miesto

miesto 1 vymedzený priestor
post lat.-nem. kniž.
locus -kus lat. lek.
flek nem. hovor.
pľac nem. hovor.
štand nem. hovor. zastar.
-topia gréc. v zlož. sl.
in loco -ko
loco -ko na m., v m., tu lat. kniž.
in situ na m., na tvári m., na svojom vlastnom m.; na pôvodnom m. lat. kniž.
hoc loco hok -ko na tomto m. lat. kniž.
eodem na tom istom m. lat. práv.
ibidem na tom istom, rovnakom m., najmä v texte, tamtiež, tamže lat. kniž.
huius loci hvi- na tomto m. lat.
passim na rôznych m., rôzne, pri citovaní v texte lat. kniž.
ab hinc hink smerom preč od tohto m., odtiaľ lat. kniž.
sine loco s. l. -ko bez m., bez udania m., napr. vydania lat. kniž. porovnaj priestor

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie