deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

motív

motív lat.
leitmotív lajd- m. prechádzajúci celým umeleckým dielom lat.-nem.
idée fixe idé fix príznačný m. franc. hud.
mytologéma m. vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch gréc.

myšlienka

myšlienka 3 námet, zameranie umeleckého al. vedeckého diela
idea gréc.
téma základná m. umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela, námet gréc.
tematika súbor, okruh tém gréc.
sujet süže, süžet, sužet m., najmä lit. diela franc.
motív základná, vedúca m. umeleckého diela lat.
leitmotív lajd- m. prechádzajúca celým umeleckým dielom lat.-nem.
téza výklad základných myšlienok gréc.
objekt predmet poznania, činnosti a pod. lat.
idée fixe idé fix príznačný motív franc. hud.
elaborát písomné spracovanie témy, námetu, návrhu, úlohy, správy, plánu lat.
mytologéma motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť gréc.
klišé ošúchaná, často al. nadmerne využívaná m. franc.
topoi spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti gréc. lit.
pointa -en- hlavná m., prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
fráza hud. m., úsek hud. m. gréc. hud.

myšlienka

myšlienka 1 výsledok myslenia; nápad
ideo- gréc. v zlož. sl.
nócia lat.
noéma gréc. filoz.
idea základná, vedúca m. gréc.
tip dobrá m., nápad, podnet angl. t. na dovolenku
aperçu -si krátky, stručný, duchaplný nápad franc. kniž.
inšpirácia lat. kniž.
múza podnet, popud na tvorbu, nápad, vnuknutie vl. m. kniž.
impulz lat.
stimulácia podnet, popud, pohnútka lat. kniž. a odb.
intuícia poznanie, pochopenie pravdy bez úvahy, vnuknutie, nápad lat.
koncepcia lat.
filozofia chápanie, ponímanie, hľadisko, názor, sústava názorov gréc.
idée fixe idé fix utkvelá m. franc.
anankazmus gréc. lek.
obsesia nutkavá, vtieravá m. lat. psych. lek.
iterácia vtieravé pravidelne sa opakujúce predstavy, najmä melódie, rýmy lat. psych.
gag geg prekvapivý komický nápad postavený na porušení logiky vo filme a divadle angl. film. div.
fór nem. hovor.
heft žartovný nápad, vtip nem. slang. porovnaj výpoveď 1

námet

námet 1 myšlienka prejavu, predmet práce
idea gréc.
téma základná myšlienka umeleckého, odborného a pod. diela, predmet diela gréc.
tematika súbor, okruh tém gréc.
sujet süže, süžet, sužet myšlienka, najmä lit. diela franc.
motív základná, vedúca myšlienka umeleckého diela lat.
leitmotív lajd- myšlienka prechádzajúca celým umeleckým dielom lat.-nem.
idée fixe idé fix príznačný motív franc. hud.
mytologéma motív vymysleného príbehu s obrazným a náb. významom o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť gréc.
klišé ošúchaná, často al. nadmerne využívaná myšlienka franc.
topoi spoločné klišé v určitej kultúrnej oblasti gréc. lit.
pointa -en- hlavná myšlienka, prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
fráza hudobná myšlienka, úsek hud. m. gréc. hud.
synopsis rozvedený n., osnova diela, najmä filmu gréc. film.
fabula osnova udalostí, príbehov a činov postáv lit. diela, rad dejových udalostí v časovom a príčinnom slede, dejová osnova, dej lat. lit.

trvalý

definitívny stály, nemenný, konečný, ukončený lat.
fixný lat.
fix stály, ustálený, nemenný, pevný lat. hovor.
stacionárny stály, ustálený, nemenný, pevný, nepohyblivý lat. odb.
konštantný stály, nemenný lat.
permanentný nemenný, stály, nepretržitý lat. kniž.
perzistentný stály lat. odb.
perpetuálny nemenný, stály, ustavičný, zotrvačný, večný lat. kniž.
systematický pravidelný, ustavičný, sústavný gréc.
metastabilný prechodne, zdanlivo stály gréc. + lat. fyz.
klasický dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, osvedčený lat. porovnaj nemenný

