Výsledky vyhľadávania

zábava

zábava 1 (čin, podujatie, vyvolávajúce dobrú náladu)
kabaret franc.
komédia gréc.
kanada vl. m. hovor. expr.
špásy nem. hovor.
švanda nem. hovor.
sranda ? hovor. vulg.
fígeľ lat.-nem. hovor.
vic nem. hovor. zastar.
fór nem. hovor.
heft nem. slang.
hec (žart, vtip) nem. subšt. slang.
atrakcia (zaujímavá, príťažlivá, pútavá z.) lat.
plezír (radosť, potešenie) franc. hovor. expr.
regrácia (zábavka) lat. zastar.
šport (záľuba) angl.
delektácia (potešenie, pôžitok) lat. kniž.
entertainment /-tejn-/ angl. porovnaj žart

náskok

fór (výhoda, prednosť) nem. subšt. dať, mať f.

násilie

tyranstvo (bezohľadné kruté n., bezohľadnosť, krutosť, surovosť, bezcitnosť, útlak) gréc. expr.
teror (kruté, hrubé n., najmä proti polit. odporcom, boj proti nim, hrôzovláda, krutovláda, prenasledovanie, utláčanie, zastrašovanie) lat.
terorizmus (vláda používajúca hrubé násilie najmä proti polit. odporcom, hrôzovláda, násilenstvo) lat.
represia (použitie n. na potlačenie niečoho, útlak) lat. kniž.
represálie (násilný zákrok na potlačenie niečoho ako odveta, odvetné opatrenia jedného štátu proti druhému ako prostriedok donútenia) lat.-franc.-nem.
pirátstvo (lupičstvo, n., najmä námorné al. letecké) gréc.-lat.
mobing (duševné týranie, najmä na pracovisku) angl. publ.
pogrom (n. namierené proti skupine obyvateľstva, najmä proti Židom) rus.
par force /fors/ franc. kniž.
per vim (násilím) lat. práv. porovnaj surovosť 1

žart

anekdota (krátke rozprávanie s vtipným prekvapujúcim zakončením) gréc.
fór nem. hovor.
heft (vtip, žartovný nápad) nem. slang.
hec nem. subšt. slang.
vic nem. hovor. zastar.
fígeľ lat.-nem. hovor.
špás nem. hovor.
švanda nem. hovor.
kanada (vtip) vl. m. hovor. expr.
bonmot /bonmo/ (vtipné úslovie, porekadlo, vtip) franc.
recesia (výstredný ž.) lat. hovor.
apríl (ž. na 1. apríla) lat. porovnaj zábava 1

nápad

idea gréc.
tip (dobrá myšlienka, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný n.) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie) lat.
invencia (duchaplnosť, dôvtip, dôvtipnosť, vynaliezavosť, vynachádzavosť, nápaditosť) kniž.
gag /geg/ (prekvapivý komický n. postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný n., vtip) nem. slang.

výhoda

plus (klad, prednosť, prínos) lat. hovor.
fór (náskok, prednosť) nem. subšt. dať, mať f.
prebenda (hmotná v.) lat. expr.
pozitívum (kladná stránka, klad)
aktívum (klad, prednosť, prínos) lat. pren.
komodum (prospech, úžitok, výnos) lat. kniž.
prémia (mimoriadna v.) lat.
privilégium (výsada, najmä práv. nepodložená, prednostný nárok) lat.
benefit (peňažné al. nepeňažné zvýhodnenie) angl. publ.
benefícium (dobrodenie) lat.
advantage (v. v tenise) angl. šport. porovnaj zvýhodnenie

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

potešenie

potešenie 1 (radosť; pôžitok)
gusto (pôžitok, chuť; záľuba, vkus) tal. hovor.
delektácia (zábava, pôžitok) lat. kniž.
plezír (zábava, radosť; záľuba, obľuba) franc. hovor. expr.
hobby angl.
pasia lat. hovor.
forsa (záľuba, koníček) lat.-nem.
šport (zábava, záľuba) angl.

