Výsledky vyhľadávania

príčina

príčina 1 (to, čo niečo spôsobuje)
causa proxima /kauza/ (bezprostredná, priama p.) lat. práv.
causa remota /kauza/ (vzdialená, nepriama p.) lat. práv.
causa mortis /kauza/ (p. smrti) lat. práv.
agens (aktívna p. vyvolávajúca niektoré javy, činiteľ, pôvodca kniž. a odb.; pôvodca chorobného procesu, choroby, nákazy lek.) lat.
stresor (p. nadmerného napätia organizmu, stavu organizmu pri nadmernej záťaži) angl. lek.
noxa (p. vyvolávajúca chorobu, škodlivina) lat. lek.
etiopatogenéza (súbor príčin vzniku choroby) gréc. lek.

spor

spor 1 (nezhoda)
squall /skvól/ angl. pren.
alterkácia lat. kniž. a odb.
kontroverzia (rozpor, nezhoda) lat. kniž.
kolízia (rozpor, nezhoda, nesúlad, nezrovnalosť) lat.
mišpulancie (stretnutie názorov al. záujmov) tal. pejor. zastar.
polemika (názorový, útočne vyhrotený s., ostrá výmena názorov, útočná reč al. článok) gréc.
logomachia (malicherný s. o slovíčka) gréc. kniž.
causa /kauza/
kauza (súdny s., súdne konanie, práv. prípad) lat.
judikát (rozhodnutý, rozsúdený s.) lat. práv.
causa finita /kauza/ (ukončený spor) lat. práv.

podstata

fundament (základ, jadro, východisko, podklad) lat. kniž.
báza gréc. kniž. a odb.
platforma (východisko, základ, podklad) franc.
grunt (základ, jadro) nem. hovor.
substancia (základ vecí a javov) lat. filoz. al. kniž.
meritum (jadro veci) lat. kniž.
quinta essentia /kvi- -ncia/ (podstatné, základné piate súcno, kt. je mimo viditeľný svet; jadro veci) lat. filoz.
princíp (východisko odvodzovania, základný predpoklad, základ) lat. kniž. a odb.
natura rerum (prirozedná p. vecí, sveta) lat. kniž.
causa /kauza/
kauza (príčina, dôvod, podnet, základ) lat.
mente causae /kauzé/ (p. sporu) práv. a kniž.
substrát (základ, podklad jednoty a rovnorodosti rôznych javov) lat. kniž. a odb.
matéria (hmotná p.) lat.
sukus lat.
suma (jadro) lat. zried. kniž.
esencia (jadro veci, podstatné určenie) lat. kniž. filoz.
centrum (jadro, ťažisko veci, problému a pod.) lat.
punctum saliens /-nktum/ (jadro veci, hlavná, rozhodujúca vec) lat. kniž.
identita (konrétna nezameniteľná p., kt. sa od seba odlišujú jednotlivci al. spoločenstvá) lat. psych. filoz.
entita (súcno, súcnosť, p. veci) lat. filoz.
charakter (ráz) gréc.
etos (mravný základ, charakter, charakternosť) gréc. kniž.
eidos (všeobecná a nutná p. veci odvodená z javu) gréc. filoz.
nervus rerum (základ vecí, hlavná vec, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze) lat. kniž.
arché (pralátka vo filozofii milétskej školy, počiatok, pôvod) gréc. filoz.
noumenon (p. veci, jav poznateľný len rozumom, Platón, vec o sebe, Kant) gréc. filoz.
hypostáza (základ, Plotin) gréc. filoz.
logos (zákon všetkého diania, nutnosti, základ sveta, Herakleitos) gréc. filoz.
ens (jednotlivá vec, súcno, bytie) lat. filoz.
prakriti (materiálny základ, prvopríčina sveta objektov, hmotná príroda v staroind. hinduistickom myslení) sanskrit filoz.
bráhma (zákon, božský princíp vesmíru, sveta, bytia, najvyššie bytie) sanskrit náb.
jang (kladný, mužský, jasný princíp v staročín. filozofii, jeden z dvoch základných) čín. filoz.
jin (záporný, ženský, temný princíp v staročín. filozofii, jeden z dvoch základných) čín. filoz.
élan vital (nehmotná tvorivá p. života, H. Bergson) franc. filoz.
in nuce /nú-/ (v p., v jadre) lat. kniž.
in merito (v p., vo veci samej, v jadre veci) lat. kniž.

