splatnosť

maturita lat. ekon.
valuta s. pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia s. záväzku, dlhu tal.
posticipando po splatnosti, dodatočne tal. obch.

peniaz

peniaz 1 platidlo, najmä kovové, minca
moneta lať. zastar. kniž.
minca kovový p. lat.-nem.
šrot mince, drobné peniaze nem. slang.
grajciar nem. hovor.
grešľa nem. hist.
groš malý, drobný p. lat. hovor.
vindra nem. hovor.
halier nem.
filier minca malej hodnoty maď. hovor. zastar.
groš stredoveká strieborná minca lat. hist.
dukát zlatá minca v rôznych krajinách tal.
bankovka tal.
ceduľa papierový p. vydaný peňažným ústavom lat. hovor. zastar.
štátovka papierový p. vydaný štátom lat.
valuta bankovka, štátovka, minca cudzích štátov tal.
tantes drobný al. neplatný p. ako známka do hry špan.-nem. zastar.
falzum napodobený, falšovaný peniaz a pod., podvrh lat. odb.
nonvaleur -lér
nonvalér bezcenné papierové p., bankovky znehodnotené infláciou franc. ekon.
vampum indiánske platidlo, rôznofarebné mušle navlečené na šnúru al. prišité na opasok indián.
pagament stará roztavená minca používaná na výrobu mincí nových tal. numiz.

mena

valuta tal.

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie