vyústenie

vyústenie 2 vyvrcholenie, skončenie
katastrofa v. deja dram. diela, tragické rozuzlenie gréc.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyvrcholenie príbehu franc. porovnaj záver 1

námet

námet 1 myšlienka prejavu, predmet práce
idea gréc.
téma základná myšlienka umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela gréc.
tematika súbor, okruh tém gréc.
sujet süže, süžet, sužet myšlienka, najmä lit. diela franc.
motív základná, vedúca myšlienka umeleckého diela lat.
leitmotív lajd- myšlienka prechádzajúca celým umeleckým dielom lat.-nem.
idée fixe idé fix príznačný motív franc. hud.
mytologéma motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť gréc.
klišé ošúchaná, často al. nadmerne využívaná myšlienka franc.
topoi spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti gréc. lit.
pointa -en- hlavná myšlienka, prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
fráza hudobná myšlienka, úsek hud. m. gréc. hud.
synopsis rozvedený n., osnova diela, najmä filmu gréc. film.
fabula osnova udalostí, príbehov a činov postáv lit. diela, rad dejových udalostí v časovom a príčinnom slede, dejová osnova, dej lat. lit.

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

záver

záver 1 posledná časť
perfekcia lat. kniž.
amen koniec, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
epilóg záverečná časť lit. diela s vysvetlením zámeru a zmyslu hry, zhrnutím obsahu diela al. s informáciou o ďalších osudoch postáv, doslov gréc. lit.
finále záverečná, rozhodujúca časť; záverečná scéna div. hry; záverečná časť hud. skladby hud. tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný z. rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
perorácia záverečná časť reči zhrnujúca obsah a základné myšlienky lat. kniž.
klauzula z. verša lat. lit.
kolofón záverečná časť textu rukopisných al. najstarších tlačených kníh, o autorovi, mieste, dátume, tlačiarovi gréc.
aprekácia z. listiny, modlitba za jej platnosť lat.
explicit záverečné slová knihy, textu, zvýrazňujúce určitú skutočnosť al. dej lat. lit.
epóda záverečná časť antického chóru gréc.
coda kóda z. al. dodatok hud. diela al. vety tal. hud.
finiš z. práce spojený s veľkým vypätím síl; z. šport. pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
Kyrie eleison z. niektorých modlitieb, omše, Pane, zmiluj sa gréc. porovnaj koniec 1 zakončenie

myšlienka

myšlienka 3 námet, zameranie umeleckého al. vedeckého diela
idea gréc.
téma základná m. umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela, námet gréc.
tematika súbor, okruh tém gréc.
sujet süže, süžet, sužet m., najmä lit. diela franc.
motív základná, vedúca m. umeleckého diela lat.
leitmotív lajd- m. prechádzajúca celým umeleckým dielom lat.-nem.
téza výklad základných myšlienok gréc.
objekt predmet poznania, činnosti a pod. lat.
idée fixe idé fix príznačný motív franc. hud.
elaborát písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu lat.
mytologéma motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť gréc.
klišé ošúchaná, často al. nadmerne využívaná m. franc.
topoi spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti gréc. lit.
pointa -en- hlavná m., prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
fráza hud. m., úsek hud. m. gréc. hud.

vrchol

vrchol 2 najvyšší stupeň al. úroveň
zenit vyvrcholenie arab. kniž. pren.
kulminácia dosiahnutie najvyššieho bodu, vyvrcholenie lat. kniž.
maximum najvyššia možná miera, veličina, hranica lat.
olymp v. možností, majstrovstva, úsilia vl. m. kniž.
orgazmus vyvrcholenie pohlavného vzrušenia gréc. fiziol.
akmé vyvrcholenie procesu, napr. v. choroby al. horúčky gréc. kniž. a odb.
pointa -en- vyvrcholenie, vyústenie príbehu, prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka franc.
kríza vyvrcholenie konfliktu, časť klasickej div. hry gréc.
epifonéma vyvrcholenie myšlienky na konci verša al. básne gréc. bás.
in floribus fló- na v. slávy, moci a pod., v rozkvete lat. pren.
en vogue ánvog na v. popularity franc. kniž.