Výsledky vyhľadávania

kniha

kniha 1 (tlačené slovesné al. obrazové dielo v samostanom zväzku)
biblio- gréc. v zlož. sl.
titul lat. polygr.
publikácia (dielo vydané tlačou) lat.
lektúra (knihy na čítanie) lat. zastar. hovor.
brožúra (neviazaná k. menšieho rozsahu) franc.
booklet /buk-/
buklet (brožúra o hud. diele al. interpretovi priložená k hudobnému nosiču) angl.
paperback /pejperbek, pejprbek/ (k. s mäkkou lepenou väzbou vreckového formátu) angl. polygr.
skriptá (rozmnožené vysokoškolské učebné texty) lat.
preprint (predbežná publikácia rozmnožená v malom počte, predbežný výtlačok) angl. polygr.
adligát (samostané tlačené al. rukopisné dielo zviazané s iným, najmä obsahovo odlišným dielom, príväzok) lat. knih.
breviár (obľúbená, dôležitá k.) lat. pren.
enchiridion (príručka, rukoväť) gréc. kniž. zastar.
kompendium (príručka obsahujúca základné poznatky vedného odboru, stručný prehľad, rukoväť) lat.
vademecum /-mékum/ (sprievodca v určitom odbore, vrecková príručka, rukoväť) lat.
manuál (príručka obsahujúca návod, zbierku pokynov na použitie) lat.
repertórium (stručná, zhrnujúca príručka; príručka obsahujúca prehľad učebnej látky al. poznatkov z určitého odboru, na opakovanie) lat.
epitomé (príručka v určitom odbore) gréc. lit.
receptár (k. obsahujúca predpisy, návody na prípravu, pokyny, rady) lat.
bedeker (cestovná príručka, sprievodca) vl. m.
informatórium (k. podávajúca poučenie) lat. zastar.
digest (skrátené vydanie lit. diela, najmä v USA) angl.
chrestomatia (súbor vybraných textov, výber textov, čítanka) gréc.
foliant (k. veľkého formátu) lat.
biblia (veľká, objemná al. významná k.) gréc. pren.
bachant gréc. hovor.
bichľa (hrubá, objemná k.) nem. slang.
konvolút (k. vzniknutá zviazaním niekoľkých nesúvisiacich jednotiek) lat. knihov.
inkunábula (k. vytlačená, vydaná do roku 1500, prvotlač) lat.
paleotyp (tlač z obdobia od 1501 do 1550) gréc. odb.
aldinka (k. s malým formátom vyrobená v Benátkach v tlačiarni Manutiovcov) vl. m. hist. polygr.
krudo (k. v nezložených hárkoch) lat. polygr.
leporelo (skladacia obrázková k. z tuhého papiera pre deti) špan.
šalabachter (stará opotrebovaná špinavá k.) maď. hovor.
šalát (roztrhaná k. s uvoľneným listami) tal. hovor. expr.
kódex (rukopisná k. v pevných doskách, na dvojlistoch papyrusu al. pergamenu) lat.
bibliofília (vzácna, umelecky vypravená k. vydaná v malom náklade) gréc.
bestseller (k. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.
prohibitum (zakázaná, nevhodná k.) lat.
libri prohibiti (zakázané knihy, pôvodne katolíckou cirkvou) lat.
almanach arab.-gréc.
annuárium (zborník lit. prác, ročenka) lat. kniž. zastar.
analektá (zborník vybraných básní, listov a pod.) gréc. lit.
pandekty gréc.-lat.
digesta (zborník výťahov zo spisov rím. právnikov vydaný 533 Justiniánom I.) lat.
efemerida (ročenka s údajmi o polohách nebeských telies v jednotlivých dňoch) gréc. astron.
archiválie (písomnosti, spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
protokol (k. so sústavnými úradnými zápismi) gréc.
monografia (vedecké dielo podrobne rozoberajúce jeden problém, jednu otázku, jednu osobnosť) gréc.
román (veľké epické, najmä prozaické dielo so zložitým dejom, zobrazujúce život viacerých osôb vo vývoji) franc. lit.
sága (román podávajúci dejiny jedného al. viacerých rodov v niekoľkých pokoleniach) germ.
epopeja (rozsiahle románové dielo, najmä viacdielne, o hist. hrdinských činoch) gréc. lit.
pikareskný román (špan. dobrodružný román, s hlavným hrdinom z okraja spoločnosti, šibalom, kt. rozpráva svoje zážitky a skúsenosti, 16. – 18. st.) špan. lit.
novela (prozaický útvar strednej veľkosti s pútavým príbehom a výrazným zakončením) tal. lit.
noveleta (krátka novela) lat. lit.
skaz (rus. rozprávačský ľudový žáner používajúci hovorovú reč, rozprávanie) rus. lit.
chua-pen (čín. poviedkový, rozprávačský žáner, 10. – 14. st.) čín. lit.
miscelanea (jednozväzková k. obsahujúca texty rôznych autorov a rozmanitého obsahu bez tesnej súvislosti) lat. lit.
kalendár lat.
annuárium (k. obsahujúca súpis dní, týždňov a mesiacov bežného roka v časovom postupe, so zábavnou prílohou) lat. kniž. zastar. porovnaj kalendár 2
