lehota

ráta lat. obch.
termín lat.
terminus čas, doba, deň na splnenie úlohy lat. odb.
time tajm čas, doba angl.
deadline dedlajn konečný termín angl.
terminus ante quem kvem konečná l., po kt. sa počíta lat.
terminus a quo á kvó
terminuspost quem kvem začiatočná l., od kt. sa počíta lat.
respiro l. na zaplatenie, v kt. sa neprejavia následky z omeškania splnenia záväzku tal. obch.
exspirácia záručná l. lieku, obdobie účinnosti lieku, po uplynutí kt. môže byť liek škodlivý lat. farm. porovnaj obdobie

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

obdobie

štádium gréc.-lat.
fáza gréc.
etapa franc.
kapitola o., stupeň, úsek vývoja; časový úsek; o. v ľudskom živote lat.
epocha gréc.
éra lat.
eón ucelené, ohraničené o. súvisiace obyčajne s významnou udalosťou, časový úsek, časový medzník; dejinný vek gréc. kniž. bás.
termín lat.
terminus čas, doba, lehota, deň na splnenie úlohy lat. odb.
perióda časový úsek, po kt. sa určitý jav opakuje, najmä pravidelne; doba kmitu eltech. fyz. gréc.
spacium -pá- o. medzi niečím lat. kniž.
durée dyre trvanie, doba, konkrétny čas prežívaný v živote človeka franc. filoz.
time tajm čas, doba, lehota angl.
sezóna o. vhodné, vyhradené na určitú činnosť franc.
kampaň o. zvýšenej pracovnej činnosti, najmä v poľnohosp. franc.
kríza vrcholné o., rozhodujúca chvíľa, okamih náhleho obratu gréc.
advent o. štyroch týždňov, nedieľ pred Vianocami lat. cirk.
fašiang o. od Troch kráľov do Popolcovej stredy, najmä posledné tri dni nem.
karneval predveľkonočné, fašiangové o. v katolíckych, najmä románskych krajinách, s ľudovými zábavami tal.
quadragesima kva- štyridsaťdňové pôstne o. od Popolcovej stredy do prvého veľkonočného sviatku lat. cirk. porovnaj deň 1 mesiac rok
biénium o. dvoch rokov, dvojročie lat. kniž.
pentáda o. piatich dní, týždňov a pod. gréc.
dekáda o. desiatich dní gréc.
semester polročné o., napr. študijné, na vysokej škole, polovica školského roka na vysokej škole, polrok lat.
trimester štvrťročné o., napr. študijné, na vysokej škole, jedna z troch častí školského roka lat.
triénium trojročné o., trojročie lat. kniž.
kvadriénium o. štyroch rokov lat. kniž.
quinquennium kvinkve- o. piatich rokov, päťročie lat. kniž.
decénium o. desiatich rokov, desaťročie lat. kniž.
generácia o. približne 30 rokov lat.
saecelum séku- o. sto rokov, storočie lať. kniž. zastar.
chiliada o. tisíc rokov, tisícročie gréc. kniž. porovnaj výročie
latentnosť o. medzi pôsobením podnetu a ním vyvolanou odpoveďou, reakciou lat. odb.
inkubácia o. medzi prvým stykom organizmu s nákazou a prvými príznakmi ochorenia lat. lek.
exspirácia o. účinnosti lieku, po uplynutí kt. môže byť liek škodlivý, záručná lehota lieku lat. farm.
apyrexia o. choroby bez horúčky gréc. lek.
rekonvalescencia o. po prekonanej chorobe, zotavovanie lat.
diastola o. medzi sťahmi srdcového svalu, uvoľnenie, ochabovanie srcového svalu gréc. lek.
