trh

trh 1 hosp. činnosť, kúpa a predaj; verejné predávanie a kupovanie v určenom mieste a čase
market angl.
jarmok výročný t. nem.
fiera jarmok v Chorvátsku tal.
burza t. s cennými papiermi al. tovarom lat.
stock exchange stok ixčejndž londýnska burza s cennými papiermi angl.
foreign exchange market forin exčejndž markit t. s bezhotovostnými platobnými prostriedkami v cudzej mene používaný v medzinárodnom zúčtovaní, devízový t. angl. fin.
monopol t., v kt. jediná firma ponúka homogénny produkt, kt. nemá žiadne blízke náhrady gréc.-franc. ekon.
oligopol t. s malým počtom predávajúcich a veľkým množstvom kupujúcich gréc.-angl. ekon.
oligopson t. s malým počtom kupujúcich a veľkým množstvom predávajúcich gréc. ekon.
polypolia voľný t. gréc. ekon.

obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

politika

politika gréc.
avanturizmus dobrodružná, nezodpovedná, bezohľadná p. franc.
machiavelizmus bezohľadná p. bez ohľadu na morálne princípy vl. m. polit.
nacionalizmus p. jednostranne zdôrazňujúca význam národa, vychádzajúci z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
šovinizmus p. spojená s nenávisťou k iným národom, slepé presvedčenie o nadradenosti vlastného národa vl. m.
revanšizmus p. hlásajúca odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
imperializmus dobyvačná, utláčateľská, rozpínavá p. štátu voči cudzím územiam lat.
militarizmus p. zbrojenia, prípravy na útočnú vojnu lat.
pacifizmus p. odmietajúca vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúca sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
separatizmus p. presadzujúca územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionizmus p. presadzujúca neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch, namierená proti aktívnej zahraničnej p. tal.-franc.
splendid isolation ajsolejšn brit. p. v 19.st. spočívajúca v neúčasti v paktoch a konfliktoch na kontinente angl. hist. polit.
appeasement epíz- p. uzmierovania a ústupkov, najmä voči nacistickému Nemecku angl. polit.
sakoku p. odlúčenia, oddelenia Japonska, zákaz výjazdu Japoncov z krajiny a obmedzenie vstupu cudzincov, 17. – 19.st. jap.
gándhizmus p. hlásajúca nenásilné spôsoby polit. boja, pôvodne v odpore voči brit. kolonializmu v Indii, a vytrvalosť v pravde vl. m. hist.
mccarthizmus mekkar- p. v USA po 2. svetovej vojne namierená proti komunizmu vl. m. polit.
merkantilizmus ekon. p. považujúca za zdroj bohatstva výmenu a obchod, 15. – 17. st. tal.-franc. hist. ekon.
freetradizmus frítrej- ekon. p. požadujúca slobodu obchodu a bez zásahov štátu angl. + lat. polit. ekon.
liberalizmus ekon. p. presadzujúca slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s práv. zárukami lat. polit. ekon.
konzervativizmus ekon. p. presadzujúca voľné podnikanie a nízke zdanenie podnikateľov lat. polit. ekon.
neoliberalizmus ekon. p. odmietajúca štátne zásahy do hospodárstva a existenciu monopolov, uznávajúca úlohu štátu pre zaistenie trhového mechanizmu gréc. + lat. polit. ekon.
NEP rus.
Nep tzv. nová ekonomická p. v sov. štáte umožňujúca niektoré kapitalistické prvky pri zachovaní vedúcej úlohy štátu, 1921 – 24 rus. hovor. polit.
protekcionizmus p. zameraná na podporu a ochranu vlastného hospodárstva, domácej produkcie, najmä clami a pod. lat.-franc. ekon.
autarkia p. s cieľom získania hosp. nezávislosti a vytvorenia uzatvoreného hosp. celku v krajine gréc. ekon.
svadéší ekon. p. v Indii podporujúca domáci priemysel a bojkotujúca brit. tovar, od 1905 sanskrit hist. polit.
marketing obchodná a výrobná p. vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon.
reúnia franc. p. pripájania rím. nem. miest a lén, 17. st. franc. hist.
hungarizmus p. snažiaca sa o splynutie nemaďarského obyvateľstva v rámci Uhorska, myšlienka jednonárodnostného Uhorska lat. hist.
enosis -zis hnutie Grékov za zjednotenie v spoločnom štáte gréc.
sinnfeinizmus protibrit. p. za ír. nezávislosť, zač. 20. st. ír. hist. polit.
panafrikanizmus hnutie časti nebelošského obyvateľstva Afriky, Severnej Ameriky a Karibiku za oslobodenie spod útlaku gréc. + vl. m.
iredentizmus hnutie národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa polit.; tal. nacionalistické hnutie za pripojenie území obývaných Talianmi k Taliansku, koniec 19. st., hist. tal.
ilyrizmus p. za zjednotenie južných Slovanov, 30. a 40. roky 19. st. vl. m. hist.
panslavizmus p. za spojenie slovan. národov pod vládou ruského cára a vytvorenie všeruskej pravoslávnej monarchie gréc. + vl. m. polit.
pangermanizmus p. usilujúca sa o zjednotenie Nemcov vo svete a vytvorenie silného nem. štátu gréc. + vl. m.
paneuropeizmus p. usilujúca sa o zjednotenie európskych štátov, o vytvorenie Spojených štátov európskych, medzi svetovými vojnami gréc. + vl. m.
panturkizmus p. za zachovanie tur. ríše a zjednotenie všetkých národov hovoriacich turkotat. od Bajkalu po Balkán, zač. 20. st. gréc. + vl. m. polit.
sionizmus žid. nacionalistická p. usilujúca sa o jednotu Židov a vybudovanie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
panarabizmus p. usilujúca sa o hosp. spoluprácu a polit. zjednotenie všetkých arab. krajín gréc. + vl. m.
panislamizmus p. usilujúca sa o zjednotenie moslimských národov a štátov, pôvodne proti kolonializmu, 2. polovica 19. st. gréc. + arab.-lat.
panamerikanizmus p. usilujúca sa o spoluprácu a spolupatričnosť všetkých národov a krajín Severnej a Južnej Ameriky gréc. + vl. m. polit. porovnaj smer|polit.

