Výsledky vyhľadávania

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

nutkanie

obsesia lat.
anankazmus (duševná choroba s nutkavými, vtieravými stavmi, myšlienkami, konaním) gréc. lek. psych.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
ergaziománia (chorobná nutkavá potreba činnosti) gréc. lek.
onomatolália (n. k stálemu opakovaniu rovnakých slov) gréc. lek.
onomatománia (chorobné n. k opakovanému spomínaniu na zabudnuté mená) gréc. lek.
dipsománia (chorobné pravidelné n. k alkoholu) gréc. lek.
grafomanstvo (porucha konania prejavujúca sa chorobnou nutkavou potrebou písať) gréc.
dromománia (chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť) gréc. lek.
poriománia gréc. lek.
ekdománia (nutkavá túžba po cestovaní) gréc. kniž.
nauzea (n. k vracaniu, pocit nevoľnosti spravidla predchádzajúci vracanie) gréc.-lat. lek.
polakizúria (chorobné časté n. na močenie) gréc. lek.
cystalgia (pomalé a bolestivé močenie s častým n.) gréc. lek.
tenezmus (bolestivé, neutíšiteľné n. na stolicu) gréc.-lat. lek. porovnaj návyk

predstava

predstava 2 (obraz vytvorený fantáziou, vidina)
ideál (p. dokonalosti, o dokonalej podobe niečoho) gréc.-lat.
plán (p. budúcnosti, úmysel, zámer) lat.
utópia (vysnívaná, neuskutočniteľná p. o niečom dokonalom, výmysel) gréc.-angl.
utopizmus (neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, vysnívané predstavy) gréc.-angl.
apokalypsa (vidina pohromy, nešťastia, hrôzy) gréc. kniž.
chiméra gréc.
miráž (klamná p., prelud, vidina, zdanie, klam, prízrak) franc. kniž.
ilúzia (klamná p., skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam, prelud) lat.
vízia (mylná zmätená p., zmyslový klam, prelud, vidina; videnie do budúcnosti, predvídanie) lat. kniž.
fikcia (klamná p., vidina, prelud, zdanie, klam) lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, prelud, mam) gréc.-franc.
fotizmus (klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam) gréc. lek.
déjà vu /deža vi/
déjà vécu /deža veki/ (klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil) franc. psych.
trompe l’oeil /tromp löj/ (klamná p. v maliarstve, zrakový klam) franc. výtv.
halucinácia (porucha vnímania, keď vlastná p. je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie) lat. psych.
pseudohalucinácia (halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad) gréc. + lat. lek. psych.
monoideizmus (halucinácia v hypnóze) gréc. psych.
akoazma (sluchová halucinácia prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod.) gréc. lek.
fonizmus (vnímanie zvuku, slov, tónov bez podnetov a účasti zmyslov, zvukový klam) gréc. lek.
fonopsia (sluchová p. vznikajúca pri zrakových vnemoch) gréc. psych.
stroboskopia (optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou) gréc.
synestézia (p. vyvolaná vnemami iných zmyslov, súznenie zmyslov) gréc. psych.
obsesia lat. psych. lek.
anankazmus (vnucujúca sa, nutkavá, vtieravá p.) gréc. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
efeméra (krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový jav, vidina) gréc. kniž.
eidetizmus /ej-/ (p. prežívaná ako skutočnosť, schopnosť vizuálnej predstavivosti skôr videných obrazov, predmetov a situácií) gréc. psych.
zooantropia (chorobná p. duševne chorého, že je zvieraťom) gréc. lek.
lykantropia (chorobná p. duševne chorého, že je divou zverou) gréc. lek.
antropopatizmus (p. boha ako bytosti s ľudskými vlastnosťami) gréc. filoz.
vampirizmus (poverčivá p. o upíroch) srbochorv.

