Výsledky vyhľadávania

myšlienka

myšlienka 3 (námet, zameranie umeleckého al. vedeckého diela)
idea gréc.
téma (základná m. umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela, námet) gréc.
tematika (súbor, okruh tém) gréc.
sujet /süže, süžet, sužet/ (m., najmä lit. diela) franc.
motív (základná, vedúca m. umeleckého diela) lat.
leitmotív /lajd-/ (m. prechádzajúca celým umeleckým dielom) lat.-nem.
téza (výklad základných myšlienok) gréc.
objekt (predmet poznania, činnosti a pod.) lat.
idée fixe /idé fix/ (príznačný motív) franc. hud.
elaborát (písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu) lat.
mytologéma (motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť) gréc.
klišé (ošúchaná, často al. nadmerne využívaná m.) franc.
topoi (spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti) gréc. lit.
pointa /-en-/ (hlavná m., prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu) franc.
fráza (hud. m., úsek hud. m.) gréc. hud.

motív

motív lat.
leitmotív /lajd-/ (m. prechádzajúci celým umeleckým dielom) lat.-nem.
idée fixe /idé fix/ (príznačný m.) franc. hud.
mytologéma (m. vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch) gréc.

námet

námet 1 (myšlienka prejavu, predmet práce)
idea gréc.
téma (základná myšlienka umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela) gréc.
tematika (súbor, okruh tém) gréc.
sujet /süže, süžet, sužet/ (myšlienka, najmä lit. diela) franc.
motív (základná, vedúca myšlienka umeleckého diela) lat.
leitmotív /lajd-/ (myšlienka prechádzajúca celým umeleckým dielom) lat.-nem.
idée fixe /idé fix/ (príznačný motív) franc. hud.
mytologéma (motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť) gréc.
klišé (ošúchaná, často al. nadmerne využívaná myšlienka) franc.
topoi (spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti) gréc. lit.
pointa /-en-/ (hlavná myšlienka, prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu) franc.
fráza (hudobná myšlienka, úsek hud. m.) gréc. hud.
synopsis (rozvedený n., osnova diela, najmä filmu) gréc. film.
fabula (osnova udalostí, príbehov a činov postáv lit. diela, rad dejových udalostí v časovom a príčinnom slede, dejová osnova, dej) lat. lit.

myšlienka

myšlienka 1 (výsledok myslenia; nápad)
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea (základná, vedúca m.) gréc.
tip (dobrá m., nápad, podnet) angl. t. na dovolenku
aperçu /-si/ (krátky, stručný, duchaplný nápad) franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza (podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia (podnet, popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
intuícia (poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad) lat.
koncepcia lat.
filozofia (chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov) gréc.
idée fixe /idé fix/ (utkvelá m.) franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia (nutkavá, vtieravá m.) lat. psych. lek.
iterácia (vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy) lat. psych.
gag /geg/ (prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle) angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft (žartovný nápad, vtip) nem. slang. porovnaj výpoveď 1

pevný

pevný 4 (trvalo upevnený)
fixný lat.
fix (stály, ustálený, nemenný, neprenosný, trvalý) lat. hovor.
stacionárny (stály, ustálený, nemenný, nepohyblivý) lat. odb.

plat

salár lat. zastar.
gáža (stály, pevný p., najmä vojakov, hercov; p. všeobecne) franc. hovor.
lôn (mzda, výplata) nem. hovor.
job /džob/ (výhodný zárobok) angl. hovor. expr.
žold (mzda vojaka, pôvodne plateného, najatého; služné vojaka základnej služby) lat.-nem.
naturálie (mzda vo forme výrobkov, najmä poľnohosp. plodín) lat.
deputát (časť príjmu v naturáliách, naturálne požitky) lat.
komencia (p. sluhu v naturáliách) lat. zastar.
truck /trak/ (mzda vo forme tovarov al. poukážok na tovar vyrobený podnikom zamestnávateľa) angl. ekon.
rebach (zárobok) hebr. argot.
fix (pevný, stály p.) lat.
diurnium (denný p.) lat. zastar.
diéty (p. ministrov, poslancov a senátorov v niektorých štátoch) lat.
sobotáles (týždenný p. učiteľa vyberaný v sobotu od rodičov žiakov) hebr.-lat.
adjutum /-jú-/ (výpomocný p. štát. zamestnanca v čakateľskom pomere, podpora, prídavok, výpomoc k p.) lat. zastar.
graciál (p. z milosti, najmä pre voj. vyslúžilcov) lat.-franc.
kongrua (p. duchovného poskytovaný štátom) lat. cirk.
interkalár (p. ušetrený za dobu, počas kt. bolo úradnícke miesto neobsadené) lat. admin. zastar.; porovnaj príjemodmena