záľuba

záľuba 1 (silný záujem, koníček)
predilekcia lat. kniž.
hobby angl.
pasia lat. hovor.
forsa (koníček) lat.-nem.
mánia gréc.
-mánia (vášnivá až chorobná zaujatosť, vášeň, náruživosť, túžba po niečom) gréc. v zlož. sl.
-fília (obľuba) gréc. v zlož. sl.
inklinácia (náchylnosť, náklonnosť) lat.
šport (zábava) angl.
snobstvo (povrchný záujem o všetko módne v umení, spoločnosti, malomeštiactvo, nadutosť, povýšenectvo) angl. pejor.
bibliofília (záľuba vo vzácnych a krásnych knihách) gréc.
bibliománia (z. v knihách) gréc.
melománia (z. v hudbe) gréc. kniž.
rétorizmus kniž.
rétorstvo (z. v rečnení, rečníckych obratoch a prostriedkoch) gréc. zried. aj pejor.
didaxia (z. v poučovaní, náklonnosť k poučovaniu, poučovanie) gréc.
mikrológia (z. v podrobnostiach, malichernostiach, puntičkárstvo) gréc. kniž.
farmakofília (z. v užívaní liekov) gréc. lek.
skatofília (chorobná z. v špine, nečistote) gréc. lek.
koprofília (z. vo výkaloch) gréc. lek.
lokálpatriotizmus (obdiv, prehnaná láska k svojmu mestu, kraju, uctievanie svojho mesta, kraja) lat. hovor. aj pejor.
xenofília (z. vo všetkom cudzom) gréc. kniž.
filhelénstvo (z. v gréc. kultúre, najmä antickej) gréc.
slovakofilstvo (z. vo všetkom slovenskom) vl. m. + gréc.
slavianofilstvo rus. + gréc.
slavofilstvo lat. + gréc.
slovanofilstvo (z. vo všetkom slovanskom) vl. m. + gréc.
rusofilstvo (z. vo všetkom ruskom) vl. m. + gréc.
polonofilstvo (z. vo všetkom poľskom) lat. + gréc.
hungarofilstvo (z. vo všetkom maďarskom) lat. + gréc.
austrofilstvo (z. vo všetom rak.-uhor.) vl. m. + gréc.
germanofília (z. vo všetkom nemeckom) lat. + gréc.
germanománia (nekritická germanofília) lat. + gréc.
teutománia (z. vo všetkom starogermánskom, prehnaný obdiv) vl. m. + gréc.
frankofília germ. + gréc.
galofília (z. vo všetkom francúzskom) vl.m. + gréc.
frankománia germ. + gréc.
galománia (nekritická frankofília) vl. m. + gréc.
hispanofilstvo (z. vo všetkom španielskom) lat. + gréc.
anglofilstvo (z. vo všetkom anglickom) lat. + gréc.
anglomanstvo (nekritické anglofilstvo) lat. + gréc.

úskok

trik franc.-angl.
fígeľ lat.-nem. hovor.
fór (podvod, podfuk) nem. hovor.
švindeľ (podvod, klam, klamstvo, lesť) nem. hovor.
finta (lesť, klam, predstieranie) tal.-nem. hovor.
machinácia lat. pejor. obyčajne v plur.
machle nem. pejor.
čachre hebr.-nem. pejor.
machre nem. hovor. expr.
techtle-mechtle (podvod, podvodné úskočné konanie) tal. hovor.
bluf (klam, lož, táranina, pretvárka, zavádzanie) angl. hovor.
praktiky (úklady, čachre) gréc.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (premyslené konanie, obratný postup, ťah) franc.
intriga (úklad, nástraha, lesť) tal.-franc.
rejdy (úskoky, úklady, ľsti) čes.-nem. expr.
trójsky kôň (zákerná lesť, zrada) vl. m. gréc. mytol.
dolus (úmyselné zavinenie, podovod) lat. práv.
dolus malus (zlý úmysel, podvod) lat. práv.
sofizmus (vedome použitý logický klam al. ú., nesprávny úsudok, súd, záver al. dôkaz vedome vydávaný za správny) gréc. kniž. a odb.
pia fraus (zbožná, dobromyseľná, ospravedlniteľná lesť, klamstvo v dobrom úmysle) lat.
volta (kartový trik, nenápadné prehodenie kariet v ruke) tal.

moc

moc 1 (prirodzená sila, účinnosť, pôsobenie)
potestas lat.
force majeure /fors -žör/ (vyššia m., mimoriadne okolnosti brániace splneniu záväzku) franc.
vis maior /viz major/ (vyššia m., nepredvídaná, neodstrániteľná okolnosť, prekážka) lat. kniž.