lotéria

lotéria tal.
bingo l. s výhrami v hotovosti angl.
tombola l. s vecnými výhrami pri spoločenskej zábave tal.
loto číselná l. tal.

hra

hra 2 zábavná činnosť
lora tal. kart.
šnaps nem. hovor.
kaláber tal. zastar.
cribbage kribidž kartová h. angl.
alager franc.
baccarat baka- franc.
farao egypt.-lat.
ferbľa nem. slang.
makao vl. m.
mariáš franc.
poker angl. kart.
ramšeľ hazardná kartová h. franc.
skat nem. kartová h. s 32 kartami pre 3 hráčov tal.-nem.
kvarteto detská kartová h. lat.
bridž kartová h. pre dve dvojice hráčov angl.
preferanc kartová h. s dôležitou úlohou farieb franc.
taroky kartová h. s 54 listami tal.
pikety kartová h. s 32 kartami pre 2 – 4 osoby franc.
whist uist kartová h. s 52 kartami pre 4 osoby angl.
špády kartová h. s tal. kartami gréc.-tal. kart.
pasians kartová h. pre jednu osobu franc.
žolíky vl. m.
remy kartová h. s kartami s obrázkom šaša angl. kart.
kanasta kartová h. so žolíkovými kartami špan.
hazard h., najmä kartová, založená na náhode arab.-franc.
vabank hazardná h. o celý vklad, o všetko franc.
šach h. na štvorcovej ploche so 64 poľami striedavo svetlými a tmavými, založená na posúvaní bielych a čiernych figúr podľa určitých pravidiel perz.
dáma spoločenská h. na šachovnici s bielymi a čiernymi kameňmi franc.
ma-čang čín. spoločenská h. podobná dáme čín.
go jap. národná h. s bielymi a čiernymi kameňmi na šachovnici s 361 bodmi čín.-jap.
lurč h. s kockami a kameňmi, puf, triktrak franc.-angl.
halma spoločenská h., pri kt. sa premiestňujú figúrky do pôvodného postavenia protihráča gréc.
domino spoločenská h. s obdĺžnikovými bodkovanými doštičkami franc.
loto spoločenská stolná h. s vyťahovaním a obsadzovaním čísel tal.
mikádo jap. h. s tenkými tyčinkami jap.
tamagoči elektronická h. vo forme virtuálneho domáceho zvieratka, o kt. sa treba starať jap.
tangram štvorec rozdelený piatimi čiarami na sedem častí, z kt. sa dajú skladať rôzne obrazce um.
origami jap. papierová skladačka jap.
puzzle pazl, hovor. pucle detská obrázková skladačka z nepravidelných dielikov angl.
lego detská stavebnica s mnohými kombinačnými možnosťami obch. zn.
piga detská h. s dreveným, na koncoch špicatým kolíkom rom. iba sing.
gamesa počítačová h. angl. slang.
adventúra akčná dobrodružná počítačová h. s úlohami a hádankami angl. slang.
anagram slovná h., keď nové slovo vznikne premiestnením hlások, prešmyčka gréc.
logogrif slovná h., keď sa význam slova mení priberaním al. uberaním písmen gréc. odb.
rébus slovná h. naznačujúca hľadané slovo al vetu obrázkami al. písmenami lat.-franc.
šaráda slabiková slovná h. franc.
palindróm slovná h., slovo al. veta, kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel, napr. krk gréc. odb.
paragram slovná h. vznikajúca zámenou al. vypustením písmen gréc.
melatónia slovná h. založená na zvukovej zhode a podobnosti slov al. slovných spojení gréc. odb.
kalambúr slovná h. založená na zvukovej zhode významovo odlišných slov franc.
aritmogrif slovná h. založená na nahradení písmen číslicami, číslovka gréc.
scrable skrebl dosková hra, pri kt. hráči skladajú slová ako v krížovke angl.
kvíz spoločenská h., kde súťažiaci odpovedá na otázky, zábavný program, súťaž s otázkami, hádankami angl.
lotéria verejná stávková h., pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov tal.
bingo lotéria s výhrami v hotovosti angl.
tombola lotéria s vecnými výhrami pri spoločenskej zábave tal.
loto číselná lotéria tal.
ruleta hazardná stávková h., pri kt. guľôčka na otáčajúcej sa doske označuje vyhrávajúce číslo franc.
petting ľúbostná h. bez súlože, erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- ľúbostná h., erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
panem et circenses pá- -zés chlieb a hry, ako uspokojenie rímskeho ľudu za cisárstva lat. kniž.

