znak

znak 4 názorné vyjadrenie, označenie, značka
signifikácia označenie značkou lat. kniž. a odb.
litera z. pre hlásku, písmeno lat.
letter písmeno angl. polygr.
graféma písomný z. hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
typ písmeno al. iný z., značka gréc. polygr.
index písmenný al. číselný z. pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
steném rýchlopisný obrazec slova gréc.
hieroglyf z. staroegypt. a chetitského písma gréc.
digram dvojčlenný grafický z., napr. dz gréc. odb.
digraf dvojčlenný grafický z., zložka z dvoch písmen, napr. ch gréc. lingv.
trigraf trojčlenný grafický z., zložka z troch písmen, napr. sch =š gréc. lingv. porovnaj písmeno
cifra číslica arab.-nem.
alfanumerický z. z. vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
filigrán presvitajúce označenie papiera viditeľné proti svetlu, priesvitka, vodotlač, vodoznak lat. tech.
kameo slabo viditeľný vodoznak v papieri spôsobený tlakom, priesvitka tal. tech.
kustód označenie poradia rukopisných strán číslicou al. písmenom lat. odb.
vidi vídí dodatok, poznámka, značka na spise, že bol prečítaný al. schválený lat. kniž.
hic sunt leones hík -ónés označenie neprebádaných miest na starých mapách, tu sú levy lat.
triskeles trojramenný z. otáčavého pohybu v pohanskom kulte slnka gréc.
stigmatizácia z. vypálením znamenia na tele otroka al. väzňa v starom Grécku hist.; znamenie znakom kniž. gréc.
signatúra z. umelca na výtv. diele menom lat.
šifra značka namiesto podpisu, skrátený podpis; dohovorená tajná značka na zatajenie obsahu odovzdávaných správ arab.-franc.
parafa skrátený podpis, podpisová značka odb. franc.
tag teg značka namaľovaná sprejom na múroch, vagónoch a pod. angl. slang.
symbol dohodnutý graf. z., značka, znamenie pre niečo, napr. predmet, postup a pod. gréc.
signum označenie, značka lať. zastar. kniž.
piktogram medzinárodne zrozumiteľný obrázkový z. znázorňujúci informáciu lat. + gréc. lingv.
ideograf z. pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
logo z. firmy vo výtv. úprave gréc.
brand obchodná značka angl.
trade-mark trejdmá- ochranná známka tovaru angl. ekon.
woolmark vulmárk medzinárodná ochranná známka kvality tkaniny s obsahom 100% čistej nepoužitej vlny, vlnená pečať angl.
made in mejd označenie krajiny pôvodu tovaru, vyrobené v angl.
tamga značka na označenie vlastníctva dobytka al. výrobkov rodového priemyslu, Mongolsko turk.
stopka dopravná značka prikazujúca zastaviť angl. motor. slang.
míľnik kameň pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník lat.-nem.
hektometrovník značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate gréc. dopr.
punc označenie pravosti a akosti na predmetoch z drahých kovov tal.-nem.
ciacha úradný z. na predmetoch, meradlách al. prístrojoch potvrdzujúci ich správnosť a použiteľnosť nem.
invenit označenie tvorcu pôvodného návrhu, predlohy graf. umeleckého diela lat.
fecit fec. označenie tvorcu, autora výtv. diela, vytvoril, vyhotovil lat. výtv.
excudebat ekskudébat označenie vydavateľa na graf. listoch lat.
kontramarka dodatočne vyrazený z. na minci obiehajúcej na cudzom území ako označenie pravosti mince lat. + nem.
signatúra značka knihy v knižnici, predmetu v zbierke apod. lat. odb.
ex libris knižná značka, označenie majiteľa knihy, umelecky spracovaný štítok, nálepka al. pečiatka na vnútornej strane obálky knihy lat.
supralibros vlastnícka značka majiteľa knihy vyrazená na prednej al. zadnej doske knihy lat. knih.
signet graf. z. tlačiarne, vydavateľstva, nakladateľstva a pod. franc. polygr.
Hifi označenie elektroakustických zariadení s veľmi kvalitnou, vernou reprodukciou, high fidelity angl. skr.
dry draj označenie najnižšieho obsahu alkoholu v gine, minimálne 40 %; označenie obsahu cukru šumivého vína, 3-4 %, suché víno angl.
méta z. pre cvičencov pri hromadných telocvičných vystúpeniach lat. šport.
nota graf. z. pre tón lat. hud. porovnaj príprava bez p-y
segno seňo notová značka, od kt. sa má skladba opakovať tal. hud.
neuma notová značka v ranom stredoveku gréc.-lat. hud.
repetícia z. na opakovanie časti skladby lat. hud.
tacet označenie dlhšej pomlky nástroja al. hlasu lat. hud.
ligatúra oblúčik spájajúci dve noty s rovnakou výškou lat. hud.
akút z. pre tónový, melodický stúpavý prízvuk lat. lingv.
colla parte ko- znamenie na podriadenie sprievodných hlasov hlavnému tal. hud.
ikona obrázkový z. určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
kurzor pohyblivá viditeľná značka na obrazovke, monitore počítača označujúca miesto ďalšej operácie lat.
adresa z. odkazujúci na miesto v pamäti počítača franc. výp. tech.
emotikon značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii angl.
smiley smajli
smajlík značka, symbol vyjadrujúci náladu al. pocity v písomnej elektronickej komunikácii, pôvodne graf. zobrazenie, značka smiechu angl. porovnaj znamienko

