Výsledky vyhľadávania

kniha

kniha 1 (tlačené slovesné al. obrazové dielo v samostanom zväzku)
biblio- gréc. v zlož. sl.
titul lat. polygr.
publikácia (dielo vydané tlačou) lat.
lektúra (knihy na čítanie) lat. zastar. hovor.
brožúra (neviazaná k. menšieho rozsahu) franc.
booklet /buk-/
buklet (brožúra o hud. diele al. interpretovi priložená k hudobnému nosiču) angl.
paperback /pejperbek, pejprbek/ (k. s mäkkou lepenou väzbou vreckového formátu) angl. polygr.
skriptá (rozmnožené vysokoškolské učebné texty) lat.
preprint (predbežná publikácia rozmnožená v malom počte, predbežný výtlačok) angl. polygr.
adligát (samostané tlačené al. rukopisné dielo zviazané s iným, najmä obsahovo odlišným dielom, príväzok) lat. knih.
breviár (obľúbená, dôležitá k.) lat. pren.
enchiridion (príručka, rukoväť) gréc. kniž. zastar.
kompendium (príručka obsahujúca základné poznatky vedného odboru, stručný prehľad, rukoväť) lat.
vademecum /-mékum/ (sprievodca v určitom odbore, vrecková príručka, rukoväť) lat.
manuál (príručka obsahujúca návod, zbierku pokynov na použitie) lat.
repertórium (stručná, zhrnujúca príručka; príručka obsahujúca prehľad učebnej látky al. poznatkov z určitého odboru, na opakovanie) lat.
epitomé (príručka v určitom odbore) gréc. lit.
receptár (k. obsahujúca predpisy, návody na prípravu, pokyny, rady) lat.
bedeker (cestovná príručka, sprievodca) vl. m.
informatórium (k. podávajúca poučenie) lat. zastar.
digest (skrátené vydanie lit. diela, najmä v USA) angl.
chrestomatia (súbor vybraných textov, výber textov, čítanka) gréc.
foliant (k. veľkého formátu) lat.
biblia (veľká, objemná al. významná k.) gréc. pren.
bachant gréc. hovor.
bichľa (hrubá, objemná k.) nem. slang.
konvolút (k. vzniknutá zviazaním niekoľkých nesúvisiacich jednotiek) lat. knihov.
inkunábula (k. vytlačená, vydaná do roku 1500, prvotlač) lat.
paleotyp (tlač z obdobia od 1501 do 1550) gréc. odb.
aldinka (k. s malým formátom vyrobená v Benátkach v tlačiarni Manutiovcov) vl. m. hist. polygr.
krudo (k. v nezložených hárkoch) lat. polygr.
leporelo (skladacia obrázková k. z tuhého papiera pre deti) špan.
šalabachter (stará opotrebovaná špinavá k.) maď. hovor.
šalát (roztrhaná k. s uvoľneným listami) tal. hovor. expr.
kódex (rukopisná k. v pevných doskách, na dvojlistoch papyrusu al. pergamenu) lat.
bibliofília (vzácna, umelecky vypravená k. vydaná v malom náklade) gréc.
bestseller (k. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.
prohibitum (zakázaná, nevhodná k.) lat.
libri prohibiti (zakázané knihy, pôvodne katolíckou cirkvou) lat.
almanach arab.-gréc.
annuárium (zborník lit. prác, ročenka) lat. kniž. zastar.
analektá (zborník vybraných básní, listov a pod.) gréc. lit.
pandekty gréc.-lat.
digesta (zborník výťahov zo spisov rím. právnikov vydaný 533 Justiniánom I.) lat.
efemerida (ročenka s údajmi o polohách nebeských telies v jednotlivých dňoch) gréc. astron.
archiválie (písomnosti, spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
protokol (k. so sústavnými úradnými zápismi) gréc.
monografia (vedecké dielo podrobne rozoberajúce jeden problém, jednu otázku, jednu osobnosť) gréc.
román (veľké epické, najmä prozaické dielo so zložitým dejom, zobrazujúce život viacerých osôb vo vývoji) franc. lit.
