vlastnosť

rys nem. kniž.
stigma výrazná charakteristická v., znak gréc. kniž.
atribút podstatná, základná, výrazná, nevyhnutná v. lat. kniž. a odb.
punc charakteristická v., črta, výrazný znak tal.-nem. expr.
akcidens dočasná, nepodstatná, vedľajšia, náhodná v. vecí lat. filoz.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark benč- odlišovací, určovací znak angl. ekon.
diskriminant rozlišujúce kritérium lat. odb.
tertium comparationis -cium komparación- spoločný znak slúžiaci ako základ pre porovnanie lat. odb.
alograf znak zastupujúci iný znak, jav gréc.
ekvifinalita v. otvorených systémov, v kt. stály stav nezávisí od východiskových podmienok lat. odb.
markant v. objektu, osobitá, kt. je pre svoj náhodný výskyt významná pri identifikácii v kriminalistike franc. krim.
atavizmus zdedená, ale nefunkčná v. al. znak, prežitok lat.-franc. biol.
rudiment v. zdedená z vývojovo nižšieho štádia, ale bez funkcie, významu lat. biol.
intenzionalita v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota nezávisí od pravdivostnej hodnoty zložiek lat. log.
extenzionalita v. zloženého výroku, kt. pravdivostná hodnota závisí od pravdivostnej hodnoty zložiek lat. log.
akustika zvuková v. určitého priestoru gréc. porovnaj znak 1

ráz

charakter gréc.
štýl r. činosti, veci al. javu lat.
typ spôsob, sloh, charakter gréc.
akcent odtienok, nádych lat.
tón gréc.
tónina gréc.-tal. kniž.
tónovanie odtieň farby; zafarbenie, farba hlasu, reči gréc.
timbre tembr odtienok farby výtv.; zafarbenie tónu, hlasu al. hlásky kniž. a odb. gréc.-franc.
nuansa nüansa jemný rozdiel, odtieň, odtienok franc. kniž.
tonalita r. daný základnou, prevládajúcou farbou gréc. výtv.
valér odtieň tónu v hraniciach jednej farby, svetelná hodnota tónu farby lat. výtv.
sound saund osobitý zvukový r. príznačný pre určitého hudobníka al. súbor, farba zvuku angl. hud.
kolorit r., najmä dobový al. umelecký tal.
punc výrazný znak, charakteristická vlastnosť, črta tal.-nem. expr.
profil súhrn vlastností, čŕt franc.
modus spôsob, povaha, r. deja lat. kniž.
impresia lat. výtv. lit.
línia nálada, celkový r. lat.-nem.
situácia lat.
atmosféra gréc.
klíma gréc.
genius loci -cí celková nálada, prostredie, pomery, ovzdušie, okolnosti, duch lat. hist.
melodika spevný r. piesne, spevnosť gréc. hud.
mentalita r. duševných pochodov a vlastností jedinca lat.
spirituálnosť duchovný r., zameranie na duchovnú stránku, duchovnosť lat. kniž.
lyrizmus citový r. gréc. kniž.
baladika pochmúrny, ponurý, smutný r. franc. lit.
oficiálnosť úradný r., úradnosť, strohosť, odmeranosť lat.
orientálnosť východný r. súvisiaci s východnými krajinami lat.
feminita ženská črta, znak správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
maskulinita mužská črta, znak správania, mužskosť lat. psych. a kniž.
moderna novodobý, novoveký r. franc.
inzularita ostrovný r. lat. kniž.

črta

črta 3 charakteristická vlastnosť
rys nem. kniž.
stigma výrazná charakteristická vlastnosť, znak gréc. kniž.
atribút podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný znak lat. kniž. a odb.
profil súhrn vlastností, čŕt franc.
punc výrazný znak, charakteristická vlastnosť tal.-nem. expr.
feminita ženská č., ráz, znak správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
maskulinita mužská č., ráz, znak správania, mužskosť lat. psych. a kniž. porovnaj ráz