obchod

obchod 1 kúpa a predaj tovaru
trading trej- obchodný vzťah, najmä výmenný o., obchodovanie angl. ekon.
deal díl
dealing díl- bankový al. burzový o., niektoré druhy; o. s tovarom všeobecne angl.
job džob výhodný o. angl. obch. hovor. expr.
kšeft nem. hovor. pejor.
handel o., najmä pokútny, nečestné konanie vôbec; obchodovanie zastar. nem. hovor. pejor.
šmelinárstvo čierny, nedovolený o. s nedostatkovým tovarom hebr.-nem. hovor. pejor.
veksláctvo nezákonné obchodovanie, výmena, vymieňanie peňazí, tovaru a pod. nem. hovor. pejor.
čachre nečestný, nepoctivý, pokútny o. hebr.-nem. pejor.
frajmok výmena, kupčenie nem. zastar.
chrémastika výmenné vzťahy, kt. účelom je dosiahnutie zisku a pre úžeru gréc.
hauzírka podomové obchodovanie nem. zastar. slang.
bargain nerovný o. s jedným poškodeným účastníkom, príležitostná výhodná kúpa angl. obch.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
showbiznis šou
šoubiznis angl. hovor.
šoubiz o. v oblasti zábavy, so zábavnými predstaveniami angl. slang.
sexbiznis o. s pohlavným pudom, vzťahmi, službami angl. hovor.
komisia o., pri ktorom obstarávateľ, samostatný obchodník, koná vo vlastnom mene, ale na účet iného, príkazcu, sprostredkovanie lat. obch.
doupson o., pri kt. dvaja kupujúci ovládajú trh lat.
duopol o., pri kt. dvaja predávajúci ovládajú trh, napr. dvaja výrobcovia určitého tovaru gréc.-lat.
burza výmenný o., miesto predaja al. výmeny tovarov lat.
stock exchange stok ixčejndž londýnska burza s cennými papiermi angl.
steláž termínový burzový o., pri kt. jedna zo strán má právo buď tovar, cenné papiere, odobrať al. dodať franc. obch.
deport termínový burzový o. na zníženie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
report termínový burzový o. na zvýšenie kurzu cenných papierov v budúcnosti lat.
špekulovanie úsilie o zisk pomocou rýchlych obchodov založených na odhade lat. ekon.
à la hausse ala ós burzová špekulácia na stúpanie cien, kurzov franc. obch.
à la baisse ala bes burzová špekulácia na pokles cien, kurzov franc. obch.
kontremina špekulácia à la baisse vykonaná skupinou osôb franc. obch.
arbitráž špekulácia na porovnávanie cien a termínov tovarov, cenných papierov, devíz a pod. franc. ekon.
ažiotáž burzová špekulácia na vyvolanie dopytu po cenných papieroch a pod. tal.-franc. peňaž.
corner ko-
korner burzová špekulácia, skúpenie tovaru s úmyslom predávať ho neskôr za vyššiu cenu angl.
barter angl. obch.
kompenzácia výmenný o. bez použitia peňažnej hotovosti lat. obch.
junktim viazaný medzinárodný o., keď je vývoz jedného tovaru viazaný dohodou medzi štátmi na dovoz iného tovaru lat. ekon.
switch svič výmenný o., pri kt. sa vymieňajú meny na základe nepriameho tovarového obchodu angl. fin. obch.
industrial-offset -das- kompenzácia veľkého objemu, najmä s voj. tovarom angl. fin. obch.
swap svop, svap výmenný, pri kt. banka kupuje devízy za iné devízy a súčasne kúpené devízy predáva s odloženou dobou dodania angl. fin.
hedge hedž
hedging hedžing
hedžing o. na krytie rizika zmeny ceny angl. ekon.
detail -tajl predaj v drobnom, v malom množstve priamym spotrebiteľom, maloobchod franc. zastar.
retail riteil o., predaj v malom, maloobchod angl. obch.
wholesale houlseil o., predaj vo veľkom, veľkoobchod angl. obch.
marketing obch. a výrobná metóda vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon. porovnaj predaj kúpa