víkend o. pracovného odpočinku na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa angl.
lustrum niekoľkoročné funkčné o., najmä päťročné lat. kniž.
vacatio legis -káci- lé- o. medzi dňom vyhlásenia práv. formy a dňom jej účinnosti lat. práv.
legisvakancia o. medzi okamžikom platnosti a účinnosti práv. normy lat. práv.
interregnum o. bezvládia, bez organizovanej polit. moci, vlády, vládcu, medzivládie lat. polit.
stagiona -džó- o. účinkovania kočovného div. súboru na určitom mieste tal. div.
interval časový al. miestny úsek, prestávka, medziobdobie, medzera lat.
entreakt ántr akt medzihra, prestávka, čas medzi dejstvami, spustením a zdvihnutím opony franc. div. porovnaj medzihra 1
maturita o. splatnosti lat. ekon. porovnaj splatnosť
pontifikát o. vlády jedného pápeža, biskupa lat. cirk.
sediskvancia o., počas kt. nie je obsadený cirk. úrad, najmä pápeža al. biskupa, z dôvodu zosadenia al. smrti lat. cirk.
noviciát o. prípravy na zloženie rehoľného sľubu lat. cirk.
nengó éra letopočtu v Japonsku jap. hist.
kalpa vesmírny vek trvajúci 8 640 mil. rokov, deň a noc stvoriteľa Brahmy, v hinduizme sanskrit
durée dyre doba, trvanie, konkrétny čas prežívaný v živote človeka franc. filoz.
juvenilizmus o. vývoja jedinca predchádzajúce dospelosti, detstvo, mladosť lat. lek. psych.
lalácia prvé o. vývoja detskej reči, bľabotanie, džavotanie gréc. lek.
infancia o. do pohlavného dospievania, detstvo lat. biol.
prepuberta lat. psych. fyziol.
prepubescencia o. pred pohlavným dospievaním, pubertou lat. fyziol. zried.
puberta lat. psych. fyziol.
pubescencia o. pohlavného dospievania, pohlavné dospievanie, dozrievanie lat. fyziol. zried.
adolescencia o. dospievania od skončenia puberty do dospelosti, dospievanie, mladosť lat. ped. psych.
impuberta o. nedospelosti lat. práv.
efébia mládenecká dospelosť, zrelosť, mládenectvo, junáctvo, 18 – 20 rokov gréc. kniž.
presenium o. pred starobou, starnutie lat. biol. lek.
senium staroba lat. lek.
puerperium o. šiestich až ôsmich týždňov po pôrode, u ženy lat. lek.
couvade kuvad
kuváda o. šiestich týždňov po pôrode, šestonedelie, zachovávané otcom dieťaťa, zvyk v rodových spoločnostiach franc.
klimax o. ukončenia menštruácie, pohlavného cyklu žien, prechod gréc.
ášram o. v živote veriaceho hinduistu, jedno zo štyroch sanskrit náb.
paleolit staršia doba kamenná gréc. archeol.
mezolit stredná doba kamenná gréc. archeol.
neolit mladšia doba kamenná gréc. archeol.
eneolit neskorá, najmladšia doba kamenná lat. + gréc. archeol. geol.
prehistória najstaršie o. ľudstva, z kt. sa nezachovali písomné pamiatky, pravek lat. + gréc.
alcheringa alče- dávne o. života vzdialených predkov, podľa predstáv pôvodných obyvateľov Austrálie austr.
antika o. starého Grécka a Ríma lat.
helenizmus o. staroveku od výprav Alexandra Veľkého, v kt. sa šírila gréc. kultúra, znalosti a pod. gréc. vl. m.
olympiáda štvorročné o. medzi súťažami v starom Grécku vl. m. hist.
