Výsledky vyhľadávania

opakovanie

rekurencia lat. kniž. a odb.
iterácia lat.
periodickosť (pravidelné o. určitého javu, striedanie, obeh) gréc.
chronickosť (časté o., zdĺhavosť, vleklosť) gréc. lek.
rekurencia (o. javu, kt. už prebiehal) lat. astron.
recidíva (o., návrat javu, najmä záporného, zlého; o. choroby lek.) lat. odb.
rekapitulovanie (stručné a prehľadné o., zopakovanie, zhrnutie, zhŕňanie) lat.
reprodukovanie (zopakovanie slovami niečoho prežitého, počutého, podanie, podávanie, vyjadrenie, vyjadrovanie slovami; obnovovanie výrobného procesu ekon.) lat.
repríza (opakované predstavenie, druhé a ďalšie predvedenie dram. al. hud. diela) franc.
dublovanie (zdvojovanie) franc.
korepetícia (nacvičovanie úloh so spevákmi al. členmi baletu opakovaním, o. úloh, skúšanie) lat.
refrén franc.
tornáda (pravidelné o. časti básne al. piesne) špan. lit.
repetícia (o. časti skladby) lat. hud.
ostinato /-ná-/ (neustále o. témy, úryvku, v tom istom hlase) tal. hud.
dittografia (o. písmena, slabiky, slova al. časti textu, pisárska chyba pri prepisovaní textu najmä pred vynájdením kníhtlače) tal. + gréc.
epanalepsa (o. slovies vo vete, najprv v neurčitku, potom v určitom tvare, napr. jesť neje) gréc. lingv.
echo gréc. lek.
echo- (napodobovanie) gréc. v zlož. sl.
echokinéza gréc.
echomatizmus (o., napodobovanie pohybov, správania iných, porucha konania) gréc. lek.
echolália gréc.
echofrázia (chorobné o., napodobovanie počutých slov, porucha konania) gréc. lek.
echopraxia (o., napodobovanie pohybov, porucha konania) gréc. lek.
echomímia (o., napodobovanie výrazu tváre, porucha konania) gréc. lek.
palilália (chorobné o. toho istého slova al. vety) gréc. lek.
katafázia (chorobné o. rovnakej vety al. odpovede) gréc. lek.
verbigerácia (chorobné o. toho istého slova bez ohľadu na zmysel al. situáciu) lat. lek.
metabola (o. rovnakej myšlienky inými slovami) gréc. štyl.
iterácia (o. tých istých výrazov) lat. lingv.
paralelizmus (o. rovnakých al. podobných veršov, viet al. obsahových celkov) gréc. lit.
aliterácia (o. rovnakých hlások na začiatkoch za sebou nasledujúcich slov vo verši) lat. lit.
tradukcia (o. výrazov s pozmenenou podobou a významom) lat. lit.
antistrofa (o. rovnakých slov na konci po sebe nasledujúcich veršov al. viet) gréc. lit.
epizeuxa (o. rovnakých slov za sebou v jednom verši al. vete) gréc. lit.
anafora (o. slov al. viet na začiatku po sebe nasledujúcich veršov al. viet) gréc. lit.
palilógia (o. slov na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša al. vety) gréc. lit.
epanalepsa (o. slov v jednej vete) gréc. lit.
paronomázia (o. a hromadenie slov s rovnako znejúcou zvukovou skupinou) gréc. lit.
anakláza (rečnícke zdôraznenie rozdielov opakovaním toho istého výrazu) gréc. lit.
augmentácia (stupňované rozvedenie výrazu opakovaním slov, hromadením rovnoznačných slov, zdôraznenie rozvedením) lat. lit.
anadiplóza (o. slova z konca predchádzajúcej vety na začiatku nasledujúcej vety) gréc. lit.
antanakláza (o. toho istého slova, kt. ale mení svoj význam) gréc. lit.
polyptoton (o. toho istého slova v rôznych gramatických tvaroch s rôznym štylistickým zámerom) gréc. lit.
symploka (o. toho istého slova na začiatkoch a iného slova al skupiny slov na koncoch paralelných viet) gréc. lit. porovnaj striedanie