víno

rizling v. lahodnej chuti z kvalitnej odrody viniča nem.
silván lahodné, mierne korenisté zelenožlté v. vl. m.
muškát v. s korenistou vôňou a príchuťou lat.-nem.
veltlín biele v. vl. m. vin.
otelo v. z podradného hrozna vl. m.
malinger ľahké biele v. vl. m. potrav.
bikavér maď. v. a hrozno maď.
ezerjó maď. biele v. maď.
prošek dalmátske biele al. červené sladkasté v. chorv.
resinato gréc. biele v. gréc.
chablis šabli burgundské biele v. franc.
marsala tal. biele deztertné v. vl. m.
tramín biele korenisté v. vl. m. vin.
leányka kvalitné biele v. zo Sedmohradska, dievčie hrozno maď.
klaret biele, ružové v. z modrého hrozna na výrobu šampanského lat.-franc.
frankovka červené v. vyrobené z neskoro dozrievajúceho hrozna, jednej z najlepších odrôd vl. m.
mavrud bulh. červené v. bulh.
rezinato gréc. červené tmavé v. so živicovou vôňou a chuťou gréc.
barolo tal. červené v. tal.
chianti kianti tal. červené ľahké v. tal. vl. m.
beaujolais božolé franc. červené v. vl. m.
portugal jemne trpké ľahké červené v. vl. m.
santorín gréc. v. vl. m.
cidre sidr jablčné, málo alkoholické v. franc.
grul matolínové v. ? vin.
burčiak mladé kvasiace v. mor.
rampáš mladé, nie celkom vykysnuté v. ?
čingír maď.?
lora slabé výliskové v., náhradka vína, vodnár tal.
dezertné v. sladené jemné v. s pridaním cukru a liehu franc.
malvázia sladké v. al. liehový nápoj gréc.
vermút dezertné v. s prísadou voňavých korení nem. vin.
bitter horký vermút nem.
mistela alkoholizované dezertné v. špan. potrav.
madeira portugal. likérové dezertné v. vl. m.
sherry šery
šery špan. ťažké sladké v. špan. vl.m.-angl.
manzanilla dezertné šery špan.
fino dezertné šery svetlej farby a horkastej chuti špan.
olorózo dezertné šery tmavšej farby špan.
amontilado španielske šery s vyšším obsahom alkoholu špan.
amarózo špan. veľmi jemné dezertné v. špan.
demi-sec -sek polosladké šumivé v. franc.
furmint prírodné sladké v. zo šľachtenej odrody hrozna franc.-maď. vin.
malvázia gréc. silné sladké v. gréc. hovor.
cordial kor- sladené v. s prídavkom likéru lat.
cinzano čindzáno sladké v. používané ako aperitív vl. m.
amarena sicílske sladké v. tal. vin.
sekt šumivé v. tal.-nem.
šampanské vl. m.
šampanier vl. m. zastar.
šampus sekt z franc. kraja Champagne vl. m. hovor.
doux du sladké šumivé v. franc.
bruit suché šumivé v. franc.
brut suché jemné šumivé v. bez cukru nem.
dry draj suché menej sladké v. s obsahom cukru 3-4% angl.
bordeaux -dó
bordó ťažké franc. v. vl. m.
portské ťažké v. vl. m. port.
tokaj ťažké kvalitné v. vl. m. hovor.
aszú asú tokajské výberové v. maď. vin.
malaga ťažké sladké v. vl. m. potrav.
jereez che- juhošpan. ťažké sladké zlatožlté v. vl. m. vin.
cabernet ka- ušľachtilé v. z modrej odrody viniča franc.
forditáš v. vyrobené pridaním hroznových výliskov, kt. ostanú pri výrobe tokajských výberov, do muštu maď. vin.
in vino veritas je vo v. /je/ pravda lat. kniž. porovnaj nápoj