sága (román podávajúci dejiny jedného al. viacerých rodov v niekoľkých pokoleniach) germ.
epopeja (rozsiahle románové dielo, najmä viacdielne, o hist. hrdinských činoch) gréc. lit.
pikareskný román (špan. dobrodružný román, s hlavným hrdinom z okraja spoločnosti, šibalom, kt. rozpráva svoje zážitky a skúsenosti, 16. – 18. st.) špan. lit.
novela (prozaický útvar strednej veľkosti s pútavým príbehom a výrazným zakončením) tal. lit.
noveleta (krátka novela) lat. lit.
skaz (rus. rozprávačský ľudový žáner používajúci hovorovú reč, rozprávanie) rus. lit.
chua-pen (čín. poviedkový, rozprávačský žáner, 10. – 14. st.) čín. lit.
miscelanea (jednozväzková k. obsahujúca texty rôznych autorov a rozmanitého obsahu bez tesnej súvislosti) lat. lit.
kalendár lat.
annuárium (k. obsahujúca súpis dní, týždňov a mesiacov bežného roka v časovom postupe, so zábavnou prílohou) lat. kniž. zastar. porovnaj kalendár 2
anály lat. kniž.
kronika (k. podrobne opisujúca hist. udalosti v časovom slede, letopis) gréc.
album (k. s kresbami a podpismi priateľov a pod. na pamiatku, pamätník) lat.
atlas (k. so súborom zemepisných máp al. vyobrazení z iných odborov) vl. m.
erbovník nem.
armoriál (k. so zobrazeniami erbov, znakov hodnosti, moci, rodov, krajín, miest a pod. a uvedením ich držiteľov, najmä rukopisná) lat.
dramatizácia (lit. dielo upravené do div. formy) gréc.
medailón (esejistický žáner o významnej osobnosti) tal.-franc.
non-fiction /-fikšn/ (žáner na rozhraní románu a reportáže, založený na faktoch) angl. lit.
utópia (k. opisujúca niečo vysnívané, neuskutočniteľné, dokonalé, najmä takú krajinu) gréc.-angl.
horor (k. vyvolávajúca pocity strachu, hrôzy) angl.
science-fiction /sajens fikšn/ angl. lit.
sci-fi (k. s vedecko-fantastickým námetom) angl. skr.
fantasy (k. založená na opise neskutočných, vymyslených, vybájených svetov, bytostí, schopností a príbehov) angl.
thriller /tril-/
triler (k. s napínavým a vzrušujúcim dejom) angl.
groteska (k. s prvkami komiky, tragiky, karikatúry a so situačnými zvratmi) tal.
western (k. s dobrodružným námetom z amer. divokého západu) angl.
kovbojka (dobrodružná k. zo života a prostredia pastierov dobytka v USA) angl. hovor.
mayovka (dobrodružná k. zo života, prostredia Indiánov) vl. m.
robinzonáda (dobrodružná k. o stroskotancovi na pustom ostrove, o osamelo a sebestačne žijúcom človeku) vl. m. lit.
vernovka (dobrodružná vedecko-fantastická k. od franc. spisovateľa J. Verna) vl. m.
detektívka (k. s dejom o odhaľovaní trestnej činnosti a pátraní v kriminálnych prípadoch) lat.-angl.
kriminálka (k. s dejom o zločine, trestnej činnosti a pod.) lat. hovor.
kliftonka (staršia podradná detektívna literatúra) vl. m.
pornografia gréc.
porno (k. nemravne zobrazujúca pohlavný život, pohlavný styk, vybočujúca z noriem bežnej mravnosti) gréc. hovor.
nervák (napínavá, vzrušujúca k. spôsobujúca napätie, vzrušenie) lat. hovor.
herbár (k. o liečivých rastlinách) lat. zastar.
bestiár (stredoveká k. s úvahami o živote zvierat) lat.
survey /servej/ (k. so zhrnujúcimi údajmi získanými na základe informácií z terénu, časopisov, kníh o určitom, najmä sociálnom jave) angl.
