Výsledky vyhľadávania

výhoda

plus (klad, prednosť, prínos) lat. hovor.
fór (náskok, prednosť) nem. subšt. dať, mať f.
prebenda (hmotná v.) lat. expr.
pozitívum (kladná stránka, klad)
aktívum (klad, prednosť, prínos) lat. pren.
komodum (prospech, úžitok, výnos) lat. kniž.
prémia (mimoriadna v.) lat.
privilégium (výsada, najmä práv. nepodložená, prednostný nárok) lat.
benefit (peňažné al. nepeňažné zvýhodnenie) angl. publ.
benefícium (dobrodenie) lat.
advantage (v. v tenise) angl. šport. porovnaj zvýhodnenie

výsada

indult lat. kniž. a odb.
patent lat. hovor. expr.
preferencia franc.
privilégium (výhoda, najmä práv. nepodložená, prednostný nárok, výhradné právo; práv. v. uvedená v listine, za feudalizmu hist.) lat.
rezervát (výhradné právo) lat. cirk. práv.
prerogatíva (prednostné, výsadné právo, prednosť) lat. kniž. a odb.
exteritorialita (súhrn výsad hláv a diplomat. zástupcov na cudzom štátnom území z donucovacej moci prijímajúceho štátu) lat. práv.
exkusseia /-sia/ (v. udeľovaná byzantským cisárom veľkým pozemkovým vlastníkom, oslobodzujúca od štátnych daní a právomoci miestnych úradov) gréc.
fueros (súbor výsad obcí, miest a územných celkov v stredovekom Španielsku) špan.
koncesia (v. cudzinca na ohraničenom území určitého štátu) lat.

právo

právo 1 (nárok, oprávnenie)
puvoár franc. hovor.
copyright /kopirajt/ (autorské p., doložka o ňom) angl. práv.
majorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke p. na panovnícky trón najstaršieho, najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
precipuum (prednostný dedičský nárok) lat. práv. hist.
majorát (nástupnícke p. vychádzajúce zo zásady prvorodenectva najstaršieho syna v rámci rodu, rodiny) lat. hist.
ius sanguinis (p. krvi, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda štátne občianstvo rodičov) lat. práv.
sufrágium (hlasovacie p.) lat.
elektorát (aktívne volebné p.) lat. odb.
devolúcia (p. disponovať uprázdneným majetkom al. úradom) lat. práv.
advitalícium (doživotne prislúchajúce p.) práv.
heterizmus (p. hosťa na ženu al. dcéru hostiteľa) gréc. hist.
ius primae noctis /jús prímé nok-/ (p. feudála stráviť po svadbe svojho poddaného svadobnú noc s novomanželkou, p. prvej noci) lat.
patent (výlučné p. na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom) lat. práv.
monopol (výhradné p. na suroviny, výrobu al. predaj niečoho) gréc.-franc. ekon.
opcia (p. jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzok druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy za rovnakých podmienok ekon.; p. vybrať si jednu z daných možností práv.) lat.
hypotéka (záložné p. na nehnuteľnosť zaisťujúce úver) gréc. práv. fin.
regres (p. toho, kto splnil fin. záväzok požadovať od dlžníka náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postih) lat. práv.
propinácia (p. výhradného predaja al. výroby liehových nápojov) gréc. práv. hist.
rezervát (výhradné právo, výsada) lat. cirk. práv.
aktus (p. prechodu cez susedov pozemok) lat. práv.
servitút (p. používať cudziu nehnuteľnosť, napr. prechádzať cez cudzí pozemok, služobnosť) lat. zastar.
ius soli (p. pôdy, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda narodením na území štátu jeho štátne občianstvo) lat. práv.
inkolát (šľachtické obyvateľské p. nadobúdať panstvá, zúčastňovať sa krajinského snemu a zastávať krajinské úrady) lat. hist. práv.
komposesorát (p. užívania feudálneho majetku založené na spoluvlastníctve nehnuteľností, pôdy) lat.
preferencia franc. franc.
preeminencia (prednostné p., prednosť) lat. kniž.
priorita (prednostné p., prednostný nárok; časová prednosť, prvé miesto al. postavenie) lat. práv.
ancienita (prednostné p. založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precedencia (prednostné p. osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
prerogatíva (prednostné, výsadné p., prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
prím (vedúce postavenie, prednosť) lat. pren. hrať p.
sakrosanktum (posvätné, nedotknuteľné p.) lať. zastar. kniž.
regál (vyhradené, výsostné p. panovníka a neskôr štátu na majetok a činnosti prinášajúce príjmy, prospech) lat. hist. práv.
patronát (p. obsadzovať úrady, najmä cirk., v stredoveku) lat.
cézaropapizmus (rozhodovacie p. panovníka v cirkvi) lat.
kolatúra (p. na obsadenie cirk. úradu, fary) lat. cirk.
temporálie (svetské práva a dôchodky viazané na výkon úradu katolíckych duchovných) lat. cirk.
angarium (p. použiť cudzie lode, kt. sú v prístave ohrozeného štátu) perz.-lat. práv.
intercesia (p. vyšších úradníkov zrušiť al. zamedziť výkon výroku nižšieho orgánu, v starom Ríme) lat. hist.
aktorát (žalobné p.) lat. práv.
devolúcia (p. vyššieho orgánu prevziať a rozhodnúť vec od nižšieho orgánu) lat. práv.
ius gladii /jus/ (p. meča; p. trestať smrťou) lat.
ius vitae necisque /jus vité/ (p. nad životom a smrťou) lat.
palcát (richtárske p., znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, žila) lat. hist.
ius naturale /jus/ (prirodzené p., p. dané prírodou) lat.
pleno iure (plným p.) lat. kniž.
omni iure (plným, celým p.) lat. kniž. porovnaj oprávnenievýsada