konanie

konanie 1 (spôsob vykonávania niečoho, vystupovanie pri tom)
akt (čin, úkon, výkon) lat.
akcia (zámerná činnosť s istým cieľom) lat.
ofenzíva (rozsiahla útočná akcia) lat.
aktívnosť (k. všeobecne) lat.
metóda (k. na dosiahnutie cieľa) gréc.
mechanickosť (neuvedomelé, mimovoľné k. bez premýšľania, bezduchosť) gréc.
šablónovitosť (zjednodušené, povrchné k. podľa hotových vzorov) hol.-nem.
stereotypnosť (ustálené, opakované, navyknuté, nemenné, jednotvárne k.) gréc.
automatizmus (samovoľné, mimovoľné k. nezávislé od vôle) gréc. odb.
asertivita (priame, pevné a otvorené, ale nenásilné, mierne k. a správanie na dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných) lat. psych.
fair play /fér plej/ (čestné, slušné, priame k.) angl. hovor.
eupraxia (správne k.) gréc.
handel (nečestné k., pokútny obchod) nem. hovor. pejor.
čachre (nečestné, nepoctivé, pokútne k.) hebr.-nem. pejor.
machinácia lat. pejor. obyčajne v plur.
machle nem. pejor.
čachre hebr.-nem. pejor.
machre nem. hovor. expr.
techtle-mechtle (podvod, úskok, podvodné úskočné k.) tal. hovor.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (premyslené k., obratný postup, ťah, úskok) franc.
paráda (pôsobivé, obratné k.) špan. hovor.
špekulovanie (vypočítavé, prospechárske k.) lat.
simulácia (k. predstierajúce určitý práv. úkon) lat. práv.
delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, previnenie, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
delikvencia (protiprávne k., páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná činnosť) lat.
kriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov, trestná činnosť, zločinnosť) lat. práv.
prekriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov) lat. práv.
voluntarizmus (svojvoľné k., svojvôľa) lat. kniž.
agresívnosť (útočné, výbojné k., správanie) lat.
avanturizmus (dobrodružné, nezodpovedné, bezohľadné k.) franc.
filantropia (nezištné k. v prospech iných ľudí, starostlivosť o dobro ľudí, pomáhanie slabým, dobročinnosť, ľudomilstvo, nezištnosť, obetavosť) gréc.
anticipácia (predčasné k.) lat. práv.
parergázia (slobodné obrátené k. nezodpovedajúce želanému) gréc. lek. psych.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavé k. v dôsledku vtieravých myšlienok) lat. psych. lek. porovnaj správaniečinnosť 1postup 1