posadnutie, posadnutosť

fanatizmus (vášnivá, slepá, horlivá zaujatosť spojená s neznášanlivosťou, vášnivosť, horlivosť, náruživé neznášanlivé nadšenie) lat.
mánia gréc.
-mánia (vášnivá až chorobná zaujatosť, vášeň, náruživosť, túžba po niečom; duševná choroba prejavujúca sa vzrušenou náladou, nadmernou činnosťou lek.) gréc. v zlož. sl.
mamonárstvo (nespútaná túžba po majetku, bohatstve) hebr.-gréc. pejor.
chryzománia (chorobná túžba po zlate) gréc.
workholizmus /uórk-/ (p. prácou, závislosť na práci) angl. + arab.-angl.
pariománia (chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť) gréc. lek.
ekdemománia gréc. kniž.
poriománia (chorobná túžba po cestovaní) gréc. lek.
oniománia (chorobná túžba po nakupovaní) gréc. lek. psych.
absesia lat.
anankazmus (duševná choroba s nutkavými, vtieravými stavmi, myšlienkami, konaním) gréc. lek. psych.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
paranoja (chronická duševná porucha prejavujúca sa logicky uceleným bludom neodôvodnenej podozrievavosti, vzťahovačnosti a pocitu prenasledovania) gréc. lek. psych. porovnaj túžba

pohyb

pohyb 1 (zmena polohy v priestore)
-kinesis gréc. v zlož. sl.
moto- lat. v zlož. sl.
dynamickosť (pohyblivosť, hybnosť, zmena, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, sila) gréc.
fluktuácia (stála zmena, neustále zmeny, kolísanie, vlnenie, nestálosť, výkyvy) lat.
drift (zmena, kolísanie) angl. odb.
grif (p. rukou, hmat) nem. hovor. expr.
finta (p. na oklamanie súpera v športe) tal.-nem. šport.
paráda (pôsobivý obratný p.) špan. hovor.
manéver (premyslený, účelný p. al. postup) franc.
blafák (účelný zavádzajúci manéver na oklamanie brankára v hokeji) angl. slang. šport.
švenk (prudký p. kamery) nem. film. slang.
štart (p. lietadla od rozjazdu cez odpútanie sa po dosiahnutie letovej výšky) angl.
rolovanie (p. lietadla po zemi na letisku) franc.-nem. let.
manéver (organizovaný p. voj. síl a prostriedkov, postup, presun, premiestnenie v priebehu boja) franc. voj.
mimika (premenlivé pohyby tváre al. výraz tváre odrážajúce citový stav) gréc.
gesto (p. časti tela, najmä ruky, kt. niečo vyjadruje, posunok) lat.
gestikulácia (pohyby, posunky, gestá ako neverbálny komunikačný prostriedok) lat.
pantomimika (pohyby vyjadrujúci vnútorné pohnútky a stavy človeka) gréc. odb.
mudra (gestá rukou al. rukami vyjadrujúce nálady, predstavy, predmety, v ind. umení) sanskrit
lokomócia (p. z miesta na miesto, v priestore, najmä pomocou svalovej činnosti) lat. biol.
bipedia (p. po zadných končatinách typický pre človeka) lat. + gréc.
brachiácia (p. pomocou horných al. predných končatín typický pre opice, rúčkovanie) lat.
brachybázia (chôdza s častými zastaveniami) gréc. lek.
dukcia (p. vo vodorovnej rovine) lat. lek.
addukcia (pritiahnutie končatiny k strednej osi tela) lat. lek.
abdukcia (odtiahnutie končatiny od strednej osi tela) lat. lek.
laterodukcia (p. orgánov do boku) lat. lek.
tanec (opakované rytmické pohyby podľa hudby a ustálených pravidiel) franc.-nem. porovnaj tanec
turizmus (p. so športovým, poznávacím a rekreačným cieľom, cestovanie, chôdza v prírode) franc.
hiking /haj-/ (pešia turistika) angl.
trekking (vysokohorská turistika) angl.
fleš (rýchly útočný p. v šerme) angl. šport.
traverza (úhybný p. pri šerme) franc. šport.
tempo (rytmický p., najmä pri plávaní) tal.
epeiroforéza (horizontálny p. pevnín, svetadielov) gréc. geol.
epirogenéza (dlhodobý rozsiahly p. zemskej kôry) gréc. geol.
lavína (rýchly p. hmôt po príkrom svahu nadol, zosuv, napr. snehu, ľadu, kamenia) lat.-tal.
soliflukcia (p. pôdy po svahu pod vplyvom príťažlivosti Zeme po zamrznutom podloží, pôdotok) lat. geol.
difúzia (samovoľný p. častíc vyvolaný spádom, napr. koncentrácie al. teploty) lat. fyz. chem.
elevácia (p. nahor, dvíhanie, zdvíhanie) lat. odb.
rotácia (otáčavý p., otáčanie, krúženie, obiehanie) lat. odb.
tumbling (otáčavý samovoľný p. tela okolo ťažiska pri voľnom páde) angl. let.
cirkulácia (obeh, obiehanie, kolobeh, kolovanie) lat.
rotácia (obeh nebeských telies okolo vlastnej osi) lat. astron.
pendulácia (kolísavý obeh zemskej osi) lat. geogr.
librácia (kývavý p., výkyv Mesiaca, malá zmena polohy Mesiaca) lat. astron.
tik (mimovoľný neúčelný opakujúci sa p., najmä na tvári, žmurkanie a pod. ako nervová porucha) franc. lek.
iterácia (rytmicky opakované mimovoľné p. v rovnakom slede) lat. lek.
synkinéza (mimovoľný p., často spojený s vôľovým pohybom, súhybnosť orgánov) gréc. lek.
sakáda (rýchly mimovoľný p. oka neriadený vôľou, nepodliehajúci vôli) lat. fyziol.
nystagmus (mimovoľný p. očí, mimovoľné rytmické zášklby očí, žmurkanie) gréc. lek.
flokcilégium (p. prstami pripomínajúci zbieranie chumáčikov bavlny) lat. lek.
peristaltika (rytmické zmršťovanie svalstva tráviacej trubice slúžiace na posúvanie a premiešanie potravy) gréc.
kinéza (neriadený p. organizmu vyvolaný určitými podnetmi, napr. svetlom) gréc. biol.
tropizmus gréc. biol.
-tropizmus (zmena polohy tela al. časti tela rastlín al. prichytených živočíchov v smere al. od smeru podnetu, napr. svetla, slnka, príťažlivosti, chem. látok) gréc. v zlož. sl.
taxia gréc. biol.
-taxia (smerovo orientovaný p. organizmu, najmä rastliny, vyvolaný a usmernený určitým podnetom) gréc. biol. v zlož. sl.
nastia gréc. bot.
-nastia (p. organizmu, najmä rastliny, neorientovaný v smere podnetu) gréc. bot. v zlož. sl.
termonastia (p. vyvolaný zmenou al. rozdielmi teploty) gréc. biol.
fotonastia (p. ovplyvnený intenzitou svetla al. striedaním svetla a tmy) gréc. biol.
heliotaxia (p. ovplyvnený svetlom, ak je zdrojom svetla slnko) gréc. bot.
hydronastia (p. vyvolaný vlhkosťou prostredia) gréc. bot.
geotaxia (p. pôsobením príťažlivosti, v smere al. proti smeru zemskej príťažlivosti) gréc. biol.
ortotropizmus (p. pôsobením príťažlivosti smerom nahor al. nadol) gréc. bot.
aerotropizmus (p. smerom k prístupu k vzduchu, kyslíku) gréc. bot.
trofotaxia (p. smerom k zdroju potravy) gréc. biol.
haptotropizmus (p. rastlín v smere al. proti smeru podráždenia pevným predmetom) gréc. bot.
tigmonastia (p. vyvolaný dotykom) gréc. biol.
seizmonastia (p. vyvolaný otrasmi al. dotykom) gréc. bot.
mechanotaxia (p. v dôsledku jednosmerného mechanického podnetu) gréc. bot.
chemotropia (p. v smere al. proti smeru výskytu chem. látok) gréc. bot.
niktinastia (spánkový p. rastlín v noci) gréc. bot.
traumatropizmus (p. rastlín v dôsledku poranenia) gréc. bot.
anemotaxia (p. živočíchov vetrom) gréc. ekol. porovnaj premiestňovanierýchlosť 1cvikkmitanie

