Výsledky vyhľadávania

podstata

fundament (základ, jadro, východisko, podklad) lat. kniž.
báza gréc. kniž. a odb.
platforma (východisko, základ, podklad) franc.
grunt (základ, jadro) nem. hovor.
substancia (základ vecí a javov) lat. filoz. al. kniž.
meritum (jadro veci) lat. kniž.
quinta essentia /kvi- -ncia/ (podstatné, základné piate súcno, kt. je mimo viditeľný svet; jadro veci) lat. filoz.
princíp (východisko odvodzovania, základný predpoklad, základ) lat. kniž. a odb.
natura rerum (prirozedná p. vecí, sveta) lat. kniž.
causa /kauza/
kauza (príčina, dôvod, podnet, základ) lat.
mente causae /kauzé/ (p. sporu) práv. a kniž.
substrát (základ, podklad jednoty a rovnorodosti rôznych javov) lat. kniž. a odb.
matéria (hmotná p.) lat.
sukus lat.
suma (jadro) lat. zried. kniž.
esencia (jadro veci, podstatné určenie) lat. kniž. filoz.
centrum (jadro, ťažisko veci, problému a pod.) lat.
punctum saliens /-nktum/ (jadro veci, hlavná, rozhodujúca vec) lat. kniž.
identita (konrétna nezameniteľná p., kt. sa od seba odlišujú jednotlivci al. spoločenstvá) lat. psych. filoz.
entita (súcno, súcnosť, p. veci) lat. filoz.
charakter (ráz) gréc.
etos (mravný základ, charakter, charakternosť) gréc. kniž.
eidos (všeobecná a nutná p. veci odvodená z javu) gréc. filoz.
nervus rerum (základ vecí, hlavná vec, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze) lat. kniž.
arché (pralátka vo filozofii milétskej školy, počiatok, pôvod) gréc. filoz.
noumenon (p. veci, jav poznateľný len rozumom, Platón, vec o sebe, Kant) gréc. filoz.
hypostáza (základ, Plotin) gréc. filoz.
logos (zákon všetkého diania, nutnosti, základ sveta, Herakleitos) gréc. filoz.
ens (jednotlivá vec, súcno, bytie) lat. filoz.
prakriti (materiálny základ, prvopríčina sveta objektov, hmotná príroda v staroind. hinduistickom myslení) sanskrit filoz.
bráhma (zákon, božský princíp vesmíru, sveta, bytia, najvyššie bytie) sanskrit náb.
jang (kladný, mužský, jasný princíp v staročín. filozofii, jeden z dvoch základných) čín. filoz.
jin (záporný, ženský, temný princíp v staročín. filozofii, jeden z dvoch základných) čín. filoz.
élan vital (nehmotná tvorivá p. života, H. Bergson) franc. filoz.
in nuce /nú-/ (v p., v jadre) lat. kniž.
in merito (v p., vo veci samej, v jadre veci) lat. kniž.

podnet

impulz lat.
stimulácia (popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
motív (pohnútka na vedomé konanie) lat. psych.
iniciatíva (popud na činnosť) lat.
inšpirácia lat. kniž.
múza (popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
causa /kauza/
kauza (príčina, dôvod, základ) lat.
motor (hybná, hnacia sila, vzpruha) lat. pren.
nervus rerum (pohnútka, podstata, základ vecí, hlavná vec, jadro veci, najmä peniaze) lat. kniž.
motu proprio (z vlastného p., popudu) lat. kniž.
iniciácia (p., kt. sa privádza výbušnina k výbuchu, roznet) lat. voj. porovnaj príčina 2

jadro

jadro 2 (hlavná zložka, podstata, základ)
centrum (podstata, ťažisko veci, problému a pod.) lat.
fundament lat. kniž.
grunt (podstata, základ) nem. hovor.
sukus lat.
suma (podstata) zried. kniž.
esencia (podstata, j. veci, podstatné určenie) lat. kniž. filoz.
quinta essentia /kvi- -ncia/
meritum (podstata, j. veci) tal. kniž.
réma (j. výpovede prinášajúce nový obsah) gréc. lingv.
punctum saliens /-nktum/ (podstata, j. veci, hlavná, rozhodujúca vec) lat. kniž.
nervus rerum (podstata, základ veci, hlavná vec, j. veci, pohnútka, najmä o peniazoch) lat. kniž.
gros /gro/
gro (hlavná, podstatná časť, j., väčšina) franc. kniž.
in nuce /nú-/ (v podstate, v j.) lat. kniž.
in merito (v podstate, vo veci samej, v j. veci) lat. kniž.
in medias res /-diás rés/ (doprostred deja, udalostí, priamo k j. veci) lat. kniž. porovnaj podstata

vec

vec 3 (problém, otázka, záležitosť)
res /rés/ lat.
imponderabiliá (nepostihnuteľné, nezvážiteľné veci) lat. pren. kniž. plur.
sakrosanktum (posvätná, nedotknuteľná v.) lať. zastar. kniž.
causa /kauza/
kauza (sporná v., predmet súdneho sporu) lat.
primum (prvá v.) lat. kniž.
solitér (v. vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
ekvivalent (v. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
analogón (obdobná, podobná v.) gréc. kniž.
exotikum (nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna v.) gréc.
kuriózum (neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. porovnaj neobvyklosť
paseizmus (zastaraná v., prežitok) franc. kniž.
politikum (v. týkajúca sa riadenia štátu alebo vzťahov medzi štátmi, správy verejných vecí) gréc. kniž.
res publica /rés públika/ (verejná v.) lat.
punctum saliens /-nktum/ (hlavná, rozhodujúca v., jadro veci, podstata) lat. kniž.
nervus rerum (hlavná v., základ vecí, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze) lat. kniž. porovnaj podstata
detail /-tajl/ (podrobnosť,jednotlivosť, maličkosť, drobnosť) franc.
finesa (jemná a dôvtipná podrobnosť, jemný odtienok) franc. kniž.
banalita franc.
topika (všedná, otrepaná, ošúchaná, bezvýznamná v.) gréc. kniž.
efeméra (krátko trvajúca, prchavá, pominuteľná, miznúca, dočasná, chvíľková v.) gréc. kniž.
ad rem (k v.) lat. kniž.
in rebus (vo v., v záležitosti) lat.
in merito (vo v. samej, v jadre v., v podstate) lat. kniž.
inter alia (medzi inými vecami, okolnosťami, medziiným) lat.
propria causa /kauza/ (vo vlastnej v.) lat. kniž. porovnaj predmet 2jav