anály lat. kniž.
kronika (k. podrobne opisujúca hist. udalosti v časovom slede, letopis) gréc.
album (k. s kresbami a podpismi priateľov a pod. na pamiatku, pamätník) lat.
atlas (k. so súborom zemepisných máp al. vyobrazení z iných odborov) vl. m.
erbovník nem.
armoriál (k. so zobrazeniami erbov, znakov hodnosti, moci, rodov, krajín, miest a pod. a uvedením ich držiteľov, najmä rukopisná) lat.
dramatizácia (lit. dielo upravené do div. formy) gréc.
medailón (esejistický žáner o významnej osobnosti) tal.-franc.
non-fiction /-fikšn/ (žáner na rozhraní románu a reportáže, založený na faktoch) angl. lit.
utópia (k. opisujúca niečo vysnívané, neuskutočniteľné, dokonalé, najmä takú krajinu) gréc.-angl.
horor (k. vyvolávajúca pocity strachu, hrôzy) angl.
science-fiction /sajens fikšn/ angl. lit.
sci-fi (k. s vedecko-fantastickým námetom) angl. skr.
fantasy (k. založená na opise neskutočných, vymyslených, vybájených svetov, bytostí, schopností a príbehov) angl.
thriller /tril-/
triler (k. s napínavým a vzrušujúcim dejom) angl.
groteska (k. s prvkami komiky, tragiky, karikatúry a so situačnými zvratmi) tal.
western (k. s dobrodružným námetom z amer. divokého západu) angl.
kovbojka (dobrodružná k. zo života a prostredia pastierov dobytka v USA) angl. hovor.
mayovka (dobrodružná k. zo života, prostredia Indiánov) vl. m.
robinzonáda (dobrodružná k. o stroskotancovi na pustom ostrove, o osamelo a sebestačne žijúcom človeku) vl. m. lit.
vernovka (dobrodružná vedecko-fantastická k. od franc. spisovateľa J. Verna) vl. m.
detektívka (k. s dejom o odhaľovaní trestnej činnosti a pátraní v kriminálnych prípadoch) lat.-angl.
kriminálka (k. s dejom o zločine, trestnej činnosti a pod.) lat. hovor.
kliftonka (staršia podradná detektívna literatúra) vl. m.
pornografia gréc.
porno (k. nemravne zobrazujúca pohlavný život, pohlavný styk, vybočujúca z noriem bežnej mravnosti) gréc. hovor.
nervák (napínavá, vzrušujúca k. spôsobujúca napätie, vzrušenie) lat. hovor.
herbár (k. o liečivých rastlinách) lat. zastar.
bestiár (stredoveká k. s úvahami o živote zvierat) lat.
survey /servej/ (k. so zhrnujúcimi údajmi získanými na základe informácií z terénu, časopisov, kníh o určitom, najmä sociálnom jave) angl.
Kámasútra (k. o pohlavnej rozkoši, príručka erotiky) ind.
pragensium /-genzium/ (k. o Prahe) vl. m.
biblia (kanonizované knihy kresťanského a žid. náboženstva, Písmo sväté) gréc.
antilegomenon (k. Nového zákona, kt. prijatie bolo pôvodne sporné) gréc. náb.
targúmy (preklad Starého zákona do aramejčiny) aram.
septuaginta (preklad Starého zákona z hebrejčiny do gréčtiny) lat.
vulgata (preklad biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny) lat.
hexapla (preklad biblie do šiestich jazykov) gréc. teol.
oktapla (biblia v ôsmich jazykoch) lat. náb.
polyglota (biblia vo viacerých jazykoch, kvôli porovnaniu al. porozumeniu) gréc.
kánon (súbor textov, kníh, uznaných, vyhlásených za záväzné, napr. cirkvou) gréc.-lat.
katechizmus (súbor článkov kresťanského náboženstva formou otázok a odpovedí) gréc.
homiliár (zbierka kázní cirk. otcov vo forme výkladu biblických textov) gréc.-lat. cirk.
homília gréc. cirk.
postila (k. obsahujúca výklad biblického textu prečítaného pri omši) lat. cirk.
breviár (modlitebná k. rímskokatolíckych kňazov) lat.
epištolár (cirk. k. obsahujúca čítanie z listov apoštolov k veriacim) gréc.-lat. cirk.
horológium (k. modlitieb konaných povinne v určitých hodinách) gréc.-lat. cirk.
graduál (k. obsahujúca omšové spevy) lat. cirk.
žaltár gréc.-nem.
psaltérium (k. náb. piesní, básní, modlitieb so smutným al. s oslavným obsahom, pôvodne starozákonných žalmov) gréc. náb. lit.
žalmy (zbierka 150 básní, chválospevy, kniha Starého zákona) gréc.-nem.
kancionál (zborník náb. piesní s notami, spevník) lat.
antifnár (zborník bohoslužobných spevov so striedaním dvoch zborov na cirk. rok) gréc. cirk. hud.
funebrál (zbierka pohrebných piesní) lat. cirk.
evanjeliár (bohoslužobná k. obsahujúca úplný text štyroch evanjelií) gréc.
evanjelistár (bohoslužobná k. obsahujúca úryvky z evanjelií čítaných pri omši) gréc. cirk.