zvýhodňovanie

preferencia (uprednostňovanie) franc.
favorizovanie (nadržiavanie, uprednostňovanie) tal.
protektorstvo (podpora zo strany vplyvnej osoby, priazeň, ochrana, uprednostňovanie) lat.
nepotizmus (uprednostňovanie príbuzných a chránencov, najmä vo funkciách) lat.
cryonizmus /kryo-/ (uprednostňovanie príbuzných, rodinkárstvo) angl. publ.
klientelizmus (z. na základe známostí, väzieb, vzájomných služieb) lat.-angl.

uprednostňovanie

preferencia (zvýhodňovanie) franc.
favorizovanie (nadržiavanie, zvýhodňovanie) tal.
protektorstvo (podpora zo strany vplyvnej osoby, priazeň, ochrana, zvýhodňovanie) lat.
nepotizmus (u. príbuzných a chránencov, najmä vo funkciách) lat.
cryonizmus /kryo-/ (u. príbuzných, rodinkárstvo) angl. publ.
materializmus (u. hmotných záujmov, prospechu) lat. pejor.
individualizmus (vyzdvihovanie, nadraďovanie, u. záujmov jednotlivca nad záujmami spoločnosti) lat.
kolektivizmus (zdôrazňovanie podriadenia osobných záujmov spoločnosti) lat.
partikularita (u. čiastkových záujmov pred záujmami celku, presadzovanie miestnych a pod. záujmov, požiadaviek, najmä neoprávnených, zdôrazňovanie časti pred celkom) lat. kniž.
lokálpatriotizmus (vyzdvihovanie, u. svojho mesta, kraja, zdôrazňovanie významu kraja a miestnych záujmov) lat. hovor. aj pejor.

nárok

gebír nem. hovor. zastar. mať/nemať g.
potestas lat.
puvoár (oprávnenie, oprávnený n.) franc. hovor.
rezervát (výhradné právo, výsada, výhoda, prednostný n.) lat. cirk. práv.
titul (právny n., dôvod práva) lat. práv.
pretenzia (požiadavka) franc. kniž.
priorita (prednostné právo, prednostný n.) lat. práv.
prerogatíva (výsadné prednostné právo, prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
preeminencia lat. kniž.
preferencia (prednosť, prednostné právo, väčší n. na niečo) franc.
precedencia (prednostné právo osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
ancienita (prednostné právo založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precipuum (prednostný dedičský n.) lat. práv. hist.
majorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke právo na panovnícky trón najstaršieho najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
petit (žalobný n., časť žaloby s návrhom rozhodnutia súdu) lat. práv.
iustus titulus /jus-/ (oprávnený n.) lat. porovnaj právo 1oprávnenie

zvýhodnenie

preferencia (uprednostnenie) franc.
remisia (zľava, zrážka) lat. obch. práv.
benefit (peňažné al. nepeňažné z., výhoda) angl. publ.
bonus (odmena, dobropis, zľava, náhrada) lat. obch. ekon.
diskont (zľava pri splatení pohľadávky pred jej splatnosťou) lat. obchod.
skonto (zrážka z hodnoty účtu pri platení v hotovosti, urýchlenej platbe alebo ako množstevná zľava) tal. obch.
bonifikácia lat. obch. ekon. šport.
refakcia (náhrada, odškodné, zľava, odmena) lat. obch.
gratifikácia (zľava z ochoty, t. j. bez práv. nároku) lat. obch.
dekort (zľava, odpočet, zrážka z ceny v dôsledku horšej kvality tovaru) franc. obch.
rabat (zrážka z predajnej ceny poskytovaná dodávateľom tovaru odberateľovi) tal. obch.
refakcia (zľava zo železničného dopravného) lat. žel. zastar.
draft (prívažok al. zrážka z hmotnosti tovaru ako náhrada za úbytok) angl. obch. porovnaj výhodazrážka 4

prednosť

prednosť 2 (väčší nárok na niečo)
preferencia franc. franc.
preeminencia (prednostné právo) lat. kniž.
priorita (časová p., prvé miesto al. postavenie; prednostné právo, prednostný nárok) lat. práv.
ancienita (prednostné právo založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precedencia (spoločenská p., prednostné právo osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad) lat. kniž.
prerogatíva (prednostné, výsadné právo, výsada) lat. kniž. a odb.
prím (vedúce postavenie) lat. pren. hrať p. porovnaj právo 1