Výsledky vyhľadávania

zjavenie

zjavenie 2 (nadprirodzené oznámenie, vnuknutie)
revelácia (nazmyslové z. vyššej pravdy) lat. náb.
epifánia (z. božstva v antike) gréc.
mystérium (nadrozumové z. pravdy, tajomstvo viery, zjavená pravda) gréc.-lat. teol.
teofánia (z. boha, božské z.) gréc. náb.
teopneustia (božské vnuknutie) gréc. náb.
apokalypsa (z. svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
epifánia (Z. Pána, sviatok Troch kráľov, 6. januára) gréc. cirk.

koniec

koniec 1 (posledná časť al. fáza)
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine (záver, zakončenie) tal.
exitus (odchod, východ, zánik) lat.
amen (záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod.) hebr. hovor. expr.
finiš (záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl) angl.
finále (záver, záverečná rozhodujúca časť) tal.
pointa /-en-/ (prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu) franc.
špička nem.
top (ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol) angl.
taran (ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí) gréc.-rus. voj.
stop (k. vety v texte telegramu) angl. hovor.
epifýza (koncová kĺbová časť dlhej kosti) gréc. anat.
apex (hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka) lat. anat.
pylorus (zúžený k. žalúdka, vrátnik) gréc. anat.
ultimo (k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka) tal. peňaž.
fajront (k. pracovného času, padla) nem. hovor.
víkend (k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa) angl.
fin de siècle /fen d sjekl/ (k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st.) franc. kniž.
apokalypsa (k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána) gréc. náb.
happy end /hepi-/ (šťastný k. filmu, lit. diela) angl.
emerzia (k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies) lat. astron. odb.
al fine /fí-/ (do k. skladby) tal. hud.
sub fine (ku k.) lat. kniž.
sub finem /fí-/ (krátko pred k., pred smrťou) lat. lek.
kampes (dolores) (k., zvolanie pri rezignácii) lat. kniž.
je po paráde (je k., je po všetkom) špan. hovor.
finis coronat opus /fínys koró-/ (k. korunuje dielo) lat. kniž.
alfa a omega (začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel) gréc. fraz.
in infinitum /-ní-/
ad infinitum /-ní-/ (bez k., do nekonečna) lat.
ad tempus vitae /vité/ (do k. života, doživotne) lat.
conclamatum est /konkla-/ (všetko je stratené) lat. porovnaj záver 1zakončenie

spis

spis 2 (lit. dielo)
anepigraf (s. bez titulu, titilnej strany) gréc.
apokryf (nepravý, podvrhnutý, falošný s.) gréc.
opera omnia (úplné dielo vedca al. umelca, zobrané spisy, súborné vydanie) lat. kniž.
prodromus (predbežné, skrátené vydanie zobraných spisov) gréc.
inedita (nevydané spisy) lat. kniž.
opera selecta /selek-/ (vybrané spisy) lat. kniž.
pamflet vl. m.-angl.
paškvil (ostrý, útočný, hanlivý, výsmešný, urážlivý s., najmä aktuálny, namierený proti osobe, skupine al. javu, hanopis) tal.
diatriba (kritický, mravokárny al. hanlivý s.) gréc. hist.
traktát (vedecký s.) lat.
prolegomena (s. uvádzajúci do problematiky vedného odboru) gréc. pomn.
pentateuch gréc.
tóra (kniha Starého zákona, päť kníh Mojžišových) hebr. cirk.
Genezis (prvá kniha, Kniha zrodu) gréc. bibl.
Exodus (druhá kniha, Vyjdenie) gréc.-lat.
Leviticus (tretia kniha, Kniha kňažská)
Numeri (štvrtá kniha, Čísla, výpočty)
Deuteronomium (piata kniha, Druhý zákon) gréc. cirk.
žalmy (chválospevy, zbierka 150 básní) gréc.-nem.
evanjelium /-ňie-/ (spisy o živote, činoch, učení, smrti vzkriesení Ježiša Krista, časť Nového zákona, kresťanské svedectvo o Ježišovi Kristovi, životopis Ježiša Krista) gréc.
synoptické e. (prvé tri evanjeliá, kt. sa dajú porovnávať: Matúš, Marek, Lukáš) gréc. náb.
tetraevanjelium (štyri kanonické evanjeliá) gréc. náb.
apokalypsa (kniha Nového zákona, Zjavenie svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
antilegomenon (kniha Nového zákona, kt. prijatie bolo pôvodne sporné) gréc. náb.
apokryf (náb. spis nezahrnutý do kánonu biblie) gréc. cirk. porovnaj dielokniharozprava 2

pohroma

dráma (vážna, smutná, vzrušujúca udalosť; veľké nešťastie, najmä hromadné) gréc.
kalamita (nešťastie, nehoda, spúšť, polom) lat.
karambol (zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda) špan. hovor.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
apokalypsa (nešťastie, hrôza, des) gréc. kniž.
kataklizma (p., najmä nečakaná) gréc. kniž.
sodoma (skaza veľkého rozsahu, ničenie, zničenie) vl. m. expr.
malér (nešťastie, nehoda) lat.-franc. hovor.
fiasko (úplný neúspech, veľká prehra) tal.
debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo /-lo/ (veľká porážka, prehra, neúspech) vl. m. kniž.

kniha

kniha 2 (časť slovesného diela, zväzok)
tomus gréc.-lat. kniž.
volúmen (zväzok, diel knihy, lit. diela) lat. kniž.
pentateuch gréc.
tóra (časť Starého zákona, päť k. Mojžišových) hebr. cirk.
Genezis (1. k. Mojžišova, Kniha zrodu) gréc. bibl.
Exodus (2. k. Mojžišova, Vyjdenie) gréc.-lat.
Leviticus (3. k. Mojžišova, K. kňažská)
Numeri (4. k. Mojžišova, Čísla, výpočty)
Deuteronomium (5. k. Mojžišova, Druhý zákon) gréc. cirk.
žalmy (časť Starého zákona, chválospevy, zbierka 150 básní) gréc.-nem.
apokalypsa (časť Nového zákona, Zjavenie svätého Jána s proroctvom konca sveta) gréc. náb.
evanjelium /-ňie-/ (kresťanské svedectvo o Ježišovi Kristovi, životopis Ježiša Krista, časť biblie, Nového zákona) gréc.

predstava

predstava 2 (obraz vytvorený fantáziou, vidina)
ideál (p. dokonalosti, o dokonalej podobe niečoho) gréc.-lat.
plán (p. budúcnosti, úmysel, zámer) lat.
utópia (vysnívaná, neuskutočniteľná p. o niečom dokonalom, výmysel) gréc.-angl.
utopizmus (neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, vysnívané predstavy) gréc.-angl.
apokalypsa (vidina pohromy, nešťastia, hrôzy) gréc. kniž.
chiméra gréc.
miráž (klamná p., prelud, vidina, zdanie, klam, prízrak) franc. kniž.
ilúzia (klamná p., skreslený vnem pod vplyvom emócií, vidina, klam, prelud) lat.
vízia (mylná zmätená p., zmyslový klam, prelud, vidina; videnie do budúcnosti, predvídanie) lat. kniž.
fikcia (klamná p., vidina, prelud, zdanie, klam) lat.
fantazmagória gréc. kniž.
fantóm (výtvor, výplod predstavivosti, zdanie, vidina, prízrak, prelud, mam) gréc.-franc.
fotizmus (klamný zrakový vnem vznikajúci bez pôsobenia zmyslových podnetov, zrakový klam) gréc. lek.
déjà vu /deža vi/
déjà vécu /deža veki/ (klamný zmyslový dojem, vidina, mam, pocit, že človek už niekedy predtým niečo videl al. prežil) franc. psych.
trompe l’oeil /tromp löj/ (klamná p. v maliarstve, zrakový klam) franc. výtv.
halucinácia (porucha vnímania, keď vlastná p. je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie) lat. psych.
pseudohalucinácia (halucinácia, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad) gréc. + lat. lek. psych.
monoideizmus (halucinácia v hypnóze) gréc. psych.
akoazma (sluchová halucinácia prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod.) gréc. lek.
fonizmus (vnímanie zvuku, slov, tónov bez podnetov a účasti zmyslov, zvukový klam) gréc. lek.
fonopsia (sluchová p. vznikajúca pri zrakových vnemoch) gréc. psych.
stroboskopia (optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou) gréc.
synestézia (p. vyvolaná vnemami iných zmyslov, súznenie zmyslov) gréc. psych.
obsesia lat. psych. lek.
anankazmus (vnucujúca sa, nutkavá, vtieravá p.) gréc. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
efeméra (krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový jav, vidina) gréc. kniž.
eidetizmus /ej-/ (p. prežívaná ako skutočnosť, schopnosť vizuálnej predstavivosti skôr videných obrazov, predmetov a situácií) gréc. psych.
zooantropia (chorobná p. duševne chorého, že je zvieraťom) gréc. lek.
lykantropia (chorobná p. duševne chorého, že je divou zverou) gréc. lek.
antropopatizmus (p. boha ako bytosti s ľudskými vlastnosťami) gréc. filoz.
vampirizmus (poverčivá p. o upíroch) srbochorv.

nešťastie

malér (nehoda, pohroma) lat.-franc. hovor.
tragédia gréc.
katastrofa gréc.
dráma (veľké, najmä hromadné n., pohroma; vážna, smutná, vzrušujúca udalosť) gréc.
apokalypsa (pohroma, hrôza, des) gréc. kniž.
kalamita (nehoda, pohroma, spúšť, polom) lat.