Kámasútra (k. o pohlavnej rozkoši, príručka erotiky) ind.
pragensium /-genzium/ (k. o Prahe) vl. m.
biblia (kanonizované knihy kresťanského a žid. náboženstva, Písmo sväté) gréc.
antilegomenon (k. Nového zákona, kt. prijatie bolo pôvodne sporné) gréc. náb.
targúmy (preklad Starého zákona do aramejčiny) aram.
septuaginta (preklad Starého zákona z hebrejčiny do gréčtiny) lat.
vulgata (preklad biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny) lat.
hexapla (preklad biblie do šiestich jazykov) gréc. teol.
oktapla (biblia v ôsmich jazykoch) lat. náb.
polyglota (biblia vo viacerých jazykoch, kvôli porovnaniu al. porozumeniu) gréc.
kánon (súbor textov, kníh, uznaných, vyhlásených za záväzné, napr. cirkvou) gréc.-lat.
katechizmus (súbor článkov kresťanského náboženstva formou otázok a odpovedí) gréc.
homiliár (zbierka kázní cirk. otcov vo forme výkladu biblických textov) gréc.-lat. cirk.
homília gréc. cirk.
postila (k. obsahujúca výklad biblického textu prečítaného pri omši) lat. cirk.
breviár (modlitebná k. rímskokatolíckych kňazov) lat.
epištolár (cirk. k. obsahujúca čítanie z listov apoštolov k veriacim) gréc.-lat. cirk.
horológium (k. modlitieb konaných povinne v určitých hodinách) gréc.-lat. cirk.
graduál (k. obsahujúca omšové spevy) lat. cirk.
žaltár gréc.-nem.
psaltérium (k. náb. piesní, básní, modlitieb so smutným al. s oslavným obsahom, pôvodne starozákonných žalmov) gréc. náb. lit.
žalmy (zbierka 150 básní, chválospevy, kniha Starého zákona) gréc.-nem.
kancionál (zborník náb. piesní s notami, spevník) lat.
antifnár (zborník bohoslužobných spevov so striedaním dvoch zborov na cirk. rok) gréc. cirk. hud.
funebrál (zbierka pohrebných piesní) lat. cirk.
evanjeliár (bohoslužobná k. obsahujúca úplný text štyroch evanjelií) gréc.
evanjelistár (bohoslužobná k. obsahujúca úryvky z evanjelií čítaných pri omši) gréc. cirk.
misál (bohoslužobná k. obsahujúca modlitby a čítanie používané pri omši, omšová k.) lat. cirk.
pontifikál (bohoslužobná k. obsahujúca texty pre biskupa okrem omše) lat. cirk.
lekcionár (bohoslužobná k. obsahujúca epištoly, čítanie a evanjeliá pre jednotlivé dni cirk. roku) lat. cirk.
sakramentár (bohoslužobná k. obsahujúca modlitby používané pri omšiach a pri udeľovaní sviatosti, 6. – 9. st.) lat. cirk. hist.
vesperale /-rá-/ (katolícka bohoslužobná k. s nešporovými textami a notáciou) lat. cirk.
plenár (stredoveká bohoslužobná k. s textami čítanými počas omše) lat. cirk.
agenda (príručná bohoslužobná k. s modlitbami a predpismi) lat. cirk.
rituál (k. s obradovými predpismi a zvyklostí pri výkone bohoslužieb) lat. cirk.
penitenciál (k. cirk. pravidiel na stanovenie trestu za hriechy) lat. cirk.
bullárium (zbierka pápežských listín) lat. hist.
agenda (zbierka bohoslužobných kníh v evanjelickej cirkvi) lat. cirk.
mineja (bohoslužobná k. vo východných cirkvách obsahujúca spevy na všetky mesiace v roku) gréc.-rus. cirk.
euchológium (bohoslužobná k. v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
menológium (bohoslužobná k. v pravoslávnej a gréckej cirkvi obsahujúca legendy o svätých na každý deň) gréc. cirk.