súpis

konsignácia lat. odb.
konskripcia lat. zastar.
lista tal. zastar.
listing angl. odb.
prodromus gréc.
repertár (zoznam) lat. zried. kniž.
evidencia (zoznam, prehľad, vedenie záznamov) lat.
špecifikácia (podrobný zoznam) lat.
tabuľka lat.
tabela (prehľadné usporiadanie určitých údajov, zoznam, zostava údajov) lat. odb. a zastar.
enumerácia (výpočet, vypočítavanie prvkov, javov) lat.
bordereau /ordró/
bordero (zoznam tovaru, dokumentov a pod.) franc.
checklist /ček-/ (kontrolný zoznam) angl. odb.
shorlist /šort-/ (výberový zoznam) angl.
sumár lat. hovor.
summary /same-/ (krátky prehľad, výťah, súhrn) angl.
index librorum (zoznam kníh) lat.
index librorum prohibitorum (zoznam zakázaných kníh v stredoveku) lat.
index rerum (zoznam, register, ukazovateľ v knihe) lat.
katalóg (s. vecí, osôb usporiadaný podľa určitých hľadísk) gréc.
rešerš (s. údajov na určitú tému) franc. odb.
sylabus (stručný heslovitý prehľad, výťah) lat. kniž. a odb.
konspekt (stručný prehľadný výstižný písomný záznam obsahu a hlavných myšlienok lit. diela, prehľad, výpis) lat.
kalendár lat.
annuárium (s. dní, týždňov a mesiacov bežného roka v časovom postupe) lať. kniž. zastar.
matrika (úradný zoznam osôb) lat. admin.
adresár (s. osôb al. organizácií s údajom o bydlisku al. sídle, zoznam s týmito údajmi) franc.
kandidátka (s. osôb navrhnutých za poslancov, sudcov a pod.) lat.
prezenčka (evidencia o prítomnosti účastníkov, pretekárov a pod.) lat. hovor.
index (výkaz študenta vysokej školy, vysokoškolský doklad so zapísanými prednáškami a výsledkami skúšok) lat.
kataster (podrobný opis a nákres pozemkov podľa obcí) lat.
cenzus (s. osôb al. majetku na daňové účely) lat. ekon.
proskripcia (s. osôb postavených mimo zákon a jeho vyhlásenie v starom Ríme) lat.
urbár (s. pôdy, majetku, poddaných, kniha so zápismi o pôde, poddanskom majetku, poddaných určitého zemepána, ich právach a povinnostiach voči pánovi) lat. hist. práv.
rula (s. poddanského majetku v Čechách, 1652 – 55) franc.-nem. hist.
štatistika (číselná evidencia hromadných javov) lat.
inventár (zoznam a opis predmetov patriacich do určitého majetkového celku) lat.
tarifa (zoznam sadzieb, určených poplatkov, úhrad, cien a pod., sadzobník) arab.-tal.
konsignácia (s. tovaru v dodávke podľa druhov a množstva) lat.
elench (zoznam predpisov) gréc. odb.
bibliografia (s. vydaných prác, lit. diel al. dokumentov, usporiadaný podľa odborných zásad) gréc.
diskografia (s. zvukových záznamov, najmä gramofónových platní) gréc.
filmografia (s. tvorcov filmu, ich diel a pod.) angl. + gréc.
erráta (zoznam chýb vo vydanom tlačenom diele, na konci knihy) lat.
anamnéza (s. údajov o prekonaných chorobách, subjektívnych ťažkostiach a podmienkach chorého) gréc. lek.
konkordancia (abecedný s. slovne al. vecne zhodných miest v jednej al. viacerých knihách, nap. v biblii) lat.
martyrológium (zoznam kresťanských mučeníkov a cirk. sviatkov) gréc. cirk.
nekrológium (zoznam údajov o zomretých, najmä cirk. osobách) gréc. hist. porovnaj slovník 1

nerv

nerv lat.
nervo- lat. v zlož. sl.
neuro- gréc. v zlož. sl.
trigeminus (trojklaný, najsilnejší hlavový n.) lat. anat.
vagus nervus lat. anat.
vago- (mozgový n. vetviaci sa od hlavy po brušnú dutinu, blúdivý n.) lat. v zlož. sl.
ischiadikus (sedací n.) gréc. lek.

ukazovateľ

lakmus hol.-nem. žurnal.
barometer gréc. pren. žurn.
index rerum (u., zoznam, register v knihe) lat.
seizmograf (citlivý u.) gréc. pren. tlač ako s. aktualít
normatív (u. stanovujúci, vyjadrujúci záväzné pravidlo) lat. ekon.
index (u. pomeru dvoch číselných hodnôt, veličín) lat. odb.
multiplikátor (ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, kvocient vyjadrujúci násobný účinok prírastku výdavkov na národný dôchodok) lat. ekon.
blinker (u. zmeny smeru jazdy vozidla, smerovka) nem. slang. porovnaj znak 4