podnik

podnik 1 organizácia vykonávajúca hosp. činnosť
firma tal.
business biznis
biznis podnikanie vo väčšom rozsahu angl.
organizácia združenie osôb al. inštitúcií so spoločným programom, cieľom, záujmami gréc.-lat.
kompánia obchodná spoločnosť franc. hovor. expr.
akciovka účastinná spoločnosť lat. hovor.
corporation korporejšn angl.
korporácia obchodná spoločnosť v USA, najmä akciová spoločnosť lat.
incorporated company Inc. korporej- kompe- akciová spoločnosť v USA angl.
compagnie kompaňi obchodná spoločnosť vo Francúzsku franc.
company kompany obchodná spoločnosť vo Veľkej Británii angl.
limited -tid spoločnosť s ručením obmedzeným, uvádza sa pri mene firmy angl. obch.
société -sieté akciová spoločnosť, najmä banková al. poisťovacia franc. kniž.
koncern spojenie, zoskupenie, združenie práv. samostatných podnikov do ekon. a fin. celku lat.-angl. ekon.
holding obchodná spoločnosť, kt. svojím kapitálom ovláda a kontroluje iné spoločnosti angl. fin.
kombinát spojenie závodov a prevádzok rôznych výrobných odvetví lat.
konglomerát spojenie firiem zaoberajúcich sa nesúvisiacou činnosťou lat. ekon.
afilácia obchodná spoločnosť zriadená materským podnikom v zahraničí, s vlastnou práv. subjektivitou lat. ekon.
joint venture džoint venčr spoločnosť založená na kapitálovej a technologickej spoluúčasti samostatných subjektov, najmä z rôznych krajín angl. ekon.
a metà príležitostné spojenie dvoch firiem s rovnakým dielom na zisku, na spoločný účet tal. obch.
asociácia združenie, spojenie organizácií rovnakého druhu lat. ekon.
konfederácia spojenie organizácií, združenie, zväz, zväzok, spolok lat.
konzorcium príležitostné združenie podnikateľov, najmä bánk, na vykonanie určitého obchodu na spoločný účet lat. ekon.
kartel združenie práv. samostatných podnikov na obmedzenie al. vylúčenie konkurencie vo vzájomných vzťahoch tal.-franc.-angl. ekon.
monopol združenie podnikov ovládajúce výrobu al. odbyt určitého odvetvia gréc.-franc. ekon.
trust trast
trast združenie podnikov toho istého odboru; monopol, v kt. podniky strácajú výrobnú, obchodnú a práv. samostatnosť angl. ekon.
syndikát monopol so spoločným odbytovým a nákupným orgánom gréc.-lat. ekon.
pool púl združenie podnikateľov, bánk, poisťovní a pod. v angloamer. práve na vykonávanie určitých obchodov angl. ekon.
etablissement etablismá priemyselný, obchodný a pod. p., závod franc. kniž.
komunál p. v právomoci obce al. mesta lat. hovor. hist.
sponzor p., kt. fin. a pod. podporuje určitú činnosť na základe dohody lat.
komúna združenie ľudí so spoločným, najmä kolektívnym vlastníctvom majetku lat.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
arzenál p. na výrobu zbraní a munície, aj so skladmi arab.-tal.
rafinéria p. vykonávajúci čistenie s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí franc. odb.
mincovňa p. na razenie kovových peniazov lat.-nem.
gáter p. na rezanie dreva, píla nem. tech. slang.
paneláreň p. na výrobu veľkých plošných dielcov z betónu pre montované stavby lat.-hol. stav.
planografia p. na fotochem. rozmnožovanie plánov, výkresov na priesvitných podkladoch lat. + gréc. polygr.
hotel p. na prechodné ubytovanie a stravovanie franc.
hospic hotel skromnejšieho typu lat. porovnaj hotel
špeditérstvo p. zaoberajúci sa prepravou tovaru, zasielateľstvo tal.-nem.
aerolinka letecký p., p. pravidelnej leteckej dopravy gréc. + lat.-nem.
rejdárstvo p. prevádzkujúci dopravu nákladov, vykonávajúci námornú dopravu, na vlastných al. prenajatých lodiach lodiach hol. lod.
pošta p. zaobstarávajúci dopravu správ, doručovanie písomností, peňazí, balíkov, v minulosti aj osôb tal.
cursus publicus kurzus publikus štátna pošta zabezpečovaná poslami v starom Ríme lat.
agentúra lat.
agencia spoločnosť vykonávajúca určité služby, napr. zbierajúca informácie pre oznamovacie prostriedky franc. zastar.
agrokomplex spojenie poľnohosp. výroby a nadväzujúcich odvetví ekon.
agrokombinát veľký poľnohosp. p. s pridruženými odvetviami gréc. + lat.
farma väčší súkromný poľnohosp. p. zaoberajúci sa živočíšnou výrobou, chovom jedného druhu zvierat; pôvodne väčšie hospodárstvo v anglosaských krajinách angl. hosp.
ranč amer. dobytkárska farma špan.-angl.
rancho -čo latinskoamer. dobytkárska farma špan.
latifundium veľké pozemky v súkromnom vlastníctve, statok, veľkostatok lat.
plantáž poľnohosp. p. na pestovanie úžitkových rastlín na veľkých plochách, najmä v trópoch franc.
hacienda poľnohosp. p. v Južnej a Strednej Amerike a Španielsku špan.
estancia poľnohosp. p. v Latinskej Amerike lat.-špan.
fazenda poľnohosp. p. v Brazílii, usadlosť port.
sovchoz štátny poľnohosp. p. v bývalom ZSSR, štátny majetok rus. skr.
kooperatív družstvo, najmä svojpomocné lat.
kolchoz poľnohosp. výrobné družstvo v bývalom ZSSR rus.
artel jedna z foriem družstva v bývalom ZSSR tal.-rus.
konzum nákupné a spotrebné družstvo lat. hovor. zastar.
kibuc družstvo v Izraeli, poľnohosp. veľkopodnik hebr.
realitka p. zaoberajúci sa sprostredkovaním kúpy a predaja nehnuteľností lat. hovor.
lotéria p. organizujúci verejné stávkové hry, pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov tal.
cirkus zábavný p. s vystúpeniami zvierat a artistov, najmä v stane lat.
service -vis p. na poskytovanie opravárskych služieb angl.
multiservis p. poskytujúci mnohoraké služby, najmä prenájom prístrojov vrátane vykonávania opráv lat. + franc.
franchisor frenčajzor p. poskytujúci práv. samostatným príjemcom skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok angl. obch.
franchisista frenčajzista
franchisant frenčizant práv. samostatný p. prijímajúci od poskytovateľa skúsnosti, značku, reklamu, technológiu a pod. za poplatok angl. obch.
faktor obchodná spoločnosť, kt. odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou lat.
forfaitér p. kupujúci dlhodobú pohľadávku voči zahraničnému dovozcovi od tuzemského vývozcu, najmä banka angl. obch.
VEB fauébé štát., národný p. v bývalej NDR nem. skr.
bonanza špan.
klondike -dajk
klondajk výnosný, vysoko ziskový p., ako objavenie zlatej žily vl. m. hovor.