misál (bohoslužobná k. obsahujúca modlitby a čítanie používané pri omši, omšová k.) lat. cirk.
pontifikál (bohoslužobná k. obsahujúca texty pre biskupa okrem omše) lat. cirk.
lekcionár (bohoslužobná k. obsahujúca epištoly, čítanie a evanjeliá pre jednotlivé dni cirk. roku) lat. cirk.
sakramentár (bohoslužobná k. obsahujúca modlitby používané pri omšiach a pri udeľovaní sviatosti, 6. – 9. st.) lat. cirk. hist.
vesperale /-rá-/ (katolícka bohoslužobná k. s nešporovými textami a notáciou) lat. cirk.
plenár (stredoveká bohoslužobná k. s textami čítanými počas omše) lat. cirk.
agenda (príručná bohoslužobná k. s modlitbami a predpismi) lat. cirk.
rituál (k. s obradovými predpismi a zvyklostí pri výkone bohoslužieb) lat. cirk.
penitenciál (k. cirk. pravidiel na stanovenie trestu za hriechy) lat. cirk.
bullárium (zbierka pápežských listín) lat. hist.
agenda (zbierka bohoslužobných kníh v evanjelickej cirkvi) lat. cirk.
mineja (bohoslužobná k. vo východných cirkvách obsahujúca spevy na všetky mesiace v roku) gréc.-rus. cirk.
euchológium (bohoslužobná k. v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
menológium (bohoslužobná k. v pravoslávnej a gréckej cirkvi obsahujúca legendy o svätých na každý deň) gréc. cirk.
triód (bohoslužobná k. na veľkonočné obdobie v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
oktoich (zbierka liturgických spevov východných cirkví) gréc. hist. cirk.
damaskín (rukopisný zborník kázní a poučení, Bulharsko, 17. – 18. st.) vl. m.
legenda (lit. veršovaný al. prozaický útvar rozprávajúci o živote a skutkoch cirk. svätcov) lat. lit.
hagiografia (žáner, kt. námetom sú životné príbehy a činy svätcov, príbehy zo života, životopisy svätcov) gréc. cirk. hist.
pasionál (zbierka životopisov svätých, svätcov) lat. cirk.
prológ (zbierka krátkych životopisov svätých zostavená podľa kalendára) gréc. cirk.
synaxár (zborník legiend zo života svätých v pravoslávnej cirkvi) gréc. náb.
lucidár (stredoveká náučná príručka poučujúca o bohu a svete formou rozhovoru) lat. hist.
talmud (zbierka žid. náb. zákonov a právnych predpisov, súbor poučiek a výkladov žid. učencov) hebr. náb.
gemara (zbierka komentárov, poznámok a výkladov k prvej časti talmudu) hebr.
mišna (zbierka ústnej tradície rabínskych výkladov tóry, súbor zásad náboženského práva a zvykov judaizmu) hebr. náb.
tefila (žid. modlitebná k.) hebr.
korán (základná náb. posvätná k. islamu, zbierka Mohamedových výrokov) arab.
alkorán (starší názov koránu) arab.
sunna (k. s práv. a morálnymi predpismi na základe výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov, u sunitov) arab. náb.
achbar (k. s práv. a morálnymi predpismi na základe výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov, u šiitov) arab. náb.
hadís (zbierka, súbor výrokov a činov proroka Mohameda) arab. náb.
avadána (zbierka legiend z obdobia neskorého ind. budhizmu o činoch významných budhistických osobností) sanskrit hist. náb.
sútra (príručka, zbierka s krátkymi ľahko zapamätateľnými pravidlami, výrokmi a výkladmi, v brahmanizme) sanskrit lit.
manudharma (staroind. lit. pamiatka brahmanizmu) ind. lit.
purány (posvätné ind. texty hinduizmu zachytávajúce staroind. legendy, 4. – 6. st.) sanskrit
tantra (náb. texty obsahujúce učenie tantrizmu, prúdu v hunduizme, kt. vznikol spojením kultu boha Šivu a budhizmu) sanskrit náb.
véd (najstaršie ind. náb. a filoz. lit. pamiatky) sanskrit
sanhity (štyri zbierky hymnov, 12. – 10. st. pr. n. l., súčasť véd) sanskrit
brahmana (opisy a výklady obetných obradov, 10. – 8. st. pr. n. l., súčasť véd) sanskrit náb.
áranjaky (zbierky symbolických filoz. úvah, súčasť véd) sanskrit náb. filoz.
upanišáda (staroind. náb. filoz. knihy obsahujúce komentáre k staroind. náb. lit. pamiatkam, védam) sanskrit
pančatantra (staroind. zbierka poučných bájok, rozprávok a príbehov) sanskrit lit.
njájasútra (traktát ind. filoz. školy, podľa kt. poznanie vedie k odstráneniu zla a utrpenia) sanskrit filoz.
šástra (staroind. príručka al. odb. spis) sanskrit hist. lit.
zendavesta (posvätné knihy starých Peržanov) perz. porovnaj dielozbierka 2slovník 1učebnica