ekecheiria mesiac bez bojovania počas olympijských hier, prímerie gréc. hist.
indikt pätnásťročná lehota vyberania daní od podmanených národov v starom Ríme lat. hist.
džáhilíja o. pred príchodom islamu v chápaní islamských historikov, o. pohanstva, nevedomosti, barbarstva arab.
haskala o. osvietenstva v žid. svete od polovice 18. st., šírenie vzdelania medzi európskymi Židmi hebr.
belle époque bel épok o. rozkvetu umení, remesiel a pod., Francúzsko, 1890 – 1914 franc.
viktoriánske o. o. panovania angl. kráľovnej Viktórie spojené s rozmachom Brit. ríše, 1837 – 1901 vl. m.
normalizácia o. komunistickej vlády v ČSSR po vpáde armád Varšavskej zmluvy, 1968 – 1989 lat.
feudalizmus o. so zriadením založenom na úplnom vlastníctve výrobných prostriedkov, pôdy, vládnucou triedou, kt. mimoekonomickými prostriedkami ovládala priamych výrobcov, poddaných lat. marx. ekon.
kapitalizmus o. so zriadením založenom na súkromnom vlastníctve, slobodnom trhu, osobnej slobode, úsilí o dosiahnutie podnikateľského zisku lat. marx. ekon.
imperializmus najvyššie, posledné o. kapitalizmu, podľa Lenina lat. marx. ekon.
socializmus o. so zriadením založenom na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa zásluh, predstave takejto spoločnosti lat.-franc. marx. ekon.
gotika o. európskeho umeleckého slohu, 12. až 15. st. germ.
renesancia o. kultúrneho a myšlienkového hnutia snažiaceho sa o obrodu humanizmu, antickej kultúry a myslenia, 14. – 16. st. franc.
humanizmus o. európskeho kultúrneho hnutia, kt. nadväzovalo na antickú vzdelanosť a obracalo pozornosť k pozemskému životu človeka, 14. – 16.st. lat.
trecento trečen- renesancia v tal. umení, 14. st. tal.
cinquecento činkvečento vrcholná renesancia v tal. umení, 16. st. tal. lit.
rinascimento -ši- tal. renesancia tal. výtv.
barok o. európskeho umeleckého slohu, 17. a 18. st. port. tal.
rokoko o. európskeho umeleckého slohu, 2. polovica 18. st. franc.
romantizmus o. európskeho umeleckého smeru zdôrazňujúceho osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
settecento -če- o. v tal. umení, 18. st. tal.
ottocento otoče- o. v tal. umení, 19. st. tal. výtv.
secesia o. európskeho umeleckého smeru, prelom 19. a 20. st. lat. porovnaj smer 1
expanzia o. rozmachu, rastu, vzostupu výroby, zamestnanosti, spotreby, cien a zisku lat. ekon.
kríza o. opakujúcej sa poruchy hospodárstva, porušenie rovnováhy medzi dopytom a ponukou gréc.
recesia ustupovanie; miernejšia, kratšia kríza ekon.
stagflácia kríza s rastúcou nezamestnanosťou a znížením hodnoty peňažnej jednotky, infláciou lat. ekon.
depresia o. po kríze s vysokou nezamestnanosťou a klesajúcim dopytom a cenami, hosp. pokles lat.
o. vo vývoji Zeme:
archeozoikum prahory gréc. geol.
proterozoikum starohory gréc. geol.
paleozoikum prvohory gréc. geol.
perm vl. m.
karbón lat.
silúr vl. m.
ordovik vl. m.-lat.
kambrium útvary prvohôr vl. m.
mezozoikum druhohory gréc. geol.
