Výsledky vyhľadávania

obsluha

obsluha 1 (obsluhovanie)
servis angl.
full servis (úplný, kompletný servis) angl.

služba

služba 1 (inštitúcia plniaca spoločenské potreby, jej činnosť)
service /-vis/ (služba všeobecne; opravárska a pod. s.) angl.
full servis (úplný, kompletný servis) angl.
terciér (služby v najširšom chápaní) lat. ekon.
kriminálka (s. potierajúca, stíhajúca trestnú činnosť, zločinnosť) lat. hovor.
polícia (vnútorný bezpečnostný zbor, jednotky vnútornej bezpečnosti, bezpečnostné orgány štátu) gréc.-nem. porovnaj zbor
ochranka (ozbrojená bezpečnostná s. významnej osoby al. inštitúcie) rus. hovor.
agentúra lat.
rozviedka (výzvedná, prieskumná s.) rus.
kontrarozviedka (s. zameraná proti nepriateľskej špionáži) lat. + rus.
abwehr /-vér/ (nem. voj. s.) nem. hist.
sanita (pomocná zdravotná s.) lat.
paramedicína (pomocné lekárske, zdravotnícke činnosti a služby) gréc. + lat.
telex (medzinárodná ďalekopisná s. na vzájomné spojenie medzi účastníkmi) angl. skr.
telefax gréc. + lat.
fax (s. na elektronický prenos textových, obrazových a pod. dokumentov po telefónnej sieti) angl.
teletex (s. umožňujúca písomnú korešpondenciu na základe automatického prenosu z pamäte do pamäte zariadenia, napr. počítača) gréc. + lat.
teletext (s. na prenos textových informácií spoločne s televíznym signálom) gréc. + lat.
roaming /rou-/ (s. umožňujúca využitie mobilu v inej sieti, najmä v zahraničí) angl.
paging /pejdži-/ (podávanie správ prostredníctvom rádiokomunikačnej siete, verejná telekomunikačná s. pre účastníkov s malým prijímačom, vyhľadávanie osôb a ich vyrozumenie o tom, že sú volané) angl.

dielňa

service /-vis/ (d. na poskytovanie opravárskych služieb) angl.
autoservis (servis pre motorové vozidlá) gréc. + angl.
oficína (pracovná miestnosť, najmä tlačierenská, holičská) lat. zastar.
ergastérion (remeselnícka d. v antických Aténach, kde pracovali otroci) gréc.
skriptórium (stredoveká pisárska d. pri kláštore al. škole) lat. hist.
hámor (d. na spracovanie kovov kutím, kovaním, s použitím vodného pohonu) nem. hist.
ateliér (výtvarná al. remeselnícka d.) franc.
manufaktúra (veľká remeselnícka d.) lat.
obrajes /ovraches/ (manufaktúra v Amerike, kde pracovali Indiáni) šp. hist.
workshop /-šop/ (tvorivá d., školenie s voľnou diskusiou) angl.

uvedenie

uvedenie 3 (podnet činnosti, zmeny stavu)
aktivizovanie (u. do činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná, opakovaná aktivácia) lat.
inaktivácia (u. do stavu nečinnosti) lat. odb.
synchronizovanie (u. do súladu, najmä časového, zladenie, zlaďovanie) gréc. kniž. a odb.
harmonizácia (u. do súladu, zosúladenie, zladenie) gréc.
normalizácia (úprava vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
legalizácia (u. do zákonného stavu, dodatočné uznanie, uzákonenie) lat.
justovanie (u. prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie, príprava) lat. tech.
servis (u. lopty do hry, úder, podanie, vhodenie v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
recykling (u. znova do obehu, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, spracovanie, spracovávanie použitých materiálov) lat. + gréc.-angl.

riad

servis (náčinie na podávanie jedál a nápojov, jedálna súprava) franc. porovnaj náčinie

pracovisko

expozitúra (menšie oddelené p., pobočka podniku, úradu, banky) lat.
filiálka (pobočka najmä bez práv. subjektivity) lat.
terén (pracovná oblasť mimo mesta, v prírode, na vidieku a pod.) lat.-franc. výskum v t.
kabinet (menšie vedecké al. metodické p.) franc.
service /-vis/ (p. na poskytovanie opravárskych služieb) angl.
registratúra (oddelenie vykonávajúce zaznamenávanie a úschovu vybavených spisov, spisovňa) lat.
expedícia (oddelenie úradu al. podniku, kt. odosiela listy al. tovar, výpravňa) lat.
likvidatúra (oddelenie al. odbor, najmä v banke, kde sa vykonáva preskúmanie účtovných dokladov a ich príprava na účtovné zápisy) lat.
kabinet (menšie vedecké al. metodické pracovisko) franc.
front office /ofis/ (p. banky, kt. prichádza do priameho styku s klientami a kde dochádza k zmluvám o obchodoch) angl.
middle office /midl ofis/ (p. banky, kt. zabezpečuje riadiacu, práv., metodickú a pod. činnosť) angl.
back office /bek ofis/ (p. banky, kt. spravidla neprichádza do priameho styku s klientami a kde sa obchody spracovávajú, vyrovnávajú a pod.) angl.
treasury /trežri/ (oddelenie banky, kt. vykonáva obchody na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu) angl. fin.
dealing /díling/
díling (p. banky, kt. sprostredkúva nákup a predaj devíz, cenných papierov a pod.) angl.
controlling (oddelenie banky, kt. vykonáva porovnanie nákladov a výnosov oddelení banky) angl. fin.
ort (p. v bani, kde sa rúbe uhlie) nem. ban. slang. porovnaj pracovňa