kňaz

farár nem. hovor.
fráter lat. hanl.
pop gréc.-nem. pejor.
teurgus gréc.
farár nem.
parochus (duchovný správca najmenšej cirk. správnej jednotky, farnosti) gréc.-lat. cirk. zastar.
celebrant (farár slúžiaci omšu) lat. cirk.
primiciant (k. slúžiaci prvú omšu po vysvätení, novokňaz) lat. cirk.
manuduktor (starší k. sprevádzajúci novokňaza pri jeho prvej omši) lat. cirk.
presbyter (k. v rímskokatolíckej cirkvi; starší v cirk. zbore evanjelickej cirkvi, volený zástupca cirk. ľudu) gréc. cirk.
dekan (duchovný významného kostola, významnej farnosti; pomocník a poradca biskupa, predstavený v niekokých farnostiach cirk. správneho územia; biskup v anglikánskej cirkvi) lat. cirk.
prepošt (k. historicky významného kostola) lat.-nem. cirk.
diakon gréc.-lat.
jáhen (duchovný oprávnený vykonávať len niektoré kňazské funkcie, najmä krstiť, kázať, kt. pomáha pri omši, v sociálnej oblasti a pri vyučovaní, v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, so svätením nižším ako kňazským) gréc. cirk.
klerik (príslušník katolíckeho duchovenstva, duchovný) gréc.-lat.
akolyta (klerik s posledným nižším svätením prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch, do 1972) gréc.-lat. cirk.
biskup gréc. cirk.
ordinár lat. cirk.
prelát (vysoký hodnostár stojaci na čele cirk. správneho územia, biskupstva; predstavený v rímskokatolíckej cirkvi s plnou cirk.-práv. a správnou právomocou spojenou s vykonávaným úradom) lat. cirk.
metropolita (biskup na čele cirkvi al. väčšej cirk. oblasti, provincie; arcibiskup v gréckej východnej cirkvi) gréc. cirk.
sufragán (biskup podriadený arcibiskupovi, pomocný svätiaci biskup) lat. cirk.
biskup in partibus infidelium /-dé-/ (biskup bez vlastnej diecézy, „v krajine neveriacich“) lat. cirk.
episkop (biskup najmä v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
eparcha (biskup v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
arcibiskup (vysoký hodnostár stojaci na čele cirk. provincie, arcibiskupstva) cirk.
prímas (prvý arcibiskup v krajine sídliaci v mieste najstaršieho arcibiskupstva) lat. cirk.
exarcha (arcibiskup v pravoslávnej cirkvi) gréc.
kardinál (najvyšší hodnostár po pápežovi) lat.
kardinál in petto (kardinál v tajnosti, neoznámený menovite pápežom) tal. cirk.
eminencia (titul kardinálov rímkatolíckej cirkvi a veľmajstra maltézskeho rádu) lat.
patriarcha (najvyšší hodnostár v pravoslávnej a niektorých východných cirkvách) gréc. cirk.
sakristián (k., kt. sa stará o vedľajšiu chrámovú miestnosť na uloženie bohoslužobných predmetov a úborov) lat. cirk.
abbé (katolícky k. bez kňazského úradu, skôr pôsobiaci ako vychovávateľ v šľachtických rodinách; katolícky duchovný vo franc. prostredí) franc. cirk.
kaplán (pomocný k. na fare) lat.-nem.
koadjútor (výpomocný k.) lat. cirk.
kanonik (k. ustanovený biskupom na vykonávanie náb. obradov a pomáhanie biskupovi, člen zboru duchovných) lat.
scholastikus (kanonik poverený starostlivosťou o školu a školstvo v oblasti; cirk. školský dozorca v stredoveku) lat.-gréc. cirk. hist.
oficiál (k. poverený biskupom súdnymi právomocami) lat. cirk.
páter (rehoľný katolícky k.) lat. cirk.
špirituál (k., kt. má na starosti duchovné vedenie bohoslovcov a rehoľníčok v seminároch a ženských kláštoroch) lat. cirk.
neomysta (katolícky k. práve vysvätený, novokňaz) gréc. cirk.
pastor (protestantský, evanjelický k.) lat. cirk.
senior (evanjelický k. na čele evanjelického správneho obvodu) lat. cirk.
vikár (duchovný v evanjelickej cirkvi, kt. pomáha farárovi, pomocník farára) lat. cirk.
deficient (k. daný na odpočinok pre neschopnosť vykonávať úrad) lat. cirk.
glagolita (katolícky k. slúžiaci omšu staroslovan. jazykom, hlaholikou) slovan. hist.
reverend (duchovný v anglosaských krajinách, dôstojný pán, jeho titul) lat.-angl. cirk.
padre (oslovenie katolíckeho rádového k., otče, otec, v románskych krajinách) tal. port. špan. cirk.
monseigneur /-siňér, -siňör/ (titul duchovného hodnostára, biskupa, vo Franc.) franc.
don (titul duchovnej osoby v Taliansku) tal.
beneficiát (duchovný majúci cirk. úrad a z neho plynúci dôchodok a majetok, obročník)
lat. cirk.
notár (čestný titul udeľovaný zaslúžilým katolíckym duchovným) lat. cirk.
superintendent (vyšší evanjelický duchovný) lat. cirk.
archijerej (vysoký hodnostár v pravoslávnej cirkvi od biskupa po patriarchu) gréc.-rus. cirk.
papa (titul všetkých vyšších k. vo východných kresťanských cirkvách) gréc.-lat. cirk.
postulátor (k. sídliaci v Ríme a navrhujúci blahorečenie al. svätorečenie nejakej osoby v mene vzdialenej cirk. korporácie) lat. cirk.
prefekt (k. s právomocou biskupa v misijných oblastiach) lat. cirk.
misionár (duchovný hlásajúci kresťanstvo medzi inovercami, šíriaci kresťanstvo na nových územiach) lat.
plebán (k. ustanovený mimo biskupského sídla pre starostlivosť o ľud v rímskokatolíckej cirkvi; k. v stredoveku, vidiecky farár) lat. zastar.
votivista (chudobný k. žijúci iba z darov pri omši) lat. cirk.
kurát lat.-nem.
feldkurát (voj. k.) nem. + lat. zastar. voj. slang.
pop (pravoslávny k.) gréc.-rus.
protojerej (pop vyššej hodnosti) gréc. cirk.
rabín hebr. cirk.
rabi (učiteľ a kazateľ žid. náb. obce, žid. duchovný) hebr. zried.
saddik (chasidský rabín) hebr. náb.
hodža (moslimský k. al. učiteľ, vzdelanec všeobecne) tur.
mufti (najvyšší duchovný u moslimov, rozhodujúci o náb.-práv. otázkach, moslimský právnik) arab.
molla (titul moslimského duchovného najnižšieho stupňa u šiitov) afg.
ajatolláh (titul významných osobností v šiitskom isláme, duchovný vodca) arab.
bonz (budhistický k.) jap.
brahman (hinduistický k. al. náb. učiteľ) sanskrit
láma (čestný titul vyššieho duchovného v Tibete) tib. cirk.
mág (k. v starovekej Perzii) perz.
horoskop (staroegypt. k. sledujúci pohyby hviezd, merajúci čas a oznamujúci priaznivé a nepriaznivé hodiny) gréc. hist.
hierofant (najvyšší k.) gréc.
bazileus (veľkňaz a kráľ, vojvodca a sudca v starom, homérskom Grécku) gréc. hist.
pontifex maximus (najvyšší k. v starom Ríme, veľkňaz) lat.
augur (k. v starom Ríme veštiaci zo správania vtákov) lat. hist.
flaminus (člen zboru obetníkov v starom Ríme, kt. mal na starosti kult jedného božstva) lat. hist.
haruspex (etruský k. veštiaci podľa tvaru vnútorností, pečene obetovaných zvierat) lat. hist.
druid (kelt. k. na brit. ostrovoch a v Gálii) kelt. hist.
vajdelot (k. pohanských Prusov) nem. hist.
žrec (k. pohanských Slovanov, kt. prinášal obete bohom) rus. porovnaj hodnosť|cirk.