jura vl. m.
trias útvary druhohôr gréc.
kenozoikum treťohory a štvrtohory gréc. geol.
terciér treťohory franc. geol.
paleocén oddelenia treťohôr gréc.
kvartér štvrtohory lat. geol.
dilúvium lat.
pleistocén staršie štvrtohory gréc. geol.
holocén gréc.
alúvium najmladšie štvrtohory, súčasnosť lat. geol.
glaciál ľadové, studené o. v starších štvrtohorách lat. geol.
interglaciál o. medzi dvoma ľadovými obdobiami lat. geol.
štadiál studené o. v ľadovej dobe gréc. geol.
interštadiál teplé o. medzi dvoma studenými obdobiami lat. geol.
totalita čas úplného zatmenia Slnka al. Mesiaca lat. astron.
lunácia lat.
synodický mesiac o. obehu Mesiaca vzhľadom k Slnku, za kt. Mesiac vystrieda všetky svoje fázy gréc. astron.
saros o., v kt. sa opakujú zatmenia Slnka a Mesiaca, 18 rokov a 11 dní semit.
epakta vek Mesiaca v dňoch na rozhraní roka medzi posledným novom a 1. januárom gréc. astron.
epocha okamih, na kt. sa viaže vypočítaná hodnota premennej veličiny, napr. súradnice hviezd gréc. astron.
ekvinkocium okamih, na kt. sa viaže sústava súradníc hviezd al. planét lat. astron.
stazigenéza o. nemennosti, nemenného trvania vývojových vetiev v kmeňovom hist. vývoji organizmov gréc. biol.
estrus o. zvýšenej pohlavnej činnosti cicavcov, ruja gréc. biol.
monoestria ruja u samíc, raz ročne gréc. zool.
polyestria ruja u samíc, viackrát do roka gréc. zool.
embryo počiatočné štádium vývoja organizmu pri pohlavnom rozmnožovaní gréc. biol.
neurula embryo v o. vývoja mozgu a časti miechy gréc. biol.
nymfa nedospelé štádium hmyzu gréc. zool.
kukla lat.-nem.
pupa o. vývinu hmyzu z larvy na dospelý hmyz lat. zool.
larva vývojové štádium niektorých živočíchov, najmä hmyzu lat. zool.
vegetácia o. rastu rastlín lat. bot.
antéza o. kvitnutia gréc. bot.
inflorescencia o. kvetov, súkvetí lat. bot.
jarovizácia o. vo vývine rastlín, keď sa niekoľkotýždňovým pôsobením teplôt tesne nad 0 ºC zaisťuje ich kvitnutie na jar rus. bot.
dormancia pokojové o. organizmov, spomalenie al. zastavenie vývoja, životných pochodov; pri rastlinách stav, keď semená nemôžu vyklíčiť lat. biol.
hibernácia o. odpočinku rastlín so znížením al. z. životných pochodov bot.; zimný spánok živočíchov sprevádzaný poklesom telesnej teploty, krvného tlaku a spomalením metabolických procesov zool lat.
anabióza pokojové o., dočasné zastavenie vývoja s nízkou úrovnou látkovej premeny a zastavením rastu ako prispôsobenie nepriaznivým podmienkam gréc. biol.
kviescencia pokojové o., z. al. spomalenie vývoja živočíchov s premenlivou teplotou tela následkom zmeny životných podmienok lat. zool.
estivácia zastavenie al. spomalenie životných pochodov al. vývoja organizmov v letnom o., letný spánok lat. biol.
diapauza pokojové o., dedične podmienené zastavenie al. spomalenie vývoja živočíchov, najmä bezstavovcov gréc. biol.
kryptozoikum o. skrytého života, so zriedkavými prejavmi života gréc. biol. porovnaj čas 1

