Výsledky vyhľadávania

prenášanie

prenášanie 2 (umiestňovanie inde)
transformácia (prenos) lat.
translácia /tranz-/ (prenesenie, premiestňovanie, premiestnenie, prekladanie, preloženie, posúvanie, posunutie) lat. odb.
transponovanie (prenesenie, prevádzanie, prevedenie z jednej oblasti do inej) lat. kniž. a odb.
tradícia (ústne p. správ, slovesných výtvorov, názorov a pod., rozprávaním, ústne podanie) lat.
komunikácia (výmena, prenos informácií, dorozumievanie) lat.
rádiokomunikácia (spojenie pomocou elektromagnetických vĺn) lat. ozn. tech.
telekomunikácia (p. informácií na diaľku) gréc. + lat.
retranslácia (diaľkový prenos vysielania prostredníctvom niekoľkých staníc) lat. ozn. tech.
televízia (prenos a vysielanie obrazu na diaľku prostredníctvom elektrického signálu ako hromadný oznamovací prostriedok) gréc. + lat.
telegrafia (p. písomných správ na diaľku dohovorenými značkami) gréc.
telefónia (p. zvuku, najmä reči, prostredníctvom telefónu) gréc.
telefax gréc. + angl.
fax (elektronický prenos textov, obrazov, po telefónnej sieti) angl.
teletext (prenos textových informácií spoločne s televíznym signálom) gréc. + lat.
telefoto (prenos obrazov na diaľku elektrickým signálom) gréc.
telefonát (spojenie prostredníctvom zariadenia na prenos zvuku, najmä reči, na diaľku, hovor) gréc.
interkomunikácia (systém na dorozumievanie posádky dopravného prostriedku al. veľkého stroja, telekomunikačné spojenie posádky) lat.
infraport (bezkáblové prepojenie dvoch počítačov a pod. na prenášanie údajov) angl.
reprodukcia (prenos záznamu zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) lat. ozn. tech.
mono (jednokanálová reprodukcia) gréc.
stereo (dvojkanálová reprodukcia) gréc.
kvadrofónia (štvorkanálová reprodukcia) lat. + gréc.
e-mail /imejl, ímejl/ (elektronická bezdokumentová výmena, prenos informácií v prostredí výpočtovej techniky, elektronická pošta) angl. výp. tech.
telepatia (prenos informácií, myšlienok od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov, mimozmyslové vnímanie) gréc. psych.
rezonovanie (šírenie zvuku predmetom schopným súznieť, preberanie zvuku od iného predmetu a súznenie s ním) lat.
advekcia (prenos určitej vlastnosti vzduchu vodorovným prúdením) lat. fyz.
konvekcia (šírenie tepla, prenos látky a energie prúdením) lat. fyz.
transport (prenos látok v bunke al. medzi bunkami cez bunkové membrány) lat.
antropomorfizácia gréc. odb.
personifikácia (p. ľudských vlastností na prírodné javy a mytologické postavy) lat. kniž. a odb.
trópus (použitie slova v prenesenom význame, obrazné pomenovanie na základe príbuznosti, zhody, súvislosti al. kontrastu, zástupka) gréc.-lat. porovnaj zástupka
anachronizmus (kladenie udalosti, osoby, javu a pod. do nevhodnej doby) gréc.
parachronizmus (nesprávne časové umiestňovanie deja al. udalosti do neskoršieho obdobia, časová chyba, časový posun) gréc. odb.
implantácia (p. tkaniva al. orgánu toho istého jedinca na iné miesto v organizme) lat. lek.
transplantácia (p. tkaniva al. orgánu na iné miesto al. do iného organizmu) lat. lek.