kabát

redingot (pánsky dlhý priliehavý k. s chrbátom podobným fraku) franc.-angl.
montgomerák (dlhý voľný pánsky plášť zelenej farby z nepremokavej látky) vl. m. hovor.
baladrána (pánsky dlhý zriasený k. s rukávmi) tal. hist.
bombajka (ľahký plátenný mužský k. s krátkymi rukávmi) ?
kamizola (krátky pánsky k., súčasť kroja) tal.-franc.
kaftan (dlhý voľný orient. pánsky k.) perz.
trenčkot (pánsky nepremokavý plášť) angl.
havelok (pánsky plášť s dlhým golierom bez rukávov) angl. vl. m.
atila (pánsky krátky priliehavý k. zdobený šnúrami, pôvodne voj.) maď.
žaket (pánsky tmavý k. s polami, okrúhlo strihanými prednými dielmi) franc.
ulster (pánsky voľný štepovaný k. so širokým golierom, veľkými chlopňami a našitými vreckami) vl. m.
abája (pánsky voľný vlnený slávnostný plášť bez rukávov, v krajinách Blízkeho východu) arab.
mantila (krátky k., najmä dámsky) špan.
mentieka (dámsky krátky podšitý ozdobný k., súčasť zemianskeho oblečenia) maď. zastar.
kep (ľahký plášť, najmä dámsky) lat.-franc.-angl.
kazajka (ľahký k. do pása) tal.
paleto (polodlhý dámsky plášť) franc.
manteľ (plášť, najmä voj.) lat.-nem. zastar. hovor.
frenč (voj. k. so zapínaním až ku krku, so štyrmi našitými vreckami) angl. zastar. voj. slang.
dolomán (uhorský voj. al. pánsky šľachtický k. zdobený šnúrami) tur.
šineľ (voj. plášť) rus. zastar.
burka (plstený kozácky plášť) rus.
kolet (voj. priliehavý k. s krátkymi šosmi, súčasť rovnošaty jazdectva) franc.
bandaliér (zvinutý voj. k., súčasť výstroja) voj. slang.
kongo (plášť ako súčasť voj. poľného odevu) vl. m. voj. slang.
sako (krátky k., súčasť obleku) tal.
blazer /blejzr/
blejzer (ľahké šport. sako) angl.
pelerína (voľne splývajúci k. bez rukávov) franc.
baloniak (k. z jemnej hustej hodvábnej tkaniny) tal.-franc. hovor.
anorak (lyžiarsky k. al. vetrovka s kapucňou) esk.
šubica (dlhý kožuch) rus.
bunda (krátky ľahký šport.k., obyčajne dole upravený na stiahnutie; kožuch zastar.) maď.
parka (bunda siahajúca nad kolená so šnúrkou al. gumou v páse a dole, najmä s kapucňou) esk. šport. slang.
bomber (tmavá krátka kožená bunda s cvokmi) angl.
burnus (ťažký a teplý k., zimník hovor.; široký beduínsky k. s kapucňou) arab.-franc.
hubertus (k. z hrubej vlnenej látky, pôvodne poľovnícky) vl. m.
kepeň (dlhý plášť bez rukávov) tur.-maď.
župica (krátky súkenný k. s klinmi na bokoch) arab.-franc. etnogr.
spencer /-ser/ (krátky rovný kabátik) vl. m.
kuligán (krátky voľný k. z hrubej pleteniny) angl.? text.
trenčkot (nepremokavý k.) angl.
mackintosh /mekintoš/ (nepremokavý k. s gumovou impregnáciou) vl. m.
deák (starosvetský k.) vl. m.
raglán (voľný k. s rukávmi strihanými vcelku s ramenom) angl. vl. m.
dufflecoat /daflkout/ (dámsky al. pánsky voľný rovný krátky kabát s kapucňou, veľkými našívanými vreckami a so sedlom) angl.
chesterfield /čestrfíld/ (pánsky kabát po kolená s jednoradovým skrytým zapínaním) angl.
slipon (ľahký vrchný plášť s raglánovým rukávom, so skrytím zapínaním a s krátkou fazónkou) angl.
kontuš (poľ. slávnostný k. s rozstrihnutými rukávmi, súčasť kroja) poľ. zastar.
surka (chorvátsky k. zapínaný na šnúrky, súčasť kroja) chorv.
chalát (dlhý voľný k. u východných národov, Tatárov) arab.-rus.
chlamýda (starogréc. vrchný vlnený plášť nosený cez ľavé plece a zopätý kovovou sponou) gréc. hist.
himation (mužský aj ženský vlnený ťažký vrchný k. starogréc.) gréc. hist.
paludamentum (starorím. voj. purpurový al. biely k. zapínaný sponou na pravom pleci) lat.
sagum (krátky starorím. k. z tmavej vlny so sponou na pravom pleci, používaný pastiermi a vojakmi) lat. hist.
lacerna (starorím. plášť s kapucňou zapínaný na pleciach sponou a nosený pri daždi cez tógu) lat.
paenula /pé-/ (vlnený al. kožený zimný plášť po kolená, kruhovitého al. elipsovitého strihu bez rukávov, s otvorom na hlavu a kapucou, v starom Ríme) lat. hist.
pluviál (odev s kapucňou do dažďa, súčasť rímskeho odevu hist.; slávnostný korunovačný plášť rím.-nem. cisárov hist.; široký voľný plášť nosený duchovnými pri slávnostiach cirk.) lat.
tabard (stredoveký riasnatý plášť univerzitných majstrov a bakalárov bez rukávov) franc. hist.
pálium (korunovačný cisársky plášť) lat.
kaput (dlhý vrchný starodávny k.) franc. zastar.
mantela (plášť vyšších katolíckych duchovných) tal. cirk.
mandyas (široký dlhý biskupský plášť, vpredu otvorený, zopnutý sponami) gréc. cirk.
mozzetta (krátky plášť s malou kapucňou nosený vysokými katolíckymi duchovnými) tal. cirk.
cappa magna /ka-/ (rímskokatolícky kardinálsky široký dlhý červený plášť s kapucou) lat. porovnaj kabátikúbor