čas

čas 1 časový úsek, obdobie, doba určená al. vhodná na niečo
štádium gréc.-lat.
fáza gréc.
etapa franc.
kapitola obdobie, stupeň, úsek vývoja; časový úsek; obdobie v ľudskom živote lat.
epocha gréc.
éra lat.
eón ucelené, ohraničené obdobie súvisiace obyčajne s významnou udalosťou, časový úsek, časový medzník; dejinný vek gréc. kniž. bás.
termín lat.
terminus lehota, deň na splnenie úlohy lat. odb.
perióda časový úsek, po kt. sa určitý jav opakuje, najmä pravidelne gréc.
spacium -pá- obdobie medzi niečím lat. kniž.
durée dyre trvanie, konkrétny č. prežívaný v živote človeka franc. filoz.
time tajm čas, lehota angl.
pentáda obdobie piatich dní, týždňov a pod. gréc.
dekáda obdobie desiatich dní, týždňov a pod. gréc.
triénium obdobie troch rokov, trojročie lat. kniž.
kvadriénium obdobie štyroch rokov lat. kniž.
quinquennium kvinkve- obdobie piatich rokov, päťročie lat. kniž.
decénium obdobie desiatich rokov, desaťročie lat. kniž.
generácia obdobie približne 30 rokov lat.
saeculum séku- obdobie sto rokov, storočie lat. kniž. zastar.
chiliada o. tisíc rokov, tisícročie gréc. kniž. porovnaj výročie
semester polročné obdobie, napr. študijné, na vysokej škole, polovica školského roku na vysokej škole, polrok lat.
trimester štvrťročné obdobie, napr. študijné, na vysokej škole, jedna z troch častí školského roku lat.
nóna č. od druhej do tretej popoludní, neskôr popoludňajší č. lat. hist.
time-out tajmaut
tajmaut oddychový č. v kolektívnych hrách angl. šport.
totalita č. úplného zatmenia Slnka al. Mesiaca lat. astron.
minutáž dĺžka, vymedzenie času v minútach lat. odb.
stopáž č. trvania programu, nahrávky, záberu a pod. angl. odb.
prime time prajm tajm č. vysielania určitého programu v televízii al. rozhlase s najvyššou sledovanosťou, hlavný vysielací č. angl. žurn.
vigília č., v kt. konala službu nočná hliadka v starom Ríme, štvrtina noci lat.
hóra modlitby konané povinne v určitých hodinách, č. modlitby, hodinka lat. náb.
víkend obdobie pracovného odpočinku na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa angl.
fajront nem. hovor.
fraj voľný čas po práci, voľno nem. subšt.
(dolce) far niente dolče č. (sladkého) ničnerobenia, nečinnosti, záhaľky, leňošenia tal.
in termino -mí- v určitom č. lat. kniž.
hoc tempere hok v tomto č., teraz lat.
pro tempore pró -pó- toho č., vzhľadom na č. lat. kniž.
tempore in omni -pó- -ní v každom č., vždy lat. kniž.
tempi passati -sá- minulé, staré časy tal. kniž.
iusto tempore jus- v pravý č. lat.
hora ruit č. letí lat. kniž.
suo tempore svojho č., v určenom č. lat. kniž.
à la longue ala long na dlhší č. franc. kniž.
time is money tájm iz many č. sú peniaze angl. kniž. porovnaj obdobie dĺžka 2

kameň

kameň 2 opracovaný kus tvrdej horniny
menhir hrubo opracovaný, do kruhu a zvisle postavený k., údajne obradný predhistorický pamätník neznámeho účelu kelt.-franc.
cippus fénický náhrobný, oltárny al. trónny k. s ozdobami; etruský náhrobný k. na vrchu s guľami; rím. hraničný al. náhrobný hranol al. ihlan lat.
dolmen kelt. náhrobný k., pohrebný pamätník z veľkých kamenných blokov kelt. hist.
omfalos posvätný okrúhly k. v Delfách považovaný za stred sveta gréc.
stéla výškovo postavený a zdobený k. s nápisom, kolmo vztýčená kamenná doska, kamenný náhrobok v podobe zdobeného hranola, stĺpu al. tabule s nápisom, v staroveku gréc. archit.
chačkar arménska kamenná pamätná stéla so znamením kríža armén. archeol. archit.
terminus kultový k. medzi pozemkami v starom Ríme lat.
bétyl vztýčený k. považovaný za vtelenie al. príbytok boha hebr.
kaaba posvätný moslimský čierny k. v Mekke arab.
abadir posvätný uctievaný okrúhly k. v Oriente orient.
trilit megalitická stavba v tvare brány z troch zvislých a jedného vodorovného k. gréc. archeol.
kromlech kultová stavba z hrubo opracovaných a zvisle postavených veľkých k. usporiadaných najmä do kruhu, hore spojených vodorovným k. kelt.
kváder veľký opracovaný k. tvaru kocky al. hranola lat.-nem.
rust hrubo opracovaný k. používaný na murivo z kvádrov lat. archit.
bosa hrubo tesaný stavebný kamenný kváder franc. archit.
monolit stavebný prvok vytvorený z jedného kusa k. gréc. stav.
konzola franc. stav. archit.
krakorec výstupok zo steny na podopieranie balkóna, rímsy a pod., vyčnievajúci nosný k., nosník nem. stav.
antepagmenta terakotová al. kamenná doska zdobená ornamentom, maľbou al. reliéfom používaná ako obklad kamenných al. drevených antických stavieb lat. archit.
antefixa terakotová al. kamenná doska zdobená reliéfom al. maľbou zakrývajúca škáry antických stavieb lat. archit.
menza časť oltára, oltárny stôl, kamenná doska na podstavci lat. cirk.
abakus vrchná doska, platňa oltára gréc.-lat. archit.
epitaf náhrobná doska umiestnená v stene kostola na pamiatku zomretého, pamätník mŕtvemu gréc. archit.
bogomil vl. m.
stetchak náhrobný monolit na území Bosny a Hercegoviny srbochorv.
míľnik k. pri ceste označujúci vzdialenosti, pätník lat.-nem.
hektometrovník značka, pätník, míľnik označujúci stometrové úseky trate gréc. dopr.
lapis philosophorum filosofo- k. mudrcov, prostriedok na údajnú premenu neušľachtilých kovov na zlato a pod. v stredoveku lat. porovnaj drahokam

