Výsledky vyhľadávania

spis

spis 1 (listina, písomnosť)
lajster lat. hovor.
skriptúra lat. kniž. a odb.
akt lat.
aktá (písomný záznam)
prius (obyčajne v plur. priora, s. predchádzajúci v tej istej veci) lat.
elaborát (písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu) lat.
koncept (predbežný návrh, náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
makulát (koncept na nečisto) lat. odb. zried.
promemórium (pamätný s.) lat. hist.
rezervát (tajný s.) lat. hist.
archiválie (spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
škart (vyradené, vytriedené spisy, listiny, písomnosti) gréc.-tal.
aide-mémoire /éd –moár/ (s. so záznamom ústneho rokovania v diplom. styku) franc. dipl.
ad acta /akta/ (<i>odložiť, založiť, uložiť ako vybavené al. aj bez vybavenia</i> ku spisom, do spisov) lat. kniž. admin. porovnaj listina

plán

plán 2 (vopred stanovený rozvrh činnosti)
program gréc.
propozícia (rozvrh činnosti, úloh a cieľov) lat.
diagram gréc.
graf (znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres) gréc. mat.
histogram (stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti) gréc.
grafikon (znázornenie nadväzujúcich postupov, úloh a pod., najmä v doprave a riadení výroby) gréc.
farplán (časový p. postupov al. činností) nem. hovor.
harmonogram (znázornenie vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu) gréc.
chronogram (harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase) gréc.
projekt (p. vedeckého al. umeleckého diela) lat.
scenár (postup, rozpis krokov pri dosahovaní cieľa) gréc.-lat. pren. publ.
koncepcia lat.
koncept (osnova, rozvrh) lat.
dispozícia (osnova, rozvrh, rozvrhnutie, rozdelenie) lat.
konspekt (stručný p. diela) lat.
elaborát (písomné spracovanie p., námetu, návrhu) lat.

návrh

koncept (predbežný n., náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
koncepcia (plán, osnova, rozvrh) lat.
makulát (koncept, spis na nečisto) lat. odb. zried.
projekt (n. tech. al. stav. diela, zámer) lat.
elaborát (písomné spracovanie n., námetu, úlohy, správy, plánu) lat.
utópia (vysnívaný neuskutočniteľný n. na niečo dokonalé, výmysel) gréc.-angl.
model (zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako n., vzor, predloha, plán al. napodobnenina) tal.
maketa (zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu) tal.-franc.
abbozzo /aboco/ (prvý n. plastického diela v hline al. vo vosku) tal. výtv.
kartón (n. na výtvarné dielo na tvrdom papieri) tal.-franc. výtv.
layout /lejaut/ (kreslený n. na zalomenie a celkový vzhľad tlačoviny) angl. polygr.
design /dizajn/
dizajn (n. na povrchové vzorovanie výrobku al. diela, výtvarné riešenie, stvárnenie, vzhľad) angl.
tip (dobrá rada, odporúčanie) angl.
tutovka (istý tip, zaručená rada, najmä pri stávkach) román. slang.
draft (n. textu, písomný podklad) angl.
bill (právna listina, n. zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a USA) angl. práv.
oferta (n. na uzavretie zmluvy) lat.-franc. obch. práv.
punktácia (písomný n. zmluvy s hlavnými zásadami, predbežná zmluva) lat. zastar.
prezentácia (n. na menovanie niekoho do úradu, podanie tohto n.) lat. zastar.

námet

námet 2 (návrh)
idea gréc.
propozícia (návrh) lat.
koncept (predbežný návrh, náčrt, náčrtok, prvopis) lat.
elaborát (písomné spracovanie n., návrhu, úlohy, spisu, správy, plánu) lat. porovnaj návrh

spracovanie

metalurgia (odvetvie výroby zaoberajúce sa výrobou a s. kovov a zliatín, hutníctvo) gréc.
mineralurgia (ťažba a s. nerastov) lat. + gréc. odb.
recykling (spracovávanie použitých materiálov, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, uvedenie, uvádzanie znova do obehu) lat. + gréc.-angl.
besemerácia vl. m.
pudlovanie (spracovávanie surového železa na kujné, skujňovanie) angl. hut.
toreutika (výroba predmetov spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou) gréc.
patentovanie (tepelné s. ťahaného oceľového drôtu na odstránenie stvrdnutia spôsobeného ťahaním za studena) lat. hut.
garbiarstvo (s. surových zvieracích koží, kožiarstvo) nem.
hachľovanie (s. ľanu a konopí na odstránenie krátkych vlákien, česanie) nem. text.
design /dizajn/
dizajn (povrchové vzorovanie výrobku al. diela, jeho výtvarné riešenie, stvárnenie, vzhľad) angl. porovnaj výroba
parafráza (voľné s. cudzej lit., hud. predlohy, myšlienky, prerozprávanie) gréc.
ekranizácia (film. s., sfilmovanie) franc.
dastan (nové prerozprávanie rozprávok a povestí, Blízky a Stredný východ) turk.
elaborát (písomné s témy, námetu, návrhu, úlohy, spisu, správy, plánu) lat.
dokumentácia (sústreďovanie, zhromažďovanie a spracovávanie odbornej literatúry na poskytovanie informácií) lat.

myšlienka

myšlienka 3 (námet, zameranie umeleckého al. vedeckého diela)
idea gréc.
téma (základná m. umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela, námet) gréc.
tematika (súbor, okruh tém) gréc.
sujet /süže, süžet, sužet/ (m., najmä lit. diela) franc.
motív (základná, vedúca m. umeleckého diela) lat.
leitmotív /lajd-/ (m. prechádzajúca celým umeleckým dielom) lat.-nem.
téza (výklad základných myšlienok) gréc.
objekt (predmet poznania, činnosti a pod.) lat.
idée fixe /idé fix/ (príznačný motív) franc. hud.
elaborát (písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu) lat.
mytologéma (motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť) gréc.
klišé (ošúchaná, často al. nadmerne využívaná m.) franc.
topoi (spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti) gréc. lit.
pointa /-en-/ (hlavná m., prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu) franc.
fráza (hud. m., úsek hud. m.) gréc. hud.