dohodnutý

kontraktačný (zmluvný) lat.
konvenčný (zmluvný, dohovorený) lat.
fixný lat.
fix (pevne d., pevný, stály, nemenný, trvalý) lat. hovor.

stály

stály 1 (neprerušený v čase; nemenný, rovnaký, trvalý, nepodliehajúci zmenám)
permanentný (nemenný, trvalý, nepretržitý) lat. kniž.
systémový (ustavičný, trvalý, pravidelný, sústavný, plánovitý) gréc.
definitívny (konečný, trvalý, nemenný, ukončený) lat.
habituálny (zvykový, návykový, obvyklý, ustálený, opakujúci sa, opakovaný) lat. kniž. a odb.
gnómický (časovo neobmedzený, nadčasový, stále platný) gréc. kniž. odb.
fixný lat.
fix (pevný, nemenný, trvalý) lat. hovor.
konštantný (nemenný) lat.
stabilný lat.
stabilizovaný (ustálený, nemenný, pevný) lat.
stacionárny (ustálený, nemenný, pevný, nepohyblivý) lat. odb.
invariabilný (nemenný, nepremenný) lat. odb.
invariantný (nemenný, nepremenný, s. voči zmenám) lat. odb.
metastabilný (prechodne, zdanlivo s.) gréc. + lat. fyz.
perzistentný (trvalý) lat. odb.
perpetuálny (nemenný, ustavičný, zotrvačný, večný) lat. kniž.
nonstop (súvislý, nepretržitý, ustavičný, neprestajný) angl. hovor. porovnaj nemenný

nehybný

imobilný (neschopný pohybu) lat.
akinetický (neschopný pohybu, ochrnutý) gréc. lek.
inertný (nečinný, nepohyblivý) lat. odb.
statický (strnulý, nemenný, meravý) gréc. kniž.
stabilizovaný (stály, ustálený, nemenný, pevný) lat.
stacionárny (stály, ustálený, nemenný, pevný, nepohyblivý) lat. odb.
fixovaný lat.
fix (pevný, neprenosný, trvalý) lat. hovor.
rigidný (strnulý, stuhnutý, tuhý, nepružný, skostnatený) lat. kniž.
torpídny (strnulý, necitlivý, otupený, malátny, ľahostajný) lat. kniž. a odb.

ceruzka

plajbas nem. hovor. zastar.
pastelka (farebná c. na kreslenie) tal.
krayon /krajón/ (patentná c. s vysúvacou tuhou) franc.
pentelka (c. s veľmi tenkou tuhou na jemné kreslenie a rysovanie) vl. m. hovor.
verzatilka (patentná c. s mechanizmom na uvoľňovanie tuhy) lat.
fixka (c. s farebnou liehovou, tušovou náplňou) lat. hovor.

trvalý

definitívny (stály, nemenný, konečný, ukončený) lat.
fixný lat.
fix (stály, ustálený, nemenný, pevný) lat. hovor.
stacionárny (stály, ustálený, nemenný, pevný, nepohyblivý) lat. odb.
konštantný (stály, nemenný) lat.
permanentný (nemenný, stály, nepretržitý) lat. kniž.
perzistentný (stály) lat. odb.
perpetuálny (nemenný, stály, ustavičný, zotrvačný, večný) lat. kniž.
systematický (pravidelný, ustavičný, sústavný) gréc.
metastabilný (prechodne, zdanlivo stály) gréc. + lat. fyz.
klasický (dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, osvedčený) lat. porovnaj nemenný
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 17. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.