pojem

logos gréc. kniž. a filoz.
idea gréc.
nócia lat.
termín lat.
terminus technicus -kus označenie, pomenovanie pojmu v sústave pojmov určitého odboru, odborný názov lat. odb.
kategória základný a všeobecný p. v určitom odbore gréc.
subkategória nižší, čiastkový p. gréc.-lat. kniž. a odb.
univerzálie všeobecné pojmy v stredovekej filozofii lat. filoz.
abstrakcia lat.
abstraktum p. ako výsledok procesu poznávania, pri kt. sa odhliada od odlišností a zvláštností javov a zisťujú sa ich všeobecné a podstatné vlastnosti a vzťahy; p. všeobecne lat. kniž. a odb.
kvantifikátor logický p. označujúci rozsah platnosti určitého tvrdenia lat. log. mat.
korelát súvzťažný p. lat. porovnaj označenie 2

názov

titulok nadpis, záhlavie lat.
patitul n. knihy umiestnený na osobitnej nepárnej strane knihy pred titulným listom lat. polygr.
termín lat.
terminus technicus -kus odborný n., označenie, pomenovanie pojmu v sústave pojmov určitého odboru lat. odb.
denominácia označenie, pomenovanie, nazvanie lat. kniž.
firma n. podniku, obchodné meno podniku tal. porovnaj meno 1

pomenovanie

termín lat.
terminus technicus -kus odborný názov, označenie, p. pojmu v sústave pojmov určitého odboru lat. odb.
denominácia označenie, nazvanie, názov lat. kniž.
nomen lat. kniž. a odb.
onomato- meno gréc. v zlož. sl. porovnaj označenie 2 meno

označenie

označenie 2 názov, pomenovanie
termín lat.
terminus technicus -kus pomenovanie pojmu v sústave pojmov určitého odboru, odborný názov lat. odb.
denominácia pomenovanie, nazvanie lat. kniž.
eufemizmus pomenovanie nepríjemného javu jemnejším výrazom, zjemnenie, zmiernenie jaz. výrazu gréc. lingv.
trópus použitie slova v prenesenom význame, obrazné pomenovanie na základe príbuznosti, zhody, súvislosti al. kontrastu, zástupka gréc.-lat. porovnaj zástupka
deklarácia o. a vymenovanie množstva, druhu a ceny tovaru v súvislosti s dopravou, skladovaním al. colným odbavovaním tovaru lat.
teknonómia pomenovanie rodičov podľa mien detí ako zvyk u niektorých prírodných národov gréc. odb.