znak

znak 1 výrazná charakteristická vlastnosť
rys nem. kniž.
stigma gréc. kniž.
punc výrazný z., charakteristická vlastnosť, črta tal.-nem. expr.
atribút podstatný, základný, výrazný, nevyhnutný z. lat. kniž. a odb.
kvalifikátor hodnotiaci z. zaraďujúci hodnotený prvok do súboru lat. odb.
kritérium gréc.
diferenciátor lat. odb.
benchmark benč- odlišovací, určovací z. angl. ekon.
diskriminant rozlišujúce kritérium lat. odb.
tertium comparationis -cium komparación- spoločný z. slúžiaci ako základ pre porovnanie lat. odb.
alograf z. zastupujúci iný z. al. jav gréc.
typ telesné al. duševné znaky charakteristické pre skupinu jednotlivcov gréc. porovnaj typ 3
atavizmus zdedený, ale nefunkčný z. al. vlastnosť, prežitok lat.-franc. biol.
maskulinita mužská črta, ráz správania, mužskosť lat. psych. a kniž.
feminita ženská črta, ráz správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
kádeš najhlavnejší z. boha a jeho vlastností, protiklad všetkého svetského hebr. náb. porovnaj vlastnosť

znak

znak 4 názorné vyjadrenie, označenie, značka
signifikácia označenie značkou lat. kniž. a odb.
litera z. pre hlásku, písmeno lat.
letter písmeno angl. polygr.
graféma písomný z. hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
typ písmeno al. iný z., značka gréc. polygr.
index písmenný al. číselný z. pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
steném rýchlopisný obrazec slova gréc.
hieroglyf z. staroegypt. a chetitského písma gréc.
digram dvojčlenný grafický z., napr. dz gréc. odb.
digraf dvojčlenný grafický z., zložka z dvoch písmen, napr. ch gréc. lingv.
trigraf trojčlenný grafický z., zložka z troch písmen, napr. sch =š gréc. lingv. porovnaj písmeno
cifra číslica arab.-nem.
alfanumerický z. z. vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
filigrán presvitajúce označenie papiera viditeľné proti svetlu, priesvitka, vodotlač, vodoznak lat. tech.
kameo slabo viditeľný vodoznak v papieri spôsobený tlakom, priesvitka tal. tech.
kustód označenie poradia rukopisných strán číslicou al. písmenom lat. odb.
vidi vídí dodatok, poznámka, značka na spise, že bol prečítaný al. schválený lat. kniž.
hic sunt leones hík -ónés označenie neprebádaných miest na starých mapách, tu sú levy lat.
triskeles trojramenný z. otáčavého pohybu v pohanskom kulte slnka gréc.
stigmatizácia z. vypálením znamenia na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie znakom kniž. gréc.
signatúra z. umelca na výtv. diele menom lat.
šifra značka namiesto podpisu, skrátený podpis; dohovorená tajná značka na zatajenie obsahu odovzdávaných správ arab.-franc.
parafa skrátený podpis, podpisová značka odb. franc.
tag teg značka namaľovaná sprejom na múroch, vagónoch a pod. angl. slang.
symbol dohodnutý graf. z., značka, znamenie pre niečo, napr. predmet, postup a pod. gréc.
signum označenie, značka lať. zastar. kniž.
piktogram medzinárodne zrozumiteľný obrázkový z. znázorňujúci informáciu lat. + gréc. lingv.
ideograf z. pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
logo z. firmy vo výtv. úprave gréc.
brand obchodná značka angl.
trade-mark trejdmá- ochranná známka tovaru angl. ekon.
woolmark vulmárk medzinárodná ochranná známka kvality tkaniny s obsahom 100% čistej nepoužitej vlny, vlnená pečať angl.
made in mejd označenie krajiny pôvodu tovaru, vyrobené v angl.
tamga značka na označenie vlastníctva dobytka al. výrobkov rodového priemyslu, Mongolsko turk.
stopka dopravná značka prikazujúca zastaviť angl. motor. slang.
míľnik kameň pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník lat.-nem.
hektometrovník značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate gréc. dopr.
punc označenie pravosti a akosti na predmetoch z drahých kovov tal.-nem.
ciacha úradný z. na predmetoch, meradlách al. prístrojoch potvrdzujúci ich správnosť a použiteľnosť nem.
invenit označenie tvorcu pôvodného návrhu, predlohy graf. umeleckého diela lat.
fecit fec. označenie tvorcu, autora výtv. diela, vytvoril, vyhotovil lat. výtv.
excudebat ekskudébat označenie vydavateľa na graf. listoch lat.
kontramarka dodatočne vyrazený z. na minci obiehajúcej na cudzom území ako označenie pravosti mince lat. + nem.
signatúra značka knihy v knižnici, predmetu v zbierke apod. lat. odb.
ex libris knižná značka, označenie majiteľa knihy, umelecky spracovaný štítok, nálepka al. pečiatka na vnútornej strane obálky knihy lat.
supralibros vlastnícka značka majiteľa knihy vyrazená na prednej al. zadnej doske knihy lat. knih.
signet graf. z. tlačiarne, vydavateľstva, nakladateľstva a pod. franc. polygr.
Hifi označenie elektroakustických zariadení s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou, high fidelity angl. skr.
dry draj označenie najnižšieho obsahu alkoholu v gine, minimálne 40 %; označenie obsahu cukru šumivého vína, 3-4 %, suché víno angl.
méta z. pre cvičencov pri hromadných telocvičných vystúpeniach lat. šport.
nota graf. z. pre tón lat. hud. porovnaj príprava bez p-y
segno seňo notová značka, od kt. sa má skladba opakovať tal. hud.
neuma notová značka v ranom stredoveku gréc.-lat. hud.
repetícia z. na opakovanie časti skladby lat. hud.
tacet označenie dlhšej pomlky nástroja al. hlasu lat. hud.
ligatúra oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškou lat. hud.
akút z. pre tónový, melodický stúpavý prízvuk lat. lingv.
colla parte ko- znamenie na podriadenie sprievodných hlasov hlavnému tal. hud.
ikona obrázkový z. určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
kurzor pohyblivá viditeľná značka na obrazovke, monitore počítača označujúca miesto ďalšej operácie lat.
adresa z. odkazujúci na miesto v pamäti počítača franc. výp. tech.
emotikon značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii angl.
smiley smajli
smajlík značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii, pôvodne graf. zobrazenie, značka smiechu angl. porovnaj znamienko

