Výsledky vyhľadávania

pojem

logos gréc. kniž. a filoz.
idea gréc.
nócia lat.
termín lat.
terminus technicus /-kus/ (označenie, pomenovanie pojmu v sústave pojmov určitého odboru, odborný názov) lat. odb.
kategória (základný a všeobecný p. v určitom odbore) gréc.
subkategória (nižší, čiastkový p.) gréc.-lat. kniž. a odb.
univerzálie (všeobecné pojmy v stredovekej filozofii) lat. filoz.
abstraktum (p. ako výsledok procesu poznávania, pri kt. sa odhliada od odlišností a zvláštností javov a zisťujú sa ich všeobecné a podstatné vlastnosti a vzťahy; p. všeobecne) lat. kniž. a odb.
kvantifikátor (logický p. označujúci rozsah platnosti určitého tvrdenia) lat. log. mat.
korelát (súvzťažný p.) lat. porovnaj označenie 2

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1