podnik

podnik 1 (organizácia vykonávajúca hosp. činnosť)
firma tal.
business /biznis/
biznis (podnikanie vo väčšom rozsahu) angl.
organizácia (združenie osôb al. inštitúcií so spoločným programom, cieľom, záujmami) gréc.-lat.
kompánia (obchodná spoločnosť) franc. hovor. expr.
akciovka (účastinná spoločnosť) lat. hovor.
corporation /korporejšn/ angl.
korporácia (obchodná spoločnosť v USA, najmä akciová spoločnosť) lat.
incorporated company [Inc.] /korporej- kompe-/ (akciová spoločnosť v USA) angl.
compagnie /kompaňi/ (obchodná spoločnosť vo Francúzsku) franc.
company /kompany/ (obchodná spoločnosť vo Veľkej Británii) angl.
limited /-tid/ (spoločnosť s ručením obmedzeným, uvádza sa pri mene firmy) angl. obch.
société /-sieté/ (akciová spoločnosť, najmä banková al. poisťovacia) franc. kniž.
koncern (spojenie, zoskupenie, združenie práv. samostatných podnikov do ekon. a fin. celku) lat.-angl. ekon.
holding (obchodná spoločnosť, kt. svojím kapitálom ovláda a kontroluje iné spoločnosti) angl. fin.
kombinát (spojenie závodov a prevádzok rôznych výrobných odvetví) lat.
konglomerát (spojenie firiem zaoberajúcich sa nesúvisiacou činnosťou) lat. ekon.
afilácia (obchodná spoločnosť zriadená materským podnikom v zahraničí, s vlastnou práv. subjektivitou) lat. ekon.
joint venture /džoint venčr/ (spoločnosť založená na kapitálovej a technologickej spoluúčasti samostatných subjektov, najmä z rôznych krajín) angl. ekon.
a metà (príležitostné spojenie dvoch firiem s rovnakým dielom na zisku, na spoločný účet) tal. obch.
asociácia (združenie, spojenie organizácií rovnakého druhu) lat. ekon.
konfederácia (spojenie organizácií, združenie, zväz, zväzok, spolok) lat.
konzorcium (príležitostné združenie podnikateľov, najmä bánk, na vykonanie určitého obchodu na spoločný účet) lat. ekon.
kartel (združenie práv. samostatných podnikov na obmedzenie al. vylúčenie konkurencie vo vzájomných vzťahoch) tal.-franc.-angl. ekon.
monopol (združenie podnikov ovládajúce výrobu al. odbyt určitého odvetvia) gréc.-franc. ekon.
trust /trast/
trast (združenie podnikov toho istého odboru; monopol, v kt. podniky strácajú výrobnú, obchodnú a práv. samostatnosť) angl. ekon.
syndikát (monopol so spoločným odbytovým a nákupným orgánom) gréc.-lat. ekon.
pool /púl/ (združenie podnikateľov, bánk, poisťovní a pod. v angloamer. práve na vykonávanie určitých obchodov) angl. ekon.
etablissement /etablismá/ (priemyselný, obchodný a pod. p., závod) franc. kniž.
komunál (p. v právomoci obce al. mesta) lat. hovor. hist.
sponzor (p., kt. fin. a pod. podporuje určitú činnosť na základe dohody) lat.
komúna (združenie ľudí so spoločným, najmä kolektívnym vlastníctvom majetku) lat.
kolos (p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod) gréc.
arzenál (p. na výrobu zbraní a munície, aj so skladmi) arab.-tal.
rafinéria (p. vykonávajúci čistenie s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí) franc. odb.
mincovňa (p. na razenie kovových peniazov) lat.-nem.
gáter (p. na rezanie dreva, píla) nem. tech. slang.
paneláreň (p. na výrobu veľkých plošných dielcov z betónu pre montované stavby) lat.-hol. stav.
planografia (p. na fotochem. rozmnožovanie plánov, výkresov na priesvitných podkladoch) lat. + gréc. polygr.
hotel (p. na prechodné ubytovanie a stravovanie) franc.
hospic (hotel skromnejšieho typu) lat. porovnaj hotel
špeditérstvo (p. zaoberajúci sa prepravou tovaru, zasielateľstvo) tal.-nem.
aerolinka (letecký p., p. pravidelnej leteckej dopravy) gréc. + lat.-nem.
rejdárstvo (p. prevádzkujúci dopravu nákladov, vykonávajúci námornú dopravu, na vlastných al. prenajatých lodiach lodiach) hol. lod.
pošta (p. zaobstarávajúci dopravu správ, doručovanie písomností, peňazí, balíkov, v minulosti aj osôb) tal.
cursus publicus /kurzus publikus/ (štátna pošta zabezpečovaná poslami v starom Ríme) lat.
agentúra lat.
agencia (spoločnosť vykonávajúca určité služby, napr. zbierajúca informácie pre oznamovacie prostriedky) franc. zastar.
agrokomplex (spojenie poľnohosp. výroby a nadväzujúcich odvetví) ekon.
agrokombinát (veľký poľnohosp. p. s pridruženými odvetviami) gréc. + lat.
farma (väčší súkromný poľnohosp. p. zaoberajúci sa živočíšnou výrobou, chovom jedného druhu zvierat; pôvodne väčšie hospodárstvo v anglosaských krajinách) angl. hosp.
ranč (amer. dobytkárska farma) špan.-angl.
rancho /-čo/ (latinskoamer. dobytkárska farma) špan.
latifundium (veľké pozemky v súkromnom vlastníctve, statok, veľkostatok) lat.
plantáž (poľnohosp. p. na pestovanie úžitkových rastlín na veľkých plochách, najmä v trópoch) franc.
hacienda (poľnohosp. p. v Južnej a Strednej Amerike a Španielsku) špan.
estancia (poľnohosp. p. v Latinskej Amerike) lat.-špan.
fazenda (poľnohosp. p. v Brazílii, usadlosť) port.
sovchoz (štátny poľnohosp. p. v bývalom ZSSR, štátny majetok) rus. skr.
kooperatív (družstvo, najmä svojpomocné) lat.
kolchoz (poľnohosp. výrobné družstvo v bývalom ZSSR) rus.
artel (jedna z foriem družstva v bývalom ZSSR) tal.-rus.
konzum (nákupné a spotrebné družstvo) lat. hovor. zastar.
kibuc (družstvo v Izraeli, poľnohosp. veľkopodnik) hebr.
realitka (p. zaoberajúci sa sprostredkovaním kúpy a predaja nehnuteľností) lat. hovor.
lotéria (p. organizujúci verejné stávkové hry, pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov) tal.
cirkus (zábavný p. s vystúpeniami zvierat a artistov, najmä v stane) lat.
service /-vis/ (p. na poskytovanie opravárskych služieb) angl.
multiservis (p. poskytujúci mnohoraké služby, najmä prenájom prístrojov vrátane vykonávania opráv) lat. + franc.
franchisor /frenčajzor/ (p. poskytujúci práv. samostatným príjemcom skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok) angl. obch.
franchisista /frenčajzista/
franchisant /frenčizant/ (práv. samostatný p. prijímajúci od poskytovateľa skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok) angl. obch.
faktor (obchodná spoločnosť, kt. odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou) lat.
forfaitér (p. kupujúci dlhodobú pohľadávku voči zahraničnému dovozcovi od tuzemského vývozcu, najmä banka) angl. obch.
VEB /fauébé/ (štát., národný p. v bývalej NDR) nem. skr.
bonanza špan.
klondike /-dajk/
klondajk (výnosný, vysoko ziskový p., ako objavenie zlatej žily) vl. m. hovor.

