zábava

zábava 2 spoločenské podujatie najmä s hudbou a tancom
maškaráda z. s účasťou ľudí prestrojených za niekoho iného arab.-franc.
karneval tal.
mumraj fašiangový ples s maskami, maškarný ples franc.-nem. kniž.
reduta maškarný ples franc.
šarivary stredoveká ľudová veselica s tancom, v maskách, s artistickými vystúpeniami franc.
muzika dedinská tan. z. gréc.-lat. hovor.
diskotéka angl.
didžina tan. z. s reprodukovanou modernou populárnou hudbou gréc. slang.
žúr z. v súkromí spojená s pohostením, oslava franc. hovor.
bál franc. hovor.
candrbál veľká tan. z., ples nem.-franc. subšt.
soirée soaré
soaré spoločenský večer, večierok franc.
rout raut
raut spoločenský večierok vybranej spoločnosti angl.
majáles májová tan. z. v prírode, najmä študentská lat.
juniáles júnová tan. z. v prírode lat. zastar.
kermeš hostina, hody so z. nem. zastar.
dionýzie výstredná, hlučná z., hýrenie gréc. kniž.
flám nem. hovor.
lumpovanie nem. hovor.
lumpačka nem. hovor.
mecheche ? hovor.
mulatčág maď. hovor.
muri maď. hist.
sabatčág z. s pitím alkoholu, rušné nočné hýrenie hebr. hovor.
gaudium z. na rozptýlenie v kláštore; z. všeobecne kniž. lat.
mejdán tur.-južnoslov. subšt. slang.
mecheche z. s pitím alkoholu ? slang.
čurbes veselá, neviazaná, hlučná z., večierok ? slang. subšt.
mumraj franc.-nem. kniž.
rošambó hlučná z., ruch, zhon špan. hovor.
dancing -si- tan. z., tanec angl.
merenda tan. z., veselica, najmä maškarná tal. hovor.
party pá- z. v užšej spoločnosti, večierok, posedenie; tan. z. angl. hovor.
afterparty -pá- nasledujúca tan. zábava angl.
river-party tan. z. na palube lode angl.
five o'clock (tea) fajvoklok (tí) čaj o piatej, posedenie doma al. v kaviarni, prípadne i s hudbou a tancom angl. kniž.
šnúra dlhotrvajúca al. opakujúca sa z. nem. slang.
Silvester oslava posledného dňa v roku, z. s tým spojená vl. m.
halloween helovín večer pred sviatkom Všetkých svätých angl.
karaoke zábava s amatérskym spevom na podklade vopred nahratej hudby jap.

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

slávnosť

slávnosť 1 podujatie na počesť, oslava
solemnita lat. kniž.
paráda veľkolepá, slávnostná prehliadka, najmä voj., slávnostný sprievod, slávnostné podujatie špan. hovor.
centenárium oslava stého výročia lat. kniž.
banket slávnostná príležitostná hostina franc.
garden-party záhradná s., spoločenská schôdzka v prírodnom prostredí angl. kniž.
matiné dopoludňajšia s. franc.
beánia študentská s., prijímanie začínajúcich študentov medzi starších študentov lat.
panychída smútočná s., tryzna gréc. kniž.
Silvester oslava posledného dňa v roku, zábava s tým spojená vl. m.
gymnaestráda šport., telovýchovná s. s hromadným vystúpením cvičencov gréc. + franc.
fiesta ľudová s. v Španielsku špan.
orgie s. na počesť boha Bakcha, Dionýza spojená s hýrením gréc.
bakchanálie starorím. orgie gréc.
dionýzie starogréc. orgie gréc.
florálie s. na počesť starotal. bohyne kvetov Flóry vl. m.
saturnálie starorím. s. zimného slnovratu lat. hist.
cereálie s. rím. bohyne obilia a úrody Ceres lat.
luperkálie predjarná starorím. s. na počesť Fauna Luperka na podporu plodnosti lat. hist.
ludi lúdý slávnostné verejné pohybové hry v starom Ríme lat. hist.
rusálie s. konaná počas letného slnovratu al. na Turíce na počesť duší zomretých lat. etnogr.
agapé večerná s., starokresťanský obrad, hody lásky gréc. hist.
oktáva osemdňová oslava sviatkov lat. cirk.
triduum katolícka trojdňová s. lat. náb.
sekundície s. na 50. výročie vysviacky kňaza spojená so slávnostnou omšou lat. cirk.
porciunkula výročná františkánska al. kapucínska s. lat. cirk.
fidlovačka poveľkonočná cechová s. pražských obuvníkov nem. hist.
potlach indián. náb. a spoločenská s. na pobreží Tichého oceána indián.-angl.
rodeo s. kovbojov spojená s krotením divých koní a býkov špan.
post festum po s. lat. porovnaj sviatok