nemenný

stabilizovaný stály, ustálený, pevný lat.
konštantný stály lat.
permanentný stály, trvalý, nepretržitý lat. kniž.
perpetuálny stály, ustavičný, zotrvačný, večný lat. kniž.
statický strnulý, nehybný, pokojný, meravý gréc. kniž.
stacionárny stály, ustálený, pevný, nepohyblivý lat. odb.
rigidný strnulý, stuhnutý, nehybný, tuhý, nepružný, skostnatený lat. kniž.
invariabilný nepremenný lat. odb.
invariantný nepremenný, stály voči zmenám lat. odb.
definitívny konečný, trvalý, stály, ukončený lat.
fixný lat.
fix pevný, stály, trvalý lat. hovor.
rutinérsky netvorivý, založený na ustálenom postupe, častom opakovaní určitej činnosti, ustálený franc.
fádny nevýrazný, nezaujímavý, nudný, jednotvárny franc.
uniformný rovnaký, jednotný, jednoliaty, jednotvárny lat. aj pejor.
monotónny únavne rovnaký, jednotvárny gréc. kniž. a odb.
stereotypný ustálený, zaužívaný, rovnaký, pravidelný, nudný, jednotvárny gréc.
stereo- ustrnutý, pevný, tuhý gréc. v zlož. sl. porovnaj stály 1

nehybný

imobilný neschopný pohybu lat.
akinetický neschopný pohybu, ochrnutý gréc. lek.
inertný nečinný, nepohyblivý lat. odb.
statický strnulý, nemenný, meravý gréc. kniž.
stabilizovaný stály, ustálený, nemenný, pevný lat.
stacionárny stály, ustálený, nemenný, pevný, nepohyblivý lat. odb.
fixovaný lat.
fix pevný, neprenosný, trvalý lat. hovor.
rigidný strnulý, stuhnutý, tuhý, nepružný, skostnatený lat. kniž.
torpídny strnulý, necitlivý, otupený, malátny, ľahostajný lat. kniž. a odb.

pevný

pevný 4 trvalo upevnený
fixný lat.
fix stály, ustálený, nemenný, neprenosný, trvalý lat. hovor.
stacionárny stály, ustálený, nemenný, nepohyblivý lat. odb.

nástroj

nástroj 1 pomôcka pri práci
verkcajk náradie, náčinie nem. zastar. hovor.
sersám náradie, najmä remeselnícke; n. všeobecne maď. hovor. slang.
aparatúra sústava nástrojov, prístrojov, zariadenie lat.
vergeľ n., najmä starý nem. pejor. zastar.
organon n. myslenia, poznania, bádania kniž.; n. všeobecne gréc.
forma n., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar lat.
fréza otáčavý n. s niekoľkými ostriami na obrábanie kovových al. drevených plôch franc. tech.
ruleta n. na zdrsňovanie povrchu kovových platní v rytectve franc. výtv.
imbus zástrčný n. na skrutkovanie um. tech.
géč n. na zarovnávanie zubov píly do rovnakej výšky les. hovor.
hever n. na zdvíhanie bremien, zdvíhadlo hovor.; n. na premiestňovanie tekutín nasávaním, násoska na ťahanie vína zo suda vin. nem.
hoblík n. na obrábanie dreva, vytváranie hladkých plôch na dreve nem.
rašpľa n. na opracovanie mäkkého materiálu, najmä dreva a pod., podobný pilníku nem.
ferasa n. na brúsenie plochého skla ? tech.
kobza n. na zvláčňovanie mäkkých usní ukraj. kož.
rotavátor n. na obracanie pôdy, rotačný kyprič lat. poľnohosp.
exstirpátor náradie na ničenie koreňov buriny, plečka lat. poľnohosp.
rajtár n. na čistenie zrna od pliev, vejačka nem.
hachľa n. na spracovanie, česanie ľanu, česák nem. text.
šperhák nem. hovor.
findrich n. na odomknutie nahrádzajúci kľúč, pakľúč nem. slang.
virguľa n. na hľadanie vody al. nerastov lat.
sonda n. na preskúmanie ťažko prístupných miest franc.
pištoľa ručný n. v tvare ručnej zbrane s krátkou hlavňou, najmä na nanášanie farby, čerpanie benzínu a pod. čes.-franc.
krompáč n. na kopanie zeminy s dvoma železnými ramenami na drevenej násade, čakan nem.
pikel horolezecký čakan nem. slang.
sapína n. na manipuláciu s kmeňmi, tyč s kovaním tal. drev.
cólštok n. na meranie dĺžky, skladací meter nem. hovor.
ciachovadlo n. na označovanie predmetov úradnou značkou ako potvrdenie vykonanej kontroly, premerania a pod., značkovačka nem.
gracka poľnohosp. n., široká trojuholníková motyka nem. poľnohosp.
štokovačka n. na opracúvanie povrchu kamenárskych výrobkov, omietky a pod., zrnovačka nem. tech. slang.
karbovačka nem. stav. slang.
kočerha n. na miešanie malty a hasenie vápna, ohreblo ? slang. stav.
fangla nem. slang. stav.
varaca n. na naberanie malty a pod., murárska naberačka ? slang. stav.
špachtľa n. na stieranie vápna, sadry, farby, vyrovnávanie nerovností, stierka gréc.-nem. hovor.
kelňa murárska lyžica nem. stav. slang.
bager lyžica na polievku hol. voj. slang.
multra kupecká lyžica na naberanie orieškov, mandlí a pod. nem. zastar. hovor.
špatľa lyžica al. lopatka používaná pri vyšetrení dutiny úst nem. lek.
kyreta malá ostrá lyžica na čistenie telových dutín franc. lek.
bužia oblá tyčka používaná ako sonda a pod., napr. v urológii franc. lek.
kombinačky kliešte spájajúce rôzne možnosti použitia lat.
hasák rúrkový kliešťový n. s nastaviteľnými čeľusťami na skrutkovanie, pridŕžanie nem. tech. slang.
kulma nem.
ondulovačka kliešte al. iný n. na vlnenie vlasov lat.
pinzeta pružné malé kliešte na uchopenie drobných predmetov franc.
epilátor n. na odstraňovanie nežiaducich vlasov a chlpov z pokožky lat.
peán pinzeta na zastavenie krvácania z ciev vl. m. lek.
ekartér chirurgický n., odťahovač franc. lek.
lanceta úzky končistý chirurgický n. s obojstranným ostrím franc. lek.
trepan n. na chirurgické otvorenie lebky gréc.-lat. lek.
irigátor n. na výplach lat. lek.
spekulum n. na vyšetrenie telových dutín rozširujúci vchody do nich, zrkadlo lat. lek.
kyreta n. na výškrab maternice, malá ostrá lyžica na čistenie telových dutín franc. lek.
trokár n. na odvádzanie plynov al. vypúšťanie tekutín z telových dutín zvierat franc. veter.
rafika starý n. na písanie lat.-gréc. zastar.
grifeľ n. na písanie z bridlice nem. zastar.
plajbas pero nem. hovor. zastar.
plajbas ceruzka nem. hovor. zastar.
pastelka farebná ceruzka na kreslenie tal.
krayon krajón patentná ceruzka s vysúvacou tuhou franc.
pentelka ceruzka s veľmi tenkou tuhou na jemné kreslenie a rysovanie vl. m. hovor.
verzatilka patentná ceruzka s mechanizmom na uvoľňovanie tuhy lat.
fix
fixka ceruzka s farebnou liehovou, tušovou náplňou lat. hovor.
rumpľa n. na ručné pranie z vlnitého plechu nem. hovor. zastar.
bendžo n. na upratovanie voj. rajónov, kefa s násadou špan.-angl. voj. slang.
kombajn n. na leštenie parkiet, sústava kief so záťažou a rúčkou franc.-angl. voj. slang.
skateboard skejtbord
skate skejt
skejt n. na čistenie parkiet, spojená sústava kief, na kt. sa vojak postaví a obratnými pohybmi okolo svojej osi sa pohybuje po parketách angl. voj. slang.
štoplcíger n. na vyťahovanie zátok, vývrtka nem. hovor.
eolit pracovný n., kamenný predmet z konca treťohôr, kt. umelé opracovanie je sporné gréc. archeol.
mikrolit drobný kamenný n. zo strednej doby kamennej gréc. porovnaj prístroj zariadenie 1 náčinie nôž
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.