úder

iktus lat. odb.
perkusia lat. kniž. a odb.
šajba (prudká, silná strela, rana) rus. slang. šport. porovnaj strela 2
bomba tal. šport.
puma gréc.-franc. šport.
trefa nem. hovor.
morda (silný, prudký ú.) nem. slang.
forehand /forhend/ (dlaňový ú. hraný na rovnakej strane tela, napr. pravou rukou na pravej strane v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
backhand /beghend/ (ú. od tela, pravou rukou z ľavej strany, spakruky, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
liftovaný ú. (ú. s vrchnou rotáciou, falšom, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
match ball /mečból/ (ú. v tenise a vo volejbale, podanie, kt. môže rozhodnúť o výsledku) angl. šport.
drive /drajv/ (prudký ú. zhora, vrchné podanie v loptových hrách, napr. tenis, stolný tenis, golf, volejbal) angl. šport.
servis (podanie, vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
smeč (útočný ú., prudké zrazenie lopty na územie súpera v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
čop (ú. v sieťových hrách, hraný so silnou spodnou rotáciou lopty al. loptičky, rezaná lopta) angl. šport.
lob (ú., keď lopta preletí súpera hrajúceho pri sieti vysokým oblúkom, v tenise al. inej loptovej hre, napr. volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/
gejmbal (rozhodujúce podanie v tenisovej hre) angl. šport.
setbal (rozhodujúce podanie, hra al. lopta v samostatnej časti šport. zápasu v tenise al. volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (ú. nad hlavou, podanie al. smeč v tenise) angl. šport.
return /ritörn, ritern/ (ú., ktorým hráč vracia loptu po podaní súpera v tenise) angl. šport.
stopbal (zahratie lopty s rotáciou tesne za sieť v tenise) angl. šport.
let (neplatná lopta v tenise) angl. šport.
volej (zásah lopty počas jej letu) angl. šport.
bager (ú. používaný na vybranie, odrazenie lopty oboma rukami nízko nad zemou zospodu) hol. šport. slang.
topspin (ú. s vrchnou rotáciou loptičky v stolnom tenise) angl. šport.
halfvolej (ú. al. kop do lopty hneď po odskoku od hracej plochy v loptových hrách, napr. tenis, futbal) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého podania pri tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang.
fight /fajt/ (ú. v boxe) angl. šport.
direkt (priamy zásah v boxe) lat. hovor.
jab /džeb/ (tvrdý priamy krátky ú. z bezprostrednej blízkosti v boxe) angl. šport.
uppercut /aperkat/ (zdola nahor vedený na bradu al. žalúdok, zdvihák v boxe) angl. šport.
shot /šot/ (zásah v boxe) angl. šport.
knokaut (zrazenie súpera k zemi najmenej na 10 sekúnd v boxe) angl. šport.
flap /flep/ (dva údery v stepe) angl. tan.
buzar (ú. pri biliarde, keď guľa narazí najprv na mantinel) franc.