konanie

konanie 1 (spôsob vykonávania niečoho, vystupovanie pri tom)
akt (čin, úkon, výkon) lat.
akcia (zámerná činnosť s istým cieľom) lat.
ofenzíva (rozsiahla útočná akcia) lat.
aktívnosť (k. všeobecne) lat.
metóda (k. na dosiahnutie cieľa) gréc.
mechanickosť (neuvedomelé, mimovoľné k. bez premýšľania, bezduchosť) gréc.
šablónovitosť (zjednodušené, povrchné k. podľa hotových vzorov) hol.-nem.
stereotypnosť (ustálené, opakované, navyknuté, nemenné, jednotvárne k.) gréc.
automatizmus (samovoľné, mimovoľné k. nezávislé od vôle) gréc. odb.
asertivita (priame, pevné a otvorené, ale nenásilné, mierne k. a správanie na dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných) lat. psych.
fair play /fér plej/ (čestné, slušné, priame k.) angl. hovor.
eupraxia (správne k.) gréc.
handel (nečestné k., pokútny obchod) nem. hovor. pejor.
čachre (nečestné, nepoctivé, pokútne k.) hebr.-nem. pejor.
machinácia lat. pejor. obyčajne v plur.
machle nem. pejor.
čachre hebr.-nem. pejor.
machre nem. hovor. expr.
techtle-mechtle (podvod, úskok, podvodné úskočné k.) tal. hovor.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (premyslené k., obratný postup, ťah, úskok) franc.
paráda (pôsobivé, obratné k.) špan. hovor.
špekulovanie (vypočítavé, prospechárske k.) lat.
simulácia (k. predstierajúce určitý práv. úkon) lat. práv.
delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, previnenie, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
delikvencia (protiprávne k., páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná činnosť) lat.
kriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov, trestná činnosť, zločinnosť) lat. práv.
prekriminalita (protiprávne k., páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov) lat. práv.
voluntarizmus (svojvoľné k., svojvôľa) lat. kniž.
agresívnosť (útočné, výbojné k., správanie) lat.
avanturizmus (dobrodružné, nezodpovedné, bezohľadné k.) franc.
filantropia (nezištné k. v prospech iných ľudí, starostlivosť o dobro ľudí, pomáhanie slabým, dobročinnosť, ľudomilstvo, nezištnosť, obetavosť) gréc.
anticipácia (predčasné k.) lat. práv.
parergázia (slobodné obrátené k. nezodpovedajúce želanému) gréc. lek. psych.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavé k. v dôsledku vtieravých myšlienok) lat. psych. lek. porovnaj správaniečinnosť 1postup 1

kôň

kôň 1 (domáce zviera)
šimeľ nem. expr.
hipo- gréc. v zlož. sl.
gaštan (k. gaštanovej farby) lat.
izabela (k. so žltkastou srsťou) vl. m.
fukso (k. žltej, svetlohnedej, tehlovej farby) nem. hovor.
šimeľ (k. s bielou srsťou, belko) nem.
pepiniér (k. samčieho pohlavia, dospelý plemenný chovný žrebec, plemenník, plemenný samec koňa) franc.
valach (vykastrovaný žrebec, samec koňa) vl. m.
devla (starý, chudý k., mrcina, aj o kobyle) cig. pejor.
hucul (malý horský skromný k.) vl. m.
juker (rýchly k. pre ľahké kočiare, povozy) nem.
hunter (k. používaný pri honoch) angl. poľnohosp.
lipican (teplokrvný ľahší jazdecký k.) vl. m.
pony (k. menší než 150 cm) angl.
shetlandský pony (najmenšie plemeno koňa) vl. m.
mustang (zdivený domáci k. v Sev. Amerike) špan.-amer.
arab (arab. kôň) vl. m. hovor.
hajtra (zlý k.) franc.-nem. hovor. pejor.
crack /krek/ (k. značne vynikajúci nad inými) angl.
remonta (mladý, ešte nevycvičený k.) franc. voj.
štajerák (ťažký ťažný k.) vl. m. hovor.
favorit (dostihový k., predpokladaný víťaz) tal. šport.
outsider /aucaj-, autsaj-/ (dostihový k. bez nádeje, vyhliadky na víťazstvo) angl. šport.
steepler /stí-/ (k. na prekážkových dostihoch na najmenej 3,2 km) angl. šport.
bronco /-ko/ (neskrotený k. snažiaci sa zhodiť jazdca pri rodeu) špan. šport.
Pegas (okrídlený k. v gréc. mytológii) vl. m. kniž.
kentaurus (napoly človek, napoly k., v gréc. mytológii) gréc.
hipogrif (okrídlený k. s hlavou supa v gréc. mytológii) gréc.
trójsky k. (veľký drevený k., domnelý dar Grékov Trójanom, s ukrytými bojovníkmi, ktorí umožnili dobytie Tróje, v gréc. mytológii) vl. m.

