Výsledky vyhľadávania

konanie

konanie 2 (súhrn úkonov súdu al. úradu a zúčastnených strán)
proces lat.
causa /kauza/
kauza (súdne k., práv. prípad, súdny spor) lat.
arbitráž (rozhodcovské k.) franc. práv.
monsterproces (veľké, vopred pripravené, odstrašujúce k.) franc. + lat. hovor.
prevarikácia (k. práv. zástupcu v prospech odporcu na škodu svojej strany) lat. práv.
apelácia (odvolací súd) lat. práv.
kasácia (súdne opravné k., pri kt. vyšší súd môže rozhodnutie nižšieho len zrušiť a vrátiť iba z dôvodu práv.) lat. práv.
konkurz (súdne k. spočívajúce vo vyrovnaní záväzkov dlžníka speňažením jeho majetku v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, úpadku) lat.
ostrakizmus (črepinový súd na ochranu aténskej demokracie, keď občania písali na črep, či je ohrozená demokracia a kto ju ohrozuje) gréc. hist.
ordálie (boží súd, pri kt. sa sporná vec predložila bohu a boh mal nevinného ochrániť pri skúške, napr. ohňom, vodou al. v súboji, dokazovanie nevinnosti) lat. hist. práv.
kolaudácia (úradné k., kt. výsledkom je schválenie stavby, rozhodnutie o povolení na jej užívanie) lat. odb.
impeachment /-píč-/ (k. voči vysokému štátnemu úradníkovi, predstaviteľovi, za zneužitie právomoci, v USA, Kanade, Veľkej Británii) angl. práv.
homologizácia (schvaľovacie k. na overenie vlastností technického zariadenia z hľadiska prípustnosti jeho použitia, spôsobilosti) gréc. odb.
tender (verejná ponuková súťaž, konanie, výzva na podanie návrhu) angl. ekon.
adjudikácia (verejná súťaž na dodávku tovaru) lat. ekon.
konkurz (výberové k., súťaž, súbeh na obsadenie pracovného miesta al. na vykonanie určitých prác) lat.
casting /kást-/
kasting (konkurz modeliek, hercov a pod.) angl.
submisia (upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod. formou verejnej súťaže) lat. peňaž.

súťaž

súťaž 2 (verejne organizované súťaženie)
racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
konkurz (s., súbeh, výboreové konanie na obsadenie pracovného miesta al. na vykonanie určitých prác) lat.
casting /kást-/ (konkurz modeliek, hercov a pod.) angl.
tender (verejná ponuková s., konanie, výzva na podanie návrhu) angl. ekon.
adjudikácia (verejná s. na dodávku tovaru) lat. ekon.
submisia (upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod. formou verejnej s.) lat. peňaž.
kvalifikácia (vyraďovacia s.) lat.
finále (vylučovacia s., záverečná časť, stretnutie o prvé miesto) tal.
semifinále lat. + tal.
demifinále (vylučovacia s., predposledná časť, polofinále) franc. + tal. šport.
liga (dlhodobá s. najlepších oddielov, klubov, družstiev) tal. špan. šport.
extraliga (najvyššia ligová s. v niektorých športoch) lat. + angl. šport.
profiliga (ligová s. športovcov, kt. majú šport ako zamestnanie) lat.-angl. + tal.
divízia (majstrovská s. nižšia ako liga) lat. šport.
turnaj (krátkodobá súvislá s. viacerých hráčov al. družstiev) franc. šport.
olympiáda (vrcholná medzinárodná s. konaná raz za 4 roky šport.; vrcholná medzinárodná s. pren.) vl. m.
paraolympiáda (olympiáda zdravotne, telesne postihnutých športovcov) gréc. + vl. m.
prix /pri/ (s. o cenu) franc.
grand prix /granpri/ (významná medzinárodná športová al. umelecká s. o cenu) franc.
cup /kap/ (s. o pohár) angl. šport.
majstrovstvá nem.-lat. pomn.
šampionát (vrcholná s.) franc.
worlcup /-kap/ (majstrovstvá sveta v určitej disciplíne, svetový pohár) angl. šport.
univerziáda (vrcholná medzinárodná s. vysokoškolákov) lat. šport.
mundiál (majstrovstvá sveta (vo futbale)) rom. šport.
rallye /reli/ (s. motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová s.) šport.
military (jazdecká s. všestrannej spôsobilosti) angl. šport.
grandslam /grentslem/ (štyri hlavné svetové tenisové súťaže) angl. šport.
agonistika (amatérske pretekanie v starom Grécku) gréc. hist.
ajtys (verejná recitačná a spevácka s. v Kazachstane a Kirgizsku) turk. porovnaj pretekystretnutie 2

súd

súd 2 (súdne konanie)
proces lat.
monsterproces (veľké, vopred pripravený, odstrašujúc is.) franc. + lat. hovor.
apelácia (odvolací s.) lat. práv.
kasácia (súdne opravné konanie, pri kt. vyšší súd môže rozhodnutie nižšieho len zrušiť a vrátiť iba z dôvodu práv.) lat. práv.
konkurz (súdne konanie spočívajúce vo vyrovnaní záväzkov dlžníka speňažením jeho majetku v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, úpadku) lat.
ostrakizmus (črepinový s. na ochranu aténskej demokracie, keď občania písali na črep, či je ohrozená demokracia a kto ju ohrozuje) gréc. hist.
ordálie (boží s., pri kt. sa sporná vec predložila bohu a boh mal nevinného ochrániť pri skúške, napr. ohňom, vodou al. v súboji, dokazovanie nevinnosti) lat. hist. práv.

úpadok

regresia lat. kniž.
dekadencia (ú., najmä kultúrny, lit., spoločenský, mravný, upadanie) lat.
marazmus (telesný a duševný ú. spôsobený vekom, oslabnutie starobou al. pre chorobu, úplná vysilenosť, schátranosť, spustnutosť lek.; mravný, morálny ú. pren.) gréc.
degenerácia (strata al. zoslabenie funkcií, schopností, výkonnosti, vývojový ú.) lat. biol.
degenerácia (odchýlka od normálneho priebehu al. vývinu, k horšiemu výkonu, zhoršenie, zmenšenie, úbytok síl a schopností) lat. lek. aj pren.
degradácia (zníženie, zbavenie hodnoty, postavenia, pokles, znehodnotenie, zosadenie) lat.
demoralizácia (mravný rozklad, rozvrat) lat.-franc.
depravácia (porucha osobnosti, strata ľudských citov, návykov a hodnôt, spustnutosť, zvrátenosť, zvrhlosť) lat. lek.
bankrot tal.-nem.
krach nem. hovor.
krida (hosp., obchod., fin. a pod. ú., neschopnosť podniku plniť záväzky, platiť) lat.-nem. práv.
konkurz (súdne konanie spočívajúce vo vyrovnaní záväzkov dlžníka speňažením jeho majetku v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, úpadku) lat.
involúcia (zanikanie, obmedzovanie, upadanie) lat.
deruta (pokles, klesnutie) franc.