecne angl.
job džob výhodný o. angl. obch. hovor. expr.
kšeft nem. hovor. pejor.
handel o., najmä pokútny, nečestné konanie vôbec; obchodovanie zastar. nem. hovor. pejor.
šmelinárstvo čierny, nedovolený o. s nedostatkovým tovarom hebr.-nem. hovor. pejor.
veksláctvo nezákonné obchodovanie, výmena, vymieňanie peňazí, tovaru a pod. nem. hovor. pejor.
čachre nečestný, nepoctivý, pokútny o. hebr.-nem. pejor.
frajmok výmena, kupčenie nem. zastar.
chrémastika výmenné vzťahy, kt. účelom je dosiahnutie zisku a pre úžeru gréc.
hauzírka podomové obchodovanie nem. zastar. slang.
bargain nerovný o. s jedným poškodeným účastníkom, príležitostná výhodná kúpa angl. obch.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
showbiznis šou
šoubiznis angl. hovor.
šoubiz o. v oblasti zábavy, so zábavnými predstaveniami angl. slang.
sexbiznis o. s pohlavným pudom, vzťahmi, službami angl. hovor.
komisia o., pri ktorom obstarávateľ, samostatný obchodník, koná vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu, sprostredkovanie lat. obch.
doupson o., pri kt. dvaja kupujúci ovládajú trh lat.
duopol o., pri kt. dvaja predávajúci ovládajú trh, napr. dvaja výrobcovia určitého tovaru gréc.-lat.
burza výmenný o., miesto predaja al. výmeny tovarov lat.
stock exchange stok ixčejndž londýnska burza s cennými papiermi angl.
steláž termínový burzový o., pri kt. jedna zo strán má právo buď tovar, cenné papiere, odobrať al. dodať franc. obch.
deport termínový burzový o. na zníženie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
report termínový burzový o. na zvýšenie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
špekulovanie úsilie o zisk pomocou rýchlych obchodov založených na odhade lat. ekon.
à la hausse ala ós burzová špekulácia na stúpanie cien, kurzov franc. obch.
à la baisse ala bes burzová špekulácia na pokles cien, kurzov franc. obch.
kontremina špekulácia à la baisse vykonaná skupinou osôb franc. obch.
arbitráž špekulácia na porovnávanie cien a termínov tovarov, cenných papierov, devíz a pod. franc. ekon.
ažiotáž burzová špekulácia na vyvolanie dopytu po cenných papieroch a pod. tal.-franc. peňaž.
corner ko-
korner burzová špekulácia, skúpenie tovaru s úmyslom predávať ho neskôr za vyššiu cenu angl.
barter angl. obch.
kompenzácia výmenný o. bez použitia peňažnej hotovosti lat. obch.
junktim viazaný medzinárodný o., keď je vývoz jedného tovaru viazaný dohodou medzi štátmi na dovoz iného tovaru lat. ekon.
switch svič výmenný o., pri kt. sa vymieňajú meny na základe nepriameho tovarového obchodu angl. fin. obch.
industrial-offset -das- kompenzácia veľkého objemu, najmä s voj. tovarom angl. fin. obch.
swap svop, svap výmenný, pri kt. banka kupuje devízy za iné devízy a súčasne kúpené devízy predáva s odloženou dobou dodania angl. fin.
hedge hedž
hedging hedžing
hedžing o. na krytie rizika zmeny ceny angl. ekon.
detail -tajl predaj v drobnom, v malom množstve priamym spotrebiteľom, maloobchod franc. zastar.
retail riteil o., predaj v malom, maloobchod angl. obch.
wholesale houlseil o., predaj vo veľkom, veľkoobchod angl. obch.
marketing obch. a výrobná metóda vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon. porovnaj predaj kúpa

kupčenie

frajmok obchod, výmena nem. zastar.
handel obchod, najmä pokútny, nečestné konanie vôbec nem. hovor. pejor.
čachre nečestný, nepoctivý, pokútny obchod hebr.-nem. pejor.
prostitúcia k. s vlastným presvedčením, slúženie niekomu proti vlastnému presvedčeniu, predajnosť lat. pren. pejor. porovnaj obchod 1

konanie

konanie 1 spôsob vykonávania niečoho, vystupovanie pri tom
akt čin, úkon, výkon lat.
akcia zámerná činnosť s istým cieľom lat.
ofenzíva rozsiahla útočná akcia lat.
aktívnosť k. všeobecne lat.
metóda k. na dosiahnutie cieľa gréc.
mechanickosť neuvedomelé, mimovoľné k. bez premýšľania, bezduchosť gréc.
šablónovitosť zjednodušené, povrchné k. podľa hotových vzorov hol.-nem.
stereotypnosť ustálené, opakované, navyknuté, nemenné, jednotvárne k. gréc.
automatizmus samovoľné, mimovoľné k. nezávislé od vôle gréc. odb.
asertivita priame, pevné a otvorené, ale nenásilné, mierne k. a správanie na dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných lat. psych.
fair play fér plej čestné, slušné, priame k. angl. hovor.
eupraxia správne k. gréc.
handel nečestné k., pokútny obchod nem. hovor. pejor.
čachre nečestné, nepoctivé, pokútne k. hebr.-nem. pejor.
machinácia lat. pejor. obyčajne v plur.
machle nem. pejor.
čachre hebr.-nem. pejor.
machre nem. hovor. expr.
techtle-mechtle podvod, úskok, podvodné úskočné k. tal. hovor.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver premyslené k., obratný postup, ťah, úskok franc.
paráda pôsobivé, obratné k. špan. hovor.
špekulovanie vypočítavé, prospechárske k. lat.
simulácia k. predstierajúce určitý práv. úkon lat. práv.
delikt protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, previnenie, priestupok, prečin, trestný čin lat. práv.
delikvencia protiprávne k., páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná činnosť lat.
kriminalita protiprávne k., páchanie trestných činov, trestná činnosť, zločinnosť lat. práv.
prekriminalita protiprávne k., páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov lat. práv.
voluntarizmus svojvoľné k., svojvôľa lat. kniž.
agresívnosť útočné, výbojné k., správanie lat.
avanturizmus dobrodružné, nezodpovedné, bezohľadné k. franc.
altruizmus lat.
filantropia nezištné k. v prospech iných ľudí, starostlivosť o dobro ľudí, pomáhanie slabým, dobročinnosť, ľudomilstvo, nezištnosť, obetavosť gréc.
anticipácia predčasné k. lat. práv.
parergázia slobodné obrátené k. nezodpovedajúce želanému gréc. lek. psych.
anankazmus gréc. lek.
obsesia nutkavé k. v dôsledku vtieravých myšlienok lat. psych. lek. porovnaj správanie činnosť 1 postup 1