rozmnožovanie

rozmnožovanie 2 (postup zvýšenia počtu exemplárov tlačoviny, tlačová technika)
kopírovanie (zhotovovanie odpisov, kópií, odpisovanie, prekresľovanie) lat.
pauzovanie (kopírovanie pomocou jemného priesvitného papiera na kreslenie výkresov a plánov) franc.-nem. tech.
planografia (fotochemické kopírovanie plánov, výkresov na priesvitných podkladoch kopírovaním na scitlivené vrstvy) lat. + gréc. polygr.
reprografia (r. dokumentov a pod. rôznymi spôsobmi) lat. + gréc.
reprodukcia (r. kopírovaním rozmnožovacou technikou) lat. polygr. výtv.
autotypia (reprodukcia používajúca rozloženie obrazu na body rôznych tvarov, veľkostí) gréc. polygr.
multiplikácia (viacnásobné r., rozhojňovanie) lat. kniž. a odb.
cyklostylovanie (r. písomností na jednoduchom rozmnožovacom prístroji) gréc.
xerografia (r. založené na elektrostatickom princípe) gréc. polygr.
hektografovanie (r. zastaralou technikou s použitím analínových farieb a želatínovej vrstvy) gréc.
notografia (r. používané pri tlači hudobnín) lat. + gréc. polygr.
kianotypia (starší spôsob r. priesvitných plánov a výkresov) gréc. polygr.

vyjadrovanie

formulácia (slovné v., vymedzovanie pojmu, myšlienky, názoru) lat.
reprodukovanie (v., podávanie slovami, opakovanie slovami niečoho prežitého, počutého) lat.
textácia (tvorba, tvorenie jaz. prejavu) lat.
štylizovanie (zostavovanie určitého textu) lat.
verbalizmus (v. s prílišným dôrazom na slovný výraz aj na úkor obsahu, veľavravnosť, mnohovravnosť, slovičkárenie, prázdne reči) lat.
metaforizmus (v. pomocou znakov, značiek, obraznosť) gréc.
parafráza (v. rovnakého obsahu, deja, myšlienky iným spôsobom, voľné tlmočenie, obmieňanie cudzích myšlienok) gréc.
perifrastickosť (v. opisom) gréc. kniž.
dikcia (osobitý spôsob vyjadrovanie, vyslovovania, reči, prejavu) lat.
expresia (citovo nadnesené v., spôsob v.) lat. kniž.
emocionalita (spôsob v. vyjadrujúci postoj hovoriaceho) lat. lingv.
kolokvializmus (hovorový štýl v., hovorovosť) lat. lingv. porovnaj vyjadrenie

predvedenie

predvedenie 2 (uvedenie pred verejnosťou)
interpretácia (p., stvárnenie umeleckého diela, najmä dram. úlohy, hud. diela) lat.
reprodukovanie (p. hud. al. dram. diela) lat.
koncert (verejné p. hud. diela) franc.-nem.
galakoncert (slávnostný koncert) arab.-špan. + franc.-nem.
matiné (dopoludňajší koncert) franc.
recitál (koncert, v kt. účinkuje len jeden sólista; koncert zo skladieb jedného skladateľa) lat.-angl. hud. porovnaj predstavenieprednes

odtlačok

muláž franc. odb.
reprodukcia (o. vzniknutý kopírovaním rozmnožovacou technikou) lat. polygr. výtv.
faksimile (verná napodobnenina, napr. umeleckého diela, bez použitia rovnakého materiálu a technológie) lat. odb.
kópia (prieklep, priepis, odpis) lat.
korektúra (obťah sadzby určený na opravu al. s vyznačenými opravami chýb) lat.
špalta (obťah zo stĺpca nezalomenej sadzby) nem. typ. slang.
separát (osobitný výtlačok jednotlivého článku, príspevku do časopisu a pod.) lat.
épreuve /eprév/ (skúšobný pracovný o. originálu urobený umelcom) franc. výtv.
frotáž (o. plastickej, reliéfnej štruktúry podložky prenášaný mäkkou ceruzkou al. vtláčaním na papier) franc.
fumé /fü-/ (skúšobný o. drevorytu) franc. polygr.
litografia (o. vniknutý tlačou z plochy, z kameňa, na kt. je kresba mastnou kriedou) gréc. polygr.
labiogram (o. pier pri vyslovovaní perníc) lat. + gréc. fon.
dermatoglyf (o. prstov) gréc.
plantogram (o. chodidla, stupaje) lat. + gréc.
ichnogram (o. stopy nohy) gréc.
ichno- gréc. v zlož. sl.
engram gréc. odb.
pista franc. zried.
šľak (stopa) nem. hovor. zastar.
frankotyp (o. výplatného stroja zlučujúci potvrdenie o zaplatení poštovného a poštovú pečiatku) vl. m. pošt. filat.
veraikon (o. Kristovej tváre na rúšku ako námet gotickej maľby) lat. + gréc. výtv. porovnaj odpis 1

