prejav

prejav 2 verejná reč
speech spíč angl. lingv.
expozé úradný al. polit. výklad, vyhlásenie, najmä člena vlády v parlamente franc.
tiráda dlhá, málo obsažná, najmä pochvalná, oslavná reč franc.
referát prednáška o spoločenských al. vedných otázkach lat.
koreferát doplňujúca prednáška k tomu istému problému lat.
solilokvium p. jedného hovoriaceho, samovrava lat.
monológ p. jedného hovoriaceho, samovrava; súvislý, neprerušovaný p. jednej dram. postavy div. gréc.
litánie obšírny p., najmä vyčítavý, nariekavý, výčitka, pokarhanie gréc. expr.
traktát učený dlhý a nudný výklad lat. aj expr.
traktácia výklad lat. kniž.
manifest významný ústny al. písomný p. lat.
adresa písomný verejný slávnostný p. vyjadrujúci vďaku, blahoželanie franc.
patetickosť nadšený p., vzletné podanie umeleckého diela gréc.
zós prázdna, bezobsažná reč franc.-nem. pren. slang.
polemika útočná reč al. článok, názorový, útočne vyhrotený spor, ostrá výmena názorov gréc.
filipika prudká bojovná verejná reč vl. m.
haranga vyzývavá, útočná, štvavá reč franc. zastar. kniž.
enkómion oslavná reč na osoby al. veci gréc.
panegyrika oslavná reč prednesená na slávnostnom zhomaždení v starom Grécku, chváloreč gréc. kniž.
parenéza nabádavá, povzbudzujúca reč v antike gréc. lit.
laudatio -dáci-
laudácia oslavná verejná reč lat. kniž.
alokúcia krátky verejný slávnostný p. lat. kniž.
orácia slávnostná dlhá reč lat. expr. zastar.
intráda slávnostná, oslavná, pochlebovačná reč tal. expr. pren.
polemika útočne vyhrotený názorový spor, ostrá výmena názorov, útočná reč gréc.
invektíva ústny al. písomný útok, výpad, napadnutie, útočná reč, urážka lat.
elokvencia schopnosť plynulo hovoriť, výrečnosť, vycibrená, vybrúsená reč, dar reči lat. kniž.
extempore nečakaná, nepripravená, príležitostná poznámka v p., odbočenie, vsuvka lat.
nekrológ p. hodnotiaci život a dielo zomretého gréc.
epitaf antická pohrebná reč nad padlými gréc. lit.
valedikcia pohrebná rozlúčková reč lat. zastar.
oratio pro domo -ráci- dó- reč vo vlastnom záujme kniž. a odb.
plaidoyer plédoajé reč obhajcu al. žalobcu pred súdom franc. kniž.
homília časť omše venovaná výkladu prečítaného biblického textu, kázeň gréc. cirk.
exhorta napomínajúci, povzbudzujúci príhovor pri bohoslužbe, kázeň lat. cirk.
logos slovo božie, božstvo Kristovo gréc. náb.
doxológia oslavná reč o Bohu al. Trojici, chválospev, chváloreč, krátka modlitba gréc. cirk.
alokúcia p. pápeža ku kardinálom lat. cirk.
glossolalia extatický moditebný p. v nezrozumiteľnej reči u prvých hlásateľov evanjelia gréc. cirk.
text jaz. p., najmä napísaný al. tlačený; slovný poklad piesne hud. lat.
komunikát jaz. p., najmä napísaný al. tlačený lat.
libreto slovný podklad pre iné umelecké, najmä hud. dielo, výstavu tal.
litera doslovné znenie lat. kniž. l. zákona
kontext súvislý text lat.
replika text účastníka rozhovoru, odpoveď na predchádzajúci prehovor lat.
originál pôvodné znenie, vyhotovenie, prvopis lat.
diktát text predriekaný, predčítaný na písanie lat.
inzercia text listiny vpísaný do nasledujúcej listiny, kt. túto listinu potvrdzuje al. overuje lat. hist. dipl.
matrica text určený na kopírovanie franc.-nem.
archetyp najstaršie nedochované, ale predpokladané znenie, pôvodina gréc. odb.
vulgáta najrozšírenejšie znenie, najbežnejšie dosiahnuteľný text lat. lingv.
legenda vysvetľujúci text na mapách, plánoch, obrázkoch a pod., vysvetlivky lat.
titulus legenda k obrazu v ranom stredoveku lat. výtv.
titulok text na filme obsahujúci preložené dialógy a pod. lat. najmä plur.
kryptogram text so skrytým údajom tvoreným niektorými písmenami gréc.
formula ustálené al. predpísané znenie, napr. zdvorilostné lat. práv.
pardon franc. hovor.
sori formula na požiadanie o prepáčenie, ospravedlnenie, dovolenie, prepáčte, s dovolením, ľutujem angl. slang.
hókuspókus lat.-angl.
šanžé pasé kúzelnícka formula, zariekavanie, čáry-máry franc.

opilosť

ebrietas otrava alkoholom lat. lek.
špic veľká o., opitosť, vysoký stupeň o. nem. slang.

postavenie

postavenie 3 (spoločenská) úloha, úloha v určitom celku
rola franc.
funkcia hodnosť spojená s povinnosťou, činnosťou lat.
pozícia lat.
status p. v spoločnosti, spoločenský stav, úloha lat. sociol.
rang služobné, hodnostné, spoločenské p. franc.-nem. hovor.
status p. osoby al. organizácie určené súhrnom práv a povinností lat. práv.
post vysoká, významná funkcia lat. nem. hovor. al. publ.
dignita významné, čestné p. lat.
dominancia výsadné p. voči iným jedincom skupiny lat.
hegemónia vedúce p. vrstvy, strany, štátu, prvenstvo gréc.
priorita prvé miesto, časová prednosť, prvenstvo lat. kniž.
monopol výhradné al. rozhodujúce p. gréc.-franc. ekon.
primát vedúce, prvé miesto, prvenstvo, prevaha z hľadiska významnosti lat.
prím vedúce p., prednosť lat. pren. hrať p.
špica významné, vedúce p. nem. hovor.
askripcia dosiahnutie vyššieho p. na základe príslušnosti k privilegovanej spoločenskej skupine lat. hist.
maternát rozhodujúce p. matky v rodine lat. kniž.
paternát rozhodujúce p. otca v rodine lat. kniž.
trafika výnosná f., úrad arab.-nem. expr. porovnaj hodnosť

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

hrot

špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci koniec predmetu, stavby a pod., vrchol angl.
taran ostrý h. voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
apex lat. anat.
apico- -ko hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. v zlož. sl.