tekutina

hygro- gréc. v zlož. sl.
ropa zmes uhľovodíkov rôzneho zloženia, zemný olej poľ.
nafta horľavá t. organického pôvodu získaná spracovaním ropy orient.-gréc. chem.
benzín horľavá t. používaná ako pohonná látka, rozpúšťadlo a pod., zmes kvapalných uhľovodíkov arab. tech.
normál benzín s nižším oktánovým číslom lat. hovor.
super benzín s vyšším oktánovým číslom lat. hovor.
acetón bezfarebná horľavá t. používaná ako rozpúšťadlo lat. chem.
éter bezfarebná prchavá horľavá t. vyrobená z liehu a používaná ako rozpúšťadlo al. pri narkóze gréc. chem.
chloroform bezfarebná prchavá t. sladkastej vône používaná ako rozpúšťadlo a kedysi ako uspávací prostriedok gréc. + lat. chem.
fridex t. tuhnúca až pri nižších teplotách, používaná do chladičov áut um.
koloid viaczložková látka, v kt. je rozptýlená iná látka, častice od 5 do 1 000 nm gréc. chem.
emulzia koloidná sústava, kvapalina v kvapaline lat.
latex emulzia syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
nitroglycerín olejovitá t. používaná najmä na výrobu trhavín gréc. chem.
alkahest t. údajne rozpúšťajúca všetky látky, v alchýmii lat.
atrament lat.
tinta farebná t. na písanie, farebný roztok tal. zastar.
skriptol čierna t. na písanie a pod. lat.
tuš t. na kreslenie a pod. franc.-nem.
likvor mok, šťava lat. anat.
lymfa t. nachádzajúca sa v miazgových cievach stavovcov, miazga lat. anat. fyziol.
hydrolymfa telová t. niektorých bezstavovcov gréc. + lat. zool.
hemolymfa telová t. bezstavovcov s funkciou miazgy a krvi gréc. biol.
transsudát t. nahromadená v telových dutinách pri poruchách krvného obehu lat. lek.
plazma tekutá zložka krvi gréc. biol. lek.
sérum žltkastá t. ostávajúca po zrazení krvi, zložka krvi bez súčastí spôsobujúcich jej zrážanie lat. biol.
extravazát t. vystúpená z ciev lat. lek.
lochia t. vytekajúca z maternice po pôrode, očistky gréc. lek.
exsudát zápalová t., výlučok, výpotok lek.; t. vylúčená z miesta rezu na rastline, miazga bot. lat.
toddy cukrový exsudát kokosových paliem dráv. bot.
embrokácia masť al. kvapalina používaná pri masáži franc. farm.
opodeldok masť gáfrového mydla ako t. al. gél používaný pri reumatizme um. farm.
punč aromatická alkoholická t. z vody, cukru, čaju, rumu a citrónu, používaná na prípravu horúceho nápoja pridaním do horúcej vody ind.-angl. porovnaj nápoj výlučok roztok olej