triód (bohoslužobná k. na veľkonočné obdobie v pravoslávnej cirkvi) gréc. cirk.
oktoich (zbierka liturgických spevov východných cirkví) gréc. hist. cirk.
damaskín (rukopisný zborník kázní a poučení, Bulharsko, 17. – 18. st.) vl. m.
legenda (lit. veršovaný al. prozaický útvar rozprávajúci o živote a skutkoch cirk. svätcov) lat. lit.
hagiografia (žáner, kt. námetom sú životné príbehy a činy svätcov, príbehy zo života, životopisy svätcov) gréc. cirk. hist.
pasionál (zbierka životopisov svätých, svätcov) lat. cirk.
prológ (zbierka krátkych životopisov svätých zostavená podľa kalendára) gréc. cirk.
synaxár (zborník legiend zo života svätých v pravoslávnej cirkvi) gréc. náb.
lucidár (stredoveká náučná príručka poučujúca o bohu a svete formou rozhovoru) lat. hist.
talmud (zbierka žid. náb. zákonov a právnych predpisov, súbor poučiek a výkladov žid. učencov) hebr. náb.
gemara (zbierka komentárov, poznámok a výkladov k prvej časti talmudu) hebr.
mišna (zbierka ústnej tradície rabínskych výkladov tóry, súbor zásad náboženského práva a zvykov judaizmu) hebr. náb.
tefila (žid. modlitebná k.) hebr.
korán (základná náb. posvätná k. islamu, zbierka Mohamedových výrokov) arab.
alkorán (starší názov koránu) arab.
sunna (k. s práv. a morálnymi predpismi na základe výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov, u sunitov) arab. náb.
achbar (k. s práv. a morálnymi predpismi na základe výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov, u šiitov) arab. náb.
hadís (zbierka, súbor výrokov a činov proroka Mohameda) arab. náb.
avadána (zbierka legiend z obdobia neskorého ind. budhizmu o činoch významných budhistických osobností) sanskrit hist. náb.
sútra (príručka, zbierka s krátkymi ľahko zapamätateľnými pravidlami, výrokmi a výkladmi, v brahmanizme) sanskrit lit.
manudharma (staroind. lit. pamiatka brahmanizmu) ind. lit.
purány (posvätné ind. texty hinduizmu zachytávajúce staroind. legendy, 4. – 6. st.) sanskrit
tantra (náb. texty obsahujúce učenie tantrizmu, prúdu v hunduizme, kt. vznikol spojením kultu boha Šivu a budhizmu) sanskrit náb.
véd (najstaršie ind. náb. a filoz. lit. pamiatky) sanskrit
sanhity (štyri zbierky hymnov, 12. – 10. st. pr. n. l., súčasť véd) sanskrit
brahmana (opisy a výklady obetných obradov, 10. – 8. st. pr. n. l., súčasť véd) sanskrit náb.
áranjaky (zbierky symbolických filoz. úvah, súčasť véd) sanskrit náb. filoz.
upanišáda (staroind. náb. filoz. knihy obsahujúce komentáre k staroind. náb. lit. pamiatkam, védam) sanskrit
pančatantra (staroind. zbierka poučných bájok, rozprávok a príbehov) sanskrit lit.
njájasútra (traktát ind. filoz. školy, podľa kt. poznanie vedie k odstráneniu zla a utrpenia) sanskrit filoz.
šástra (staroind. príručka al. odb. spis) sanskrit hist. lit.
zendavesta (posvätné knihy starých Peržanov) perz. porovnaj dielozbierka 2slovník 1učebnica

zbierka

zbierka 1 (súbor usporiadaných predmetov)
-téka gréc. v zlož. sl.
archív (z. písomných dokumentov, pamiatok) gréc.
kolekcia (súbor druhovo rovnakých predmetov) lat.
album (z. známok, fotografií a pod. v podobe knihy) lat.
bibliotéka (z. kníh, miestnosť al. budova na túto zbierku, knižnica) gréc.
fonotéka (z. zvukových záznamov) gréc.
diskotéka (fonotéka, najmä na gramofónových platniach) gréc.
