zloduch

zloduch 2 zlý človek
diabol gréc.-lat. expr.
satanáš hebr. expr. pejor.
lucifer lat. pren. pejor.
ancikrist gréc. + vl. m. zastar. expr. pejor.
bazilišok gréc.-lat. pren.
kreatúra opovrhnutiahodný, zlý človek, netvor lat. pejor.
existencia pochybná, podozrivá osoba lat. hovor. pejor.
ksicht nepríjemný, nevítaný človek nem. subšt. pren.
amoralista nemravný, neslušný, hriešny človek lat. kniž.
pirát bezohľadný, násilnícky človek gréc.-lat. pren. expr.
numero človek so zlou povesťou, správaním lat.-tal. hovor. expr.
ras prísny až surový človek nem. pren. slang.
firma tal. pejor.
obšitoš človek s pochybnou povesťou nem. zastar. voj. slang.
idivíduum podozrivá, pochybná osoba lat. pejor.

podnik

podnik 1 organizácia vykonávajúca hosp. činnosť
firma tal.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
organizácia združenie osôb al. inštitúcií so spoločným programom, cieľom, záujmami gréc.-lat.
kompánia obchodná spoločnosť franc. hovor. expr.
akciovka účastinná spoločnosť lat. hovor.
corporation korporejšn angl.
korporácia obchodná spoločnosť v USA, najmä akciová spoločnosť lat.
incorporated company Inc. korporej- kompe- akciová spoločnosť v USA angl.
compagnie kompaňi obchodná spoločnosť vo Francúzsku franc.
company kompany obchodná spoločnosť vo Veľkej Británii angl.
limited -tid spoločnosť s ručením obmedzeným, uvádza sa pri mene firmy angl. obch.
société -sieté akciová spoločnosť, najmä banková al. poisťovacia franc. kniž.
koncern spojenie, zoskupenie, združenie práv. samostatných podnikov do ekon. a fin. celku lat.-angl. ekon.
holding obchodná spoločnosť, kt. svojím kapitálom ovláda a kontroluje iné spoločnosti angl. fin.
kombinát spojenie závodov a prevádzok rôznych výrobných odvetví lat.
konglomerát spojenie firiem zaoberajúcich sa nesúvisiacou činnosťou lat. ekon.
afilácia obchodná spoločnosť zriadená materským podnikom v zahraničí, s vlastnou práv. subjektivitou lat. ekon.
joint venture džoint venčr spoločnosť založená na kapitálovej a technologickej spoluúčasti samostatných subjektov, najmä z rôznych krajín angl. ekon.
a metà príležitostné spojenie dvoch firiem s rovnakým dielom na zisku, na spoločný účet tal. obch.
asociácia združenie, spojenie organizácií rovnakého druhu lat. ekon.
konfederácia spojenie organizácií, združenie, zväz, zväzok, spolok lat.
konzorcium príležitostné združenie podnikateľov, najmä bánk, na vykonanie určitého obchodu na spoločný účet lat. ekon.
kartel združenie práv. samostatných podnikov na obmedzenie al. vylúčenie konkurencie vo vzájomných vzťahoch tal.-franc.-angl. ekon.
monopol združenie podnikov ovládajúce výrobu al. odbyt určitého odvetvia gréc.-franc. ekon.
trust trast
trast združenie podnikov toho istého odboru; monopol, v kt. podniky strácajú výrobnú, obchodnú a práv. samostatnosť angl. ekon.
syndikát monopol so spoločným odbytovým a nákupným orgánom gréc.-lat. ekon.
pool púl združenie podnikateľov, bánk, poisťovní a pod. v angloamer. práve na vykonávanie určitých obchodov angl. ekon.
etablissement etablismá priemyselný, obchodný a pod. p., závod franc. kniž.
komunál p. v právomoci obce al. mesta lat. hovor. hist.
sponzor p., kt. fin. a pod. podporuje určitú činnosť na základe dohody lat.
komúna združenie ľudí so spoločným, najmä kolektívnym vlastníctvom majetku lat.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
arzenál p. na výrobu zbraní a munície, aj so skladmi arab.-tal.
rafinéria p. vykonávajúci čistenie s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí franc. odb.
mincovňa p. na razenie kovových peniazov lat.-nem.
gáter p. na rezanie dreva, píla nem. tech. slang.
paneláreň p. na výrobu veľkých plošných dielcov z betónu pre montované stavby lat.-hol. stav.
planografia p. na fotochem. rozmnožovanie plánov, výkresov na priesvitných podkladoch lat. + gréc. polygr.
hotel p. na prechodné ubytovanie a stravovanie franc.
hospic hotel skromnejšieho typu lat. porovnaj hotel
špeditérstvo p. zaoberajúci sa prepravou tovaru, zasielateľstvo tal.-nem.
aerolinka letecký p., p. pravidelnej leteckej dopravy gréc. + lat.-nem.
rejdárstvo p. prevádzkujúci dopravu nákladov, vykonávajúci námornú dopravu, na vlastných al. prenajatých lodiach lodiach hol. lod.
pošta p. zaobstarávajúci dopravu správ, doručovanie písomností, peňazí, balíkov, v minulosti aj osôb tal.
cursus publicus kurzus publikus štátna pošta zabezpečovaná poslami v starom Ríme lat.
agentúra lat.
agencia spoločnosť vykonávajúca určité služby, napr. zbierajúca informácie pre oznamovacie prostriedky franc. zastar.
agrokomplex spojenie poľnohosp. výroby a nadväzujúcich odvetví ekon.
agrokombinát veľký poľnohosp. p. s pridruženými odvetviami gréc. + lat.
farma väčší súkromný poľnohosp. p. zaoberajúci sa živočíšnou výrobou, chovom jedného druhu zvierat; pôvodne väčšie hospodárstvo v anglosaských krajinách angl. hosp.
ranč amer. dobytkárska farma špan.-angl.
rancho -čo latinskoamer. dobytkárska farma špan.
latifundium veľké pozemky v súkromnom vlastníctve, statok, veľkostatok lat.
plantáž poľnohosp. p. na pestovanie úžitkových rastlín na veľkých plochách, najmä v trópoch franc.
hacienda poľnohosp. p. v Južnej a Strednej Amerike a Španielsku špan.
estancia poľnohosp. p. v Latinskej Amerike lat.-špan.
fazenda poľnohosp. p. v Brazílii, usadlosť port.
sovchoz štátny poľnohosp. p. v bývalom ZSSR, štátny majetok rus. skr.
kooperatív družstvo, najmä svojpomocné lat.
kolchoz poľnohosp. výrobné družstvo v bývalom ZSSR rus.
artel jedna z foriem družstva v bývalom ZSSR tal.-rus.
konzum nákupné a spotrebné družstvo lat. hovor. zastar.
kibuc družstvo v Izraeli, poľnohosp. veľkopodnik hebr.
realitka p. zaoberajúci sa sprostredkovaním kúpy a predaja nehnuteľností lat. hovor.
lotéria p. organizujúci verejné stávkové hry, pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov tal.
cirkus zábavný p. s vystúpeniami zvierat a artistov, najmä v stane lat.
service -vis p. na poskytovanie opravárskych služieb angl.
multiservis p. poskytujúci mnohoraké služby, najmä prenájom prístrojov vrátane vykonávania opráv lat. + franc.
franchisor frenčajzor p. poskytujúci práv. samostatným príjemcom skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok angl. obch.
franchisista frenčajzista
franchisant frenčizant práv. samostatný p. prijímajúci od poskytovateľa skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok angl. obch.
faktor obchodná spoločnosť, kt. odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou lat.
forfaitér p. kupujúci dlhodobú pohľadávku voči zahraničnému dovozcovi od tuzemského vývozcu, najmä banka angl. obch.
VEB fauébé štát., národný p. v bývalej NDR nem. skr.
bonanza špan.
klondike -dajk
klondajk výnosný, vysoko ziskový p., ako objavenie zlatej žily vl. m. hovor.

meno

meno 1 slovné označenie, pomenovanie
nomen lat. kniž. a odb.
onomato- gréc. v zlož. sl.
alétonym občianske m. autora gréc.
autonym pravé, pôvodné m. autora gréc.
pseudonym krycie m. autora gréc.
nomen est omen m. je znamením, vystihujúcim, príznačným pre nositeľa, priliehavé m. vystihujúce svojho nositeľa, napr. kováč Kováč lat. kniž.
andronym ženské m. odvodené od mužského gréc. lingv.
in nomine Domini nó- v m. Pána lat. kniž. a náb.
otčestvo krstné, rodné m. po otcovi, prechádzajúce do mena detí, v Rusku a Bulharsku rus.
firma názov podniku, obchodné m. podniku tal.
topikum miestne m. gréc.
eponym m. osoby použité na pomenovanie krajiny, miesta, národa a pod. gréc. lingv.
matronymikon osobné m. odvodené z mena, zamestnania matky, ženy lat. + gréc. lingv.
patronymikon osobné m. odvodené z mena, zo zamestnania otca, muža gréc. lingv.
singulatívum m. označujúce jednotlivinu a odvodené od látkového al. hromadného mena lat. lingv.
onymum vlastné m. gréc. lingv.
proprium vlastné podstatné m. lat. lingv.
toponymum vlastné zemepisné m. gréc. lingv.
geotoponymum vlastné m. zemepisného útvaru, objektu, najmä rieky, mesta a pod., jeho názov gréc. lingv.
endonym vlastné m. zemepisného útvaru v jazyku krajiny, kde sa nachádza gréc. lingv.
exonymum vlastné m. zemepisného útvaru v inom jazyku gréc. lingv.
limnonymum vlastné m. vodnej nádrže, jazera, rybníka gréc. lingv.
ojkonymum vlastné m. sídla, obývaného miesta, aj zaniknutého gréc. lingv.
choronymum vlastné m. väčších prírodných al. správnych celkov gréc. lingv.
hydronymum vlastné m. vodného objektu, mora, toku, jazera a pod. gréc. lingv.
dromonymum vlastné m. cesty al. inej komunikácie gréc. lingv.
hodonymum vlastné m. dopravnej cesty, ulice, námestia, mosta a pod. gréc. lingv.
drimonymum vlastné m. lesa al. jeho časti gréc. lingv.
oronymum vlastné m. zvislého útvaru, hory, vrchu, pohoria, priesmyku, údolia a pod. gréc. lingv.
eklézionymum vlastné m. náb. miesta, oltára, kríža a pod. gréc. lingv.
anoikonymum vlastné m. neživého objektu na mape, kt. nie je určený na obývanie gréc. lingv.
selenonymum vlastné m. objektu na Mesiaci gréc. lingv.
chrononymum vlastné m. časového úseku, napr. Veľká noc gréc. lingv.
antroponymum vlastné m. človeka al. skupiny ľudí gréc. lingv.
hypokoristikum citovo zafarbené, domácke, dôverné, maznavé rodné al. príbuzenské vlastné m. gréc. lingv.
etnonymum vlastné m. národa, národnosti, kmeňa gréc. lingv.
ergonymum vlastné m. organizácie, ústavu, spolku gréc. lingv.
ideonymum vlastné m. prejavu duchovnej kultúry, napr. obrazu, lit. diela gréc. lingv.
zoonymum vlastné m. zvieraťa gréc. lingv.
substantívum podstatné m. lat. lingv.
maskulínum podstatné m. mužského rodu lat. gram.
feminínum podstatné m. ženského rodu lat. lingv.
feminatívum podstatné m. ženského rodu, najmä odvodené z mužského rodu lat. lingv.
neutrum podstatné m. stredného rodu lat. lingv.
epikoinon podstatné m. nevyjadrujúce prirodzený rod, napr. nájdenec, sirota a pod. gréc. lingv.
singulare tantum -lá- podstatné m., kt. má iba jednotné číslo lat. lingv.
kolektívum hromadné podstatné m. lat. lingv.
konkrétum predmetné podstatné m. lat. gram.
gerundium slovesné podstatné m. utvorené zo slovesa lat. lingv.
apelatívum všeobecné podstatné m. gram.
proprium vlastné podstatné m. lat. lingv.
adjektívum prídavné m. lat. lingv.
gerundívum slovesné prídavné m. s významom nutnosti lat. lingv.
indeklinábile nesklonné m. lat. lingv.
indefinítum neurčité m., napr. zámeno lat. lingv.

fľandra

fľandra nem. hrub.
prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká žena, pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká žena, neviestka gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.

cundra

prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra ? hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká žena, pobehlica lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká žena, neviestka gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefonického zavolania angl.

žena

femina lat. lek.
femino- lat. v zlož. sl.
gynaeco- -neko
gyno- gréc. v zlož. sl.
memsahib ind.
báryšňa rus. iron.
pixľa nem. pren. hrub.
blondýnka ž. al. dievča so svetlými vlasmi, plavovláska franc.
brunetka ž. al. dievča s tmavými vlasmi franc.
lady lej- ž., dáma, pani angl. pren.
dáma zdvorilé označenie ž. franc.
dáma ž. s vyberaným pôvodom al. správaním franc.
squaw skvó indián. ž.; ž., manželka v amer. prostredí indián.-angl.
matróna dôstojná staršia ž. lat.
matróna ž. statnej postavy, najmä staršia lat. expr. al. pejor.
cárica vznešená, pyšná, obdivovaná ž. rus. pren.
preciózka neprirodzená, vyumelkovaná, výstredná, strojená ž. prehnane dokonalá v správaní, konaní lat.-franc. kniž.
módedáma ž. obliekajúca sa podľa najnovšieho vkusu franc. hovor.
madame madam zdvorilé oslovenie ž. franc.
domina oslovenie rím. ž., pani hist.; ž., kt. má prevahu v sexuálnych vzťahoch lat.
hetéra vzdelaná ž., kt. viedla slobodný spôsob života mimo rodinného spoločenstva, v starom Grécku gréc. hist.
satí verná ž., vdova, kt. sa dala dobrovoľne spáliť so svojím mŕtvym mužom sanskrit hist.
nymph- -fo
nympho- -fo
nymfo- ž., najmä mladá gréc. v zlož. sl.
nymfa mladá krásna ž. gréc. pren.
grácia pôvabná mladá ž. lat. vl. m. expr. často iron.
madona krásna a cnostná ž. tal. pren. expr.
venuša krásna ž. vl. m.
fryna krásna, zvodná ž. vl. m. zried. kniž.
fešanda angl.-nem. hovor. expr.
štramanda pekná, vkusne oblečená ž., krásavica nem., angl.-nem. hovor., hovor. expr.
manekýnka hol.-franc.
modelka ž. predvádzajúca odevy na módnych prehliadkach; ž. stojaca ako predloha pre výtvarné spracovanie tal.
topmodelka špičková modelka angl. + tal.
pin-up girl pinap gerl modelka pózujúca pre fotografie na plagáty a pod. angl.
playmate plejmejt modelka pózujúca pre fotografie do časopisov a pod. angl.
moletka plnoštíhla ž. majúca zaokrúhlené tvary tela franc. hovor.
basa tučná ž. franc. pejor.
grácia škaredá, nepríjemná ž. lat. vl. m. expr. iron. hovor.
pulcheria škaredá ž., ohava, špata, škrata lat.
rašpľa škaredá stará ž. nem. pejor.
randa otrhaná ž. maď. pejor.
škatuľa nadávka ž. lat. pren. pejor.
halapirka hlúpa ž., hlupaňa maď. hovor. pejor.
ťapša škaredá, nemotorná, hlúpa ž., nadávka ž. maď. hovor. pejor.
sexica pôvabná, vyzývavo prížažlivá ž. lat. + tal. hovor. expr.
parádnica ž, kt. sa rada nápadne pekne, ozdobne, výstredne, draho oblieka špan. hovor.
fiflena povrchná parádnica tal. pejor.
koketka ž. snažiaca sa nápadným správaním vzbudiť pozornosť al. obdiv franc.
tigrica perz.-lat. pren. expr.
dračica príťažlivá, zvodná al. zlá, krutá ž. gréc.-lat. hovor. expr.
siréna zvodná ž., zvodkyňa gréc. vl. m. expr.
vamp démonicky zvodná žena srb.chorv.-angl.
putifárka záletná, neverná ž., zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná ž., záletnica vl. m. expr.
prostitútka predajná ž. poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze, neviestka lat.
devla cig. pejor.
filcka nem. subšt.
firma tal. pejor.
fľandra nem. hrub.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
škatuľa ľahká ž., pobehlica, cundra lat. pren. pejor.
hetéra staroveká ľahká ž., neviestka gréc.
kurtizána ľahká ž. z vyšších spoločenských vrstiev, neviestka franc.
loretka ľahká ž. z parížskeho podsvetia franc.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefinického zavolania angl.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
menáda gréc.-lat.
bakchantka ž., kt. sa zúčastnila slávnosti, obradu na počesť boha Bakcha al. Dionýza spojenej s hýrením gréc. hist. náb.
odaliska ž. v bývalom tur. háreme tur.
rakétľa ž. s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
erotomanka gréc. lek.
sexoška ž. s nadmerne vystupňovanými pohlavnými záujmami a pudmi lat. slang.
menáda zmyselná, bujná, vášnivá ž. gréc.-lat. pren.
nymfomanka ž. postihnutá chorobnou pohlavnou dráždivosťou a žiadostivosťou, vystupňovaním pohlavných záujmov a pudov gréc. lek.
lesbička ž. oddávajúca sa pohlavnej láske s inou ženou vl. m.
konkubína ž. žijúca s mužom manželským spôsobom bez sobáša, najmä cirk., družka lat.
hárem moslimove ž. žijúce vo vyhradenej časti moslimského domu; viac ž. okolo jedného muža pren. expr. arab.-tur.
striptérka ž. predvádzajúca vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku angl.
bardáma ž. platená za zabávanie hostí v nočnom zábavnom podniku nem. slang.
virago ž., kt. sa cíti ako muž, mužatka lat. lek.
kolombína ľstivá, úskočná, falošná ž. tal.
rafika lat.-gréc. pejor.
rebeka prefíkaná, výbojná, odporná, zlá ž. vl. m. pejor.
erdegbaba rázna, panovačná ž. maď.? slang. nár.
kofa ž. s hrubšími spôsobmi al. nižšími rozumovými schopnosťami nem. hovor.
rebeka zlá, nepríjemná, jazyčnatá ž. vl. m. pejor.
megera zlá, neznášanlivá, hašterivá, zúrivá, závistlivá ž. vl. m. pejor.
harpya zlomyseľná, hašterivá, zlostná, zlá ž., bosorka, ježibaba gréc.
fúria zúrivá, divá, zlostná, rozzúrená, zlá ž. vl. m.
xantipa neznášanlivá, hašterivá ž., jazyčnica vl. m. pejor.
sotoňa hebr. pejor.
diablica zlostná žena, čertica, diablica gréc.-lat.
striga lat.-rum.
bosorka maď.
ježibaba zlá, nepríjemné ž., čertica rus.
amazonka bojovná odvážna ž., mužatka vl. m. gréc.
sufražetka bojovná, energická ž. angl. pren. expr.
nulipara ž., kt. ešte nerodila lat. lek.
unipara ž., kt. porodila jedno dieťa lat. lek.
primipara ž., kt. rodí prvýkrát, prvorodička lat. lek.
bipara ž., kt. porodila druhé dieťa, druhorodička lat. lek.
multipara ž., kt. rodila viackrát, viacrodička lat. biol.
puerpera ž. v šestonedelí, šestonedieľka, rodička lat. lek.
gynandroid ž. s druhotnými mužskými znakmi gréc. lek.
Pandora prvá ž. gréc. mytol.
Amazonka mýtická bojovná ž. na ostrove Lemnu
sfinx obluda s telom napoly levím a ženským kladúca neriešiteľné otázky gréc. mytol.
Gorgóna bytosť s hadmi vo vlasoch, netvor ženského pohlavia, kto sa na ňu pozrie, skamenie gréc. mytol.
Medúza Gorgóna, kt. Perzeus odsekol hlavu gréc. mytol.
Euryalé ostatné dve Gorgóny gréc. mytol.
Harpya bytosť s vtáčím telom a ženskou hlavou odnášajúci duše mŕtvych do podsvetia gréc. mytol.
valkýra ženská démonická bytosť, kt. privádzala bojovníkov padlých v boji do sídla germ. bohov škand. mytol.
kikimora rozprávková mýtická ženská bytosť v noci hubiaca ľudí, slovan. podoba upíra, nočná mora rus.
cherchez la femme šeršé la fam za všetkým je ž., príčinou všetkého je ž., za všetkým hľadaj ž. franc. kniž. porovnaj dievča slečna milenka pani 1 pani 2 manželka

tabuľa

tabuľa 2 doska na oznamy, údaje lat.
firma vývesný štít s názvom podniku tal.
panel doska, stena na vystavovanie exponátov al. grafických materiálov lat.-hol.
tableau tabló t. s fotografiami absolventov školy a pod. franc.
štandarda germ.-franc.
transparent t. s nápisom, heslom upevnená na tyči a nesená v sprievode lat.
billboard bilbórd veľkoplošná reklamná t., reklama vo forme plagátu na veľkej ploche, pútač angl.

štít

štít 2 vývesná firemná tabuľa
firma vývesný štít s názvom podniku tal. porovnaj tabuľa 2

neviestka

prostitútka predajná žena poskytujúca pohlavný styk za odmenu, za peniaze lat.
hetéra staroveká ľahká žena gréc.
kurtizána ľahká žena z vyšších spoločenských vrstiev franc.
loretka ľahká žena z parížskeho podsvetia franc.
gejša speváčka a spoločníčka mužov v jap. čajovniach a podnikoch jap.
fľandra ? hrub.
škatuľa lat. pren. pejor.
filcka nem. subšt.
perdita lat. kniž.
pľundra nem. hovor. expr.
randa maď. pejor.
devla cig. pejor.
firma ľahká žena, pobehlica, cundra tal. pejor.
rakétľa žena s pochybnou povesťou, najmä staršia tal. pren. pejor.
putifárka záletná, neverná žena, zvodkyňa, záletnica vl. m. zastar. expr.
mesalína záletná, roztopašná žena, záletnica vl. m. expr.
callgirl kólgrl dievča, kt. poskytuje sexuálne služby na základe telefonického zavolania angl.

názov

titulok nadpis, záhlavie lat.
patitul n. knihy umiestnený na osobitnej nepárnej strane knihy pred titulným listom lat. polygr.
termín lat.
terminus technicus -kus odborný n., označenie, pomenovanie pojmu v sústave pojmov určitého odboru lat. odb.
denominácia označenie, pomenovanie, nazvanie lat. kniž.
firma n. podniku, obchodné meno podniku tal. porovnaj meno 1
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.