nutkanie

obsesia lat.
anankazmus (duševná choroba s nutkavými, vtieravými stavmi, myšlienkami, konaním) gréc. lek. psych.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
ergaziománia (chorobná nutkavá potreba činnosti) gréc. lek.
onomatolália (n. k stálemu opakovaniu rovnakých slov) gréc. lek.
onomatománia (chorobné n. k opakovanému spomínaniu na zabudnuté mená) gréc. lek.
dipsománia (chorobné pravidelné n. k alkoholu) gréc. lek.
grafomanstvo (porucha konania prejavujúca sa chorobnou nutkavou potrebou písať) gréc.
dromománia (chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, túlavosť) gréc. lek.
poriománia gréc. lek.
ekdománia (nutkavá túžba po cestovaní) gréc. kniž.
nauzea (n. k vracaniu, pocit nevoľnosti spravidla predchádzajúci vracanie) gréc.-lat. lek.
polakizúria (chorobné časté n. na močenie) gréc. lek.
cystalgia (pomalé a bolestivé močenie s častým n.) gréc. lek.
tenezmus (bolestivé, neutíšiteľné n. na stolicu) gréc.-lat. lek. porovnaj návyk

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

melódia

melódia 1 gréc.
iterácia (vtieravá, pravidelne sa opakujúca m.) lat. psych.
intonácia (priebeh tónu hlasu, jaz. prejavu, melodický pohyb hlasu, m. reči) tal. lingv.
tonéma (intonácia na odlíšenie významu slov, najmä v čínštine) gréc. lingv. porovnaj nápev

nápev

air /ér/ franc. hud.
melódia (ucelený, rytmicky usporiadaný rad tónov) gréc. hud.
iterácia (vtieravá, pravidelne sa opakujúca melódia) lat. psych.
cantus /kan-/ (spev) lat.
cantus firmus /kan-/ (základný n. pre viachlasné skladby) lat.

rad

rad 2 (skupina jednotlivcov al. vecí spojených vlastnosťami, záujmami, znakmi)
séria lat.
šnúra (r. vecí, činností rovnakého druhu) nem. slang.
perióda (skupina, r. javov, kt. sa pravidelne opakujú) gréc.
línia (r. príbuzných jedincov, rodová vetva, pokolenie) lat.-nem.
ordo /-dó/ (r. v sústave živočíšnej ríše) lat. odb.
primáty (r. cicavcov s prstami krytými nechtami a ďalšími znakmi, kam patrí aj človek) lat. zool.
fabula (r. dejových udalostí v časovom a príčinnom slede, dejová osnova lit. diela, dej) lat. lit.
verš (sled slov usporiadaných rytmicky, rytmicky organizovaná jednotka, časť básne, jeden riadok básne) lat. porovnaj verš
edícia (séria diel s jednotnou úpravou al. zameraním, knižnica) lat.
sekvencia (sled záberov so súvislým dejom, uzavretý úsek filmu) lat. film.
seriál (sled článkov, obrázkov, hier, filmov a pod. s niekoľkými časťami zverejňovaný na pokračovanie) lat.
comics /komiks/ (obrázkový, komický al. dobrodružný seriál) angl.
manga (jap. komiks) jap.
soap-seriál /soup-/ angl. + lat.
soup-opera /soup-/ (dojímavý lacný televízny seriál) angl. + tal.
sitcom /-kom/ (situačná veselohra v podobe televízneho seriálu) angl.
telenovela (romantický až sentimentálny televízny seriál) gréc. + tal.
tour chainés /túršene/ (plynulý r. tan. otáčok) franc. tan.
flush /flaš/ (súvislý r. kariet rovnakej farby) angl. kart.
kvodlibet (sled otázok a odpovedí v scholastickej dišpute) lat.
iterácia (sled pozorovaní so spoločnou črtou) lat. kniž. porovnaj spoločnosť 1