podávanie

reprodukovanie (vyjadrovanie slovami, opakovanie slovami niečoho prežitého, počutého) lat.
orientácia (poskytovanie správ, údajov, oboznamovanie, zoznamovanie) lat.-franc.
signalizácia (odovzdávanie správ, informácií ustáleným, dohovoreným znamením) lat.-franc.
raport (p. hlásenia) franc. zastar.
reporting (príprava a poskytovanie správ, hlásení a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia banky, podniku) angl. ekon.
prezentácia (p. návrhu na menovanie niekoho do úradu) lat. zastar.
paging /pejdži-/ (p. správ prostredníctvom rádiokomunikačnej siete, verejná telekomunikačná služba pre účastníkov s malým prijímačom, vyhľadávanie osôb a ich vyrozumenie o tom, že sú volané) angl.
glasnosť (p. správ, všeobecná verejná informovanosť, otvorenosť štátnych orgánov voči verejnosti, v ZSSR od 1985) rus. polit. hist.

podanie

podanie 2 (oznámenie úradu listom a pod.)
reprodukovanie (vyjadrenie slovami, zopakovanie slovami niečoho prežitého, počutého) lat.
orientácia (poskytnutie správ, údajov, oboznámenie, zoznámenie) lat.-franc.
signalizácia (odovzdanie správ, informácií ustáleným, dohovoreným znamením) lat.-franc.
prezentácia (p. návrhu na menovanie niekoho do úradu) lat. zastar.
exhibit (p. zapísané do podacieho protokolu, potvrdenie o tom, podacie číslo) lat. zastar. admin.

obnovenie

renovovanie (obnova, oprava, uvedenie do nového stavu) lat. kniž.
rekonštruovanie (obnova, uvedenie do pôvodného stavu) lat.
reštaurovanie (obnova, obnovovanie, oprava, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, pamiatky, režimu, zriadenia, pomerov) lat.
regenerovanie (obnova, obnovovanie pôvodného stavu; obrodenie, obrodzovanie, oživenie, oživovanie) lat.
revitalizácia (obnova, oživenie životných funkcií, prostredia, stavby a pod.) lat.
reprodukcia (obnovovanie, opakovanie výrobného procesu) lat. ekon.
anastylóza (obnova zničenej stavebnej pamiatky do pôvodnej podoby zostavením zo zachovaných častí) gréc. archit.
inštaurácia (o. prevádzky, znovuzavedenie do prevádzky) lat. odb.
inovácia (obnovovanie) lat.
renesancia (obnova, obroda, obrodenie, znovuzrodenie) franc. kniž.
reštitúcia (obnova, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, podoby, majetku, práva, tkaniva, schopnosti a pod.) lat. odb.
rehabilitovanie (obnovovanie, vracanie, navrátenie, cti, dobrej povesti, práv, spoločenského postavenia, ospravedlnenie; obnovovanie, vracanie funkcie, schopnosti, pohyblivosti, nápravným cvičením, po chorobe al. úraze lek.) lat.
rekondícia (obnovovanie telesnej a duševnej kondície) lat.
pacifikácia (o. mieru a poriadku, najmä násilím, urovnanie nepokojov, potlačenie vzbury, upokojenie) lat.
resuscitácia lat. lek.
reanimácia lat. lek.
reviviscencia (obnova základných životných funkcií napr. po úraze, operácii, oživovanie, oživenie, kriesenie) lat. lek.
apokatastáza (obnova, návrat bývalého dokonalého stavu sveta, u mystikov) gréc. filoz.
dešifrovanie (obnova pôvodného tvaru informácie, prevod informácie z jednej sústavy znakov do druhej, pôvodnej, lúštenie) lat. + arab.-franc.