filmotéka (z. filmov) angl. + gréc.
videotéka (z. magnetických záznamov obrazu a zvuku) lat. + gréc.
vinotéka (z. kvalitných vín) lat. + gréc.
galéria (z. obrazov, sôch, umeleckých predmetov) tal.
glyptotéka (z. sochárskych diel, najmä antických) gréc. výtv.
panoptikum (z. rozličných zaujímavých predmetov, voskových figurín a pod.) gréc.
ludotéka (verejná z. hier) lat. + gréc.
glyptotéka (z. drahokamov s vyrezaným al. vyrytým obrazom) gréc.
lapidárium (z. kamenných starožitností, najmä plastík, úlomkov stavieb, skamenelín) lat. odb.
militáriá (z. dokladov al. predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbraní, voj. techniky, rovnošiat, vyznamenaní a pod.) lat. odb.
insektárium (z. hmyzu) lat. odb.
herbár (z. sušených lisovaných rastlín) lat.

rastlina

phylo- /fi-/
phyto- /fi-/
fyto- gréc. v zlož. sl.
herba lat.
organizmus (samostatný živý rastlinný jedinec) gréc. biol.
sorta (odroda kultúrnej r.) franc. tal.
kultivar (vyšľachtená odroda úžitkovej r., šľachtenec) lat. angl.
kultúra (hromadne pestovaná r. al. plodina) lat. poľnohosp.
asektátor (rastlinný druh dopĺňajúci druhové zloženie spoločenstva rastlín) lat. ekol.
jordanon (tzv. malý, málo odlišný rastlinný druh) vl. m. bot. zastar.
linnéon (tzv. veľký, široký rastlinný druh) vl. m. bot.
solitéra (r. rastúca osamote, jednotlivo) franc. záhr.
segetál (neužitočné rastliny, buriny) lat. poľnohosp.
anuela (jednoročná r., letnička) lat. bot.
biena (dvojročná r.) lat. bot.
perena (trvalá r. žijúca niekoľko rokov, trvalka) lat. záhr.
remontantka (r. kvitnúca opakovane v priebehu vegetačného obdobia) franc. záhr.
planta (mladá r. určená na presadenie, priesada) lat.
neofyt (r. rozšírená na určitom území v geol. nedávnej dobe) gréc. bot.
sukulent (suchomilná r. so zdužnatenými stonkami alebo listami prispôsobená životu v suchom prostredí) lat. bot.
ikebana (rastliny upravené orient. spôsobom v nádobe) jap. porovnaj úprava kvetov
kozmopolit (r. rozšírená po celej Zemi) gréc. biol.
ubikvist (r. schopná obývať najrôznejšie prostredia, žiť v rozličných podmienkach) lat. ekol. biol.
exot (r. pochádzajúca z ďalekých, tropických krajín) gréc. odb.
stenochor (r. vyskytujúca sa v úzkej oblasti výskytu) gréc. bot.
solitér (r. vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
herba (sušená liečivá r.) lat. farm.
exsikát (r. vylisovaná a usušená pre herbár) lat. bot.
eurybiont (r. s pomerne malými nárokmi na životné prostredie) gréc. biol.
mezofilná r. (r. so strednými nárokmi na vlhkosť, živiny a pod.) gréc. biol.
fotofilná r. (svetlomilná r.) gréc. biol.
heliofyt (svetlomilná r. rastúca na silno osvetlených netienených miestach) gréc. bot.
termofyt (teplomilná r.) gréc. bot.
psychrofyt (chladnomilná, studenomilná r. žijúca pri nízkych teplotách, 4 – 15 °C) gréc. bot.
mezotermná r. (r. vyžadujúca priemernú ročnú teplotu 15 – 20 ºC) gréc. bot.
termofilná r. (teplomilná r., kt. optimálna teplota je 60 – 70 ºC) gréc. biol.
sciofyt (tieňomilná r. rastúca na tienistých miestach) gréc. bot.
skiofyt gréc. bot.
umbrofyt (r. rastúca v tieni iných rastlín al. objektov) lat. + gréc. bot.