nápoj

nektár lahodný n. gréc. pren.
malvázia dobrý n. gréc. pren.
špécia vyberaný, osobitný, mimoriadny n. lat. hovor.
nektár n. gréc. bohov gréc. mytol.
panč n. rozriedený a tým pokazený iným nápojom, tekutinou nem. hovor.
šláftrunk n., kt. sa pije pred spaním nem. hovor. zastar.
elixír zázračný n. s liečivým al. iným účinkom arab.
cordial ko- n. na posilnenie srdca lat.
liehový nemiešaný n.:
alkohol arab. chem.
destilát lat.
špiritus lat. hovor. a farm.
špirák lat. hovor.
trúnok nem. zastar. al. expr.
gajst nem. subšt. zastar.
gramatika gréc. žart.
šnaps nem. hovor.
kvit liehový n. získaný oddeľovaním zo zmesi kvapalných látok, liehovina, pálenka lat. zastar.
drink miešaný al. nemiešaný alkoholický al. nealkoholický n. angl.
aperitív n. podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti franc.
amer picon horký n. používaný ako aperitív al. na prípravu koktailov
terkelica n. z hroznových výliskov maď.
barackovica n. z marhúľ, marhuľovica maď.
kontušovka poľ. ražný n. poľ.
rakija balkánsky n. z hroznových výliskov al. z kôstkovíc arab.-tur.
mastika bulh. aromatický n. bulh.
kirsch kirš n. z čerešní, čerešňovica nem.
malvázia sladký n. gréc. hovor.
maraskéno n. z višní, višňovica tal.
kampampuli korenistý liečivý n. tal.
calvados ka- franc. n. z jablkového muštu franc.
marc már n. z odumretých kvasiniek vo víne franc.
akvavit dán. n. s obsahom silíc lat.
rum vyrábaný destiláciou trstinovej melasy al. umelo pridaním esencie angl.
gin džin n. z obilia s príchuťou, najmä borievok angl.
sour kyslastý osviežujúci n. angl. potrav.
whiskey ui-
viska n. škótskeho pôvodu z obilných zápar, najmä jačmeňa, kukurice kelt.-angl.
vodka n. rus. pôvodu z vodou riedeného liehu rus.
kvas rus. osviežujúci, slabo alkoholický n. z ovocia, obilia rus.
žžonka n. pripravený pálením koňaku al. rumu s cukrom, korením, citrónom a pod. rus.
samohonka rus. n. vyrábaný po domácky rus.
kumys n. z kvaseného kobylieho mlieka, stredná Ázia rus. kirg.
archi mongol. vodka mongol.
mao-tchaj n. dozrievajúci niekoľko rokov pod zemou v kameninových nádobách čín.
saké čín. a jap. n. z kvasenej ryže jap.
sóma ind. opojný n používaný pri obetovaní sanskrit náb.
toddy n. z cukrovej miazgy kokosových paliem, palmové víno dráv. bot.
arak arab.
raki n. z palmových vín; n. z melasy, ryže a manioku arab.-tur.
súra n. z kokosového mlieka arab.
ayahuasca ajavaska juhoamer. domorodý omamný n. indián.
tequilla -kila mexický n. z agávy špan.
palque palke
pulque -kerk
pulke mexický n. vyrobený skvasovaním agávovej šťavy indián.-špan.
brandy brendy n. z vína, vínovica angl.
armagnac -maňak
koňak n. vyrobený destiláciou vína vl. m.
pliska bulh. koňak vl. m.
gruziňák gruz. koňak vl. m.
V.O. koňak starý asi 20 rokov angl. skr.
V.S.O. koňak starý asi 20 až 25 rokov angl. skr.
V.S.O.P. koňak starý najmenej 30 rokov angl. skr.
X.O. koňak starý asi 40 až 50 rokov angl. skr.
likér sirupovitý sladený n. s vysokým obsahom cukru a aromatických látok franc.
becherovka karlovarský žalúdočný horkosladký bylinný likér vl. m.
chartreuska šartréz-
chartreuse šartréz jemný sladký bylinný likér franc. vl. m.
rozóliš hustý sladký likér tal. zastar.
krém likér s vysokým obsahom cukru s nižším obsahom alkoholu, najmä so žĺtkami, s mliekom a prísadami franc.
alaš sladký likér s rascovou príchuťou vl. m.