choroba

noso- /noso/
patho- /pato/
-pathia /patia/
-patia gréc. v zlož. sl.
traumatizmus (s. organizmu po úraze, telesnom al. duševnom zranení) gréc. lek.
idiopatia (ch. bez vzťahu k inej, základnej chorobe, ch. jednotlivého orgánu) gréc.
rachitída (ch. prejavujúca sa krivením kostí, krivica) gréc.
lumbago lat.
lumbalgia (ch. prejavujúca sa prudkou bolesťou v krížoch, úsad, húser) lat. + gréc.
reuma (zápalová bolestivá, ch. kĺbov, svalov, chrbtice a pod., lámka) gréc.
podagra gréc.
gicht (metabolická ch. kĺbov, lámka, pakostnica, dna) ?
chiragra (reuma kĺbu ruky) gréc.
omagra (reuma kĺbu ramena) gréc.
gonagra (reuma kĺbu kolena) gréc.
podagra (reuma palca na nohe) gréc.
osteoartróza (degeneratívna ch. kĺbu) gréc.
gonartróza (artróza kĺbu kolena) gréc.
tábes (ch. miechy po neliečenom syfilise) lat.
myopatia (ch. svalstva prejavujúca sa úbytkom a ochabovaním svalstva) gréc.
myotónia (ch. prejavujúca sa spomaleným uvoľňovaním svalov) gréc.
paramyotónia (myotónia pod vplyvom chladu) gréc.
myasténia (ch. prejavujúca sa nadmernou únavou svalov) gréc.
elefantiáza (ch. prejavujúca sa zväčšením orgánu, najmä dolných končatín) gréc.
kalcinóza (ch. vyznačujúca sa tvorbou vápenných ložísk) lat.
skleróm (chronická nákazlivá ch. nosovej sliznice, nosa a dýchacích ciest) gréc.
astma (ch. prejavujúca sa záchvatmi dušnosti, dýchavičnosť, záduch) gréc.
alergóza (ch. vznikajúca na základe zvýšenej citlivosti, precitlivenosti organizmu, napr. astma) gréc.
bronchiektáza (ch. priedušiek, ich rozšírenie) gréc.
bronchostenóza (ch. priedušiek, ich zúženie) gréc.
tracheopatia (ch. priedušnice) gréc.
insperzia (choroba spôsobená zaprášením) lat.
pneumokonióza (choroba spôsobená zaprášením pľúc) gréc.
tabakóza (zaprášenie tabakovým prachom) indián.-špan.
antrakóza (zaprášenie uhoľným prachom al. sadzami) gréc.
silikóza (zaprášenie kremenným prachom, prachom oxidu kremičitého) lat.
azbestóza (zaprášenie azbestovým prachom) gréc.
aluminóza (zaprášenie hliníkovým prachom) lat.
sideróza (zaprášenie železom, zlúčeninami železa) gréc.
stanóza (zaprášenie prachom oxidu ciničitého) lat.
talkóza (zaprášenie mastencom) arab.-franc.
coryza /ko-/ gréc.
influenza (chrípka) tal.
španielska chrípka (chrípka na konci 1. svetovej vojny s vysokou úmrtnosťou) vl. m.
morbily (nákazlivá vírusová ch. horných dýchacích ciest prejavujúca sa horúčkou, kašľom, chrípkou, vyrážkou, osýpky) lat.
kinetóza (ch. z pohybu v dopravných prostriedkoch prejavujúca sa nevoľnosťou, najmä morská nemoc) gréc.
naupatia (morská nemoc) gréc.
stomatóza (ch. úst) gréc.
trofopatia (ch. spôsobená poruchou výživy) gréc.
diabetes (ch. látkovej premeny, cukrovka) gréc.
soor /sór/ hol.
moniliáza (ch. postihujúca sliznicu dutiny úst a tráviaceho traktu bielym povlakom, múčnatka) lat.
teniáza (črevná ch. vyvolaná pásomnicou) lat.
rusiopatia (nákazlivá črevná choroba prenosná z ošípaných na človeka, červienka, úplavica) gréc.
cholera (nákazlivá črevná ch. prejavujúca sa vracaním, kŕčmi) gréc.
salmonelóza (nákazlivá črevná ch. vyvolaná baktériami) vl. m.
týfus (ťažká nákazlivá ch. s hnačkou, horúčkou, so stratou vedomia) gréc.-lat.
hepatóza (neurčená degeneratívna ch. pečeňového tkaniva) gréc.
ikterus (žltačka) gréc.-lat.
pankreatopatia (neurčená ch. podžalúdkovej žľazy) gréc.
proktodýnia (ch. konečníka) gréc.
sprue /sprú/ (ch. tenkého čreva prejavujúca sa poruchou vstrebávania, hnačkami) angl.
nefropatia (ch. obličiek) gréc.
nefróza (nezápalová ch. obličiek) gréc.
cystalgia (ch. prejavujúca sa pomalým a bolestivým močením s častým nutkaním) gréc.
skleróza (chorobné tvrdnutie tkaniva, kôrnatenie) gréc.
artérioskleróza (ch. tepnových ciev v dôsledku ich zrubnutia, kôrnatenie ciev) gréc.