správa

správa 2 činnosť vedenia a riadenia; osoba al. úrad (inštitúcia), kt. niečo spravuje
-nómia gréc. v zlož. sl.
management manaž- vedenie podniku, organizácie a pod. angl.
topmanagement manaž- najvyššie vedenie podniku, organizácie a pod. angl.
administratíva štátna, verejná alebo hosp. s., vybavovanie štátnych al. podnikových vecí lat.
direktórium lat. hovor. zastar.
načalstvo riaditeľstvo, vedenie rus. zastar.
aparát výkonný orgán a jeho pracovníci lat.
grémium zbor vedúcich určitého orgánu, úradu, podniku, správny, vedenie orgánu, úradu, podniku lat.
byrokracia skupina, vrstva profesionálne pracujúca v s. a riadení v politike a ekonomike, úradnícky aparát, úradníctvo; vláda úradov al. úradníctva franc. + gréc.
organizovanie usporadúvanie, príprava niečoho, riadenie gréc.-lat.
erár štátna s. lat.
administrácia hosp. a prevádzková s. vydavateľstva lat.
politika , s. verejných vecí, riadenie štátu a vzťahov medzi štátmi; s. určitej oblasti, starostlivosť o určitý odbor gréc.
centralizmus riadenie, vedenie a s. z jedného ústredia lat.
verchuška polit. vedenie rus. pejor. zastar.
mandát s. nad určitým územím lat. polit.
gouvernement guvernmán s., najmä na okupovanom území franc.
kontrola vplyv na územie, výrobu a pod., s., riadenie niečoho franc.
réžia s. niektorých štátnych podnikov franc. zastar.
intendatúra hlavná s., napr. div., voj. lat.
sekvestúra vnútená úradná s. súkromnej veci al. majetku lat. práv.
marketing obchodná a výrobná politika vychádzajúca z potrieb trhu, odbyt angl. ekon.
pastorácia duchovná s. v reformovaných cirkvách lat. cirk. porovnaj riadenie 1 úrad 2 vláda

odbyt

marketing obchodná a výrobná metóda vychádzajúca z potrieb trhu angl. ekon.
realizácia speňaženie majetku, tovaru lat. ekon.
komercializácia opatrenia na uľahčenie o., predaja lat. obch.
franchising frenčajzing odbytový systém, kde práv. samostatní príjemcovia používajú poskytovateľom dávané skúsenosti, značku, reklamu, technológiu a pod. angl. obch.