ombrofil (r. rastúca len na vlhkých a tmavých miestach) gréc. bot.
hygrofyt (vlhkomilmá r. rastúca vo veľmi vlhkom prostredí) gréc. bot.
ruderálna r. (r. rastúca na opustených miestach zanesených odpadom, v blízkosti ľudských sídel, na rumoviskách) lat. ekol. biol.
antropofyt (r. sprevádzajúca človeka, vyskytujúca sa v blízkosti ľudských sídel) gréc. ekol.
fimikolná r. (r. rastúca na hnoji a živočíšnych výlučkoch) lat. bot.
nitrofyt (r. rastúca na pôde bohatej na dusík) gréc. bot.
ombrofób (r. neznášajúca vlhko a tieň) gréc. bot.
xerofilná r. (suchomilná r. prispôsobená suchému podnebiu) gréc. bot.
sklerofyt (r. prispôsobená suchému prostrediu zmenšenou plochou transpirujúcich orgánov) gréc. bot.
tropofyt (r. schopná prispôsobenia na suché aj vlhké prostredie) gréc. bot.
aerofyt (r. viazaná výlučne na vzdušné prostredie) gréc. bot.
fotoautotrof (r. prijímajúca energiu z viditeľnej časti slnečného žiarenia) gréc. biol.
nitrofóbna r. (r. neznášajúca vyšší obsah dusíka v pôde) gréc. bot.
halofyt (slanomilná r. rastúca na slaných pôdach) gréc. bot.
halofytná r. (slanomilná r. rastúca na slaných pôdach) gréc. bot.
pelofyt (r. žijúca na hlinitej bahnitej, zabahnenej pôde) gréc. bot.
halobiont (slanomilná r. žijúca v slanom prostredí) gréc. biol.
halofóbna r. (r. neznášajúca slané prostredie) gréc. biol.
helofyt (močiarna r. s koreňmi v bahnitom dne a stonkou, listami a kvetmi nad hladinou) gréc. bot.
limnofyt (sladkovodná r.) gréc. bot.
hydrofyt gréc. bot.
submerzná r. (vodná r. úplne al. prevažne ponorená do vody) lat. bot.
reofyt (r. prispôsobená životu v tečúcich vodách) gréc. zool.
pyrogénna r. (r. podporovaná v šírení požiarmi, vyskytujúca sa okolo železničných tratí s prevádzkou parných lokomotív) gréc. bot.
litofágna r. (r. so schopnosťou rozrušovať horniny) gréc. biol.
petrofyt (r. prispôsobená životu na kameňoch a skalách) gréc. bot.
chazmofyt (r. rastúca na sklanatom podklade) gréc. bot.
alpínka (vysokohorská r. pestovaná na skalke, skalnička) vl. m. bot. záhr.
oreofyt (vysokohorská r. rastúca od 800 do 1 200 m nad morom) gréc. bot.
psamofyt (r. rastúca na piesočnatých pôdach) gréc. bot.
troglobiont (r. trvalo žijúca v jaskyniach) gréc. biol.
troglofil (r. žijúca v jaskyniach i mimo nich) gréc. biol.
trogloxén (r. žijúca v jaskyni iba náhodne) gréc. biol.
kryofyt (r. žijúca na povrchu snehu al. ľadu) gréc. bot.
chionofyt (snehomilná r. žijúca na miestach so snehovou pokrývkou, prikrytá snehom) gréc. bot.
chionofóbna r. (r. žijúca na miestach bez snehovej pokrývky) gréc. biol.
geofyt (r. prekonávajúca nepriaznivé obdobie pod zemou) gréc. bot.
parazit (cudzopasná r.) gréc. biol.
ektofyt (rastlinný parazit žijúci na povrchu tela hostiteľa) gréc. biol.
endofyt (rastlinný p. žijúci vnútri tela inej rastliny al. živočícha) gréc. biol.
epifyt (necudzopasná r. rastúca al. prichytená na tele iných rastlín) gréc. bot. porovnaj jedinec 2