kŕč

spazmus gréc. lek.
-spazmus (mimovoľné stiahnutie svalov sprevádzané často bolesťou) gréc. v zlož. sl.
konvulzia (kŕčovitý záchvat) lat. lek.
myospazmus (svalový k.) gréc. lek.
algospazmus (bolestivý k.) gréc. lek.
angiospazmus (cievny k.) gréc. lek.
enterospazmus (črevný k.) gréc. lek.
trachoespazmus (k. priedušnice) gréc. lek.
bronchospazmus (k. svalstva priedušiek) gréc. lek.
trachelizmus (k. krčných svalov pri epileptickom záchvate) gréc. lek.
laryngospazmus (k. hrtanových svalov) gréc. lek.
trizmus (svalový k. sťažujúci otváranie úst) gréc. lek.
niktácia (k. očných viečok, kŕčovité žmurkanie, mihanie) lat. lek.
vaginizmus (mimovoľné kŕčovité stiahnutie svalstva pošvy) lat. lek.
uterizmus (k. maternicového svalstva) lat. lek.
eklampsizmus (ťažkosť v tehotenstve prejavujúca sa kŕčmi) gréc. lek.
uretrizmus (k. močovej rúry) gréc. lek.
daktylospazmus (k. prsta) gréc. lek.
grafospazmus (k. prstov pri pokuse o písanie) gréc. lek.
mogigrafia (pisársky k.) gréc. lek.
cheirospazmus (pisársky k. svalov ruky) gréc. lek.
tetánia (k. svalstva z dôvodu zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti pre nedostatok vápnika) gréc. lek.
palmospazmus (trasúci k.) gréc. lek.
klonus (trhavý, šklbavý k.) gréc. lek.
epilepsia gréc. lek.
beťah maď. hovor. expr.
chorea (choroba prejavujúca sa opakovanými záchvatmi a kŕčmi, stratou vedomia, padúcnica, zrádnik) gréc. lek. porovnaj chorobabolesť

kosť

os lat. anat.
ossi- lat. v zlož. sl.
osteo- gréc. v zlož. sl.
clavicula /klavikula/
klavikula lat.
cleido- /kle-/ (kľúčna k.) gréc.
humerus lat. anat.
humero- (ramenná k.) lat. v zlož. sl.
sternum (hrudná k.) lat. anat.
ulna lat. anat.
ulno- (lakťová k.) lat. v zlož. sl.
coxa /ko-/
koxa lat. lek.
coxo- lat. v zlož. sl.
ischio- (panvová k., panva, bedrá) gréc. v zlož. sl.
ilio- (bedrová k., slabiny) lat. anat.
sacrum /sak-/ lat. anat.
sacro- /sak-/ (krížová k) lat. v zlož. sl.
bakulum (k. v penise niektorých cicavcov) lat. zool.
pubes lat. anat.
pubo- (lonová k., ohanbie) lat. v zlož. sl.
femur lat. anat.
femoro- (stehenná k.) lat. v zlož. sl.
patela (kolenná k., jabĺčko) lat. anat.
tíbia lat. anat.
-cnemia /kné-/
-cnemius /kné-/ (holenná k., píšťala) gréc.
fibula (lýtková k., ihlica) lat. anat.
rádius lat. anat.
radio- (vretenná k.) lat. v zlož. sl.
talus lat. anat.
talo- (členková k.) lat. v zlož. sl.
kalkaneus (pätová k.) lat. anat.
zygomaticum /-kum/ gréc. anat.
zykomatico- /-ko/ (jarmová k.) gréc. v zlož. sl.
ebur (slonová k., slonovina) lat. odb.
eburín (umelá náhradka slonoviny) lat. plast. porovnaj rebro

krvácanie

hemorágia gréc. lek.
-rrhagia /rá/
-rágia gréc. lek. v zlož. sl.
hematorea (prudké k.) gréc. lek.
ekchymóza (bodkovité k. na slizniciach a seróznych blanách) gréc. lek.
purpura (bodkovité k. do kože, slizníc a kĺbov v dôsledku zvýšenej priepustnosti cievy) lat. lek.
pneumorágia (k. do pľúc) gréc. lek.
hemoperitoneum (k. do brušnej dutiny) gréc. + lat. lek.
myelorágia (k. do miechy) gréc. lek.
fleborágia (k. zo žíl) gréc. lek.
stomatorágia (k. z úst) gréc. lek.
rinorágia (k. z nosa) gréc. lek.
otorágia (k. z ucha, uší) gréc. lek.
odontorágia (zubné k.) gréc. lek.
tracheorágia (k. z priedušnice) gréc. lek.
mastorágia (k. z prsníkovej žľazy) gréc. lek.
nefrorágia (k. z obličiek) gréc. lek.
uretrorágia (k. z močovej rúry) gréc. lek.
ureterorágia (k. z močovodu) gréc. lek.
proktorágia (k. z konečníka) gréc. lek.
hematokéla (výron krvi do dutiny) gréc. lek.
hematóm (výron krvi pod kožou al. v tkanivách, krvná podliatina, modrina, sinka) gréc. lek.
sufúzia (rozsiahly plošný výron krvi pod kožou, modrina, podliatina) lat. lek.
sugilácia (výron krvi, podliatina, sinka, modrina) lat. lek.
monokel (výron krvi pod okom) gréc. + lat.-franc.
hemoftalmus (výron krvi v oku) gréc. lek.
pelióma gréc. lek.
petechia (škvrnitý krvný výron v koži) tal. lek.
menštruácia lat. lek.
menses lat. lek.
menzes lat. hovor.
menorea gréc. lek.
perióda gréc. lek.
kataménia gréc.
krámy ? hovor.
meno- (pravidelné k. z rodidiel ženy) gréc. v zlož. sl.
menarché (prvá menštruácia v období dospievania) gréc. lek.
metrorágia (nepravidelná menštruácia) gréc. lek.
dysmenorea (bolestivá menštruácia) gréc. lek.
hypomenorea (slabšia, kratšie trvajúca menštruácia) gréc. lek.
spanomenorea (obmedzená menštruácia) gréc. lek.
hypermenorea (silná, dlhšie trvajúca menštruácia) gréc. lek.
menorágia (veľmi silná menštruácia) gréc. lek.
polymenorea (menštruácia v kratších intervaloch) gréc. lek.
oligomenorea (menštruácia v dlhších intervaloch) gréc. lek.
omfalorágia (k. z pupočníka novorodencov) gréc. lek.
exsudácia (vylučovanie kvapaliny z miesta rezu na rastline, ronenie) lat. bot. porovnaj výron