vec

vec 3 (problém, otázka, záležitosť)
res /rés/ lat.
imponderabiliá (nepostihnuteľné, nezvážiteľné veci) lat. pren. kniž. plur.
sakrosanktum (posvätná, nedotknuteľná v.) lať. zastar. kniž.
causa /kauza/
kauza (sporná v., predmet súdneho sporu) lat.
primum (prvá v.) lat. kniž.
solitér (v. vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
ekvivalent (v. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
analogón (obdobná, podobná v.) gréc. kniž.
exotikum (nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna v.) gréc.
kuriózum (neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. porovnaj neobvyklosť
paseizmus (zastaraná v., prežitok) franc. kniž.
politikum (v. týkajúca sa riadenia štátu alebo vzťahov medzi štátmi, správy verejných vecí) gréc. kniž.
res publica /rés públika/ (verejná v.) lat.
punctum saliens /-nktum/ (hlavná, rozhodujúca v., jadro veci, podstata) lat. kniž.
nervus rerum (hlavná v., základ vecí, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze) lat. kniž. porovnaj podstata
detail /-tajl/ (podrobnosť,jednotlivosť, maličkosť, drobnosť) franc.
finesa (jemná a dôvtipná podrobnosť, jemný odtienok) franc. kniž.
banalita franc.
topika (všedná, otrepaná, ošúchaná, bezvýznamná v.) gréc. kniž.
efeméra (krátko trvajúca, prchavá, pominuteľná, miznúca, dočasná, chvíľková v.) gréc. kniž.
ad rem (k v.) lat. kniž.
in rebus (vo v., v záležitosti) lat.
in merito (vo v. samej, v jadre v., v podstate) lat. kniž.
inter alia (medzi inými vecami, okolnosťami, medziiným) lat.
propria causa /kauza/ (vo vlastnej v.) lat. kniž. porovnaj predmet 2jav

príčina

príčina 2 (dôvod, pohnútka)
titul (dôvod) lat.
causa /kauza/
kauza (dôvod, podnet, základ) lat.
raison d’être /rezondétr/ (dôvod bytia, existencie) franc. kniž.
casus belli /kazus/ (dôvod na vyhlásenie vojny) lat.
occasio legis /oka-/ (p. vydania zákona) lat. práv.
pretext (predstieraný dôvod, zámienka) lat. kniž.
kolúzia (p. pre vziatie do väzby v dôsledku nebezpečenstva ovplyvňovania svedkov, spoluvinníkov a pod.) lat. práv.
kontraindikácia (závažné príčiny zabraňujúce vykonanie liečebných zákrokov al. podanie lieku) lat. lek.
de gravi causa /kauza/ (z vážneho dôvodu) lat. porovnaj podnet

konanie

konanie 2 (súhrn úkonov súdu al. úradu a zúčastnených strán)
proces lat.
causa /kauza/
kauza (súdne k., práv. prípad, súdny spor) lat.
arbitráž (rozhodcovské k.) franc. práv.
monsterproces (veľké, vopred pripravené, odstrašujúce k.) franc. + lat. hovor.
prevarikácia (k. práv. zástupcu v prospech odporcu na škodu svojej strany) lat. práv.
apelácia (odvolací súd) lat. práv.
kasácia (súdne opravné k., pri kt. vyšší súd môže rozhodnutie nižšieho len zrušiť a vrátiť iba z dôvodu práv.) lat. práv.
konkurz (súdne k. spočívajúce vo vyrovnaní záväzkov dlžníka speňažením jeho majetku v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, úpadku) lat.
ostrakizmus (črepinový súd na ochranu aténskej demokracie, keď občania písali na črep, či je ohrozená demokracia a kto ju ohrozuje) gréc. hist.
ordálie (boží súd, pri kt. sa sporná vec predložila bohu a boh mal nevinného ochrániť pri skúške, napr. ohňom, vodou al. v súboji, dokazovanie nevinnosti) lat. hist. práv.
kolaudácia (úradné k., kt. výsledkom je schválenie stavby, rozhodnutie o povolení na jej užívanie) lat. odb.
impeachment /-píč-/ (k. voči vysokému štátnemu úradníkovi, predstaviteľovi, za zneužitie právomoci, v USA, Kanade, Veľkej Británii) angl. práv.
homologizácia (schvaľovacie k. na overenie vlastností technického zariadenia z hľadiska prípustnosti jeho použitia, spôsobilosti) gréc. odb.
tender (verejná ponuková súťaž, konanie, výzva na podanie návrhu) angl. ekon.
adjudikácia (verejná súťaž na dodávku tovaru) lat. ekon.
konkurz (výberové k., súťaž, súbeh na obsadenie pracovného miesta al. na vykonanie určitých prác) lat.
casting /kást-/
kasting (konkurz modeliek, hercov a pod.) angl.
submisia (upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod. formou verejnej súťaže) lat. peňaž.

