sviatok

anthesteria -tes- starogréc. aténsky s. na počesť boha Dionýza gréc. hist.
jul starogerm. s. na oslavu zimného slnovratu lat.
sabat hebr.
šábes žid. s., siedmy deň v týždni zasvätený pokoju a oddychu, pripadajúci na sobotu; s. všeobecne pren. hebr. hovor.
pascha aram.-gréc.
pesach žid. s. nekvasených chlebov, slávený po prvom jarnom úplnku, pripomínajúci vyvedenie z Egypta hebr. náb.
chanuka žid. náb. s. na pamiatku nového vysvätenia jeruzalemského chrámu, osemdňová slávnosť hebr. náb.
purim púrím žid. s. pripomínajúci záchranu Židov pred prenasledovaním perz. kráľa, slávený koncom februára hebr.
sukot žid. týždenný s. slávený na jeseň pri vinobraní, pripomínajúci putovanie púšťou hebr.
šavout žid. s. slávený sedem týždňov po Veľkej noci hebr.
jom kipur najväčší žid. s., s. zmierenia hebr. kniž.
epifánia s. Troch kráľov, Zjavenie Pána, 6. januára gréc. cirk.
Vianoce tradičné pôvodne kresťanské sviatky spojené s obdarúvaním nem.
halloween helovín večer pred s. Všetkých svätých angl.
bajrám jeden z hlavných moslimských sviatkov perz.-tur.
sabantuj národný s. Tatárov a Baškirov po skončení jarných prác na poli tur. porovnaj slávnosť 1

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

schôdzka

schôdzka 1 zídenie sa, zasadnutie členov skupiny
seansa s. všeobecne pren. expr.; s., na kt. jej účastníci nadväzujú spojenie s duchmi mŕtvych franc.
sesia zasadanie, porada lat. kniž.
session sejšn
sejšn neformálne stretnutie profesne al. názorovo blízkych osôb angl. hovor.
míting verejné zhromaždenie väčšieho počtu ľudí pri určitej príležitosti angl.
manifestácia verejné polit. zhromaždenie, sprievod lat.
tábor s. ľudu pod holým nebom, verejné zhromaždenie hebr. zastar.
aktív pracovná s. funkcionárov a aktívnych členov určitej organizácie lat.
konferencia porada, zhromaždenie politikov, odborníkov na prerokovanie určitých otázok lat.
con kon stretnutie, konferencia priaznivcov sci-fi a pod. angl.
sympózium porada vedcov o určitom probléme gréc.
konzílium porada lekárov z rôznych odborov pri zložitých prípadoch lat.
kolokvium porada, stretnutie odborníkov, najmä z jedného odboru, s medzinárodnou účasťou lat.
kolégium porada zboru, skupiny odborníkov, poradcov lat. odb.
kongres zjazd, zhromaždenie politikov al. odborníkov, najmä medzinárodné lat.
fórum s. odborníkov zaoberajúcich sa určitou témou lat.
konventikul tajná dôverná s. lat.-nem. zastar.
gremiálka s. skupiny vedúcich určitého orgánu, úradu, podniku lat. hovor.
operatívka pohotová, pružná porada riadiaceho orgánu lat. slang.
plénum lat.
plenárka valné zhromaždenie, zasadanie za účasti všetkých členov lat. hovor.
summit sam- stretnutie, rokovanie štátnikov, politikov, hláv štátov lat.-angl. publ. polit.
briefing brí- tlačová porada, konferencia angl.
salón spoločenská s. umelcov, politikov a pod. franc.
festival slávnostný zjazd s bohatým programom franc.
kokteil spoločenská s. s ľahkým občerstvením, predvečerom angl.
garden-party spoločenská s. v prírodnom prostredí, záhradná slávnosť angl. kniž.
duván s. kozákov na delenie koristi turkotat. hist.
potlach stretnutie pri táborovom ohni s rozprávaním indián.-angl. pren.
jam session džem sešn stretnutie hudobníkov hrajúcich improvizovaný džez angl. hud.
sabat slávnostné stretnutie čarodejníc hebr. pren. zastar.
konvent zhromaždenie členov evanjelického cirk. zboru lat. cirk.
synoda zhromaždenie cirk. zástupcov v rímskokatolíckej, protestantskej a pravoslávnej cirkvi, cirk. snem gréc. cirk.
koncil zhromaždenie najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi, cirk. snem lat. cirk.
konkláve zhromaždenie kardinálov voliacich pápeža lat. cirk. porovnaj porada zhromaždenie 1

voľno

vakát lat. zastar.
víkend obdobie pracovného odpočinku na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa angl.
fajront nem. hovor.
fraj voľný čas po práci nem. subšt.
sabat hebr. pren. kniž.
šábes sviatočný deň hebr. pren. expr.