griotka višňový likér franc.
cherry brandy čeri brendi jemný likér z višňovej šťavy, čerešňovice, liehu, cukru angl.
curaçao küraso sladký hustý pomarančový likér vl. m.
pastis bezfarebný likér z anízu a zo sladkého drievka franc.
anízovka sladený likér z anízu, badianu, fenikla, škorice a prísad orient.-gréc.
fernet horký likér s nízkym obsahom cukru vl. m.
absint horký likér z paliny gréc.-franc.
dosage -záž
dozáž likér z vína, vínneho destilátu a cukru určený na úpravu šumivého vína franc.
porter ťažké čierne pivo angl.
omatajo -cho pivo zo scukornateného a skvaseného ciroku špan.
ale ejl angl. silno alkoholizované svetlé pivo angl. potrav.
špricer n. z vína a zo sódy, strek nem. slang.
kokteil n. z rôznych liehovín, cukru, citróna, korenia, ľadu a pod. angl.
longdrink alkohol zmiešaný so sódou, minerálkou al. ľadovou vodou angl.
punč n. pripravený z aromatickej alkoholickej tekutiny z vody, cukru, čaju, rumu a citróna pridanej do horúcej vody ind.-angl.
grog horúci n. z rumu, vody a cukru angl.
toddy n. z alkoholu, cukru a vody podobný grogu al. punču, najmä vo Veľkej Británii dráv.
šodó penový horúci n. z vína, zo žĺtkov a z cukru franc. kuch.
bowle bou- n. z vína, likéru, cukru, ovocia a ovocných štiav angl.
koblér chladený n. zo sirupu, muštu, alkoholu, konzervovaného ovocia, zdobený šľahačkou angl.
sling n. z alkoholu, citrónovej šťavy a zo studenej vody angl. potrav.
fiz
fizz chladený a spenený n. z vína, likéru, destilátov, citrónovej šťavy a vajec angl.
nealkoholický n.:
káva arab.
café ka- aromatický osviežujúci z rozomletých pražených semien kávovníka franc.
santos brazílska káva vl. m.
turek neprecedená káva vl. m. hovor.
presso káva pripravená v prístroji na rýchle prekvapkávanie pod tlakom, pretlakovou parou tal.
mokka silná čierna filtrovaná káva vl. m.
neska rozpustná zrnková káva v prášku um. hovor.
kapucíner lat.
kapucín lat. hovor.
capucino ka-čí- čierna káva s malým množstvom mlieka tal.
sifón gréc.-franc. hovor.
sódovka n. z vody nasýtenej oxidom uhličitým arab.-lat.
limonáda perz.-tal.-franc.
krachlík n. z ovocnej šťavy a vody um. zastar.
džús n. z ovocnej al. zeleninovej šťavy s rozdrvenou dužinou angl.
oranžáda n. z pomarančovej šťavy franc.
zaft n. z rastlinných plodov nem. hovor.
mušt šťava získaná z čerstvého ovocia lisovaním lat.-nem.
kokteil n. z ovocných štiav, ovocia, mlieka, zo smotany, z čokolády a pod. angl.
kofola um.
coca-cola koka-kola
kokakola indián. a afr.
pepsicola -ko-
pepsikola osviežujúci n.
tonik posilňujúci, povzbudzujúci n. s chinínom, kofeínom a pod. angl.
frappé chladený n., najmä so zmrzlinou franc. potrav.
džúlep letný n. s ľadom, mätou, ovocím a so šľahačkou angl. potrav.
flip miešaný n. z mlieka, cukru, zo sirupu, z muštu, zo žĺtka, z ľadu angl. potrav.
šejk mliečny zmrzlinový ovocný n. arab. potrav.
grenadína ovocný n. franc. zried.
cidre sidr ovocný, málo alkoholický n. z jabĺk franc.
jogurt zakvasený a zahustený n. z pasterizovaného mlieka tur.-bulh.
kefír skvasené a skysnuté mlieko s obsahom alkoholu turk.-bulh.
boza bulh. n. z prosa, kukurice a pod. bulh.
sangarea sengeri osviežujúci n. v tropických oblastiach angl. potrav.
sorbet chladivý orient. n. arab.-tal.
šerbet chladený orient. n. z cukru a ovocia arab. potrav.
šubat kysnutý n. z ťavieho mlieka arab. porovnaj víno mlieko 1