rozmnožovanie

rozmnožovanie 1 (zväčšovanie počtu al. rozsahu)
propagácia lat. biol.
pleo- gréc. v zlož. sl.
reprodukcia (r. organizmov) lat. biol.
protogenéza (r. pučaním) gréc. bot.
kryptogamia (r. výtrusmi) gréc. bot.
tokogónia (pohlavné a nepohlavné plodenie a rodenie) gréc. biol.
amixia (nepohlavné r.) gréc. biol.
schizogónia (nepohlavné r. rozpadom jadra materskej bunky) gréc. biol.
schizogenéza (nepohlavné r. delením v určitých častiach tela) gréc. biol.
fisipária (nepohlavné r. rozdelením tela mnohobunkového živočícha, bezstavovca) lat. biol.
strobilácia (nepohlavné r. mechúrnikov oddeľovaním kocových častí tela) gréc. biol.
gemiparia (nepohlavné r. tvorbou púčikov, z kt. vzniká nový organizmus) lat. biol.
gamogónia (r. organizmov tvorbou pohlavných buniek) gréc. biol.
viviparia (r., keď samica rodí živé mláďatá, živorodosť) lat. biol.
oogamia gréc.
ovogamia (pohlavné r., keď je veľké nepohyblivé vajíčko oplodnené malou pohyblivou spermiou) lat. + gréc.
amfigónia (pohlavné r. splývaním pohlavných buniek) gréc. biol.
partenogenéza (pohlavné r., pri kt. sa nový organizmus vyvíja z neoplodneného vajíčka, vývoj vajíčka bez oplodnenia spermiou) gréc. biol.
amfimixia (normálny spôsob pohlavného r., keď splývajú gaméty dvoch rôznych jedincov) gréc. biol.
telygénia (r. potomstva prevažne al. výlučne samičieho pohlavia) gréc. biol.
ovoviviparia (rodenie živých mláďat z vajíčok zadržaných v pohlavných vývodoch samice, vajcoživorodosť) lat. zool.
oviparia (r. živočíchov vajcami, vajcorodosť) lat. zool.

vyjadrenie

vyjadrenie 1 (prejav)
formulácia (slovné v., vymedzenie pojmu, myšlienky, názoru) lat.
artikulácia (jasné, zreteľné, dôrazné v., vyslovenie) lat. kniž.
konštatácia (zistenie, potvrdenie, oznámenie zistenej, poznanej skutočnosti) lat.-franc.
reprodukovanie (podanie slovami, zopakovanie slovami niečoho prežitého, počutého) lat.
kvantifikácia (v. hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčíslenie) lat.
expresívnosť (v. citového al. vôľového stavu al. postoja, citový vzťah hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť) lat.
precizácia (presné v., určenie, spresnenie) lat.-franc. kniž.
tautológia (v. obsahu pojmu tými istými al. podobnými slovami) gréc. odb.
alegória (obrazné, prenesené v. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj) gréc. lit. výtv.
perifráza (opisné v., opisný výraz, opis, nahradenie bežného výrazu opisom) gréc. lit. lingv.
elácia (v. vysokej miery vlastnosti, napr. preveľmi, veličizný) lat. lingv.
metafráza (opisné v. obsahu lit. textu, najmä prevod básne do prózy) gréc. lit.
irónia (v. výsmechu použitím slova vyjadrujúceho opak toho, čo sa mieni) gréc.-lat.
brachylógia (stručné, zhustené, skratkovité v.) gréc.
asercia (v. uznania pravdivosti výroku) lat. log.
modálnosť (v. vzťahu hovoriaceho k obsahu výpovede) lat. lingv.
hendiadys (v. zloženého pojmu dvoma priradenými slovami) gréc. lit.
digitálne v. (v. informácie číselným údajom, číslicové v.) lat.-angl.
analógové v. (v. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky) gréc.
holler (najjednoduchšie hud. v. pocitu, citu, medzi zvolaním a spevom) angl. hud. porovnaj vyjadrovanieprejav 2