koberec

tepich (pokrovec) lat.-nem.
velvet (tkaný k. s rezaným vlasom) lat. text.
tapestrín (k. vo forme obojstrannej tkaniny so zrnitou štruktúrou) gréc.
buklé (k. z hrubej priadze) franc. text.
kovral (k. z umelohmotnej tkaniny na úplné zakrytie podlahy) um.
mobiliár (prenosné zariadenie v hradoch, zámkoch, kostoloch a pod., najmä nábytok, koberce, obrazy a pod.) lat.
kelím (ozdobný vzorovaný ručne tkaný k. z vlny) tur. text.
peržan (orient. k.) vl. m. hovor.
seldžuk (najstarší známy orient. k.) vl. m.
teherán (orient. perz. k.) vl. m. text.
serabent (orient. perz. nízky k. so vzorom palmových listov) perz.
tebríz (orient. perz. nízky viazaný k. s bohatým kvetinovým vzorom) vl. m.
chiva (orient. ručne viazaný k.) uzb. vl. m.
šíraz (orient. k. s dlhými lesklými farebnými vlasmi) vl. m.
agra (orient. ind. ručne viazaný k.) vl. m.
tapiséria (tkaný nástenný k., ozdobná závesná tkanina) gréc.-franc.
gobelín (ručne tkaný nástenný k., vyšívaný al. pletený, najmä s obrazom al. vzorom; farebné vlákna vpletené ihlou al. cievkou do osnovy) franc. vl. m.
verdúra (nástenný k. s rastlinným al. krajinným motívom, 17. st.) franc. výtv.
jacuardovský k. (ručne tkaný nástenný k.; pravouhlé kríženie osnovy s útkom)
planš (k. na šerm) franc. šport.
ad verbum audiendum (na k., na napomenutie, na pokarhanie) lat. kniž.

koniec

koniec 1 (posledná časť al. fáza)
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine (záver, zakončenie) tal.
exitus (odchod, východ, zánik) lat.
amen (záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod.) hebr. hovor. expr.
finiš (záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl) angl.
finále (záver, záverečná rozhodujúca časť) tal.
pointa /-en-/ (prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu) franc.
špička nem.
top (ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol) angl.
taran (ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí) gréc.-rus. voj.
stop (k. vety v texte telegramu) angl. hovor.
epifýza (koncová kĺbová časť dlhej kosti) gréc. anat.
apex (hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka) lat. anat.
pylorus (zúžený k. žalúdka, vrátnik) gréc. anat.
ultimo (k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka) tal. peňaž.
fajront (k. pracovného času, padla) nem. hovor.
víkend (k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa) angl.
fin de siècle /fen d sjekl/ (k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st.) franc. kniž.
apokalypsa (k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána) gréc. náb.
happy end /hepi-/ (šťastný k. filmu, lit. diela) angl.
emerzia (k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies) lat. astron. odb.
al fine /fí-/ (do k. skladby) tal. hud.
sub fine (ku k.) lat. kniž.
sub finem /fí-/ (krátko pred k., pred smrťou) lat. lek.
kampes (dolores) (k., zvolanie pri rezignácii) lat. kniž.
je po paráde (je k., je po všetkom) špan. hovor.
finis coronat opus /fínys koró-/ (k. korunuje dielo) lat. kniž.
alfa a omega (začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel) gréc. fraz.
in infinitum /-ní-/
ad infinitum /-ní-/ (bez k., do nekonečna) lat.
ad tempus vitae /vité/ (do k. života, doživotne) lat.
conclamatum est /konkla-/ (všetko je stratené) lat. porovnaj záver 1zakončenie

kameň

kameň 3 (usadenina podobná kameňu)
- lithos- /-tos/
petro- gréc. v zlož. sl.
calculus /kalku-/
kalkulus lat. lek.
kalkulóza (tvorba k. v tele) lat. lek.
litiáza (k. v orgánoch) gréc. lek.
konkrement (k. v dutých orgánoch, napr. močovom mechúre, žlčníku, obličkách) lat. lek.
rinolit (nosový kamienok) gréc. lek.
sialolitiáza (k. v slinnej žľaze) gréc. lek.
otolitiáza (k. v ušiach) gréc. lek.
odontolit (zubný k.) gréc. lek.
pulmolitiáza (pľúcny k.) lat. + gréc. lek.
pneumolitiáza (chorobný výskyt kamienkov v pľúcach) gréc. lek.
boncholit (prieduškový k. z hlienu a výstelky priedušky) gréc. lek.
nefrolit (obličkový k.) gréc. lek.
ureterolitiáza (k. v močovode) gréc. lek.
urocystolitiáza (k. v močovom mechúri) gréc. lek.
enterolit (črevný k., zhustený obsah čreva podobný k.) gréc. lek.
hepatolit (k. v pečeňových žlčovodoch) gréc. lek.
cholelitiáza (žlčový k.) gréc. lek.
pankreatolitiáza (k. v podžalúdkovej žľaze) gréc. lek.
smegmolit (k. v predkožkovom vaku) gréc. lek.
sebolit (k. v rozšírenej mazovej žliazke) lat. + gréc. lek.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 760. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.