hemofília (dedičná krvácavosť u mužov prenášaná ženami) gréc. biol.
leukóza (ch. krvi prejavujúca sa nadmernou tvorbou bielych krviniek, bielokrvnosť) gréc.
cirhóza (ch. orgánu, zatvrdnutie prestavbou tkaniva a zmnožením väziva) gréc.
dermatóza gréc.
erupcia (ch. kože rôzneho pôvodu, všeobecne) lat.
keratóza (nadmerné al. chorobné rohovatenie kože) gréc.
sklerodermia (ch. kože prejavujúca sa zväčšením a stvrdnutím kože al. podkožných tkanív) gréc.
lichen (ch. kože rôznej povahy, lišaj) gréc.
ekzém (zápalová ch. kože spôsobená precitlivenosťou, lišaj) gréc.
ichtyóza (rohovatenie, šupinatosť kože) gréc.
sklerodermia (ch. kože prejavujúca sa zväčšením a stvrdnutím kože al. podkožných tkanív) gréc.
pityriáza (plesňová ch. kože s pľuzgiermi, kt. sa olupujú, šupinatosť kože) gréc.
psoriáza (ch. kože s tvorbou ošupujúcich sa striebrolesklých šupín na kolenách, lakťoch a pod., lupienka) gréc.
vitiligo (ch. kože s bielymi škvrnami citlivými na svetlo) lat.
trichofýcia (nákazlivá plesňová ch. kože spôsobená hubami) gréc.
sykóza (ch. kože na tvári, vo fúzoch a na brade) gréc.
trichofytóza (ch. kože spôsobená rozsevom plesne krvnou cestou do kože) gréc.
epizoonóza (ch. kože spôsobená parizitmi žijúcimi na koži, napr. svrab) gréc.
kondylóm (ch. kože spôsobená vírusom v zaparených miestach, bradavica) gréc.
ektyma (vredovitá ch. kože vyvolaná streptokokmi a stafylokokmi, s chrastou) gréc.
herpes gréc.
herpeti- (vírusová ch. kože al. sliznice v podobe pľuzgierikov, opar) gréc. v zlož. sl.
eflorescencia (chorobné zmeny kože, vyrážka) lat.
skabióza (nákazlivá ch. kože spôsobená roztočmi, svrab, prašivina) lat.
papula (ohraničené a vystupujúce ložisko na koži, pupenec) lat.
tinea (plesňová ch. kože, kožná vyrážka) lat.
rozeola (plošná kožná jasnočervená vyrážka) lat.
urtikária (ch. kože prejavujúca sa vyrážkami, žihľavka) lat.
akné gréc.
komedo (ch. kože prejavujúca sa zápalom mazových žliaz kože, uhrovitosťou, uhry, pupence, vyrážky, vriedok) lat.
exantém (vyrážka) gréc.
pomfus (žihľavkový pupenec) gréc.
melazma (ch. kože prejavujúca sa čiernymi škvrnami, najmä na nohách) gréc.
prurigo (ch. kože prejavujúca sa silným svrbením, svrbľavka) lat.
strofulus (ch. kože prejavujúca sa drobnými svrbiacimi pupencami, u detí od 1 do 3 rokov) gréc. lek.
pemfigus (ch. kože prejavujúca sa pľuzgiermi) lat.
seborea (ch. kože prejavujúca sa nadmerným vylučovaním kožného mazu, mazotok) lat. + gréc.
xeroderma (vrodená suchosť kože) gréc.
fotodermatóza (ch. kože vyvolaná al. zhoršená slnenčným žiarením) gréc.
makula (ch. kože, chorobná škvrna) lat.
papula (ohraničené a vystupujúce ložisko na koži, pupenec) lat.
variola (nákazlivá ch. s vyrážkami, horúčkou a pod., pravé kiahne) lat.
varicela (detská vírusová nákazlivá ch. so svrbivými pľuzgiermi, ovčie kiahne) lat.
šarlach lat.-nem.
skarlatina (nákazlivá ch., najmä detská, prejavujúca sa horúčkou, bolesťou hrdla a vyrážkami) perz.-tal.
rubeola (nákazlivá ch. prejavujúca sa ružovou vyrážkou, ružienka) lat.
onychóza (ch. nechtov) gréc.
venereo- (pohlavná ch.) lat. v zlož. sl.
gonorea gréc.
triper (nákazlivá pohlavná ch., kvapavka) nem. hovor. zastar.
lues lat.
syfilis (nákazlivá chronická pohlavná ch.) vl. m.
metalues (lues objavujúci sa mnoho rokov po nakazení) gréc. + lat.
ovariopatia (ch. vaječníka) lat. + gréc.
dysfrénia (duševná ch.) gréc.
mánia gréc.
-mánia (duševná ch. prejavujúca sa vzrušenou náladou, nadmernou činnosťou) gréc. v zlož. sl.
hebefrénia (duševná ch. prejavujúca sa protikladmi v konaní) gréc.
pitiatizmus (duševná ch. prejavujúca sa nestálymi náladami, snahou upútať pozornosť, neprimeranými reakciami, zveličovaním) gréc.
mnemasténia (duševná ch. prejavujúca sa ochabovaním, stratou pamäti) gréc.
absesia lat.