odvážny

gurážny smelý, odhodlaný franc. hovor.
husársky o. a niekedy neočakávane úspešný srboch.-maď.
bravúrny smelý, dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný franc.
prometeovský gréc. vl. m. expr.
prometejský smelý, nepoddajný, odbojný, vzdorný gréc. vl. m. expr. zastar.
bojarský rus.
heroický gréc. kniž.
ikarský smelý, hrdinský gréc. vl. m.
aleatórny s neistým koncom, závislý na náhode lat. kniž. a. stávka, lotéria
riskantný franc.
rizikový tal.
vabank nebezpečne o., nerovážny, nebezpečný, neistý, spojený s možnosťou neúspechu, straty franc.
hazardérsky nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, kt. výsledok závisí od náhody arab.-franc. h. čin, postoj, hra
marciálny udatný, silný, statný, mohutný lať. zastar. kniž.

závislý

relatívny týkajúci sa vzťahu dvoch al. viacerých vecí, javov, pomerný, podmienený, vzťažný lat.
korelatívny súvzťažný, vo vzťahu s niečím lat.
satelitný podriadený, polit. a hosp. nesamostatný lat. s. štát, mesto
vazalský poslušný, podriadený kelt.-franc.
aleatórny z. na náhode, odvážny, s neistým koncom lat. kniž. a. stávka, lotéria