podnet

impulz lat.
stimulácia (popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
motív (pohnútka na vedomé konanie) lat. psych.
iniciatíva (popud na činnosť) lat.
inšpirácia lat. kniž.
múza (popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
causa /kauza/
kauza (príčina, dôvod, základ) lat.
motor (hybná, hnacia sila, vzpruha) lat. pren.
nervus rerum (pohnútka, podstata, základ vecí, hlavná vec, jadro veci, najmä peniaze) lat. kniž.
motu proprio (z vlastného p., popudu) lat. kniž.
iniciácia (p., kt. sa privádza výbušnina k výbuchu, roznet) lat. voj. porovnaj príčina 2

udalosť

fakt (skutočná u., jav, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť, skutočnosť) lat.
história gréc.
story (príbeh, príhoda) angl. hovor. expr.
historka (krátky, drobný príbeh) gréc.
aktualita (nová u. al. u. z posledných dní, novinka) lat.
akcident (nepredvídaná, náhodná príhoda) lat. kniž.
anticipácia (u. al. jav s predčasným výskytom) lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (začiatok, úvod, nástup, predohra, u. al. čin niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
intermezzo /-medzo/ (vložka, vsuvka, vedľajšia u., príhoda) tal. kniž.
epizóda (drobná, vedľajšia príhoda; podružný dej vložený do hlavného deja lit. diela, dejová vložka, odbočka lit.) gréc. lit.
anekdota (krátky príbeh s vtipným prekvapujúcim zakončením; utajený, nevydaný príbeh v staroveku hist.) gréc.
causa /kauza/ (verejne sledovaná u.) lat.
aféra (vzrušujúca a pohoršujúca príhoda, príbeh, prípad) franc.
škandál gréc.-franc.
panama vl. m. hovor. zastar.
cirkus lat. pren. expr.
teáter lat. pren. expr.
scéna lat. pren. expr.
watergate /votrgejt/ (aféra vzbudzujúca záujem verejnosti, verejná hanba, pohoršenie) angl. polit.
gate /gejt/ angl.
-gate /gejt/ (aféra spojená s pohoršením, pobúrením, hanbou verejne známej osoby) angl. v zlož. sl.
trapas čes. slang.
faux pas /fó pa/ (trápna spoločenská aféra, nepríjemný omyl, nedopatrenie, nepríjemnosť) franc.
senzácia (u. vyvolávajúca rozruch, vzrušenie verejnosti) franc.
komédia (smiešny, veselý výjav) gréc. pejor.
fraška (smiešna, nedôstojná, nezmyselná u.) tal. expr.
katastrofa (vážna, smutná, vzrušujúca u.) gréc.
tragikomédia (u., kt. je súčasne smiešna, veselá a smutná, vážna) gréc. pren.
pikantnosť (dráždivo, zmyselne vzrušujúca u.) franc.
casus belli /kazus/ (u., kt. je dôvodom vyhlásenia vojny) lat.
fait accompli /fétakompli/ (hotová, dokonaná u. al. vec) franc. diplomat.
post factum /faktum/ (po u.) lat. kniž. porovnaj príbehpohroma

prípad

prípad 1 (jednotlivý jav)
eventualita (možný p., možnosť) lat.
causa /kauza/
kauza (právny p., súdny spor, súdne konanie) lat.
unikum (jedinečný, ojedinelý, zvláštny p., p. jediný svojho druhu) lat.
antecedencia (predchádzajúci, predošlý p., predpoklad, podmienka) lat. kniž. a odb.
precedens (p. slúžiaci ako príklad, vzor pre podobné prípady, v angloamer. práv. systéme) lat. práv.
casus belli /kazus/ (udalosť, kt. je dôvodom vyhlásenia vojny) lat.
casus foederis /kazus fe-/ (p. zaväzujúci štát plniť záväzky zo zmluvy, najmä vstúpiť do vojny) lat.
ad hoc (na tento p., cieľ, účel) lat. kniž.
in casu /ká-/ (v p.) lat. kniž.
in hoc casu /hok ká-/ (v tom p.) lat. kniž.
in casu necessitatis /ká-/ (v p. potreby) lat. kniž.
in casum /ká-/ (pre p.) lat. kniž.
in omnem eventum (pre každý p.) lat.
omni casu /kasu/ (v každom p.) lat. kniž.
in specie (vo zvláštnom p.) lat.
faute de mieux /fót d miö/ (v krajnom prípade, núdzovo) franc. kniž.

čestný

čestný 2 (určený, udelený ako pocta)
titulárny (s hodnosťou len podľa mena, titulu) lat. kniž. a odb. t. biskup
honorárny (neplatený) lat. h. konzul, profesor
honoris causa /-nó- kauza/ (v spojení s akademickým titulom) lat.

česť

ad honorem /-nó-/ lat. kniž.
in honorem /-nó-/ (na č., počesť, poctu) lat. kniž.
honoris causa /-nó- kauza/ (na č., na poctu, v spojení s akademickým titulom) lat.
victis honos /viktis/ (č. porazeným) lat. kniž.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.