anankazmus (duševná ch. s nutkavými, vtieravými stavmi, myšlienkami, konaním) gréc.
schiza (duševná ch. spojená s narušením al. rozpadom osobnosti) gréc. slang.
neuróza (duševná ch. spôsobená poruchou vyššej nervovej činnosti) gréc.
psychasténia (úzkostná neuróza s príznakmi nerozhodnosti, pochybností, nedôvery, neistoty) gréc.
autizmus (duševná ch., uzavretie do seba, do vnútorného sveta bez ohľadu na okolie)
kleptománia (chorobná náklonnosť k bezdôvodným krádežiam) gréc.
neuropatia (bližšie neurčená nervová ch.) gréc.
chorea (porucha centrálnej nervovej sústavy u detí, vykonávanie bezúčelných pohybov, tanec svätého Víta, zrádnik) gréc.
epilepsia gréc.
beťah (p. prejavujúca sa opakovanými záchvatmi a kŕčmi, stratou vedomia, padúcnica, zrádnik) maď. hovor. expr.
ischias (ch. sedacieho nervu prejavujúca sa bolesťami v krížoch vystreľujúcimi do dolnej končatiny) gréc.
tetanus gréc.-lat.
tetan (nákazlivá ch. nervovej sústavy prejavujúca sa zmeravením šije a kŕčmi) gréc.-lat. zried.
epidémia (hromadný, časovo a miestne ohraničený výskyt nákazlivej choroby) gréc.
pandémia (hromadný výskyt nákazlivej choroby bez priestorového obmedzenia) gréc.
endémia (dlhodobý výskyt nákazlivej choroby v určitej oblasti) gréc.
epizootia (hromadná nákaza zvierat vyskytujúca sa na veľkých územiach) gréc.
panzootia (hromadná nákaza zvierat rozšírená na území celého štátu al. svetadielu) gréc. zool.
enzootia (hromadná nákaza zvierat miestneho rozsahu, najmä pravidelná) gréc.
traumatóza (ch. vznikajúca pri vniknutí infekcie do rany) gréc.
antropozoonóza (nákazlivá ch. prenosná zo zvieraťa na človeka) gréc.
zoonóza (ch. zvierat prenosná prirodzenou cestou na človeka) gréc.
sodoku (ch. krýs, potkanov uhryznutím prenosná na človeka) jap.
tularémia (nákazlivá ch. hlodavcov prenosná na človeka) vl. m.
šarlach (nákazlivá detská ch.) lat.-nem.
pertussis (nákazlivá detská ch. so záchvatmi kašľa, čierny kašeľ) lat.
diftéria (nákazlivá ch., záškrt) gréc.-lat.
malária tal.
paludizmus (nákazlivá horúčkovitá ch. prenášaná komárom rodu Anopheles) lat.
lyssa gréc.
rabies /-és/ (nákazlivá ch. prejavujúca sa zúrivosťou, besnota) lat.
lepra (tropická a subtropická nákazlivá ch. spôsobujúca rozpad tkaniva, malomocenstvo) gréc.
tubera lat. hovor. pejor.
ftíza (zdĺhavá nákazlivá ch. postihujúca všetky tkanivá a orgány, vyvolaná tzv. Kochovým bacilom, suchoty, suchotiny) gréc. zastar.
lupus (tuberkulóza kože) lat.
antrax (celková nákazlivá ch. ľudí a zvierat, sneť slezinná) gréc.
aids (ch. spôsobená vírusom HIV, so stratou imunity voči infekčným chorobám) angl. skr.
parazitóza (ch. spôsobená cudzopasným organizmom, cudzopasníkom) gréc.
helmintóza (ch. spôsobená cudzopasnými červami) gréc.
mykóza (ch. spôsobená plesňami al. hubami) gréc.
viróza (ch. vyvolaná najjednoduchšími nebunkovými mikroorganizmami) lat.
toxikopatia (ch. vyvolaná jedovatými látkami) gréc.
flykténa (detská alergická ch. očnej rohovky a spojovky) gréc.
keratopatia (nezápalová ch. očnej rohovky) gréc.
retinopatia (ch. očnej sietnice) lat. + gréc.
otopatia (ch. ucha) gréc.
avitaminóza (ch. z nedostatku vitamínov) gréc. + lat.
hypovitaminóza (chorobný stav vyvolaný nedostatkom vitamínov) gréc. lek.
hypervitaminóza (chorobný stav vyvolaný nadbytkom vitamínov) gréc. lek.
pelagra (avitaminóza z nedostatku vitamínu PP) tal.
beri-beri (avitaminóza z nedostatku vitamínu B1) ind.
skorbut (avitaminóza z nedostatku vitamínu C prejavujúca sa zvýšenou krvácavosťou) germ.
Alzheimerova ch. /alchajm-/ (ch. prejavujúca sa senilnou demenciou) vl. m.
Parkinsonova ch. (degeneratívna ch. mozgu prejavujúca sa strnulosťou, trasením a pod.) vl. m. porovnaj poruchanedostatok 1otrava 2krvácaniezápalopuchbolesťslabomyseľnosť

