uchovávať

uchovávať 1 chrániť pred zánikom al. zmenou
rezervovať uschovávať, odkladať pre prípad potreby lat.
konzervovať u. organické látky v požívateľnom stave, upravovať ich proti pokazeniu, chrániť pred vplyvom prostredia, predlžovať ich skladovateľnosť; u. v súčasnom stave, zabezpečovať proti vplyvu prostredia, ošetrovať, napr. hist. pamiatku lat.
pasterizovať konzervovať mlieko a pod. krátkodobým zahriatím pod bod varu vl. m. potrav.
marinovať konzervovať mäso, ryby a pod. nakladaním do pikantného nálevu s octom, korením franc. potrav.
kandizovať konzervovať ovocie presýteným roztokom cukru, presladzovať arab.-tal.
sterilizovať konzervovať vysokou teplotou lat. potrav.
lyofilizovať konzervovať ovocie a zeleninu odparovaním vody zo zmrazeného materiálu gréc. odb.
silážovať konzervovať zelenú krmovinu, napr. kukuricu, ovos a pod. kvasením špan.-franc. poľnohosp.
secirovať konzervovať prírodninu, orgán a pod. na vedecké účely lat. hovor.
balzamovať konzervovať mŕtve telo napustením protihnilkobnými látkami lat.
mumifikovať premieňať mŕtve telo človeka al. zvieraťa opatreniami chrániacimi pred rozkladom konzervovaním, napr. vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.

zmeniť

zmeniť 1 urobiť iným, premeniť
metamorfovať gréc. kniž. a odb.
trasmutovať tranz- lat. kniž. a odb.
modifikovať čiastočne z., pozmeniť lat.
permutovať obmeniť lat. odb.
reformovať urobiť úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu, upraviť lat. franc.
adjustovať náležite upraviť, pripraviť, usporiadať lat. kniž. a odb.
štylizovať upraviť do iného rázu, slohu, podoby, pretvoriť lat.-franc.
reorganizovať z. usporiadanie, nanovo usporiadať lat.
transformovať pretvoriť lat. kniž. a odb.
transfigurovať z. z jednej podoby do druhej, pretvoriť lat. kniž. a odb.
reštrukturalizovať premeniť štruktúru, najmä hosp., polit. lat.
disipovať z. jednu formu energie na inú, najmä na teplo lat. fyz.
konvertovať z. striedavý prúd na jednosmerný al. naopak lat. eltech.
komutovať z. smer el. prúdu lat. eltech.
sublimovať z., najmä na niečo vyššie, vznešenejšie, vystupňovať kniž. zried.; prejsť z pevného skupenstva do plynného fyz. chem. lat.
kondenzovať z. plynnú látku na kvapalinu, skvapalniť lat.
deformovať z. tvar telesa pôsobením vonkajších síl, porušiť pôvodný tvar, pretvoriť lat. aj pren.
novelizovať z., upraviť zákon al. ho dopĺňať novým zákonom lat. práv.
rekodifikovať z. práv. úpravu, prijať nový zákon lat. práv.
mumifikovať z. mŕtve telo človeka al. zvieraťa opatreniami chrániacimi pred rozkladom, konzervovaním, napr. vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.
konsekrovať z. chlieb a víno na Kristove telo a krv lat. cirk.