podanie

podanie 1 (uvedenie lopty do hry)
servis (vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
drive /drajv/ (vrchné p., prudký úder zhora v loptových hrách, napr. v tenise, stolnom tenise, golfe, volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (p. al. smeč, úder nad hlavou v tenise) angl. šport.
setbal (rozhodujúce p., hra al. lopta v samostatnej časti športového zápasu, v tenise al. volejbale) angl. šport.
match ball /mečból/ (p., kt. môže rozhodnúť o výsledku v tenise a vo volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/ (rozhodujúce p. v tenisovej hre) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého p. v tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang. porovnaj údervhodenie

oprava

remont franc. tech. zastar.
reparatúra lat. zried.
korekcia lat.
rektifikácia lat. kniž. a odb.
remedura (náprava, úprava) franc.-nem. kniž.
reparácia (náprava) lat. kniž. a odb.
justifikácia (opravenie) lat. práv.
retuš (malá dodatočná o., úprava) franc.
korektúra (o., úprava, najmä chýb v rukopise al. sadzbe) lat.
amendiement /amandmán/ (o., zmena zákona, zmluvy a pod.) lat.-franc.
emendácia (o. porušeného al. nečitateľného miesta rukopisu, textu) lat. odb.
razúra (o. textu listiny vymazaním al. vyškrabaním a nahradením inými slovami) lat. odb.
service /–vis/ (o. a údržba výrobkov, najmä vozidiel) angl.
generálka (celková, úplná o. stroja, zariadenia) lat. hovor.
repasáž (o. stroja vykonávaná výrobcom na základe skúšobnej prehliadky) franc. odb.
renovácia (obnova, obnovenie, uvedenie, uvádzanie do nového stavu) tal. kniž.
reštaurovanie (obnova, obnovenie, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, pamiatky, režimu, zriadenia, pomerov) lat.
sanácia (stavebná o.) lat. stav.

náčinie

verkcajk (náradie) nem. zastar. hovor.
sersám (náradie, najmä remeselnícke) maď. hovor. slang.
rekvizita (n. potrebné na činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
servis (n. na podávanie jedál a nápojov, jedálna súprava, riad) franc.
manikúra (odborné n. na ošetrovanie rúk, nechtov na rukách) franc.
raketa (n. na odrážanie lopty s oválnym tvarom a pri tenise s pružným výpletom) arab.-angl. šport.
hokejka (zahnutá drevená palica na hranie hokeja) angl. šport.
tágo (biliardová palica) špan.
baton (šermiarska palica) franc. šport.
nunčak (športová zbraň, dve krátke tyče spojené reťazou) jap. hovor.
činka (športové n., dve závažia spojené držadlom) nem.
disk (plochý kotúč na hádzanie) gréc.
trambulína (odrazové perované akrobatické al. telocvičné n., pružná plachta upevnená v kovovom ráme) tal. šport.
ribstol (telocvičné náradie, široký rebrík pripevnený o stenu s hustejšími priečkami, rebrina) švéd. šport.
skateboard /skejtbord/
skejtbord angl. šport.
skate /skejt/
skejt (n. v podobe dosky na kolieskach) angl. šport. hovor. porovnaj nástroj 1
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.