posadnutie, posadnutosť

fanatizmus (vášnivá, slepá, horlivá zaujatosť spojená s neznášanlivosťou, vášnivosť, horlivosť, náruživé neznášanlivé nadšenie) lat.
mánia gréc.
-mánia (vášnivá až chorobná zaujatosť, vášeň, náruživosť, túžba po niečom; duševná choroba prejavujúca sa vzrušenou náladou, nadmernou činnosťou lek.) gréc. v zlož. sl.
mamonárstvo (nespútaná túžba po majetku, bohatstve) hebr.-gréc. pejor.
chryzománia (chorobná túžba po zlate) gréc.
workholizmus /uórk-/ (p. prácou, závislosť na práci) angl. + arab.-angl.
pariománia (chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť) gréc. lek.
ekdemománia gréc. kniž.
poriománia (chorobná túžba po cestovaní) gréc. lek.
oniománia (chorobná túžba po nakupovaní) gréc. lek. psych.
absesia lat.
anankazmus (duševná choroba s nutkavými, vtieravými stavmi, myšlienkami, konaním) gréc. lek. psych.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
paranoja (chronická duševná porucha prejavujúca sa logicky uceleným bludom neodôvodnenej podozrievavosti, vzťahovačnosti a pocitu prenasledovania) gréc. lek. psych. porovnaj túžba