meniť

meniť 1 robiť iným
metamorfovať gréc. kniž. a odb.
transmutovať tranz- premieňať lat. kniž. a odb.
modifikovať čiastočne m., pozmeniť lat.
mutovať m. hlas v čase dospievania; m. všeobecne kniž. a odb. lat. fyziol.
permutovať obmieňať lat. odb.
reformovať robiť úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu, upravovať lat. franc.
adjustovať náležite upravovať, pripravovať, usporadúvať lat. kniž. a odb.
štylizovať upravovať do iného rázu, slohu, podoby, pretvárať
reorganizovať m. usporiadanie, nanovo usporadúvať lat.
transformovať premieňať, pretvárať lat. kniž. a odb.
transfigurovať premieňať z jednej podoby do druhej, pretvárať lat. kniž. a odb.
reštrukturalizovať premieňať štruktúru, najmä hosp., polit., pretvárať lat.
lavírovať plávať s plachtovou loďou kľukato proti vetru, často m. smer lode, križovať hol.-nem. námor. hovor.
disipovať premieňať jednu formu energie na inú, najmä na teplo lat. fyz.
konvertovať m. striedavý prúd na jednosmerný al. naopak lat. eltech.
komutovať m. smer el. prúdu lat. eltech.
sublimovať premieňať, najmä na niečo vyššie, vznešenejšie, stupňovať kniž. zried.; prechádzať z pevného skupenstva do plynného fyz. chem. lat.
kondenzovať premieňať plynnú látku na kvapalinu, skvapalňovať, zrážať lat.
deformovať m. tvar telesa pôsobením vonkajších síl, porušovať pôvodný tvar, pretvárať lat. aj pren.
rekodifikovať m. práv. úpravu, prijímať nový zákon lat. práv.
novelizovať m., upravovať zákon al. dopĺňať ho novým zákonom lat. práv.
rekodifikovať m. práv. úpravu, prijímať nový zákon lat. práv.
mumifikovať premieňať mŕtve telo človeka al. zvieraťa opatreniami chrániacimi pred rozkladom, konzervovaním, napr. vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.
konsekrovať premieňať chlieb a víno na Kristovo telo a krv lat. cirk.

premeniť

metamorfovať gréc. kniž. a odb.
trasmutovať tranz- lat. kniž. a odb.
modifikovať čiastočne p., pozmeniť lat.
permutovať obmeniť lat. odb.
reformovať urobiť úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu, upraviť lat. franc.
adjustovať náležite upraviť, pripraviť, usporiadať lat. kniž. a odb.
štylizovať upraviť do iného rázu, slohu, podoby, pretvoriť
reorganizovať p. usporiadanie, nanovo usporiadať lat.
transformovať pretvoriť lat. kniž. a odb.
transfigurovať p. z jednej podoby do druhej, pretvoriť lat. kniž. a odb.
disipovať p. jednu formu energie na inú, najmä na teplo lat. fyz.
konvertovať p. striedavý prúd na jednosmerný al. naopak lat. eltech.
komutovať p. smer el. prúdu lat. eltech.
sublimovať p., najmä na niečo vyššie, vznešenejšie, vystupňovať, kniž. zried.; prejsť z pevného skupenstva do plynného, fyz. chem. lat.
kondenzovať p. plynnú látku na kvapalinu, skvapalniť lat.
deformovať p. tvar telesa pôsobením vonkajších síl, porušiť pôvodný tvar, pretvoriť lat. aj pren.
novelizovať p., upraviť zákon al. ho dopĺňať novým zákonom lat. práv.
rekodifikovať zmeniť práv. úpravu, prijať nový zákon lat. práv.
mumifikovať p. mŕtve telo človeka al. zvieraťa opatreniami chrániacimi pred rozkladom, konzervovaním, napr. vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.
konsekrovať p. chlieb a víno na Kristovo telo a krv lat. cirk.

telo

corpus ko-
korpus lat. lek.
soma gréc. biol.
-sómia gréc. v zlož. sl.
sarko- gréc. v zlož. sl.
organizmus živé t., súbor telesných ústrojov, ústrojenstvo gréc. biol.
fyzikum t. človeka gréc. zried.
cadáver ka-
kadáver mŕtve t., mŕtvola lat.
múmia mŕtve t. človeka al. zvieraťa chránené pred rozkladom, konzervované vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.
pseudomúmia mŕtve t. živočícha zachované aj s mäkkými tkanivami inak ako vysušením, najmä zmrznutím a pod. gréc.
zombi mŕtve t., do kt. vstúpila nadprirodzená moc a vzkriesila ho k životu, v magickom náboženstve, vúdú afr.
thallus t. bezcievnych rastlín, rias, húb, machorastov, stielka gréc. bot.
mens sana in corpore sano méns sána korpore sánó v zdravom t. zdravý duch lat.