rad

rad 4 (poradie)
ordo /-dó/ lat. kniž. a odb.
melódia (ucelený, rytmicky usporiadaný r. tónov, nápev) gréc. hud.
iterácia (vtieravá, pravidelne sa opakujúca melódia) lat. psych.
maqam /-kam/ (r. tónov v arabskoislamskej hudbe) arab. hud.
melizma (r. tónov spievaných na jednu slabiku v orient. a cirk. hudbe) gréc. hud.
oktáva (r. ôsmich tónov diatonickej stupnice) lat. hud. porovnaj stupnicanápev

predstava

predstava 2 (obraz vytvorený fantáziou, vidina)
ideál (p. dokonalosti, o dokonalej podobe niečoho) gréc.-lat.
plán (p. budúcnosti, úmysel, zámer) lat.
utópia (vysnívaná, neuskutočniteľná p. o niečom dokonalom, výmysel) gréc.-angl.
utopizmus (neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, vysnívané predstavy) gréc.-angl.
apokalypsa (vidina pohromy, nešťastia, hrôzy) gréc. kniž.
chiméra gréc.
miráž (klamná p., prelud, vidina, zdanie, klam, prízrak) franc. kniž.
ilúzia (klamná p., skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam, prelud) lat.
vízia (mylná zmätená p., zmyslový klam, prelud, vidina; videnie do budúcnosti, predvídanie) lat. kniž.
fikcia (klamná p., vidina, prelud, zdanie, klam) lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, prelud, mam) gréc.-franc.
fotizmus (klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam) gréc. lek.
déjà vu /deža vi/
déjà vécu /deža veki/ (klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil) franc. psych.
trompe l’oeil /tromp löj/ (klamná p. v maliarstve, zrakový klam) franc. výtv.
halucinácia (porucha vnímania, keď vlastná p. je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie) lat. psych.
pseudohalucinácia (halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad) gréc. + lat. lek. psych.
monoideizmus (halucinácia v hypnóze) gréc. psych.
akoazma (sluchová halucinácia prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod.) gréc. lek.
fonizmus (vnímanie zvuku, slov, tónov bez podnetov a účasti zmyslov, zvukový klam) gréc. lek.
fonopsia (sluchová p. vznikajúca pri zrakových vnemoch) gréc. psych.
stroboskopia (optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou) gréc.
synestézia (p. vyvolaná vnemami iných zmyslov, súznenie zmyslov) gréc. psych.
obsesia lat. psych. lek.
anankazmus (vnucujúca sa, nutkavá, vtieravá p.) gréc. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
efeméra (krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový jav, vidina) gréc. kniž.
eidetizmus /ej-/ (p. prežívaná ako skutočnosť, schopnosť vizuálnej predstavivosti skôr videných obrazov, predmetov a situácií) gréc. psych.
zooantropia (chorobná p. duševne chorého, že je zvieraťom) gréc. lek.
lykantropia (chorobná p. duševne chorého, že je divou zverou) gréc. lek.
antropopatizmus (p. boha ako bytosti s ľudskými vlastnosťami) gréc. filoz.
vampirizmus (poverčivá p. o upíroch) srbochorv.