opakovanie

rekurencia lat. kniž. a odb.
iterácia lat.
periodickosť (pravidelné o. určitého javu, striedanie, obeh) gréc.
chronickosť (časté o., zdĺhavosť, vleklosť) gréc. lek.
rekurencia (o. javu, kt. už prebiehal) lat. astron.
recidíva (o., návrat javu, najmä záporného, zlého; o. choroby lek.) lat. odb.
rekapitulovanie (stručné a prehľadné o., zopakovanie, zhrnutie, zhŕňanie) lat.
reprodukovanie (zopakovanie slovami niečoho prežitého, počutého, podanie, podávanie, vyjadrenie, vyjadrovanie slovami; obnovovanie výrobného procesu ekon.) lat.
repríza (opakované predstavenie, druhé a ďalšie predvedenie dram. al. hud. diela) franc.
dublovanie (zdvojovanie) franc.
korepetícia (nacvičovanie úloh so spevákmi al. členmi baletu opakovaním, o. úloh, skúšanie) lat.
refrén franc.
tornáda (pravidelné o. časti básne al. piesne) špan. lit.
repetícia (o. časti skladby) lat. hud.
ostinato /-ná-/ (neustále o. témy, úryvku, v tom istom hlase) tal. hud.
dittografia (o. písmena, slabiky, slova al. časti textu, pisárska chyba pri prepisovaní textu najmä pred vynájdením kníhtlače) tal. + gréc.
epanalepsa (o. slovies vo vete, najprv v neurčitku, potom v určitom tvare, napr. jesť neje) gréc. lingv.
echo gréc. lek.
echo- (napodobovanie) gréc. v zlož. sl.
echokinéza gréc.
echomatizmus (o., napodobovanie pohybov, správania iných, porucha konania) gréc. lek.
echolália gréc.
echofrázia (chorobné o., napodobovanie počutých slov, porucha konania) gréc. lek.
echopraxia (o., napodobovanie pohybov, porucha konania) gréc. lek.
echomímia (o., napodobovanie výrazu tváre, porucha konania) gréc. lek.
palilália (chorobné o. toho istého slova al. vety) gréc. lek.
katafázia (chorobné o. rovnakej vety al. odpovede) gréc. lek.
verbigerácia (chorobné o. toho istého slova bez ohľadu na zmysel al. situáciu) lat. lek.
metabola (o. rovnakej myšlienky inými slovami) gréc. štyl.
iterácia (o. tých istých výrazov) lat. lingv.
paralelizmus (o. rovnakých al. podobných veršov, viet al. obsahových celkov) gréc. lit.
aliterácia (o. rovnakých hlások na začiatkoch za sebou nasledujúcich slov vo verši) lat. lit.
tradukcia (o. výrazov s pozmenenou podobou a významom) lat. lit.
antistrofa (o. rovnakých slov na konci po sebe nasledujúcich veršov al. viet) gréc. lit.
epizeuxa (o. rovnakých slov za sebou v jednom verši al. vete) gréc. lit.
anafora (o. slov al. viet na začiatku po sebe nasledujúcich veršov al. viet) gréc. lit.
palilógia (o. slov na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša al. vety) gréc. lit.
epanalepsa (o. slov v jednej vete) gréc. lit.
paronomázia (o. a hromadenie slov s rovnako znejúcou zvukovou skupinou) gréc. lit.
anakláza (rečnícke zdôraznenie rozdielov opakovaním toho istého výrazu) gréc. lit.
augmentácia (stupňované rozvedenie výrazu opakovaním slov, hromadením rovnoznačných slov, zdôraznenie rozvedením) lat. lit.
anadiplóza (o. slova z konca predchádzajúcej vety na začiatku nasledujúcej vety) gréc. lit.
antanakláza (o. toho istého slova, kt. ale mení svoj význam) gréc. lit.
polyptoton (o. toho istého slova v rôznych gramatických tvaroch s rôznym štylistickým zámerom) gréc. lit.
symploka (o. toho istého slova na začiatkoch a iného slova al skupiny slov na koncoch paralelných viet) gréc. lit. porovnaj striedanie
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.