obrad

rítus lat.
ceremónia slávnostný o. podľa stanoveného poriadku, spoločenská formalita lat.
ceremoniál pravidlá a zvyklosti stanovené pre slávnostné príležitosti lat.
formalita ustálená vonkajšia podoba úradného al. spoločenského úkonu, zvyklosť lat.
kult bohoslužobný o., úkon vzdávania úcty bohu lat. náb.
mystérium tajný, pôvodne staroveký kult lat. gréc. teol.
eleuzínie tajný starogréc. o. na poctu bohyne Demetry a Persefony gréc. vl. m.
orgie o. na počesť boha Dionýza al. Bakcha spojený s hýrením gréc.
dionýzie starogréc. orgie gréc.
bakchanálie starorím. orgie gréc.
agapé starokresťanský o., hody lásky gréc. hist.
liturgia súhrn bohoslužobných obradov a úkonov, bohoslužba gréc.-lat. cirk.
missa náb. o. v katolíckej cirkvi lat. cirk.
vigília katolícka pobožnosť pred sviatkami al. pred pohrebom lat. cirk.
requiem zádušná omša za mŕtveho lat. cirk.
nešpory popoludňajšia omša, predvečerná, najmä nedeľná pobožnosť lat. cirk.
primície prvá omša slúžená kňazom po vysvätení lat. cirk.
roráty ranná adventná omša lat. cirk.
missa solemnis slávnostná omša lat. cirk.
Te Deum ďakovná omša al. chválospev lat. cirk.
sakramentália posvätný o., kt. cirkev vyprosuje Božiu milosť, žehnanie, svätenie lat. cirk.
konsekrácia bohoslužobný úkon v rímskokatolíckej cirkvi, premena chleba a vína na Kristove telo a krv lat. cirk.
teofágia o., pri kt. veriaci prijímajú telo svojho Boha, aby sa mu priblížili gréc. náb.
eucharistia gréc. náb.
sanktissimum sviatosť oltárna, o. prijímania tela a krvi Kristovej lat. cirk.
viatikum sviatosť, prijímanie Kristovho tela pred smrťou lat. cirk.
asperges o. kropenia veriacich na pripomenutie krstu pred omšou lat. cirk.
konfirmácia slávnostný o., prijatie za dospelého člena evanjelickej cirkvi lat. cirk.
birmovanie lat. cirk.
birmovka sviatosť udelená biskupom kresťanovi na posilnenie viery lat. hovor.
funerálie pohrebný o., pohreb lat.
parentácia smútočná pohrebná rozlúčka lat. zastar.
incinerácia lat. kniž.
cinerácia pohreb spopolnením, spopolnenie lat.
kremácia spopolnenie mŕtvych, pohreb žehom a smútočný o. lat.
obsekvie pohrebné obrady lat. cirk.
panychída smútočný pohrebný o. v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi gréc. cirk.
koleda trojkráľový o. vysviacania príbytkov katolíckym kňazom lat.
tonzúra o. uvedenia do duchovného stavu prestrihnutím vlasov lat. cirk.
lustrácia o. očisťovania od viny vodou al. ohňom lat.
mágia obrady a úkony spojené s vierou v schopnosť človeka ovplyvniť udalosti mimo oblasti normálneho pôsobenia gréc.
teurgia obrady, pôsobenie na nadprirodzené sily, aby slúžili človeku gréc.
homágium o. prijatia lénnych záväzkov, prísaha vernosti v lénnom zriadení lat. hist. porovnaj zvyk obeť slávnosť 1

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

mŕtvola

necro- nekro
nekro- gréc. v zlož. sl.
cadáver ka-
kadáver mŕtve telo lat.
múmia m. človeka al. zvieraťa chránená pred rozkladom, konzervovaná vysušením, zmrznutím, balzamovaním perz.-arab.
pseudomúmia m. živočícha zachovaná aj s mäkkými tkanivami inak ako vysušením, napr. zmrznutím a pod. gréc.
revenant mŕtvy, kt. nemôže nájsť v hrobe pokoj pre zlé činy al. nesplnenú úlohu franc.
zombi m., do ktorej vstúpila nadprirodzená moc a vzkriesila ju k životu, pôvodne v magickom náboženstve vúdú afr.

ústrojenstvo

orgán gréc. biol.
organo- útvar tela, časť tela, organizmu s osobitnou funkciou gréc. v zlož. sl.
trakt ústroje lat. anat.
organizmus súbor telesných ústrojov, živé telo gréc. biol. porovnaj ústroj

telesný

fyzický gréc.
somatický gréc. odb.
somato- telový, vzťahujúci sa na telo gréc. v zlož. sl.
manuálny založený na fyzickej, ručnej práci lat.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 31. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.